DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 267 --
Blesan kurjak. Mjeseca svibnja o g. nagrizao je biesan kurjak u selu Punitovci,
u podžupaniji djakovačkoj 28 glavah domaćeg blaga. Od ovih poginulo je do 22.
lipnja 1 krmka, 8 konja, jedna krava i jedan vol, dočim se na ostalih jošte bjesnoća
nije pojavila.


Reforme u srbskora šumarstvu. Čitamo u „Težaku" da ministar narodne
priviodc, želeći da u državnu šumarsku službu ne ulaze više i takove ličnosti koje neimaju
možda ni pojma o šumi, njenom gajenju i upotrebi, propisao pravila, po ko


jima će se od sada primati u ovu službu kandidati, koji nisu svršili bivšu zemljo
deljsku školu u Požareveu, ili koji drugi inostrani šumarski zavod.


Po ovih pravilih otvorit će se zavremeno u Biogradu, ili na kom drugom mjestu
u Srbiji, t. z. zavreraeni šumarski tečaj. Tečaj ovaj trajati će 3 mjeseca, slušaocem
može biti onaj, koji je bar 2 razreda srednjih škola svršio, ter 20 do 30 godina navršio.
Po svršetku ovog tečaja polagati će izpit.


Naredba ta ostati će u krieposti sve dok se ueizda novi šumarski zakon, koji
će i ovu stran obuhvaćati.


K pošumljenju krša. Tečajem jeseni 1882, do konca proljeća t. g. bude po
au.´itrijanskom primoi-skom kršu, po političkoj upravi ukupno 124 hektara zagajeno, te
u tu svrhu 902.500 biljkah četinjačah i 2400 kg. žira potrošeno. Za popravak starih
uzgojah potrošeno bi 535.500 biljkah četinjačah i 2100 kg. žira, a osim toga bude još
za vezanje tla, i strminah 362 komada listačah biljkah zasađjeno. Ukupno dakle zasadilo
se 1,800.000 komada biljkah i to 1,180.000 biljkah crnog bora, 208.000 jelvah, 50.090
arišah, 338.000 bagremah, 17.000 topolah i 7000 jalšah.


Od ovih bude 427.000 komadah biljkah bezplatnom robotom obćinah zasađjeno,


277.000 komadah uz neznatnu odštetu od 1 for. po 1000 komadah, 156.000 komadah
na trošak cestovne zaklade, napokon 60.000 na trošak povjerenstva za pošumljenje
krasa u okolišu grada Trsta. Ostalih 880.000 biljkah, i ono 4.500 k. g. žira bude
tim načinom zasađjeno, da su odnosne obćine o svom trošku tlo priredile, doćim se radnja
sama obavila na državni trošak.
Trošak taj iznašao je popreko 1 for. 94 nč. (S´^i nadnice) za 1000 komadah
biljkah, i 4-85 for. (9^/2 nadnice) za 100 kg. žira, tako, da na svaku nadnicu 266
biljkah ili 10´/a kg žira dolazi. Na hektar se zasadilo popreko do 10.000 biljkah, ili
do 200 kg. žira, tako da prema tome kulturni troškovi (bez priredbe tla) 19-40 for.
odnosno 9-70 for. iznašaju, a priračunaju li se ovamo još izdatci za dobavu biljkah, sa
1´50 for. po 1000 komadah, odnosno izdatci za dobavu žira, sa 10 for. po met. centu,
to isti po hektar iznašahu 34´40 for. za sadnju biljkah, odnosno 19´70 for. za sjetvu žira.


Prema tome dakle izplaćivalo bi se sadjenje žira bolje od sadjenja biljkah, samo
kad bi sjetva ta bolje uspjevala, i to pako rad svakgodišnje velike suše i pohare
miševah (koji se toedjuto miniumom u veliko tamaniše) nije, jer se usljed tih nezgođah
takovi žirovnjaci često kroz više gođinah popunjavati moraju, a tako se prvi izdatci tih
kulturah doskora vrlo umnažaju. Spomenuti nadalje valja, da ti troškovi neodgovaraju
onim u području samog grada Trsta, gdjo ti izdatci 20 for. po 1000 biljkah iznašahu,
od koje se svote za sam posao sadnje biljkah 5 for., ostatak od 15 for. pako za
priredbu tla izdaje.


Osim gori spomenutih 1,800,000 biljkah, izdano je iz c. kr. primorskih biljevištah
još i dalnjih 350.000 šumskih biljkah, 64.000 divjakah, 8.500 komadah oplemenjenih
vooakah i 18.000 ključecah za drvorede duž cestah i drumovah, a isto tako bude i u
druge pokrajine, a poimence i u Bosnu, izdano do 47.750 raznolikih biljkah sadjenicah,
tako da se sveukupno izdalo i presadilo do 2,288.000 komadah biljkah.


Visoka škola za zemljotežtvo u Beču. Ovaj najvrstniji zavod svoje struke,
imao je za ovogodišnjeg ljetnog poljeća 216 slušateljah šumaistva, i to 200 redovitih,