DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 243 —


koja su takodjer primljena — a ta zaklada na predlog gosp. Dojkoviea nazvana
imenom onog muža, koji iniade najveće zasluge, da se to družtvo iznova ustio)
iio, ter je ta zaklada nazvana „zaklada na usi)omenu prvog tajnika šumarskog
družtva, županijskog nadšuniara — Vladoje Koroškcnyi-a". —


Zatim je pročitao g. tajnik kućni red za upravlj. odbor, što je na znanje,
uzeto.


Razpravu znanstvenoga pitanja, — kako bi valjalo na temelju redovite
pieborne sječe u brdskih i planinskih predjelih šume uživati, odnosno uiediti
gospodarenje istih osobitim obzirom na vladajuće abnormalne odnošaje u gornjoj
krajini, preuzeo bje gosp. Zobundjia, nadšumar, koja razprava će se na predlog
gosp. Laksara u šum. listu objelodaniti, da na taj način mogu i druga gospoda
svoje nazore razviti, a prama tomu da onda upravlj. odbor podnese predstavku
na visoku vladu, da izda naredbu u tom pogledu za riešenje tog pitanja, ter
za obdržavanje u gori navedenih slučajevih.


G. predsjednik položi zatim svoju čast, moleći da se preduzme izbor
predsjednika, tajnika i jednoga odbornika, te je jednoglasno izabran predsjednikom
g. Emil Durst, ravnatelj državnih šumah, tajnikom gosp. dr. Vjekoslav
Kdroškenyi a odbornikom bude izabran gosp. Drag. Laksar.
S ovim bude skupština po gosp. predsjedniku zaključena, a zatim je bio
l)anket, te u ugodnoj zabavi sprovedosmo po podne, odprativ odilazeće na kolodvor,
dočim njeki članovi odoše drugi dan t. j . 15. u Lokve, gdje su ih
dočekali gg. šumari državnog dobra Fužine, ter kneževskog dobra Turn i Taxis,
ter razddiv tuj kneževsku veliku parnu pilu, te radionicu g. Mije Radoševića,
koji se požrtvovno brine i nastoji, da se šumski obrt u tom kraju podigne,
razidjosmo se večernjim vlakom kličuć svima, koji našu šumar, skupštinu kao
i naš izlet omogućiše uz zahvalnost, „srdačni s bogom". Drag. Laksar.


Izvješće


ta.) ni ka o dielovanju upravljajućega odbora hrv.-slav. šumarskoga
družtva, tečajem godine 1883.


Čast je podpisanomu tajniku hrv.-slav. šumarskog družtva na ime upravljajućega
odboi-a podnjeti VIL glavnoj skupštini, sHedeće godišnje izvješće o
dielovanju i nastojanju upravljajućega odbora, oko obstanka i širenja našega
družtva.


Ovogodišnji rad upravljajućega odbora i predsjedničtva odlikuje se osobitom
dielatnošću u životu našega družtva, kako ćemo putem ovoga razlaganja
viditi, a napose može se kazati da je rad, predsjedničtva tečajem ove godine
uprav omogućio dalnji obstanak družtva, koje je bilo zbog financljalnoga pitanja
ne malo uzdrmano.


Netom je minulo godinu dana, što se je bila sastala VL glav. skupština
u bielom — poslije potresa preporodjenom — Zagrebu, te je doviknula iz vrha
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 244 —


zelene i šumovite zagrebačke gore svoj bratski pozdrav svim prijateljem našega
šuiiiar.stva po čitavoj nam liepoj domovini, a eto nas sada ojtet ovdje iz|)od
orijaša starca Kleka na sastanku, da branimo i širimo interese domaćega
šumarstva.


Nijesmo se nadali sastati ovdje: VI. bo glavna skupština bila je zaključila,
da se Ijetošnji VII. družtveni sastanak drži u Osjeku, i to zbog
regionalne izložbe, koju je nakanilo bilo Slavonsko gospodarsko družtvo obdržati
ove godine u Osjeku; nu pošto je nakanjena izložba ođgodjena na buduću
godinu, imao je upravljajući odbor u smislu zaključka VI. glav. skupštine izabrati
drugo mjesto za našu VII. glav. skupštinu, pa je zaključio, jednom obdržati
glavnu skupštinu u gorskih krajevih Hrvatske, da se pruža sgoda strukovnjakom
i prijateljem šumarstva ovih krajevah spoznati se sa našim družtvom
i kod njega sudjelovati što oni, kako to radostno bilježimo, objeručke prilivatiše.
U istom smislu radio je upravljajući odbor, kad je skinuo sa skupštinskoga
dnevnoga reda u pretres uzeti se imajuće pitanje: „0 lovnom zakonu" pridržav
ga za buduću VIII. glav. skupštinu, koja će se jamačno u Osjeku sastati.
Namjesto zakona o lovu smatrao je upravljajući odbor za neobhodno i neođgodljivo
staviti na dnevni red promjenu naših pravilah, kao pitanje, koje stoji
u najužem savezu sa daljnim uspješnim razvitkom našega družtva. Napokon
pridodao je jošte jedno strukovno pitanje, koje je kadro probuditi pozornost
naših gorskih šumarah u čijem području se evo sakupismo i koje glasi: „Kako
bi valjalo na temelju redovite preborne sječe u brdskih i planinskih šumskih
predielih, šume učivati odnosno urediti gospodarenje istih, s osobitim obzirom
na vladajuće abnormalne odnošaje u gornjoj krajini. Za izvjestitelje u ovom
[)itaDJu pošlo je odboru za rukom predobiti odličnu gospodu kr. šumarskoga inspektora
Miju Vrbanića i nadšumara Miju Zobundjiju.


Za da se uzmogne sa glavnom skupštinom po običaju što poučnija ekskurzija
svesti, obratio se je upravljajući odbor na kr. državno šum. ravnateljstvo
u Zagrebu, te je izhodilo dozvolu od kr. šumar, ravnatelja gospodina Milana
Dursta posjetiti njeke šumske instruktivne prediele gorskih bližnjih državnih
šumah kod Jaše nj ka. koju je dozvolu ravnatelj najvećom pripravnošću podieho
dapače i odredio, da nam budu naši sudrugovi i zvaničnici u svemu i
svačem na ruku.


Napon pobrinulo se je predsjedničtvo za olakšicu voznih cienah kod parobrodarskoga
družtva i raznih željeznicah, koja nam se pripravna ođazvaše.


Toliko 0 pripravah s kojimi je upravljajući odbor i predsjedničtvo priredilo
ovogodišnju VII. glavnu skupštinu u Ogulinu, a sad nam se valja obazrieti
na ostali godišnji rad upravljajućega odbora i predsjednićtva, u njegovih glavnih
moinentih.


Od posliednje glavne skupštine držao je upravljajući odbor 6 sjednicah i
to 5/XI. — .30/XII. — 3/n. — 14/IV. - 7/VlI. — 28/VIII. u kojih je vršio
zaključke prošle glavne skupštine, stranom nove inicijative poprimio, i rješio
poslove administrativne naravi. Izim toga sastao se jošte pododbor za sastav
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 245 —


Ijanje potrebitoga nam kućnoga reda po 2 puta, pododbor za izraditi predstavku
na visoku vladu zbog potrebitoga preustrojstva šumarske uprave 3 put, pododbor
za šumski zakon jedan put, pododbor zbog predstavke na vladu i sabor
radi naumljenoga neopravdanoga zapostavljanja županijskih nadšumarah kod
predstojeće reorganizacije upravnih oblastih jedan put; bilo je dakle u iztaknutom
\ remenu 6 odborskih i 7 pododborskih, ukupno 13 sjednicah.


Predstavku na visoku vladu zbog potrebitoga preustrojstva šumarske uprave
predana je po nadbiskupskom šumarniku, odborniku F. Rosipalu i nadšumaru
gjurgjevačke imovne obćine V. Malinu dne 15. veljače t. g. u ruke preuzvišenomu
gospodinu banu L. grofu Pejačeviću.


Do ove glavne skupštine stoji osnovu kućnoga reda s obzirom na novo
podnesena pravila odobriti, kako ga izradi upravljajući odbor jošte na temelju
starih pravilah; a izvješće odbora i pododbora za konačnu redakciju šumskoga
zakona podnieti će g. predsjednik si. skupštini ustmeno.


0 prelogu V. glavne skupštine tičućeg se viših državnih šumarskih izpitah
i inih predlogah iz prijašnjih glavnih skupštinah upitalo se je predsjedničtvo
više puta tečajem godine kod dotičnoga odsjeka visoke kr. zemaljske vlade,
nu nije polučilo sve do sele nikakovo rješenje.


Nadalje sklopilo je predsjedničtvo ugovor sa tiskarom C. Albreclita, da si
osigura tiskanje lista po jednoličnoj tarifi.


Što se tiče družtvenoga lista, izlazi list novom godinom u većem formatu
i obilnijega sadržaja. Uz zamienu za naš list dobivamo: „Tharandter forstliches
Jahrbuch" redigiran po Judeichu; „Forstzeitung" redigiran po G. Hempelu;
„Centralblatt fiir des gesammte Forstwesen" redigiran po dr. A. Sekendorfu;
.,Handelsblatt" fiir Walderzeugnisse; Mittheilungen des Krainerisch-Kiisterdiindischen
Forstvereins; „Osterreichische Monatsschrift fiir Forstvvesen" redigiran
po A. Miklitzu; „Gospodarski list"; „Težak" u Beogradu; „Gospodarski poučnik"
u Šibeniku; „Slavonski gospodar".


Piaz toga predbrojismo: „Ost.-ung. Centralblatt fiir VValderzeugnisse";


„Allgemeine Forst- und Jagdzeitung"; „Zeitschrift der deutschen Forstbeamten";


„Deutsche Jagdzeitung"; „Forstliche Bliitter".


Upravljajući odbor nije propustio nestoru hrvatskoga šumarstva umirov.


Ijenomu c. kr. šumarniku i suradniku našega lista g. Antunu Tomiću, dne 6. sieč


nja t.
g. čestita k njegovu 80. rodjendanu.


Naše družtvo bilo je po odboru slavonskoga gospodarskoga družtva po


zvano, da sudjeluje kod tamošnje glavne skupštine, te je zamolilo družtvene


članove gg. I. Šmidingera i I. Brnčića, da ga tamo zastupaju. Pozivu dolnjo-austrij


skoga šumarskoga družtva, da sudjelujemo kod njihove glavne skupštine dne


30.
srpnja u M e 1 k u, odazvasmo se pozdravnim telegramom.
Predsjedničtvo obratilo se je jošte prošle godine na visoku vlada zbog
godišnje podpore, a pošto ostade predstavka bezuspješna ponovilo je predsjedničtvo
tu predstavku dne Ifi I. t. g. te ju je što bolje obrazložilo; na tu predstavku
stigne dne 26 II. t. g. pod brojem 2582 visoko rješenje, da će se na
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 24G —


naše družtvo obzir uzeti kod sastavljanja zemaljskoga proračuna za buduću


godinu 1884., koliko će to sredstva zemlje dopustiti, a kad su poslovi narodno


gospodarstvene privrede kod visoke vlade prošli iz rukuh savjetnika g. A. Stoja


novića, a ruke savjetnika g. M. Halpera, nije predsjednićtvo propustilo kod veie


možnoga gospodina novoga vladinoga izvjestitelja narodno - gospodarstvenoga


odsjeka naglasiti potrebiti obstanak, svrhu i važnost našega družtva za naše


šumarstvo i hrvatske strukovnjake, te družtvo što toplije preporučati. Plod


tomu nastojanju je čvrsta nada, da će naše družtvo buduće godine uživati ze


maljsku podporu.


Sto se tiče nutarnje kretnje u našem družtvu nastojalo je predsjednićtvo


družtvo što više time učvrstiti i razširiti, da zadobije nove članove i prijatelje ;


naročito nastojala je opetovano, da družtvo zahvati korien u susjednoj Bosni i


Hercegovini, koje zemlje sada spadaju u Austro-Ugarsku državnu svezu; u tom


smislu obratilo se je predsjednićtvo na c kr. namjestnika baruna F. Nikolića


Budnjanskoga u Sarajevo, nu žali bože neodazva nam se nijedan šumar s onkraja


Une i Save. Naše družtvo broji samo jednoga člana od bosanskih šnmarskili


strukovnjakah, a to jošte od prije.


Izmedju gradovah pristupi na poziv predsjedničtva u družtvo grad Ko


privnica i grad Požega. Od veleposjeda pako imovna obćina Otočka sa 10 for.


i gg. Tiirk i Turković, vlastnici dobra Kutjevo, godišnjim prinosom od 20 for.


i g. Gustav Taussig.


Svršetkom godine 1882. izstupilo je iz družtva 7 članovah i to: grof
Julio Janković, Drag. Bollein, Fr. Bonl, V. Horvat, A. Losert, Iv. Dražić,


I. Rajković; dvojica su člana prestala držati list: V. Vihodil, I). ITlava; tri su
člana umrla: posjednik A. Schonburcher u Sisku, upravitelj dobara vlastelinstva
Djakovačkoga Ante Malin, okružni šumar Košta Agjić. — Slava njim! — Time
gubi naše družtvo u svom godišnjem dohodak ukupno 44 for. Ima doduše Jošte
članovah, koji su tečajem ove godine izstupiti zaželjeli, nu pošto su to prekasno
predsjedničtvu prijavili, drži isto, da su u smislu §. 10. naših pravilah jošte
ove godine dužni ostati u družtvu, a s toga nije bilo predsjednićtvo u položaju
na te zakasnjele pi´ijave obzir uzeti.
Nasuprot tomu imamo 15 novih članovah i to: Imovna obćina Otočka,
veleposjed u Kutjevu (gg. Tiirk i Turković), grad Koprivnica, grad Požega,
Gustav Taussig, zatim gg. šumari Ivan Konig. Ivan Donadini, Miladiu Striga,
Deni Sever, Andrija Gettvert, Elzear Mliuarić, Božidar Kranjc, M. Kajganović,
Vinko Dračar, Mio Giirtljer i Adam Petrović, a napokon si. trgovačka komora u
Zagrebu, sa ukupnim godišnjim prihodom od 85 for. a. vr.


Sa predbrojnici, dotično sa lugarskim osobljem, nestoji stvar tako povoljno;
tu je izstupilo koncem godine 1882. njih 25, a nijedan nije pristupio; izstupilo
bi njih tečajem god. 1883. jošt i više, ali se predstojničtvo i tu drži ustanove
napomenutoga §. 10. družtvenih pravilah; različiti su razlozi tomu izstupu:
stranom, što su njeki lugari odpušteni, drugi premješteni, treći umirovljeni,
njeki u Bosnu prošli, njeki nepoznatoga domicila, i napokon, što se je od njih
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 247 —


višegodišnja zaostavša clanovina u smislu skupštinskoga zaključka utjerati nastojala.
U tom pogledu mogli bi šumski uredi našemu družtvu mnogo više pri
ruci biti. —


Za godinu tekuću broji naše družtvo:


9 začastnih članovah.


1 člana po 100 for. .. . 100 for.


1 člana po 50 for. .. . 50 for.


2 člana po 25 for. .. . 50 for


8 članovah po 10 for. . . . 80 for.


godišnjega prinosa.


7 članovah po 6 for. . . 42 for.
13 članovah po 5 for. . . 65 for.
55 članovah po 4 for. . . G20 for.
77 članovah po 3 for. . . 231 for.
60 članovah po 2 for. . . 120 for.


Ukupno 334 člana sa 1367 for. godišnjega doliodka.


Ova svota predstavlja ujedno i prihod za tekuću godinu.


Pošto je pako potreba, glasom proračuna pred lanjskom glavnom skupštinom,
po upravljajućem odboru za tekuću godinu izkazana sa 1811 for., to ima ove
godine manjka 444 for., koj manjak ima dovoljna pokrića u družtvenih tražbinah
iz prijašnjih godinah.


Što se financijalnoga stanja družtva tiče, poznato će biti, da su bile po
blagajuićkom zaključku od 1. srpnja 1882. — dakle tik izpred prošle godišnje
glavne skupštine — družtvene tražbine kod raznih članovali izkazanc sa ogiomnoni
svotom od 1854 for. 23 nč. a. vr. Ovakovu silnu svotu — 4 i 5 godišnji
zaostatci na članarini — gledom na naše družtvene odnošaje utjerati nije malen
administrativni rad, pa je predsjedničtvu, koje je svratilo svu svoju pozornost
na hnancijalno pitanje družtva, zadalo ogromnoga posla; nu predsjedničtvo našlo
je podpunu utjehu za svoj, u tom pogledu uloženi trud, jer mu je pošlo za
rukom u porazmjerno kratkom roku od 9 mjesecih cielu ovu svotu unovčiti do
samo 202 for., koji su jošte na dugu; unišlo je dakle do danas na zaostalih
družtvenih tražbinah za prošle godine (do 31. XII. 1882.): 1652 for. Prem je
prošla glavna skupština opunovlastila upravljajući odbor, da svotu zaostatakah
utjera sudbenim putem, bilo je do predsjedničtva, ipak u vrlo riedkih samo
slučajevih ovo sredstvo upotriebiti, jer su se članovi, pripoznav svoje dužnosti,
hvale vriednom pripravnošću odazvali, ako već ne prvom, to ipak drugom i
trećem pozivu predsjedničtva.


Od tekuće članarine za ovu godinu ima samo jošte na dugu 118 fr. tako
dakle, da je ukupno na dugu članarine 320 for. Od ove svote biti će 100 fr.
neutjerivo, što molimo si. skupštinu na znanje uzeti.


Pdagajnički dnevnik izkazuje današnjim danom 1489 for. 34 novč. a. vr.
Dočiin će dotjeći svota sa 5 — 600 for. za namirenje ovogodišnjih naših potrebah
i za troškove u novoj godini dok prispjeva nova članarina, to će ostati koncem
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 248 —


ove godine glavnica od 1000 for, koristonosno uložena kod prve hrvatske šte


dione u Zagrebu. Za tekuću godinu đopitao je upravljajući odbor i/, tih kamatah


slušatelja III. šumarskoga tečaja u Krizevcih, Miji Križkoviću 40 fr., vriednomu


i siromašnomu mladiću, kao podporu za poučno putovanje.


Ovom zgodom napomenut nam je, du je upravljajući odbor terajom ove


godine družtvenu blagajnu tri put pregledao, te ju u redu nalazio.


Nadalje se sastoji jošt družtvena imovina po glasu odnosnih našastarah


iz knjigah u vriednosti 267 for. 63 novč.


» slikah „ „ 150 „ 80 „


n pokućtva „ „ 119 „ 10 „


Prelazeć na proračun potrebe i proračun pokrića našega družtva za buduću
godinu, koji evo u prigibu sliede te, uzporediv potrebu 2000 fr. sa potrebom od
1811 for., ove godine, kako je bila primljena po lanjskoj glavnoj skupštini,
vidi se, da je potreba za 189 for. veća; uemože da bude drugčije, potrebe
bo svih sličnih družtvah, koji njeki plemeniti i koristni cilj pred sobom imadu,
rastu sve to više sa duhom vremena, jer takova družtva imaju svestranimi
interesi svojih članovah udovoljiti. Ujedno vidi se, da ostane nepokrito 3,50 fr.
Da se ovaj manjak pokrije iz onih 1000 for., kojih težkom brigom spravismo
za ine svrhe družtva, nestalo bi za 2 i pol godine tih 1000 for., a ipako
se nebi time doskočilo kroničnomu deficitu. Upravljajući odbor nada se tomu
deficitu priskočiti 1. kroz umnoženje članovah, 2. kro;^ shodnu promjenu pravilah,
pa si je smatrao za dužnost na to si. skupštirni upozoriti time, što je
stavio na dnevni red pi´etresivanje novih pravilah. Što se pako tiče umnoženja
članovah, stavlja na srce svakomu pojedinomu članu, da nastoji dnižtvu steći
što više prijateljah.


Time svršuje družtveni tajnik svoje godišnje izvješće o radu upravljajućega
odbora, ostavljajuć si. skupštini na ocienu na koliko je odboru pošlo za rukom
uspjeti sa svojim nastojanjem oko družtvenih interesah.


Na svršetku jošte jednu: Glavna skupština, držana prošle godine u Zagrebu,
ustrojila u odboru jedno novo mjesto, naime mjesto urednika našega
družtvenoga organa, koje je zvanje do sada uvjek bilo skopčano sa tajničkim
mjestom. Poslovi tajnika i urednika bili su dakle ove godine razdieljeni, pa je
i gl. skupština prošle godine u to ime dvie nagrade odredila; to je sliedilo zbog
odnošajah nama poznatih, jer je za onda družtveni tajnik stanovao po svom
službenom zvanju izvan Zagreba, te su mu tajnički poslovi uslied toga morali
zapinjati. Medjutim su se promienile okolnosti, te sada možda nebi bilo razloga
oboje poslove dieliti, a družtvu priteći će time možda i koja novčana prišteduja.
0 tom će imati si. glavna skupština načelno rješenje izreći.


Uvaživ te okolnosti polažem ovim tajničku čast opet natrag u ruke gl.
skupštine iz koje ju dobih, te si pridržajem čast odbornika, zalivaliv se na
povjerenju glavne skupštine, koje mi izkaže lanjskim izborom, te uvjeriv si.