DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 262 —


:E= o t -^ r ca. a,


uplaćenih đružtvenih prinosah ođ 1. srpnja do 31. kolovoza 1883.


Sliedeće p. n. korporacije, dostojanstvenici, vlastelinstva i gg. članovi
uplatiše u družtvenu blagajnu: C. kr. namjestničtvo u Zadru 4 for. — Njegova
uzoritost kardinal i nadbiskup Josip Mihalović 25 for. — Ferdo Grosspitsch
6 for. — Mijo Radošević 15 for. — Jevrem Novaković 4 for. — Ante Šeringer
5 for. — Ante Čamić 4 for. — Dragutin Nanicini 2 for. — Jakov Furlan
8 for. — Mijo Zobundjia 4 for. — Edo Pibernik 4 for. — Ante Ćelija 4 for.
Ukupno 85 for. austr. vried.


Predsjedničtvo.


Dopisnica uredničtva.


G. A, T., šumarniku u Z. Pismo primismo, đo sada se ipak nemogosmo uz svu
dobru volju odazvati. — A ni prevesti nedospjesmo Vaš članak, da je hrvatski bio
predan, već bismo ga bili odavna ođtisnuli —- al ovako dok dospijemo.
G. M. C. u M. Hvala na poslanom, zđravstvujte.
G. M. Š. u V. Na poslanom hvala.
G. V. K. u K. Hvala na pismu, — žalimo, da nedobismo sami obećana izvješća
o putovanju i lovnom zakonu, — u ostalom prijateljski pozdrav.
G. V. C. u D. Preporucamo Vam prije svega knjižaru G. Neuberga u Križevcu,
koja imade vazda bogatu zalihu svih hrvatskih kao i njemačkih šumarskih knjigah.
G. D. L. u R. Hvala na priposlanom.
Og. članovi koji možda nisu redovito dobivali svež


čiće našega lista, neka to izvole sa točnom oznakom


svoje adrese prijaviti kod predsjedniciva (Zagreb,


Prilaz br. 30, prizemno, da ih uzmognemo odštetiti.)


Pojedini svežčići iz prijašnjih godinah mogu se dobiti


za 40 novč. kod predsjedničtva družtva.


Družtvene prostorije i predsjedničtvo nalazi se od I. srpnja
Zagreb, Prilaz br. 30, prizemno.


Kralj. podžupanija u Delnicah razpisuje pod 22. kovoza t. g.
broj 8088, natječaj za popunjenje novoustrojenog mjesta kotarskog
Šumara za obćinu Čabar, Prezid, Gerovo, Gorače, Plešce i Hrib
sa sjedištem u Trstju, godišnjom plaćom od 600 for. ter putnim
i pisarničkim paušalom od 250 for.


Po propisu obložene molbenice imadu se najdulje do 15. rujna


t. g. prije pomenutoj podžupaniji podnieti.
Uredničtva i naklada hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Tisak C. Albrechta.
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Odlikovan g. 1876. po Nj. Veličanstvu sa velikom zlatnom kolajnom.


Eiitoijerne sjevernice za Umh upraM,


razne strojeve sa sjevernicami,


tHeođ-Olitlie,


razarstvene i universalne strojeve,


Tnjeraohe stolove sa ziraZonv na dalekozor,


promjerke,
mjeračke vrpce, planimetre i mjerila,


zatim raznovrstne


MJERNIČKE STROJEVE


neinanje optičke, mehaničke i geođatičke
izvadjaju najtočnije


c. kr. dvorski optici i mehanici.
Skladište; Beč, Kohlmarkt 8. — Radiona: Beč, Schlossgasse i.


Cienici šalju se bezplatno i plaćenom poštarinom.


= Raznovrstnih g-oto-viH strojeva izobilja. =


Popravci mehaničkih i optičkih strojeva primaju se, te se obavljaju što prije.


U biskupskomu vlastelinstvu djakovačkomu imade se početkom listopada
t. g. popuniti mjesto vi. šumarnika.


S ovim mjestom skopčana su sliedeee godišnja beriva: 500 for.
plaće, stan u naravi, 400 for. voznog i putnog paušala, 1000
klg. pšenice, 1000 klg. ječma, 1000 klg. kukuruza i 16 hvat!
bukovih drva i pravo promaknuća u viši piaćevni razred od godišnjih
200 for. —


Natjecatelji za ovo mjesto imadu se izkazati, da su strukovne nauke
na kojem javnom zavodu s dobrim uspjehom svršili i da su državni izpit
položili, zatim da mnogogodišnju praksu za ovu važnu službu posjeduju
i da su hrvatskomu jeziku vješti.


Prednost imadu oni natjecatelji, koji su već kao šumarnici ili nadŠumari
budi u državnoj službi, budi kod krajiških imovnih obćinah ili
većih vlastelinstva pohvalno služili ili još i sada služe.


Ovakove s krstnim listom i izvornimi svjedočbami pođkrepljene molbenice
imadu se najkasnije do konca rujna t. g. podpisanom ravnateljstvu
podnieti.


U Djakovu 27. srpnja 1883.


Vlastelinske ravnateljstvo.