DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 251 —


Čuj, vidi pa se divi!


Piše Jtv^:. Sta,rče-vić, kot. šumar u Virju.


Prošle godine napisa odlični moj prijatelj g. Dušan Ilijć, kot. šumar u
Kosinju vrlo zanimivu razpravicu o svom kotaru — medju ostalim čudi se takodjer
i nastoji pronaći uzroke što je krivo, da narod toli nemilice šumu hara? —
Šumari u sretnijih okolnostih no smo mi, čitahu nekim začuđjenjem i skoro
podvojavahu o istinitosti navodah, da jedan šumski kotar — vrlo slabo napučen


— broji godišnjih 1.500 kom. šumskih prestupakah.
U mjesecu rujnu pr. god. sastađoh se u Zagrebu sa prijatelji, a naročito
razgovarah prijateljem Ilijćem, kojemu pripoviedah gospodarstvene odnošaje u
mojem kotaru — taj mi kao i ostali nevjerovaše — pak s toga da ih posve o
istinitosti osvjedočim, neka čuju sliedeće:


Pisarnički posao kotara Virovskog dielio se prošle godine ovako:


1. vodjenje uručb. zapisnika 2.043 brojevah
2. „ kazn. registra 7.988 „
3. „ dražb. zapisnika 664 „
4. „ bezpl. dozn. zapisnika .. . 182 „
5. „ platež. dozn. zapisnika . . . 622 „
6. „ izvoznog zapisnika 75 „
7. „ alfabetnog registra 2.043 „
ukupno . . . 13.617 brojevah.


Uračunav za riešenje, provedbu prepis i odpravak svakog broja samo 10
časakah, potrebno bi bilo za ukupno riešenje na godinu 136.170 časakah ili
2269 satih.


Ako se uzme u obzir da godina ima 365 danah, te da ako šumar svaki
dan neradi od 8 do 12 satih prije podne, zatim od 2 do 6 satih posije podne,
iznašalo bi istom 2920 satih rada!! —


Kotar Virovski proteže se od Apatovca (blizu Križevca) do Turnašice
(kraj Virovitice) — dakle kroz 210 milju, područne su mu političke obćine:
Pitomaca, Gjurgjevac, Virje, Novigrad, Peteranac i Sokolovac, brojeće ukupno
65 sela, sa 8650 selištah; svakomu od ovih sehštah imadu se ogrevna drva
bezplatno doznačiti, — osim toga dužan je šumar na godinu bar četiri puta
cieloga kotara šume u površini od 47 hiljadah ralih obići, te o nalazu nakon
izviđa, svoje izvješće podnieti — tako da sam prošle godine, neuračunav putovanja
u večer kasno i jutrom rano probavio na putovanju 168 danah. \


Sve troškove navedenih putovanjah imadem iz godišnjih 200 for. putnog
paušala namiriti — ako zastupstvo povisi paušal i pridieli pisara, to nebude
potvrdjeno radi nuždne štednje i jer obstoji običaj „da kot. šumari u obće
svoje pisarničke poslove obavljati moraju".


Što takova može se pravedno jedino u starom provincijalu tražiti, gdje se
pisarija šumara odnosi na kakovih 100 do 120 brojevah, u ostalom u Krajini
*