DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 227 —


b) takove prijave dužni m i oni podnieti, koji su za godinu 1883. još


na temelju §. 20. zakonskoga članka XXI. od 1875. oporezovani porezom na puške;


c) pod točkom b) spomenutim porezovnikom oprostit (;e se onaj dio za
godinu 1883. razpisanoga poreza na puške, koji na drugu polovicu iste godine
odpada, ako prigodom podnešenja prijave autentično izkažu onu okolnost, da
su za godinu 1883. jur oporezovani porezom na puške;


d) oni koji pod točkami b), c) i d) §. 5. spomenute, od poreza oproštene
puške posjeduju i ove su puške u smislu §. 23. zakonskoga članka XXI. od


g. 1875. jur prijavili.^ nisu doduše dužni ove puške ponovno prijaviti, ali prijavnu
svjedočbu, koju su od kr. poreznoga ureda dobili, dužni su mjeseca srpnja
god. 1883. predočiti organom (§. 22.), koji su pozvani, da od poreza proste
puške u očevidnosti drže;
e) kriepost lovnih kartah, koje su na vrieme do konca lipnja god. 1883.
izvadjene, razprostire se do konca srpnja iste godine.


Opazka 1.
Za poreznu godinu 1883./84., koja po smislu zakonskoga §. 11. započimlje
dne 1. kolovoza i svršava se dne 31. srpnja sliedeće godine, ovime se
dopušta, da porezovnici za razpisivanje poreza na puške i poreza na lov služeće
prijave mogu ove godine iznimno, ne — kao što zakonski §§. 14. i 31.
u obće iiaredjuju — u mjesecu lipnju, nego u prvoj polovici mjeseca srpnja
tekuće godine to jest uključivo do 15. podnieti kod one obćine ili kod gradskih
poreznih uredah, gdje porezovnik svoj redoviti stan ima, — dotično (radi polučenja
lovne karte) kod onoga upravnoga činovnika, koj je glede stalnoga
stana porezovnika (jamca) nadležan.


Opazka 2.


Na puške odnoseće se prijave za godinu 1883./83. dužni su i oni podneti,
koji za tekuću 1883. godinu bijahu još na temelju §. 20. zak. čl. XXI.
1875. oporezovani porezom na puške, nu takovim osobam, ako prigodom podnašanja
svoje prijave vjerodostojno dokažu onu okolnost, da su za godinu 1883.


jur oporezovane porezom na puške, odpisat će se na drugu polovinu godine
odpadajući dio za godinu 1883. razpisanoga poreza na puške.


Opazka 3.
Polag §§. 23. i 24. zak. čl. XXI. 1875. one sukromne osobe, koje zahtjevaju
oprost od poreza iza svojih pušakah, koje kao uspomenu ili obiteljsku
svetinju drže, dotično izključivo za pucanje u biljeg (nišan) rabe, il napokon
koje u posjedu njihovom nalazećoj se sbirci pušakah pripadaju, i kao stare
konstrukcije koje se već izvan porabe nalaze, dužne bijahu prijaviti kr. poreznomu
uredu, da takovih pušaka posjeduju, i očitovati se, da jih neće rabiti u lovu,
ter izvaditi si od njega svjedočbu glede toga, da su prijavljene puške proste
od poreza.
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 226 —


Usljed toga se dne 19. studenoga god. 1875. pod broj 46.060 izdana
okružnica*) u predmetu toga, kako se za bjelice lovnih kartali uplaćene biljegovine
i radi nn toni polju počinjenih dohodarstvenih narušajah odmjerene globe
zaračunavaju, stavlja izvan krieposti kako u cielosti, tako naročito u pogledu
onoga njenoga diela, glnsom kojega radi lovnoga narušaja pripadajuće globe
imadjahu se u primitbenom poddnevniku za dohodarstvo taksah zaračunavati,
dotično kod računarskog odsjeka tinanc. ravnateljstva propisivaše se globa kao
primitak na 8. rubriku taksah.


Gori spomenute dvovrstne globe dakle odsada će sasvim jednakim načinom
u smislu dne 28. travnja god. 2878. pod br. 70314 izdane okružnice**) zaračunavati
tako, da se uplaćena globa imade u dohodarstveno-globarinskom A)
dotično D) upisniku za j)rimiti, od koje globe ima se jedna trećina dotičnoj
obćini nakon izdatbe u dne\niku C) dotično u upisniku D) na namiru izplatiti,
a preostala jedna trećina ima se u dnevniku C) dotično u upisniku D) u izdatku,
ter u dnevniku za izravni porez na naslov „raznovrstni primitci", uz
zamjenito pozivanje na zaračunbene podatke zaračunati.


Poglavje V.


0 mješovitih prelaznih i uvodnih odredbah.


§. 50. Ako se lovna karta izgubi ili pokvari, tada na molbu dotičnika,
providjenu biljegom od 50 novčićah, imade onaj kr- porezni ured, koj je izgubljenu
ili pokvarenu kartu izdao, izručiti novu kartu, prostu od plateža poreza,
nu na novu kartu nesmije doći dulji rok, nego K do koga je izgubljena
ili pokvarena karta izdana bila.


0 p a z k a.
Okolnost, da se je lovna karta izgubila, imade nadležni obćinski poglavar
ureda radi i bez pristojbe izpostavljenom svjedočbom potvrditi. Pokvarena karta
ima se u izvorniku priklopiti molbenici, ova pako ima se kod kr. poreznoga
ureda uz poslovne spise priložiti, te se na novoj lovnoj karti imade kano opazka
zabilježiti, da je izpostavljena na mjesto izgubljenom (pokvarenom) dokazane
stare lovne karte.
§.51. Iza poreza na lov iiemože se niti zemljorazteretni, niti municipalni
niti obćinski namet razpisati.
§. 52. Ovaj se zakon proteže i na bivše krajiške dielove.
§. 53. Ovaj zakon stupa u kriepost dne 1. srpnja godine 1883.
§. 54. Za poreznu godinu 1883/4. važe sliedeće prolazne ustanove:
a) prijave (§§. 14. i 31.), koje služe za razpisanje poreza na puške i
poreza na lov za godinu 1883/4. imadu se u prvoj polovici mjeseca srpnja godine
1883. podnieti;


*) Vidi: br, 41 ,,Penziigyi Kozl6ny-a" tečaj god. 1875.
**) Vidi: hr. 16 „Penziigyi K6zlony-a" tečaj god. 1878.
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 225 —


§. 47. Proti odluci, koju je kr. porezni nadzornik u smislu §. 45. izrekao,
moći se je računajuć od njezina prijama uz 15 danah prizvati na upravni odbor,
u Hrvatskoj i Slavoniji na kr. financijalno ravnateljstvo.


U slučaju različitih odlukah imade mjesta prizivu, o kojem će u trećoj
molbi i konačno, sada ministar financijah, a nakon zakonitoga ustrojenja tinancijalnoga
upravnoga sudišta, ovo sudište odlučivati.


0 p az k a :


Priziv treba kod onoga kr. porezovnoga nadzornika predati, koji je odluku
izrekao i ovaj dužan je stvar u sjednici upravnoga odbora referirati, —
a u Hrvatskoj i Slavoniji dužan je podastrti kr. linanc. ravnateljstvu zajedno
sa potankim izvješćem i uz priklop odnosnih spisah.


Ako je odluka kako po kr. poreznom nadzorniku, tako po upravnom odboru,
dotično po hrvatsko-slavonskom kralj, financ. ravnateljstvu u uzkratnom
smislu izrečena, neima mjesta prizivu na treću molbu.


§. 48. U slučajevih takovih, kada se u smislu §. 42. odmjerena globa
nemože sbog bezimućnosti obsudjenika sasvim ili od česte utjerati, ima se
mjesto globe kazna zatvora uporaviti tako, da za svakih neutjeranih deset forintah
po jedan dan zatvora odpadne, dočim se svota izpod deset forintah računa
za podpunih deset forintah.


Ob uporavi kazne zatvora odlučit će na obrazložen predlog kr. poreznoga
nadzornika upravni odbor, a u Hrvatskoj i Slavoniji ban.


Opazka.


Odmjerenu globu utjeruje i u kr. porezni ured odprema dotični obćinski
poglavar na naredbu kr. poreznoga nadzornika.
Izvid imućtvenoga stanja obsudjene stranke obavlja dotični upravni urednik
na uredovnu umolbu kr. poreznoga nadzornika.


Glede uporabe kazne zatvora u Hrvatskoj i Slavoniji čini dotični kr. porezni
nadzornik obrazložen predlog kr. financ. ravnateljstvu, a ovo će priklopiv
poslovne spise umoliti bana radi dalnje odredbe.


§. 49. Jedna trećina uplaćene globe ide prijavitelju, jedna trećina eraru,
a jedna trećina onoj obćini, u koje kotaru je poziv stavljen (§. 39.), dotično
stalno stanuje stranka, koja je sbog zatajenja puške obsudjena.


Obćinam pripadajuća jedna trećina može se u Hrvatskoj i Slavoniji i na
zemaljske svrhe obratiti.
Opazka.


Poćem će se u buduće kako porez na puške tako i za lovne karte pripadajući
porez na naslov izravnih porezah u primitku zaračunavati, s toga će
ie ona trećina, koja državnomu eraru pripada iz globe odmjerene u ma kojem
slučaju u zakonskom §. 42. napomenutih dohodarstvenih narušajah, imati u
iorist izravnih porezah pod naslovom „raznovrstni primitci" zaračunavati,
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 224 —


U istom pravcu će kralj. ugar. ministarstvo unutarnjih poslovah u vlastitom
djelokrugu putem dotičnih jurisdikcijah učiniti odredbu za državne oružnike
i redarstvenike, ter za municipalne organe javne sigurnosti.


§. 43. Globa može se prema mieri upisivosti protezati:


a) od jedne forinte do 10 for. u slučajevih spomenutih pod toć. a) §. 42.;


b) od dvadeset forintah do sto forintah u slučajevih spomenutih pod toč.
b), c) id) §. 42.;
c) od petdeset forintah do sto forintah u slučajevih spomenutih pod toč.
e) §. 42.; napokon


d) od deset forintah do dvadeset forintah u slučajevih spomenutih kod
točke f) §. 42., iza svake pojedine puške, koja je zatajena ili uklonjena toga
radi, da nebude oporezovana.


§. 44. Ako se u slučaju spomenutom pod točkom b) §. 42. dotični pozvani
odupre uporabom oružja ili grozeć sa oružjem onim osobara, koje ga kane
odvesti pred poglavarstvo dotične obćine, ili ako počini drugo koje kaznenimi
zakoni zabranjeno djelo, ima se proti njemu napose i kazneni postupak zametnuti.


Pod takov postupak spada takođjer i spotvaranje lovne karte (toč. e);§. 42.)
§. 45. U §. 42. spomenute slučajeve prijavit će prijavitelj dotičnomu obćinskomu
poglavarstvu, koje će dužno biti tečajem 3 dana ubaviestiti nadležnoga
kraljevskoga poreznoga nadzornika.
Kr. porezni nadzornik provesti će dohodarstvenu iztragu, pak na temelju
njezina posliedka i shodno smislu u §. 43. sadržanih odredbah odmjerit će globu
odlukom u prvoj molbi, ter u slučajevih takovih, u kojih se po smislu §. 44.
imade kazneni postupak zametnuti, umoliti će za to nadležni sud.
Nadležnost suda opredieljuje miesto, gdje je čin počinjen.


Op azka:


U svrhu toga, da po kr. poreznom nadzorniku umoljeni nadležni sud
samostalno može povesti iztragu i da nebude primoran na svaki pojedini podatak
pismenu umolbu upravljati, dužan je porezni nadzornik na kaznit se imajuće
djelo oduoseće se točne podatke priposlati sudu — dužan je navlastito u
svojoj umolbi ime i obitalište osumnjičene stranke kao i razloge sumnje naznačiti,
dogodice imena svjedokah, koji o stvari znanja imaju, ter i možebit
zaplienjene znake zločina saobćiti.


§. 46. U §. 42. nabrojeni dohodarstveni narušaji zastarjeti će, ako kralj,
porezni nadzornik nezametne dohodarstvenu iztragu za šest mjesecih računajuć
od dana, kad je čin počinjen. Radi li se pako o činu (§. 44.), koji spada pod
kazneni zakon, tada vrieme zastarjelosti opredieljuje kazneni zakon.


0 p a z ka:


Nebude li dohodarstvena iztraga unutar šestmjesečnoga vremena zametnuta,
za taj propust dužan je kr. porezni nadzornik odgovarati i dogodice štetu
podpuno naknaditi.
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 223 —


za 15 danah podastrti upravnoinu odboru zajedrio sa svojini pismenim potankim
izvješćem, gdje će stvar nadležni li Slavoniji ima se priziv u istom roku banu podastrti.


0 p a z ka 2.


Priziv, uložen proti naredbi glede oduzeća, imade tu moć, da se stranka
lio odlučeuja stvari nemože prisiliti na povratu lovne karte.


Poglavje IV.
O doliodarstvenih narušajih i o kaznjenju istih.


15. 39. Državni oružnici i redarstvenici, municipalni organi javne sigurnosti,
kao što i tinancijalni stražari, dužni su, a lovnoga prava vlastnici, zakupnici,
njihovi gospodarstveni činovnici, ter osobe, kojim je povjereno nadziranje
šuraah, vinogradah i poljah, ovlašteni su pozvati one, koji bud puškom
bud konjem i sa psi ma od kakove vrsti love, da lovnu kartu pokažu.
§. 40. Na taj poziv dužan je lovac pokazati svoju lovnu kartu, a tko ju
s kog mu drago uzroka nepokaže, mora se odmah okaniti lova, pak ako je nepoznat,
dužan je na zahtjev onoga, koji ga je pozvao, ili svoje ime i stan kazati
i u svrhu toga, da se uzmogne na dokazanje istih prisiliti, prikladan zalog
dati, ili pako s onim, koji ga je pozvao, otići do poglavarstva najbližje obćine,
da se ondje vidi, tko je.


§. 41. Tko povriedi naredbu ovoga zakona, počinit će time dohodarstveni
narušaj, koj se globom ima kazniti.
§. 42. Dohodarsteni narušaj počinit će:
a) onaj, koji lovnu kartu ima, ali ju na poziv u §. 39. spomenutih nepokaže;


b) onaj, koji na poziv u §. 39. spomenutih neokani se odmah lova, istim
niti svoga imena, niti svoga stana nekaže, zaloga nedade, ili s onim, koji ga
je pozvao, neotidje poglavarstvu najbližnje obćine, ili krivo ime il nepravi stan
rekne onomu, koji ga je pozvao;


c) onaj, koji na svoje ime glaseću kartu prepusti drugomu na porabu;


d) onaj, koji lovi bez da lovne karte ima, ili lovi na lovnu kartu, koja
na ime drugoga glasi ili joj je valjanost minula;
e) onaj, koji na spotvorenu lovnu kartu lovi;
f) onaj, koji porezu podvrženu pušku toga radi, da nebude oporezovana,


ukloni, zataji, ih rabi za lov puške, koje su u točkah b), c), d), e) i f) §. 5.
proglašene prostimi od poreza.


0 p a z k a :


Kr. tinanc. ravnateljstva dužna su na području njihovom u aktivnoj službi
nalazeće se hnancijalne stražare glede svih onih poslovah i zvanjah, koja glasom
ustanovah u §§. 39.—42. kao i u §. 45. sadržanih njih se tiču, providiti
„Poukom", koja tiskana ili litogratirana ima biti.
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 24     <-- 24 -->        PDF

- 222


0 paz ka:


Da se u slučajevih, spomenutih pod gornjimi točkarni c) i d) može na
vidimovanje pozvani jurisdikcijonalni činovnik kod svojega postupanja na sigurne
podatke oslanjati, dužan je:


1. u slučajevih pod točkom c) spomenutih lovnih narušajah u županijah
županijski sudac, u gradovih satnik, u Budimpešti dotični kotarski satnik;
2. u slučajevih pod točkom c) spomenutih dohodarstvenih narušajah kr.
porezni nadzornik;
´6. u slučajevih spomenutih pod d) dotični kr. sudbeni stol županijskoga
sudca onoga kotara (načelnik onoga grada), čijoj kompetenciji obsudjena stranka
po njezinom obitalištu pripada, obaviestiti, saobćiv mu obsudnu i pravomoćnom
postalu osudu; ako bi se pako obsudjena stranka preseUla kasnije na područje
druge jurisdikcije grada ili kotara, dužan je županijski sudac onoga kotara
(načelnik onoga grada), odkuda se upitna stranka odselila, na to odnoseće se
obsudne osude priposlati tamo, gdje pogledom na noviju pripadnost stranke na
vidimovanje pozvani jurisdikcijonalni činovnik ureduje.


§. 37. Kada god kod kojega posjednika lovne karte nastane koj od onih
uzrokah, sbog kojih mu se po točki b), c) i d) §. 36. imade vidimovanje prijave
uzkratiti, ili ako se o kojem od tih ili ob onom pod a) navedenom uzroku
kašnje dokaže, da je u vrieme izdanja lovne karte obstojao, ima se lovna karta
odmah oduzeti bez da bi njezin posjednik mogao sbog toga kakovu naknadu
ili odštetu tražiti.


To oduzeće lovne karte naredjuje na vidimovanje pozvani jurisdikcijonalni
činovnik.
0 p a z k a :


Lovna karta, glede koje je na vidimovanje pozvani jurisdikcijonalni činovnik
naredio, da se od istu posjedujuće stranke oduzme i koju je stranka u
smislu naredbe glede oduzeća bez uloženja priziva spomenutomu činovniku faktično
podniela, ima se uz saobćenje prepisa glede oduzeća izdane naredbe povratiti
onomu kr. poreznomu uredu, koj ju je izručio, a ovaj je dužan na upitnu
lovnu kartu napisati, da je ista bezkriepostnom postala, pošto je oduzeta od
stranke u smislu §. 37. zak. čl. XXIII. 1883. sa naredbom nadležnoga jurisdikcionalnoga
činovnika, koju valja polag njezinoga datuma i broja navesti; zatim
je dužan spise i kartu uz dotični očeviđnik priklopiti i ob učinjenih koracih
nadležnoga kr. poreznoga nadzornika ubavjestiti.


§. o8. Proti odluci, kojom se uzkraćuje vidimovanje prijave ili se naredjuje
povratak jur izručene lovne karte, moći se je uz 15 danah računajuć od
prijama odluke prizvati na upravni odbor, u Hrvatskoj i Slavoniji na bana.


0 p a z k a 1.


U oba slučaja ima se priziv podnieti kod jurisdikcionalnoga činovnika, koj
je na vidimovanje pozvan, ter ovaj dužan ga je bezodvlačno i najdulje takodjer
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 221 —


Ob uručenju lovne bezplatne karte glaseća priznanica može se na prijavu
napisati ili pak i posebno izpostaviti.


Izpravu, koja za izkazanje službenoga svojstva može služiti i koja se k
računu priklopiti, te se zbog toga po kralj, poreznom uredu zadržati ima, može
sačinjavati bud ovjereni ekstraktivni prepis dekreta o naimenovanju, bud svjedočba
prvoga činovnika dotične županijske ili gradske oblasti, kojom se posvjedočava
diplomatski značaj i identitet osobe.


0 p a z k a 4.


Po kr. poreznom uredu razpisane i primljene svote poreza na puške i na
lov imadu se u propisnik, vodjeni kod kr. poreznoga nadzornika, uvesti u svrhu,
da se ove svote uzmognu propisati u glavnih knjigah za izravne poreze, koje
se kod izravno-poreznoga i dohodarstvenoga računovodstva ministarstva financijah
vode.


Glede toga naredjuje se kako sliedi:
Kr. porezni uredi dužni su porez na puške i porez na lov, koji su tečajem
svakoga pojedinoga mjeseca razpisali i pobrali, izkazati polag obijuh poreznih
vrstih nefaljeno zadnjega dana svakoga mjeseca kr. poreznomu nadzorniku,
koji je te porezne svote dužan u izravno-porezni propisnik (prirastni) još
od istoga mjeseca i to porez na pušku u jur za to otvoreni stupac, a porez
na lov u drugi, u tu svrhu otvorit se i sa nadpisom „porez na lov" providit
se imajući posebni stupac uzeti, dočim se po sebi razumjeva, da se ovaj mjesečni
upisnik neimade prije zaključiti i poslati, dokle o razpisanom i pobranom
porezu na puške i na lov glaseći mjesečni izkaz od svih kr. poreznih uredah
nestigne.


§. 35. Osoba, koja je lovnu kartu dobila, vlastna je onu poreznu svotu,
koju je platila za puške, sačinjavajuće vlastničtvo njezine služinčadi, odbiti od
berivah, dotično od plate te služinčadi.


§. 36. U §. 33. spomenuto vidimovanje, dužan je na to pozvani upravni
činovnik (§. 31.), staviv razloge na prijavu — uzkratiti onim:
a) koji nisu jošte dosegli 20. godine svoga života, osim ako je na mjesto
njih prijavu podneo njihov otac dotično skrbnik;
b) koji su sbog duševne mane nesposobni sigurno rukovati puškom;


c) koji su pravovaljano obsudjeni sbog kojega narušaja opisanoga u zakonu
0 lovu, ili sbog kojega od onih narušajah, koji su u §. 42. ovoga zakona
napomenuti, tri godine posUe ovršenja dotično probavljenja kazne;


d) koji su pravovaljano obsudjeni sbog počinjena puškom zločina ili razbojstva,
guleža;


e) koji kao inozemci u smislu §. 30, nuždnoga jamca ili baš ne, ili takovoga
staviše, koj se nemože prihvatiti.
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 220 —


reza na puške i poreza na lov, pak pošto je ustanovljenu poreznu svotu preuzeo,
dužan je lovnu kartu i u §. 2. spomenutim osobam na ime glaseće potvrđnice
0 porezu na puške odmah izpostaviti, porezovniku izručiti uz priznanicu, koja
se na prijavu napisati imade, ter sa priznanicom providjenu prijavu priklopiti
k svojim računom.


Za članove pod točkom a) §. 6. spomenutih diplomatskih sborovah izdavati
će kr. porezni ured lovne karte bezplatno, ako te osobe svoje službeno
svojstvo izpravom izkažu. Ova izprava ima se takodjer k računom poreznoga
ureda priklopiti zajedno sa priznanicom ob uručenju lovne bezplatne karte.


Opazka 1.


Kr. porezni uredi dužni su o porezu na puške i o porezu na lov, koji je
kod njih uplaćen, voditi dnevni popis polag obrazca 0.) U ovaj dnevni popis
ima se uvesti i porez na puške, koji obćine (gradski porezni uredi) dopremiše,
a uspjeh dnevnoga popisa ima se u poddnevnik izravnih porezah prenieti.


Opazka 2.


Ako je tko o svojih porezu podvrženih puškah na početku porezne godine
ili tečajem godine propisnu prijavu kod dotične obćine (gradskoga poreznoga
ureda) učinio i porez na puške takodjer ondje uplatio, nu kasnije tečajem godine
makar kad radi polučenja lovne karte potrebnu prijavu kod dotičnoga
upravnoga činovnika podnese i ovu nakon obavljena izpitanja vidimovano natrag
dobije, nije dužan prigodom onom, kada porez na lov kod dotičnoga kr. poreznoga
uredo uplaćuje, uplatiti takodjer i porez na puške, ako onu okolnost,
da ga je kod obćine (gradskoga poreznoga ureda) jur prije uplatio, sa vrhu
toga dobivenom i uz prijavu priklopit se imajućom potvrdnicom o porezu na
puške izkaže i u prijavi glede lovne karte sadržaju se samo jur prije prijavljene
i oporezovane puške.


Nu u ovakovom slučaju, počem je toga radi, da se točna provedba zakona
strogo može kontrolirati, potrebno to, da na lovnoj karti ne samo porez na lov,
nego i uplaćeni porez na puške bude iztaknut, dužan je kr. porezni ured prigodom
izručenja lovne karte s jedne strane svotu poreza na puške, koji je glasom
predočene i zadržat se imajuće potvrđnice o porezu na puške, kod obćine
(gradskoga poreznoga uredal uplaćen, zaračunati u poddnevniku izravnih porezah
— uz priklop potvrđnice o porezu na puške — bez doznačbene naredbe
u izdatak, s druge pak strane istu tu svotu zajedno sa u gotovom novcu
uplatit se imajućim porezom na lov, zaračunati u primita k u dnevnom popisu,
glasećem o porezu na puške i o porezu na lov.


Op a zka 3.


Bezplatna lovna karta priklapa se pod P). Članovi diplomatskih sborovah
mogu svoje prijave izravno i kod dotičnoga kr. poreznoga ureda podnieti, ter
ako svoje službeno svojstvo izpravom izkažu, može im se lovna karta odmah
bezplatno izručiti.
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 219 —


§. 30. Inozemci, ako u državi borave i lov vršiti žele, mogu iia njihovu
prijavu i uz uplatu poreza na lov polučiti lovnu kartu, al samo uz jamstvo
ugarskoga državljanina. Jamac dužan je jamčiti za sve one globe, odštete kvara
i naknade troška, koje će se možda poslie na inozemca nametnuti u smislu
zakonah glasećih o lovu, te s toga Jamac može samo onaj biti, koji može tomu
uvjetu zadovoljiti.


Očitovanje o jamstvu ima se staviti na prijavu inozemca.


Opazka.
Ovo očitovanje ima se na prijavu staviti sa sliedećim sadržajem:
„Ja podpisani, kao ugarski državljanin i posjednik zemlje (kuće), ovime
za sve one globe, odštete kvara i naknade troška, koje lovnu kartu polučiti
želećem inozemcu gospodinu N. N. budu možda u smislu zak. čl. XXIII. 1883.
il 0 lovu glasećih zakonah odmjerene, jamčim sa mojim državljanskim poštenjem
i sa mojim ma gdje nalazećim se gibivim imetkom i obvezujem se, da ću na
prvi poziv odmah uplatiti odmjerenu svotu."
§. 31. Prijave imadu se poreznoj godini (§. 11.) predhodećega mjeseca
lipnja podnieti županijskomu kotarskomu sudcu (u gradovih načelniku, u Hrvatskoj
i Slavoniji predstojniku prvostepene upravne oblasti), koji je, gledeć
na porezovnikov (dotično jamčev) stalan stan, nadležan.
Tko tečajem godine želi započeti vršenje lovnoga prava ili u smislu §. 6.
stupi u obvez plaćanja poreza na lov, dužan je prijavu odmah učiniti.


Opazka.
Oni, koji su porez na puške kod obćine (gradskoga poreznoga ureda)
uplatili, nu tečajem godine podnesu za polučenje lovne karte potrebnu prijavu,
dužni su k ovoj prijavi priklopiti i od obćine (gradskoga poreznoga ureda)
dobivenu potvrdnicu o porezu na puške (opazka 2. §. 34.)
§. 32. Iznimno se dopušta, da oni, koji žele lov za trajanja 30 danah nepremašujućega
vremena vršiti, mogu svoju prijavu podnieti kod onoga upravnoga
činovnika, koji je glede njihovoga privremenoga boravljenja nadležan.
§. 33. U §. 31. označeni upravni činovnik dužan je podnesenu mu prijavu
uvesti u rubrični zapisnik, koji će u tu svrhu otvoriti i prijavu izpitati
u pravcu: da li je stranka u smislu niže sliedećega §. 36. ovlašćena na vršenje
lova, pak u jestnom slučaju odmah će ju svojim vidimovanjem providiti i prijavitelju
povratiti.
Gori spomenuti zapisnik može kr. porezni nadzornik ih njegov zamjenik
makar kad razgledati.
Opazka.
Obrazac ovoga rubričnoga zapisnika sadržaje se pod slovom N.)
Zapisnik će kr. porezni nadzornik ili njegov zamjenik barem svakog poIjeća
jedanput morati razgledati.
§. 34. Kr. porezni ured dužan je na temelju podatakah sadržanih u prijavi,
koja je u smislu §. 33. vidimovana i po stranci predočena, izračunati svotu po
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 218 ^
Po državnoj tiskarni sgotovljena količina tih kailah povjerava se skrbi
nadzorničtva državnih sgrađah, koje će od tih kartah uglavit se imajuću količinu
kr. poreznim uredom svagda uz namiru i protunamiru uručivati.


Kr. porezni uredi dužni su ove karte s onom istom strogošću zaračunavati,
kao i ostale strogo zaračunive tiskanice.


Navlastito dužni su o tih kartah točnu zabilježku voditi, koja se svakoga
mjeseca, dotično prigodom svakoga skontriranja ili predaje ureda imade zaključiti,
za da se izpravnost na zalihi nalazeće se količine kartah ustanoviti može.


Kr. porezni uredi dužni su nadalje na temelju zabilježke vrhu kartah
priklopiti svakoga mjeseca jedan, polag obrazca L) sastavit se imajući račun
kano prilog k dnevnomu popisu o porezu na lovne puške i o porezu na lov u
svrhu vršenja censure.


§. 28. Potrebštine u §. 27. spomenute prijave sliedeće su:


a) ima se broj puškah, koje se u posjedu prijavitelja, kao što i u §. 2.
spomenutih i poimence nabrajat se imajućih članovah obitelji i služinčadi nalaze
i za lov su uporabljive, očitovati potanko po njihovoj kakvoći: je su li
jednocievke ili su dvocievke;


b) ima se naznačiti stalno obitalište prijavitelja;


c) ima se iztaknuti vrieme, na koje prijavitelj žeh, da mu se lovna karta
izpostavi (§. 9. i 10.), i osim toga u slučaju §. 10. ima se još i onaj dan naznačiti,
od kojega počamši imat će se kriepost na 30 danah glaseće lovne
karte računati.


Slušaoci na šumarskih strukovnih učionah podjedno su dužni priklopiti
k prijavi svjedočbu nadstojničtva učione, kojom se posvjedočava njihovo slušalačko
svojstvo.


Opazka 1.


Obrazac za prijavu shižeće bjelice prilaže se pod M.)


Opazka 2.


Sada samo u Štavnici nalazi se šumarska strukovna učiona na tamošnjoj
kr. rudarskoj i šumarskoj akademiji.


§. 29. Ako članovi obitelji molitelja žele vršiti pravo lova, treba u predidućem
§. 2H. opisanim načinom posebnu prijavu podnieti radi polučenja
lovne karte.


Tu prijavu može ili glava obitelji ili pako sam član obitelji podnieti.


Opazka.


Prijava, koja se polag ovoga §. može od članovah obitelji zahtjevati i
koju bud glava obitelji, bud dotični član obitelji može podnieti, nuždna je
zbog toga, što s jedne strane lovna karta može se samo na ime jedne osobe
izpostaviti i nemože se na drugoga prenieti (§. 26.), s druge pak strane samo
se ovako može u §. 36. normirani postupak naprama obiteljskim članovoin svrsi
shodno i bez potežkoće izvršiti.
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 217 —


3. Za vođjenje očevidnika služeća tiskanica isto tako, kao i ostale potrebne
tiskanice, može kr. porezni ured običnim propisnim načinom kod nadzorničtva
državnih sgradah naručiti.
Opazka 2.
Imenici, koje prvomu činovniku kotara (gradskoga obćinstva) i nadležnomu
redarstvu (oružničtvu) pripošiljati treba radi vršenja kontrole, imadu se nadulje
do 5. sliedećega mjeseca priposlati.
§. 23. U velikih i malih obćinah dužni su obćinski poglavari paziti na
to, da u obćini nitko lovačku pušku nedrži, za koju porez na puške nije uplatio;
u tom pogledu opažene narušaje postojećega zakona dužni su nadležnomu mjestu
(kod kr. poreznoga nadzornika) prijaviti.


Opazka.
Prijava se može učiniti bud pismeno bud samo ustmeno i u potonjem
slučaju ima se prijava u zapisnik uzeti.
§. 24. Obćinskog poglavara (predstojnika gradskoga poreznoga ureda),
koj u §. 22. spomenuti očevidnik nevodi, ili obćinskog poglavara, koj u §. 23.
opisane obveze neizvršava, može županijski sudac (gradski načelnik) ili kr. porezni
nadzornik ili njegov zamjenik obsuditi na globu, koja toliko — koliko
putah može od 5 for. do 25 for. dosizati.
Glede načina, na koji se može priziv proti obsudnoj odluci ulagati, kao i
glede uplate globe, i na što se imade upotriebiti, mjerodavne su odredbe zakona
0 rukovanju javnih porezah.
§. 25. Lov može se faktično vršiti samo uz lovnu kartu, koja dokazuje,
da je u smislu §. 9. pripadajući porez na lov uplaćen.
§. 26. Lovna karta može se na ime samo jedne osobe izpostaviti, nemože
se na drugoga prenieti i kriepostna je u slučajevih §. 9. za jednu poreznu
godinu (§. 11.), a u slučajevih §. 10. za 30 danah.
Ova karta izražava trajanje njezine krieposti, kao i svote, koje je vlastnik
karte platio u ime poreza na lov, ter ovlašćuje na vršenje lova na način i u
granicah, kako je to u zakonih o lovu opredieljeno.


Opazka.


Obrazac lovnih kartah predstavljaju prilozi pod I) i K).


§. 27. Lovnu kartu osobi, koja pravo lova želi vršiti, izručit će kr. porezni
ured (§. 34.) na njezinu u niže sHedećih §§. 28-, 29., 30. i 33. spomenutimi
potrebštinami proviđjenu prijavu i nakon uplate u smislu §§. 8. i 9.
dotično §. 10. pripadajućega poreza na puške i poreza na lov.


Opazka.


Počem lovne karte neće odsada biti biljegom providjene, dakle nesačinjavaju
biljegovni materijal, s toga se uvrštavaju medju strogo zaručuuive
tiskanice.


17
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 216 —


mitak u dnevnom popisu ob izravnih porezih i to pod posebnim sa nadpisom
„porezi na puške" providit se imajut´im stupcem, terju još isti dan uknjižiti
u obćinsku poreznu glavnu knjigu.


0 p a z k a 3.
Pošto se potvrdnice o porezu na puške uvrštavaju medju strogo zaraču
nive tiskanice, dužni su kako kr. porezni uredi, tako i obćine (gradski porezni
uredi) voditi vrhu njih račun za kućnu porabu.
Po kr. .poreznih uredih vodjeni račun ima se prigodom skontriranjah i
predajah ureda zaključiti i ustanoviti izpravnost izkazane zalihe. Po obćinah
(gradskih poreznih uredah) vodjene račune dužan je na licu mjesta pridošh kr.
porezni nadzornik ili njegov izaslanik zaključiti, primitak kao i izdatak pomoćju
protunamirah kralj, poreznoga ureda i dnevnik popisah obćine izpitati i izkazanu
zalihu izbrojem ustanoviti.
§. 22. Obćinski poglavari (porezni uredi gradovah) dužni su poseban
očevid voditi:
a) ob onih, koji porez na puške plaćaju;
b) ob onih, koji od poreza oproštene puške posjeduju;
e) ob onih, koji porez na lov i porez na puške plaćaju kod kr poreznog ureda.
Imenik onih, koji porez na puške kao što i onih, koji porez na puške i
porez na lov plaćaju, imade se izdati radi vršenja kontrole prvomu činovniku
kotara i nadležnomu redarstvu (oružničtvu).
Način vodjenja očevidnika i izdavanja imenikah uredit će ministar financijah
naredbenim putem.
Kr. porezni nadzornik ili njegov zamjenik, kao što i posjednici susjednih
zemljištah, mogu taj očevidnik makar kad razgledati.


0 p a z k a 1.
Glede načina vodjenja očevidnika naredjuju se shedeća:


1. Očevidnik ima se voditi polag obrazca pod slovom G-)
2. Temelj sastavljanja očevidnika sačinjavaju:
a) glede osobah, kojim je odmjereni porez na puške, razpisni registar;
b) glede pušakah oproštenih od poreza, na ove odnoseći se prijavni arci
i svjedočba obćine (gradskoga poreznoga ureda) izdana ob oprostu od poreza
prijavljene puške (§. 16.);
c) glede poreza na lov, imenik izpostavljeni po kr. poreznom uredu o posjednicih
lovih kartah (§§. 27. i 34.).


Imenik posjednikah lovnih kartah, koj se ima shodno obrazcu H) u svezkah
razlučenih polag obćinah (gradovah) sgotoviti, dužan je kr. porezni ured saobćiti
kr. poreznomu nadzorniku, koj će taj imenik dužan biti predati oi´ganu,
pozvanom na vodjenje očevidnika.


Ovi imenici imadu se svake godine do 15. kolovoza, a glede lovnih kartah
izdanih u ostahh mjesecih imadu se od slučaja do slučaja priposlati nadležnomu
mjestu.
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 215 -
Opotrage i opazke treba tečajem gore iztaknutoga roka kod kr. poreznoga
nadzornika podnieti, koji će na temelju opazkah učiniti nuždne odredbe,
a prizive podastrti će upravnomu odboru na riešenje.


0 tih prizivih upravni odbor konačno odlučuje.


0 p a z k a :


Obrazac razpisnoga registra prilaže se pod D). Na temelju obredjenih
razpisnih registarah kr. porezni nadzornik sgotovit će svotnik polag obćinah i
poreznih uredah i priposlati će ga dotičnomu poreznomu uredu radi propisanja
odmjerenoga poreza puške, podjedno pako sgotoviti će glavni svotnik za čitavu
županiju (jurisdikciju) i ovaj će izravno poreznomu i dohodarstvenomu računovodstvu
ministarstva tinancijah poslati radi propisanja odmjerenoga poreza
na puške.


Ovi svotnici i glavni svotnici imadu se sastavljati na tiskanici skl. br. 48
mali konc. A. izravni porezi.


§. 18. Iza kako u predidućem §. iztaknuti rok od 8 danah mine, odredit
će obćinski bilježnik (gradski porezni ured), da se o razpisanom porezu na puške
glaseći porezni arci najkasnije do 31. srpnja porezovnikom uz primku uruče.


0 p a z k a :


Obrazac poreznih arakah prilaže se pod slovom E).
Od stranakah natrag prispjele primke imadu se k razpisnom registru priklopiti
i skupa s ovim čuvati.


Iza kako su porezni arci izručeni, ima se odmjereni porez na puške na
temelju razpisnoga registra individualno u obćinskoj poreznoj glavnoj knjizi —
pod stupcem za porez na puške — propisati.


§. 19. Porezovnik dužan je razpisani mu porez na puške uplatiti kod
obćine (gradskoga poreznoga ureda) za 15 danah računajuć od uručenja poreznoga
arka.


§. 20. U slučaju propusta u §. 19. za uplatu iztakuutoga roka, utjerat
će se porez na puške ovršbenim putem na način javnih porezah, nego zatezni
kamati neće se zahtjevati.


§. 21. Obćinski gradski porezni ured, iza kako poreznu svotu preuzme,
izručit će porezovniku potvrdnicu o porezu na puške.


0 p az k a:


Obrazac ove potvrdnice o porezu na puške prilaže se pod slovom F).


Za izdavanje potvrdnice o porezu na puške nemože se nikakova taksa
brati, i se ona potvrdnica o porezu na puške ima posebice za toliko osobah
izručiti, koliko osobah uplatilo je porez na puške.


Opazka 2.
Obćinski organi (gradski porezni činovnici) dužni su prigodom izručenja potvrdnice
0 porezu na puške uplaćenu svotu poreza na puške zaračunati u pri
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 214 —


izpunjeni i valjano datirani prijavni arak podpisom svojega imena, ili ako nezna


pisati, vlastoručnim križnim znakom providiti i potvrditi.


Ako je takav prijavni arak podnesen, za koji nije rabljena tiskana bjelica,


nu koji je sa nuždnimi potrebštinami providjen, ima se takav prijavni arak bez


svakoga prigovora primiti.


Obćinsko poglavarstvo (gradski porezni ured) dužno je gore na vanjskoj
strani svakoga prijavnoga arka čisto i čitljivo zabilježiti dan, mjesec i godinu
podnešenja.


§. 15. Tko tečajem godine dodje u posjed porezu podvržene puške, dužan
je tu svoju pušku u smislu §. 13. i 14. prijaviti za 8 danah, računajuć odkad
ju je u posjed uzeo.


§ 16. Oni, koji pod točkami b), c) i d) §. 5. spomenute, od poreza oproštene
puške posjeduju, dužni su ove puške jedanput za svagda pojedince prijaviti
kod dotične obćine (gradskoga poreznoga ureda) i pribaviti si svjedočbu
obćine odnosno gradskoga poreznoga ureda, koja o tom glasi, da su prijavljene
puške oproštene od poreza.


Opazka 1.
Za prijavu od poreza oproštenih pušakah služi pod B) priloženi obrazac
i u pogledu toga, kako se ovaj rabiti ima, opazuju se sliedeća:
Broj komadah i kakvoća po smislu zakona (točke b), c) i d) §. 5.) od
poreza oproštenih pušakah nesmije se skupno nego polag pojedinih komadah
označenjem kakvoće svakoga pojedinoga komada i citiranjem dotične točke §.


b. prijaviti na prijavnom arku i u tom pogledu možda manjkavo podneseni
prijavni arci imadu se odmah povratiti u svrhu, da ih barem za 8 dana dopuni.
Dan povratka i rok točno treba na njih zabilježiti.
Po sebi se razumjeva, da novostečene, od poreza oproštene puške treba


od slučaja
do slučaja svagda propisno prijaviti.
Pod slovom C) prilaže se obrazac za svjedočbu, koju izdati treba strankam,
koje od poreza oproštene puške posjeduju.


Opazka 2.


Ako vlastnici polag točkah e), f), g), h) i i) §. 5. u oprostu od poreza
učestvovanih pušakah drže osim za službenu porabu opredieljenih, za lov nerabljenih
dotično osim za prodaju namienjenih pušakah još i za svrhu lova služećih
pušakah, dužni su o tom prijavu učiniti i porez na puške platiti, a ako
lov faktično žele vršiti; dužni su i lovnu kartu izvaditi.


§. 17. Razpisni registri, koje su obćinski organi (gradski porezni uredi)
sgotovili na temelju podatakah, koji se glede poreza na puške u prijavah sadrže,
imat će se sa odredbenom zaporkom kr. poreznoga nadzornika providjeni
izložiti kod obćinske (gradske) kuće na javni uvid kroz osam danah, za da ih
svatko uzmogne razgledati, možebitnu svoju opotragu podnieti, dogodice svoje
opazke glede razpisah poreza, koji se drugih tiču, ili glede dogodičnih zatajenjah
pušakah učiniti.
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 213 —


imaju, moraju se u slučaju nužde izkazati pismenim pozivom, koji su od reditelja
pod oblastnim nadzorom držanoga uredovnoga lova dobile, da su vlastne
u lovu učestvovati sa tudjom puškom, puštenom im privremeno na porabu.


Poglavje II.


0 mjeri poreza na puške i poreza na lov.


§. 8. Jednogodišnja svota poreza na puške iznosi:


a) jednu forintu od svake jednocievke puške;


b) dva forinta od svake dvocievke puške.


§. Jednogodišnja svota poreza na lov ustanovljuje se sa dvanajst forintah.


§. 10. Onim, koji žele lov vršiti tečajem vremena, koje 30 danah nepremašuje,
dopušta se, da uplativ šest forintah, mogu na 30 danah glaseću lovnu
kartu izvaditi.
§. U. Kako za porez na puške, tako i za porez na lov počimlje porezna
godina dne 1. kolovoza i završuje se dne 31. srpnja iduće godine.


§. 12. U §. 8. ustanovljeni porez na puške ima se u podpunom iznosu
platiti i onda, ako je poi´ezovnik tek tečajem godine došao u posjed puške,
koja porezu podpada.


U §. 9. ustanovljeni porez na lov ima se u podpunom iznosu platiti i
onda, ako se lov samo u jednom dielu porezne godine vrši, ili ako poi*ezna
dužnost tek tečajem godine nastupi.


Poglavje III.


0 načinu razpisivanja i pobiranja poreza na puške i poreza
na lov.


§. ] 3. Porez onih, koji u smislu §. 2. samo porez na puške plaćaju, razpisuju
i pobiraju obćinski organi (obćinski bilježnici, gradski porezni uredi), a
porez onih, koji porez na puške i porez na lov plaćaju, razpisuju i pobiraju
kr. porezni uredi.


Temeljem razpisivanju poreza služe prijave porezovnikah; bjehce za te
prijave mogu se kod obćinah (gradskih poreznih ui´edah) bezplatno nabaviti.


§. 14. Tko u smislu §. 2. samo porez na puške plaća, dužan je u posjedu
njegovom nalazeće se za lov uporabljive puške polag broja i uz naznačenje
toga, jesu li jednocievke ili su dvocievke, prijaviti i prijavu, naznačiv
točno svoj stan, vlastoručno podpisati, te poreznoj godini (§. 11.) predhodećega
mjeseca lipnja podnieti kod one obćine ili kod onoga gradskoga poreznoga
ureda, gdje porezovnik svoj redoviti stan ima.


Prijave se i ustmeno mogu učiniti, u kojem slučaju dužan je obćinski bilježnik
(gradski porezni ured) izpuniti prijavnu bjelicu po kazivanju porezovnika.


Op az ka:
Obrazac prijave priklapa se pod A); u slučaju ustmene prijave dužna je
prijavljujuća stranka po obćinskomn bilježniku (gradskomu poreznomu uredu)
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 14     <-- 14 -->        PDF

- 212 —
§. (). Izuzimlju se izpod plaćanja poreza na lov:
a) poslanici i konzuli izvanjskih vlastih, kao što i članovi osoblja poslaničtvah
i konsulatah, ako nisu tuzemci;
b) lovačka služinčad, koja u službi stoji kod vlastnikah ili zakupnikah
lovištah;


c) služinčad namještena za pazku nad divljači i za čuvanje lovištah;


d) kod poljskoga, vinogradskoga i šumskoga gospodarstva namješteni poljari,
pastiri, šumski objezdnici;
e) oblastno zakleti šumarski urednici, lugari i osoblje kr. nadzorničtva
šumah.


Pod točkami b) c) d) e) ovoga §. spomenute osobe mogu na lovištu, na
kojem su namještene, rabiti i za lov uporabljive puške samo dozvolom vlastnika
dotično zakupnika lovišta i samo u granicah lovnoga zakona mogu loviti,
a na drugih lovištih mogu lov i u granicah zakona samo uz uplatu poreza na
lov vršiti.


Za izkazanje u ovom §. ustanovljenoga oprosta od poreza služi kod osobah
pod e) spomenutih bezplatna lovna karta (§. 34.), kod osobah pod točkami
b) c) i d) spomenutih potvrdnica o porezu na puške (§. 34.), a kod osobah
pod točkom e) spomenutih izvornik ili vjerodostojni prepis svjedočbe o zakletvi.


Slušaocem na šumskih strukovnih učionati podieljuje se pogodnost, da
plaćaju polovicu poreza na lov, što no je §. 9. za jednu godinu ustanovljen.
0 p az ka:


Da se doskoči dvojbam, koje mogu nastati glede točke f) §. 5. i točke e)
§. 6. opazuje se, da erarijalnim središnjim, dotično kod kr. ministarstva za
poljodjelstvo, obrt i trgovinu namještenim šumskim činovnikom, navlastito zemaljskomu
nadšumarniku, ter ostalim činovnikom šumskoga odsjeka pripada
isto tako oprost od poreza na puške i poreza na lov kao šumarskim urednikom
ma kojega sukromnoga posjednika šume, jer ona okolnost, da je središte
državne uprave šumarstva u Budimpešti, u sjedištu vlade, i da dotični moraju
da odavde na izmjence izlaze u šume, nemože praviti razlike kod provadjanja
zakona.


Slušaocem na šumarskih strukovnih učionah pružena pogodnost proteže
se samo na porez na lov, dužni su pako porez na puške platiti od onih svojih
pušaka, koje su za lov uporabive.


§. 7. U gorskih predjehh, gdje se s prirodnih odnošajah zvierinje (vuci,
medjedi) umnožiše, ove će posjednik dotično zakupnik moći na vlastitom zemljištu
i u onom slučaju tamaniti, ako nije providjen lovnom kartoni.


Oni, koji pozvani budu u lov uredovni, štono je opisan u §§. 19.—24.
zakona o lovu, mogu u njem učestvovati, bez da moraju providjeni biti lovnom
kartom.


0 p a z k a :
Po sebi se razUniievu, da takove osobe i o označenom slučaju moraju ili
na njihovu osobu glaseću potvrdnicu o porezu na puške imati, ili ako ove ne
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Broj 39.280 g. 1883.


- 211 ~
Naputak


glede provedbe o porezu na puške i o porezu ua lov glasećega zakonskoga članka


XXII. 1883., kojega je tekst po paragrafih sasvim uvršten.
Poglavje I.


Obćenite ustanove.


§ 1. Zakonski članak XXI.: 1875. stavlja se izvan krieposti i na mjesto
njega naredjuje se glede poreza na puške i poreza na lov sliedeća:


§ 2. Porez na puške plaća svatko od pušakah uporabivih za lov, koje posjeduje,
isto tako od onih pušakah, koje njegovi obiteljski članovi, njegova lovačka
služinčad, za pazku nad divljači i za čuvanje šumskih zemljištah namještena
njegova služinčad, kao što i kod poljskoga, vinogradskoga ili šumskoga
gospodarstva namješteni poljari, pastiri i šumski objezdnici posjeduju ili rabe.


§ 3. Osim poreza za puške plaća porez na lov onaj, koji je zakonom
normirajućim lovno pravo i kako se ovo vrši, ovlašćen na vršenje lova, i to
I)ravo uživati želi u granicah zakonom opredieljenih bilo na vlastitom zemljištnom
posjedu, bilo na zemlji drugoga.


Tko puške nedrži, nego na konju i sa psi ma od koje vrsti lovi, plaća
samo porez na lov.
§ 4. Članovi vladajuće obitelji izuzimlju se izpod plaćanja kako poreza na
puške, tako i poreza na lov.


§ 5. Izuzimlju se izpod poreza na puške:


a) u javnih zavodih, u javnih sbirkah, kod javnih oblastih čuvane puške;


b) puške, koje se kao uspomena ili obiteljska svetinja drže;


c) sukromnikom pripadajuće takove sbirke pušakah, u kojih se drže puške
stare konstrukcije, koje jur izvan porabe stoje;
d) puške, koje se rabe izključivo za pucanje u biljeg:
e) puške oružnikah, državnih redarstvenikah, municipalnih, gradskih, stalno


namještenih obćinskih redarstvenikah, uzničkih stražarah, financijalnih stražarah;
f) za službenu porabu opredieljene puške zakletih šumarskih urednikah i
osoblja kr. nadzorničtva šumab ;


g) puške lugarah u onom slučaju, ako su ove osobe zaprisežene bile na
temelju svojstva, što no je u § 37. zakonskoga članka XXXI.: 1879., u Hrvatskoj
i Slavoniji u ondje kriepostnih zakonih opredieljeno;


h) puške častnikah i momčadi zajedničke vojske i domobranstva, koje se
nerabe za lov;


i) kod puškarah i prodavaocah pušakah za prodaju namienjene puške.


0 p azka:


Pod točku c) spadaju i puške skladištnih stražarah, namještenih kod kr.
uredah za odkup duhana.
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 210 —


g) Osobitu pažnju zahtjevaju nadalje one ustanove novoga zakona, koje
se odnose na očevidnik, što ga poglavari obćinah (gradski porezni uredi) voditi
imadu (§ 22.), na nadzor, koji poglavari obćinah vršiti imaju, (§§ 23. i 24.),
na moguće u tom smjeru opotrage i prizive (§§ 17., 34. i 38.), na rubrični
zapisnik, što ga voditi ima na primanje i vidimiranje prijavah glede lovne karte
pozvani upravni činovnik (§ 33.), konačno na dohodarstvene narušaje, na kažnjenje
istih, te na prizive proti nametnutim globam (§§ 39.—49.), pošto su ove
ustanove naprama onim, sadržanim u starijem zakonu, u novom zakonu zadobile
sustavniji točniji izraz.


3. K provedbi zakona potrebne i pod ./ sliedećemu naputku priklopljenim
obrazcem odgovarajuće tiskanice je u nuždnoj količini kr. poreznim uredom
jur razaslalo nadzorničtvo državnih sgradah ministarstva financijah, i to radi
dobitka na vremenu, uz obvezu naknadnog predloženja propisanih primkah.
Kr. porezni uredi dužni će biti tiskanice ove još tečajem mjeseca lipnja
ove godine takodjer bez svake zavlake dostaviti u potrebitoj količini obćinskim
poglavarom (gradskim poreznim uredom).


U buduće imati će kr. porezni uredi ove tiskanice isto tako, kao i ostale
tiskanice za izravni porez običajnim načinom naručivati kod nadzorničtva državnih
sgradah.


Na pisaćem platnu tiskane lovne karte od 12 for., (j fr. i bezplatne
(k naputku pod slovi I, K, P, priklopljeni obrazci) imadu se, pošto spadaju u
red strogo zaračunavati se imajućih tiskanicah, kao takovi rukovati i zaračunavati,
te se u tom pogledu kr. porezni uredi upućuju, da drže pred očima k §


27. „Naputka" priklopljeni popis.
5. Polag obrazca priklopljena pod slovom 2^ k § 21. „Naputka" izdati se
imajuće potvrdnice o porezu na puške uvršćuju se takodjer medju strogo zaračunavati
se imajuće tiskanice, te je glede zaračunavanja i naručivanja istih
mjerodavna opazka 3. priklopljena pozvanom § 21.
6. Dočim se ostavlja posve netaknutom ona odredba § 53. zakona, polag
koje nazočni zakon dne 1. srpnja 1883. stupa u život; ovime obzirom s jedne
strane na to, što je godina ova jur dobro napred koraknula i što oko razaslanja
i razdieljivanja nuždnih za provedbu zakona tiskanicah mogu njeka zakašnjenja
nastupiti, a s druge strane obzirom na onu okolnost, što po § 9. zak.
čl. XX. od god. 1883. slovećeg o lovu, obća zabrana i onako od 1. veljače pa
do 15. kolovoza godine traje, obnašao sam u tekućoj 1883., kao prvoj godini,
u kojoj zakon ovaj u život stupa, dozvoliti, da se one prijave, koje bi se polag
točkah a), b) i c) § 54. zakona u prvoj polovici mjeseca srpnja god. 1883. predati
imale, mogu do zadnjega dana istoga mjeseca bez prigovora i potežkoee
primiti isto tako, kao što je polag točke d) za predočenje od kr. poreznih
ureda jur prije zadobljenih prijavnih svjedočba o prostih od poreza pušakah
opredieljen cieli mjesec srpanj, a polag točke c) na vrieme do konca lipnja
1883. izvadjenim lovnim kartam valjanost je do konca srpnja iste godine protegnula.
— U Budimpešti, 25. lipnja 1883. Julijo grof Szapary v. r.


ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 209 —


stnici prostih od poreza pušakah dužni su napokon iste jedanput za svagda pojedince
prijaviti kod dotične obćine (gradskoga poreznoga ureda), te si pribaviti
od obćine (gradskoga poreznoga ureda) svjedočbu o toni, da su prijavljene
puške proste od poreza.


Porez gore spomenntili, samo porez na puške plaćajućih porezovnikah,
koji ne žele nabaviti si lovne karte, razpisuju i pobiraju obćinski organi (obćinski
bilježnici, gradski porezni uredi).


c) Po starom zakonu (§§ 2. i 3.) izdavao je uslied sa biljegom od 50 nč.
providjene pismene molbe, te uz uplatu u zakonu ustanovljene biljegovne pristojbe,
lovnu kartu prvi činovnik municipija, pa se je prizvati moglo proti izdanje
lovne karte uzkraćujućoj odluci istoga na ministra za unutarnje poslove,
odnosno na bana kraljevinah Hrvatske i Slavonije, — po novomu zakonu (§ 34.)
pako izdaje odsada lovnu kartu kr. porezni ured, koji je gledom na stalno obitalište
porezovnika nadležan, nu ovlašten, odnosno dužan je istu samo u tom
slučaju izdati, ako stranka pravo svoje na lovnu kartu tim izkaže, da na u tu
svi-hu služećoj prijavnoj bjelici obrazca M), koja se kod dotične obćine (gradskoga
poreznoga ureda) ma kada bezplatno dobiti može, — na način, primjeren
t^ 28. zakona priredjenu, ter u svakoj godini, poreznoj godini predhodećega
mjoseca srpnja, ili ako tko tečajem godine želi pravo lova započeti, ili pako u
smislu § 6. stupi u obvezu plaćanja poreza na lov, tada tečajem godine i ma
kada, kod pogledom na stalno obitalište porezovnika (odnosno jamce) nadležnoga
županijskoga kotarskoga sudca (u gradovih kod gradonačelnika, u Hrvatskoj
i Slavoniji kod predstojnika upravne oblasti prve molbe) podnieti se imajuću,
odnosno podnesenu prijavu, vidimiranu po spomenutom upravnom činovniku
u smislu § 33. zakona, kr. poreznomu uredu predoči, te po ovomu — u
smislu § 34. izračunani i ustanovljeni porez na puške i porez na lov u gotovom
uplati.


d) Polag starijega zakona spadao je porez na puške medju vrsti izravnoga
poreza, a pravo lova moglo se je uz lovnu kartu, providjenu u zakonu ustanovljenim
stavkam odgovarajućom biljegovnom pristojbom vršiti, pa tako đohodarstvo
to nije sačinjavalo posebnu jednu vrst izravnih porezah, dočim se polag
novoga zakona koli porez na puške, toli porez na lov razpisuje i pobira pod naslovom
izravnoga poreza (§§ 8. i 9.), te se i kao takov uknjižuje i zaračunava.


e) Polag starijega zakona iznašao je porez na puške po komad po tom,
je li je puška jednocievka ili dvocievka 1 for. ili 2 for., za lovnu kartu pako
imala se je prema kakvoći dotične osobe, biljegovna pristojba polag 3. stupnja
i to 12 for., 6 for. i 2 for. plaćati; — glasom novoga zakona ostala je mjera
poreza na puške posve nepromienjena, dočim novi zakon glede poreza na lov
ustanovljuje samo dva stupnja, i to 12 for. i 6 for (§§ 9., 10. i 6.).


f) Iznimke tičuće se oprosta od poreza za puške i od poreza na lov jesu
u novom zakonu (§§ 5., 6. i 7.) potanje i točnije ustanovljene, nego što su
bile u starijem zakonu; ima se dakle osobita briga obratiti na to, da se iznimke
ove prouče i pred očima drže.
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 208 —


0 provedbi zak. cl. XXIII. od god. 1883. slovećeg o
porezu na puške i o porezu na lov.


Dopisom svojim od 30. lipnja 1883, br. 39280, priobćilo je kr. ugarsko
ministarstvo financijah kr. zemalj. vladi svoju okružnicu sa naputkom ob uvođenju
zak. čl. XXIIL 1883. o porezu na lov, na lovne puške, sadržavajućem
ujedno i sam zakon. A u koliko se dotični zakon kao i okružnica u vele takodjer
i šumarskog osoblja tiču, držimo za shodno spomenutu okružnicu u svojoj cielosti
priobćiti kako sliedi:


„Zakonski članak XXIII. od godine 1883., sloveći o porezu na puške i o
porezu na lov, stupa glasom § 53. istoga u kriepost dana 1. srpnja tekuće
godine 1883.


Glede provedbe ovoga zakona pronašao sam pod ./ sliedeći naputak izdati,
kojega svestrano proučenje i točno te strogo obdržavanje stavljam ovime
u dužnost svim interesiranim oblastim i organom.


Uz to želim u okružnici ovoj opaziti još sliedeća obćenitog orientirauja i
pažnje radi:


1. Pošto se § 1. u govoru stojećega zakona stavlja izvan krieposti zak.
čl. XXI. 1857., sloveći o porezu na lov i na puške uporavljive za lov, to sliedi
po sebi, da se i okružnice ili naredbe ministarstva financijah, koje su povodom
potonje spomenutoga zakona izdane, u koliko u opreci stoje sa ustanovanii
novoga zakona i sa sada izdanim naputkom, imadu kao izvan krieposti stavljenimi
smatrati.
2. Glavnije i hitnije razlikosti medju ustanovami ovoga novoga i izvan
krieposti stavljenoga staroga zakona mogu se na sliedeća svesti:
a) Glasom „§ 11." ovoga novoga zakona porezna godina koli glede pO´
reza na lov započimlje danom 1. kolovoza, a savršuje se danom 31. srpnja sliedeća
godine, dočim je porezna godina polag staroga zakona i glede ovih pore"
zah isto tako odgovarala koledarskoj godini, kao kod inih vrstih izravnog
poreza.


h) Polag „§ 21." staroga zakona imah su prigodom od kuće do kuće
obaviti se imajućeg popisivanja predmetah poreza to popisivanje obavljajući
organi popisati takodjer i za lov uporabljive puške, pak su po ovih vlastnikom
njihovim imali odmjeriti te pobrati porez isti organi načinom ostalih izravnih
porezah, a po novom zakonu („§ 13. i 14.") izostaje u buduće ovaj popis pušakah,
nego su u mjesto toga dužni oni vlastnici pušakah, koji nežele pribaviti
si lovne karte, valovanje o porezu podvrženih pušakah njihovih, pošto su
na to služeću bjelicu, koja se stranki na zahtjevanje bezplatno ixdati ima, valjano
izpunili i vlastitom rukom podpisali, u svakoj godini u mjesecu lipnju,
predhodećoj poreznoj godini, uručiti kod one obćine ili onoga gradskoga poreznoga
ureda, gdje porezovnik stalan svoj stan imade; valovanje to može se i
ustmeno učiniti, i u tom slučaju dužan je obćinski bilježnik (gradski porezni
ured) valovnu bjelicu izpuniti polag kazivanja porezu podvržene stranke; vla