DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 256 —


Prema ovomu glavnomu načelu zakona vlaatna je politička oblast svaku zloporabu
ovlaštenoga zakupnika ili samoga vlastnika lova, kojom se razborita gojitba koristne
zvjeradi u pogibelj stavlja — shođnimi zabranami i naredbami odstraniti.


Imenito upueuje se kr. kot. ured, kr. podžupanija i grad. poglavarstvo povodom
višestranih prijavah, da pojedini zakupnici slože kad kada veliko družtvo, sastojeće se
od svih lovacah obćine, te onda svi ovi razmjerno kroz zakupnika zakupninu plaćaju,
kao i to, da pojedini obćinari uzmu u zakup lovište, a onda svakomu koji to saželi,
uputne dozvole za jedan ili 2 for. na godinu izđavaju, i tim postupkom kaže §. 12.
jer pri tom tada sva obćina lovi, da u buduće obzirom na to, što svako podzakup
Ijivanjo bez dozvolo nadležne oblasti (§. 13.) zakon izrično zabranjuje, u svakom takovom
slučaju, gdje se glavna svrha zakona, razborita naime gojitba koristno divljači,
kroz gori spomenute ili ovim slično nepodobštine, nepi-omišljenim ili nerazboritim postupom
zakupnika ili samoga vlastnika osujetiti mora, ovoga bud globom označenom u
i^. 37. zak. o lovu, bud gubitkom prava uživanja lova na uzkupljenom lovištu, kazni.
Jednako imati će kr. podžupanije i t. d. i proti nepovlaštenim podzakupnikom u smislu
citiranog zakona postupati.


Pod sadržajem §. 12. zak, o lovu, da se lovišta mogu u zakup dati samo takovim
zakupnikom, koji su neporočna života, razumjeva se i to, da nemože zakupnikom
postati onaj, koji je radi prekršaja proiztekavšeg iz koristoljubja ili vriedjajueega javnu
ćudorednost obsudjen ili obtužen ili koji stoji pod stečajem.


§. 13. zakona o lovu, koji veli: „da se u zakup uzeta lovišta nesmiju pod prietnjom
kazne §. 37. bez dozvole kotarskoga suda u podzakup dati", smisao je doduše
taj, da samo od čina dražbe poznati zakupnik bio pojedinac ili član tada imenice najaviti
se imajućeg družtva, loviti smije, i da se imena po zakupniku složena družtva,
ili pomnožanjo jur postojećega, političkoj oblasti pod prietnjom posliedicah g. 37.
zak. čl. XVni. od 1870. prijaviti imadu, ali se takovomu zakupniku nemože zabraniti,
da povede sobom u lov znanca, prijatelja ili rodjaka svoga, providjena dakako onimi
izpravami, koje zakon zahtieva — sve u predpostavi, da se time ncvređja glavno zakonsko
načelo, da se koristna zvjer razborito lovi.


Kr. ova podžupanija imati će stoga prema gornjeuiu uvjetu u buduće kod razpisivanja
dražbe o zakupu lovišta staviti u dražbene uvjete gore u svrhu razploda
divljači i prepriečenja bezraložnog tamanenja isto ođredjcne ustanove, koje će dostalca


— zakupnika za vrieme trajanja sklopljenog ugovora pod prietnjom u zakonu označenih
posljcdicah vezati.
f Umro. Dne 13. srpnja t. g. umro u Piirstenfeldbruku kraj Monakova, jedan
najglasovitijih šumarah, tajni savjetnik Dr. Gustav IIeycr, profesor šumarstva na sveučilištu
u Monakovu, u 58. godini zaslužnog života. Pokojnik stekao s! je na polju
šumarske znanosti neumrlih zasluga, njegova điela o procieni bijahu upravo epokalna.
Pokoj mu duši!


Šumarski državni izpiti u Zagrebu. Visoka kr. zemaljska vlada, izdala je
na dne 21. lipnja pod br. 244:49. sliedcći oglas: Dne 8. i sliedećih danah mjeseca
listopada 1883. obđržavati će se kod kr. vladnog odjela za unutarnje poslove
državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva, propisan naredbom obstojaloga
ministarstva za rudarstvo i zemljotežtvo od 16. siečnja 1850. (zemalj. zakonski
vladni list za Hrvatsku i Slavoniju od g. 1850. komad V.)


Ovo se svim onim, koji žele postići ovlaštenje za samostalno vodjenje šumskoga
gospodarstva, te položiti rečeni viši državni izpit, daje na znanje s naročitom prinijetbom,
da imadu svoje molbenice, obložene potrebitim! svjedočbami podnieti kralj, vladnom
odjelu za unutarnje poslove do konca kolovoza t. g. i to, ako su u službi javnoj,
putem predpostavljene si oblasti, inače putem svoje nadležne oblasti političke.