DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 6. u Zagrebu, 1. studena 1885. God VII.


Na znanje.


Visoka kr. zemaljska vlada potvrdila je riešenjem od 11. rujna 1883. br.
31477 zaključak ovogodišnje glavne skupštine šumarskoga družtva, kojim bje
izabran predsjednikom istoga družtva, velemožni gospodin Milan pl. Durst, ravnatelj
kr. državnog šumarskog ravnateljstva. Isti je, na dne 3. listopada, u
prisutnosti upravljajućeg odbora preuzeo družtvenu upravu.


Urednictvo clanovom šumarskoga družtva.


Ovim brojem zaključujemo treći tečaj ovoga lista, odkad preuzesmo urednictvo
istoga, i s toga držimo, da nam je dužnost prije svega da zahvalnošću
iztaknemo imena velevriednih i visokopoštovanih onih drugova, koji no nas za
razdobja toga, dielom i činom prijateljski svojim suradničtvoin podupirahu, omogućiv
nam tako častno riešiti težku i donjekle rek bi i malo zahvalnu zadaću,
koju preuzesmo.


Suradnici naši, za to doba bijahu gospoda:
Danchelovskj Adolfo, ravnatelj dobara.
Ljudevit Stein, ravnatelj dobara.
Ferdo Zickmundovskj, c. kr. nadzornik šumarstva.
Ante Tomić, c. kr. umir. šumarnik.
Jefrem Novaković, izvjestitelj za šumarstvo.
Mijo Vrbanić, kr. šumski nadzornik.
Josip Ettinger, kr. kat. šumski nadzornik.
Vladimir Kiseljak, kr. profesor.
Franjo Kružić, kr. profesor.
Gustav Pexidr, kr. profesor.
Mijo Radošević, nadšumar.
Mijo Zubundjija, nadšumar.
Gustav Pauza, nadšumar.
Dragutin Laksar, nadšumar.
Makso Prokić, nadšumar.


20
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 266 -
Josip Kozarac, kr. šumar.


Milan Crnković, šumar.


Dušan Uić, šumar.


Martin Starčević, šumar.


Slavoljub Slapnicar, šumar.


Dragutin Nanicini, šumar.


Vinko Lončarić, šumar.


Vatroslav German šumar.


Slavoljub Brozig, šumar.


Pavao Knoblocli, šumar.


Tošo Bogoević, protustavnik.


Kako je u obće danas, i u drugih naprednijih zemljah, vrlo težko uredji
vati strukovne listove , to taj posao tim težji u nas Hrvata, koji niti imaderao
toli razvitu terminologiju stručnu, niti strukovnjake, koji bi voljni bili natjecati
se na poprištu literarnom, te baš i s ovoga razloga iztaknusmo gori spomenute
dične članove našega družtva, za da se danas sutra znadu imena onih, na broju
malenih, nu uztrajnih pobornika liepe nam struke u Hrvatskoj, koji u pravom
smislu rieči omogućiše obstanak našega družtva i lista.


Prispodobimo li pako broj spomenutih suradnika s onim prijašnjih tečaja,
to nam je radošću konstatirati liep napredak u tom pogledu, akoprem isti u istinu
ipak niti iz daleka ne odgovara mogućnosti i potriebi. Prispodobimo li sadržaj
lista, sa sadržajem odnosno obsegom dopisa i članaka gori spomenutih suradnika,
to ćemo viditi, da je uredničtvo samo više od polovine čitavog sadržaja
izpunilo, tako, da bi obzirom na to mogli reći, da uredjivati šumarski list, znači
u nas toliko, koliko izdavati ga sam. Nespominjemo toga pako s drugih razloga,
van, da upozorimo sve prijatelje i članove našega družtva, na eventualne posljedice
koje bi po družtvo naše, s takovih obstojnostih nastati mogle. Sviestni,


da smo s naše strane podpunoma udovoljavali preuzetim dužnostim, izjavljujemo
ipak, da bi nam bilo za buduće nemoguće već takove dužnosti preuzeti, ako li
članovi šumarskog družtva neće bolje prionuti uz družtveni organ.


Nebismo mogU to učiniti takodjer i s toga razloga, jer bismo morali u
takovoj letaržiji nadzirati, bud nepovjerenje, bud pako i nepotrebu naših šumara,
kriepiti se u materinskom jeziku duševnom strukovnom hranom. List bo kakav
je ovaj naš, može uz sadanje stanje obće stručne šumarske književnosti, samo
onda zadovoljavati svrsi, ako i zbilja svestrano i podpunoma bude zatočnikom
i glasnikom hrvatskog šumarskog stališa i hrvatskog šumarstva; to pako može
samo onda biti, ako svaki i shednji članova šumarskog družtva, bude podjedno
i suradnikom ovoga lista. Mi smo u tom smjeru jur opetovano puta iztaknuli
koju u ovome listu, nu čini se, da nam rieči ostaše pustom željom.


Čineć to danas i opet, činimo to nadalje i zato, jer smo netom na početku
znatnijih promjena s družtvom. Nova družtvena pravila jur su podastrta na
previšnje riešenje, novo izabrani predsjednik družtva g. Milan Durst preuzimlje