DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 255 —


IP r e d. m. e t


Vrba rakitii. Salix purpui´ea
Zova ili bazga crna. Sainbiicus nigrasa
Zova crvena ili divlja zovika. Sambucus racemosa .
Jorgovan. Svringa vulgaris
Jar^bika. Sorbiis aucuparia
Oskoruša. Sorbus domestiea


Lipa širolista. Tilia grandifolia
Lipa biela. Tilia argentea


Briest crveni, vezovina. Ulmus canipestris


Briest jagnjed. Ulmus suberosa
Hudika crljena. Viburnum opulus
Hudika crna. Viburnum lantana
Divlja ruža. (Šipkovina) Rosa canina ,


Dan, mjesec i godina
cvatnje


1SS3


20. ožujka
2. svib.
8. trav.
25. ožuj.
20. trav.
18. trav.
15. trav.
24. ožuj.
8. trav.
2. lip.
5. lip.
9. lip.
30. svib.
12. ožuj.
14. ožuj
14. ožuj.
14. trav.
24. ožuj.
8. svib.
188S


10. trav.
22. trav.
14. svib.
4. svib.
24. svib.
20. svib.
10. svib.
18. trav.
26. trav.
8. lip.
14. lip.
18. lip.
12. lip.
26. ožuj.
2. trav.
6, trav.
4. svib.
16. trav.
26. svib.
I2a,ziličite -^iesti.


Naredba visoke vlade proti bezrazložnomu tamanjenju divljači. Kralj,
zernalj. vlada, izdala je svim kr. pođžupanijam, svim kr. kotarskim uredom i svim
gradskim poglavarstvom sliedeću okružnicu:


„Povodom upita jedne kr, podžupanije kako se ima komentirati §. 12. i 13.
zak. članka XVIII. od g. 1870. o lovu, da se točnim tumačenjem rečenih §§. uzmognu
poprimiti sredstva, koja bi bezrazložnomu tamanjenju koristne divljači na put
stala, izdao je kr. ovaj vlađui odjel za unutarnje poslove sliedeću odluku, koja se kr.
kot. uredu, kr. podžupaniji, gradskomu poglavarstvu znanja i ravnanja radi priobčuje.


Zakonski članak XVni. od g. 1870. o lovu doduše nesadržaje posebne ustanove
glede načina, kojim se ima divljač loviti, a da so nezatre, kao ni glede mjerali, koje
bi valjalo poprimiti proti onim, koji premda ovlašteni na lov, ovlast ovu zlorabe i
divljač bezrazložno i bezumno tamane i ubijaju — ali je zato §. 2. rečenoga zakonskoga
članka, koj govori o stieanju prava lova, dosta jasnu ustanovu u obrarm razploda
divljači postavio. Upitni §. naime izrično veli : „Pravo lova stiče se dozvolom, kojom
se dopušta, da se na otvorenom lovnom zemljištu, nalazeća se koristna divljač ... .
goji i da se u najshodnije vrieme umjetnim načinom hvata, sa psi lovi ili tjera i ubija itd.