DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 252 —


imadu šumari većinom pisare, — akoprera da su mnogo siromašnije imovne
obćine. — Prije spomenuh da ovaj kotar broji 7988 prijavljenih šumskih prekršajah,
a gdje su neprijavljeni! —


U drugih predielih, gdje je mara, ljubavi i volje za šumarstvo, bi se vodile
stroge iztrage i potraživala sredstva, kako da se na put stane tomu haranju
— kod nas pako bude istom nakon jedne ili dvie godine pozvat na likvidaciju
— ako dodje dobro — ako ne, još bolje — prestupnik bude odsudjen iz
ogluhe — a tada u mjesto da se dosudjena odšteta utjera — spravi se prešlušni
kazneni registar u trajno stanje mira.


Imade seljakah, koji su cieli svoj posjed prepisali na ženu, dugujući
imovnoj obćini po 200 do 400 tor. radi samih šumskih štetah, da im nebi tobože
posUe bio prodan.


Branjevine većinom su uništene, grabe zarušene, plot raztrgan — narod
znajući da će istom nakon godine ili dvie biti pozvat na rnčun, a na platež
odštete nikada pritjeran, nastoji sve svoje potreboće kao: sol, obuću, porez,
svietilo i t. d. iz šume namiriti, pa nebude li naskoro otomu lieka, bojat se je^
da će nas morat poput Mlietčanah proklinjati, i suznima očima sjećati se današnje
uprave.


U Vir ju, 2. srpnja 188.3.


I z k a z,


kada je godine 1882. i 1883. u okolici grada Zagreba i Maksimira počimalo
cvjetati šumsko drveće i grmlje. Bilježeno po Josipu Ettingeru, kr. katast.
šumar, nadzorniku.


Dan mjesec i godina
cvatnje


F r e ćL na. e t


1882 188S


Klen. Acer carapestre 10. trav. 8. svibnja
Javor mlieč. Acer platanoides 18. trav. 10. svibnja
Javor bieli. Acer pseudoplatanus 30. ožuj. 4. svibnja
Žestika. Acer tartaricum 12. trav. 10. svibnja
Javor pojavac. Acer negundo ,. 35. ožuj. 20. trav.
Kesten divlji. Aesculns Hippocastanum 4. trav. 5. svibnja
Pajasen. Ailantus glandulosa 2. lipnja 16. lipnja
Jalša ili jova crna. Alnuš glutinosa .. . 28. veljače 16. ožujka
Jalša biela. Alnuš inacana 25. veljače 13. ožujka
Badem. Amigdalus communis 10. ožujka C. trav.
Breza. Betula alba 12. ožujka 26. ožujka
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Dan, mjesec i godina
cvatnje


25S


1= r e d. rci e t


Žutika. Beiberis vulgaris
Grab. Carpinus betulus
Kesten pitomi. Castanea vesca
Koprivić. Celtis australis
Pucaliiisi. Colutea aiborescens
Svibovina. Cornus sangvinea
Dren. Coruus mascula
Ljeska. Corilus avelana
Gunja japanska. Cydonia japonica
Gunja obična. Cjdonia vulgaris
Zanoviet obična. Cytisus laburnum
Likovac. Daphne mezereum
Kurkovina biela. Evonimus europeus...
Kurkovina crna. Evonimus verucosus . .
Kurkovina širolista. Evonimus latifol. ..
Bukva rana. Fagus sylvestris
Bukva pozdna. Fagus sylvatica
Jasen bieli. Fraxinus excelsior
Jasen crni. Fraxiuus ornus
Žuti trn. Hippophae rhamuoides ..... .
Orah. Juglans regia
Smreka (borovica). Juniperus communis
Zimolez (kalina). Ligustrum vulgare .. .
Kozilac obični. Lonicera xylosteum ... .
Glog bieli. Mespilus monoginia
Glogovac. Mespilus oxyacautha
Mušmula. Mespilus germanica
Dud bieli. Morus alba
Dud crni. Morus nigra


Jela. Pinus pectinata
Bor crni. Pinus austriaca
Bor bieli. Pinus sylvestris
Omorika (smi´eka). Pinus picea
Ariš. Pinus larix
Borovac. Pinus strobus
Borić. Pinus viridis
Platana. Platanus orientalis


1S82


16. trav.
12. trav.
28. svibnja
12. trav.
14. trav.
8. svibnja
26. veljače
20. veljače
19. ožujka
20. trav,
15. trav.
18. veljače
18. trav.
24. trav.
20.
10.
22.
10.
16.
8.
12.
20.
12.
10.
20.
15.
16.
20.
24.
14.
trav.
trav.
trav.
trav.


trav.
trav.


trav.
ožujka
svibnja
trav.
trav.
trav.
trav.
trav.
trav.
trav.


10. svibnja
25. trav.
10. trav.
20. ožujka
24. trav.
2. trav.
20. trav.
1S83


6. svibnja
5. svibnja
15. lipnja
8. svibnja
8. svibnja
3. lipnja
11 ožujka
15. ožujka
18. trav.
12. svibnja
7. svibnja
5. ožujka
16. svibnja
26. svibnja
18. svibnja
2. svibnja
15. svibnja
28. trav.
4. svibnja
26. trav.
9. svibnja
12. trav.
3. lipnja
10. svibnja
!2. svibnja
16. svibnja
14. svibnja
18. svibnja
20. svibnja
8. svibnja
24. svibnja
26. svibnja
8. svibnja
24. travnja
16. svibnja
30. svibnja
22. svibnja


ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 254 —


T= r e d. xn e t


Topola biela, Populiis alba
Jablan. Populus piramidalis
Topola siva. P(jpulus canescens
Divlja trešnja. Prunus avium
Višnja. Prunus cerasus
Višnjev. Prunus chamaerasus
Šljiva bistrica. Prunus domestica
Sremsa. Prunus domestica ,
Trnjina. Prunus spinosa
Mukinja. Pyrus area .
Divlja kruška. Pyrus communis
Divlja jabuka. Pjrus malus
Brekinja. Pyrus torminalis
Hrast lužnjak rani. Quercus pedunculata
Hrast lužnjak pozni. Quer. peduncul. laci
Hrast kitnjak rani. Quer. sessifl. var. ovalifolia.
Hrast kitnjak poz. Quet:. sissili. forma serotum.
Cer rani. Quercus austriaca
Cer pozni. Quercus ceriš
Hrast medunac obični. Quercus pubescen«
Pasjakovina biela. Rhamuus catliarticus
Trušljikovina. Rhamnus frangula
Ruj obični. Rhus cotinus
Ruj kiseli. Rhus thypinum
Grozdić. Ribes rubrum
Ogrozd. Ribeš glosularia
Bagrem obični. Robinia pseudoacacia
Bagrem čekinjasti. Robinia carnea
Vrba biela. Salix alba
Bjeloiva. Salix caprea
Prava iva. Salix cinerea
Paiva. Salix aurita
Vrba cvietnjača. Salix acuminata
Vrba krhka. Salix fragilis
Bekva vezovina. Sanx viminalis
Zukva. Salix helix
Vrba žuta. Salix vitelina


Dan, mjesec i godina
cvatnje


1883 188»


24. veljače 10. ožujka
10. ožujka 30. ožujka
26. veljače 14. ožujka
14. ožujka 26. trav.
16. ožujka 26. trav.
26. ožujka 4. svibnja
22. ožuj. 28. trav.
12. ožuj. 26. trav.
14. ožuj. 20. trav.
16. trav. 14. svib.
20. ožuj. 26, trav.
22. ožuj. 26. trav.
20. trav. 15. svib.
12. ti´av. 28. trav.
14. svib. 24. svib.
28. ožuj. 16. trav.
22. trav. 10. svib.
16. trav. lO. svib.
26. trav. 18. svib.
5. trav. 20. trav.
8. svib. 26. svib.
12. svib. 28. svib.
14. svib. 30, svib.
5. lip. 16. lip.
24. ožuj. 12. trav.
18. ožuj. 10. trav.
2. svib. 25. svib.
4. svib. 28. svib.
2. trav. 20. trav.
26. velj. 14. ožuj.
12. trav. 26. trav.
10. ožuj. 28. trav.
16. ožuj. 8. trav.
24- ožuj. 15. trav.
10. ožuj. 2. trav.
16. ožuj. 8. trav.
10. trav. 28. trav.