DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 240 —


sjekoše nam Rečani goru", — a „Rečani" opet: „razgrabiše nam planinci šumu".


— I jedno je i drugo istina: i „Rečani" posjekoše goru i „Planinci" razgrabiše
šumu, i mi ovu propast ravnodušno gledamo.
Stoga svaki istiniti prijatelj narodni, treba da pitanje o našim šumama
stavi medju najpreča današnja pitanja, te da za dobe spašavamo ono, što se
bar još spasiti može. Neniojino oklievati. završuje pisac g. I. M. Jekić, što docnije
to je težje, to je sve skuplje!


VII. (jlaviia skupština hrv.-slav. šumar, družtva.
Upravljajući odbor izdao bje za ovogodišnju glavnu skujištinu sliedeći
program :
Program


k VII. redovitoj glavnoj skupštini hrv.-slav. šumar, družtva, koja će se počani
od 12. do uključivo 1,5. kolovoza 1883. u Ogulinu obdržavati u savezu sa
poučnimi ekskurzijanii.


l´J. kol. jutrom u fi satih doček i pozdrav članovah na ogulinskom kolodvoru
po mjestnom poslovodji; u 8 satih poučna ekskurzija iz Ogulina u Jasenik
do Gomirja. večernjim vlakom iz Gomirja natrag u Ogulin. 13, i 14. kolovoza
glavna skupština u Ogulinu sa sliedećim dnevnim redom:


1. Pozdrav skupštine po predsjedniku družtva.
2. Izvješće družtvenog tajnika o dielovanju upravljajućeg odbora tečajem
god. 1883.
3. Ustanovljenje proračuna za god. 1884.
4. Izbor odbora za pregledanje računah za god. 1882.
5. Izbor predsjednika i jednog odbornika.
6. Razprava o promjeni družtvenih pravilah.
7. Čitanje novoga kućnoga reda.
8. Razprava znanstvenoga pitanja: „Kako bi valjalo na temelju redovite
preborne sječe u brdskih i planinskih šumskih predjelih šume uživati odnosno
urediti gospodarenje istih s osobitim obzirom na vladajuće abnormalne odnošaje
u gornjoj krajini".
y. Predlog „Hrvatske Matice" o prostorijah za šumarsko družtvo u zgradi
„Sokol-Kolo-Matica" u Zagrebu.
15. kolovoza odlazak jutrom u 6 satih sa brzim vlakom u Lokve u svrhu
daljnjega poučnoga izleta u tamošnje državne šume, večernjim vlakom natrag
u Ogulin, zatim razstanak.
I. Dan sastanka.
Usljed zakašnjenja k zagrebačkom vlaku dodje razmjerno mali broj članovah
jutainjim vlakom na dan 12. kol. u Ogulin. Na kolodvoru dočeka mjestni
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 241 —


poslovoilju K. Zohuiidjija natlošh; članove s glasbom, te s odličnim družtvoni
piijaleijah šumarstva, te pozdraviv nadošle — ijodjosmo u stanove. —


Dočim bje nedjelja, bijaše ipak uzprkos neugodna i kišovita vremena
živahno u Ogulinu, te nemogav poradi kišovita vremena izlet preduzeti, zabavisnm
se u mjestu razgledav lančeni viseći most na dražestnom Gjulom, te
porazgovoriv se u užjem krugu.


U 4 sata po podne otvori skupštinu u dvorani si. kr. kotar, ureda predsjednik
družtva g. Mijo Vrbanić shodnim govorom, pozdraviv sa srdačnim „dobro
došli" nazočne članove, koji nežaleć truda ni vremena, dodjoše u interesu svete
nam stvari, a to bijahu sliedeća gospoda: Vrbanić. dr, Kćiroškenji, Zobundjija.
1 )ojković, Knobloch , Lončarić, Pere, Dračar, Šmidt, Ružička, Napoleon de
Alantse. Laksar, Jerbić, Pibernik.


Iza pozdrava predsjednikova, koji bude svestranim „živio" popraćen, pročita
tajnik družtva dr. Vjek. Koroškenji izvješće o djelovanju i stanju družtva
tečajem minulog godišta, ter koje izvješće u interesu stvari u cjelosti na drugome
mjestu ovoga lista sijedi, ujedno položiv tajničku čast.


Skupština primi izvješće jednoglasno na znanje, a glede mjesta tajnika
preduzeti će se izbor. Glede nacrta šumskoga zakona, koj je u prošlogodišnjoj
skupštini sastavljen, te kojeg je imao upravlj. odbor visokoj vladi podnieti, izvješćuje
gosp. predsjednik, da je upravljajući odbor držao za shodno taj nacrt
dati na juridičku ocjenu prvaku naše pravne znanosti presv. gosp. dr. Marijanu
Derenčinu — te će onda istom kad dobije tu ocjenu, taj nacrt visokoj vladi
podnieti. Primljeno na znanje.


Tajnik družtva pročita zatim dopis si. kr. šum. lavnateljstva u Zagrebu,
kojim dozvoljava izlet u državne šume, a pozivlje podčinjeno činovničtvo, da u
što većem broju skupštini prisustvuje. Uzeto na znanje.


Iza toga uzet je u pretres proračun za god. 1884., koj je po predlogu kako
je u izvješću tajnika priložen, kao prilog saobćen — i jednoglasno primljen,
a isto tako predlog „Matice Hrvatske", da si družtvo uzme prostorije u
sgradi „Sokol-Kolo-Matica" odbor opunovlašćen, da prema stavci u proračunu
navedenom za stan družtva u toj sgradi stan najmi.


Time bude sjednica u 6 sati zaključena.


Domaća glasba, koja je svirala na trgu, zabavi nas do njeko doba noći.


II. Izlet.
Dne 13. kolov. ustavši rano da podjemo na odredjeni izlet obradovasmo
se, videći izhodom sunca starca Kleka u podpunom sjaju.


U tj sati krenusmo na kolih u sriez Mirkoviću, došav do mjesta gdje
već kola dalje ići neniogu ter odkuda ćemo per pedes apostolorum put nastaviti,
okrepismo se malim doručkom — a onda se veri preko jarugah,
japagah, kamenja i ležećih kladah.
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 242 ~
Prelazeći šume Jasenačku kosu, Ježovitar i Mirkorien, te od leviia Suiolnik
istoimenu šumu, divismo Ke prašumi, u kojoj nadjosmo aoo-godišnje jele uz
omoriku, bukvu i javor.


Kod procjeue. koja je preduzeta za izlučeuje šumah g. 1873., pronadjena
je tu po rali drvna gromada sa 100 uorm. hvatih.


U reviru Smolnika, koj leži bliže do željezničke postaje u Gomirju, sagradjen
je već prije izvozni put od 12 kilmt. duljine, 4 met. širine, a sada se
pravi dalje na 95 klmtr. u revir Mirkovica sa troškom od 2-57 for. od tek.
metra. Ovdje se izradjuju bordonali, kusi za piljenice, bukove duge, vratila i vesla.


Jedan kbč. mtr. jelovine stoji 2 for. 90 novč. Trgovac mora platiti cielu
taksu za sposobno tehničko drvo, nu uza sve to ipak razmjerno mnogo neizradjenog
drva ostane, te je s toga donjekle težko i za trgovca, a i za šumara,
koji iniade premjeru preduzeti za točno proračunavanje tehničkog drva, te
s toga mnogo toga u šumi ostane i sagnjije, što će se moći bolje unovčivati, kada
se ti putevi jednom posagrade.


Ovdje je redovita preborna sječa, jer se najstariji razred drva sjeće.


Uredjenje šumah i sastavljanje odnosnih osnovah je u tečaju.


Služba šumarskog a i lugarskog osoblja je ovdje veoma naporna, i)oi´adi
kamenitog gorskog teraina. a uz to velika trgovina i kradja, te je podpimim
pravom njetko spomenuo, da bi se ovdje jedna godina službujućim činovnikom
za dvio računati morala, kao što kod vojnika u „Kriegsjahre".


Došav pod večer u Gomirje, dočeka t)as tu pod sjenicom na zgodnu mjestu
postavljnom gospodin načelnik iste obćine, te razloživ i odmoriv se od u istinu
naporna hoda, odvezosmo se na kolih natrag u Ogulin.


III. Skupština.
Dne 14. u 9 satih nastavljena bje skupština.


Gosp. predsjednik predloži za izpitivanje zaključnih računah za god. 1H82.
gosp. Perca, Smidta i Knoblocha, koji račune i blagajnu namah izpitaše. ter
našav sve u redu, podpisaše odnosne zapisnike, te o tom skupštinu obavjestiše
|)redloživ podjedno za ovjerovljenje zapisnika g. Laksara i Knoblocha.


G. tajrdk uze čitati nova pravila družtva, koja su nakon dulje razprave
uz njeke pi-einake primljena, te na drugom mjestu u cjelosti tiskane, te će se
vis. vladi na potvrdu podnieti.
Gosp. predsjednik izvjesti, da su dospjeli kamati od uloženih 1000 for.
u štedioni podieljeni siromašnom slušatelju šumarstva III. tečaja na kr. gosp.
i šum. zavodu u Križevcih — Miji Krišković-u. — te da je ravnatelj dobarah
baruna Prandaua, gosp. Adolf Danhelovski, družtvu priposlao svotu od 15 for.
što je sve na znanje uzeto. —


Gosp. tajnik izvjesti zatim, da dočim imade družtvo od unišlih dohodakah
višak od 1000 for. uložen u štedioni, to da bi poput ostalih družtvah bilo
najshodnije, da družtvo osnuje zakladu za podporu ubogih šumarskih udovicah
sa iznosom od 5000 for., te dočim bude taj predlog i pravila te zakladnice —