DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 24G —


naše družtvo obzir uzeti kod sastavljanja zemaljskoga proračuna za buduću


godinu 1884., koliko će to sredstva zemlje dopustiti, a kad su poslovi narodno


gospodarstvene privrede kod visoke vlade prošli iz rukuh savjetnika g. A. Stoja


novića, a ruke savjetnika g. M. Halpera, nije predsjednićtvo propustilo kod veie


možnoga gospodina novoga vladinoga izvjestitelja narodno - gospodarstvenoga


odsjeka naglasiti potrebiti obstanak, svrhu i važnost našega družtva za naše


šumarstvo i hrvatske strukovnjake, te družtvo što toplije preporučati. Plod


tomu nastojanju je čvrsta nada, da će naše družtvo buduće godine uživati ze


maljsku podporu.


Sto se tiče nutarnje kretnje u našem družtvu nastojalo je predsjednićtvo


družtvo što više time učvrstiti i razširiti, da zadobije nove članove i prijatelje ;


naročito nastojala je opetovano, da družtvo zahvati korien u susjednoj Bosni i


Hercegovini, koje zemlje sada spadaju u Austro-Ugarsku državnu svezu; u tom


smislu obratilo se je predsjednićtvo na c kr. namjestnika baruna F. Nikolića


Budnjanskoga u Sarajevo, nu žali bože neodazva nam se nijedan šumar s onkraja


Une i Save. Naše družtvo broji samo jednoga člana od bosanskih šnmarskili


strukovnjakah, a to jošte od prije.


Izmedju gradovah pristupi na poziv predsjedničtva u družtvo grad Ko


privnica i grad Požega. Od veleposjeda pako imovna obćina Otočka sa 10 for.


i gg. Tiirk i Turković, vlastnici dobra Kutjevo, godišnjim prinosom od 20 for.


i g. Gustav Taussig.


Svršetkom godine 1882. izstupilo je iz družtva 7 članovah i to: grof
Julio Janković, Drag. Bollein, Fr. Bonl, V. Horvat, A. Losert, Iv. Dražić,


I. Rajković; dvojica su člana prestala držati list: V. Vihodil, I). ITlava; tri su
člana umrla: posjednik A. Schonburcher u Sisku, upravitelj dobara vlastelinstva
Djakovačkoga Ante Malin, okružni šumar Košta Agjić. — Slava njim! — Time
gubi naše družtvo u svom godišnjem dohodak ukupno 44 for. Ima doduše Jošte
članovah, koji su tečajem ove godine izstupiti zaželjeli, nu pošto su to prekasno
predsjedničtvu prijavili, drži isto, da su u smislu §. 10. naših pravilah jošte
ove godine dužni ostati u družtvu, a s toga nije bilo predsjednićtvo u položaju
na te zakasnjele pi´ijave obzir uzeti.
Nasuprot tomu imamo 15 novih članovah i to: Imovna obćina Otočka,
veleposjed u Kutjevu (gg. Tiirk i Turković), grad Koprivnica, grad Požega,
Gustav Taussig, zatim gg. šumari Ivan Konig. Ivan Donadini, Miladiu Striga,
Deni Sever, Andrija Gettvert, Elzear Mliuarić, Božidar Kranjc, M. Kajganović,
Vinko Dračar, Mio Giirtljer i Adam Petrović, a napokon si. trgovačka komora u
Zagrebu, sa ukupnim godišnjim prihodom od 85 for. a. vr.


Sa predbrojnici, dotično sa lugarskim osobljem, nestoji stvar tako povoljno;
tu je izstupilo koncem godine 1882. njih 25, a nijedan nije pristupio; izstupilo
bi njih tečajem god. 1883. jošt i više, ali se predstojničtvo i tu drži ustanove
napomenutoga §. 10. družtvenih pravilah; različiti su razlozi tomu izstupu:
stranom, što su njeki lugari odpušteni, drugi premješteni, treći umirovljeni,
njeki u Bosnu prošli, njeki nepoznatoga domicila, i napokon, što se je od njih