DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— IGO —


tehničkih pitanjih. Zar da baš mi šumari sami — još trebamo skrbničtvaV —
Samo mi jadnici da još nismo u Hrvatskoj dorasli suditi sami o svome V


Koss piše, da se šume naše danomice, sve to više i više haraju, da\uestaju,
a mi to isto danas samo i opet opetovati možemo, kad već tobož od
samih obzira, nesmijemo isto izreći, onako kako bi htieli.


Negovorimo pako toga, možda samo pojedinci, jer srao svi skupa očevidci
stanja u kome nam danas naše šumarstvo, za koje nam je reći, ma motrili ga
kako nas volja, da je nenaravno, žalostno i na dobu nesnosno. Šumarstvu našem
treba lieka, i to lieka radikalnoga. Ništa krpariti, već gnjilo i nevaljalo
rušiti, ter od temelja zamjeniti valjanim i zdravim.


Nu „u nas još nepoznavaju svrhu šuma i važnost šumarstva" rekao je
Koss, a i mi to isto možemo kazati, jer da poznaju nar-duo-gospodarstvenu
važnost šuma, tad nebi dali, da nam se šume tako harače, kako se u istinu harače.


A baš u zadnje doba imasmo zgode opaziti, da se žali bože kod nas i
isti zakoni slabo štuju, nije dakle ni čudo, da se šumai´stvo i šumsko osoblje
u nas niti cieni, nit mu se ugled štiti od onih, koji bi tomu bili zvani. Jer
čitajte samo „službeno izvješće o stanju šumarstva kr. podžupanije zagrebačke,
za g. 1881." koje bje u svoje doba i u ovome listu IV. svezku iztaknuto, pak
ćete nam sjegurno i svaki sliednji priznati, da smo objektivni. Nu, da tješimo
se, ta eto nam na vratih organizacija, pa će se valjda koja dobra duša sjetiti
ako ne Kossovih, a ono naših jadikovka, nu u interesu stvari bismo ipak željeli,
da se bar danas nakon .86 godina počima raditi o oživotvorenju naših
pravednih želja. Rekosmo naših — jer sjegurno, da su želje Knssove takodjer
i želje svih ostalih poštenih hrvatskih šumara.


Pa uzpev se mi sa nizinah, po kojih je Koss mislio krčiti (ne šume) već
drač i korov, za da očisti ravan, koju mišljaše privesti uljudbi pomoćju valjanih
hrvatskih šumara , ili sašli mi s naših primorskih visina tamo do tih nizina,
za da slušamo što je hrvatski šumar jur pred tri decenija tražio, a što nam
još i danas manjka, svcdj nas ipak obuzimlje slutnja, da zaludu moljakasmo,
jer nit nas čuju nit žele ćuti, kao što su znali i vapaj Kossa umuknuti.


Nu bar mi se ga šumari sjećajmo zahvalnošću, a njegove misli „o šumarstvu
u Hrvatskoj" neka nam budu kažiput u dojdućoj borbi, po napredak
i boljak liepe nam šumarske struke.


Na obranu.


Piše T . IBogfoe´vić , protustavnik imovne obćjiie križevačke.


U šumarskomu listu broj H. od 1. ožujka t. g. pod naslovom „Nevalja
tako" objelodanjeno je i spomenuto bi: da najedanput lugari šumarsko družtvo
napušćaju.


Tko se sjeća, kada je naše šumarsko družto ponovno oživilo — a to će
svaki šumarski predstojnik, šumar i upravitelj šumarije vrlo dobro pamtiti,
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 161 —


znati će, da je već u samomu početku bilo vrlo težko lugarsko osoblje na to
skloimti da za šumarsko družto plaća; te i koji su se u ono a i u kašnje
vrleme na to sklonuli, znamo dobro, da su to samo za volju svojih predpostavljenika
učinili; — a tako je nemalo i danas.


A kad su pako i šumarske listove dobivati počeli, — nastale su i opet
jadikovke da za takove nemogu plaćati, te se izjaviše: da oni izim redjih slučajeva
tobož iz takovih vrlo malo za svoju službu crpsti mogu — pošto je
šumarski list, kako od početka tako i danas najvećim dielom samo u višjemu
strukovnomu stilu izilazio i izlazi; te tako lugarom malo shvatljiv, a to neprećerano
govoreći. — A svak" priznati mora, da do danas jošter tako rekuć
nijedna razprava i pouka za lugare u listu objelodanjena nebi, — a to je dovoljnim
razlogom, zašto lugari družtvo ostavljaju — nemože se dakle upraviteljem
šumarije (ueizuzimajuć dakako one kojim hrvatski šumarski list nije za
srce prirasao) u tomu spočitati drugo, nego se svakomu članu predbaciti može,
što se i za šumske čuvare nelatiše pera, na kojima napokon ipak cielo šumsko
dobro leži.


Krivo je nadalje, što higari list ostavljaju, što su većinom bar naprama
svojimi dužnostmi lošo plaćeni, a naime: oni imovnih obćina, kako u bivšoj
krajini tako i u provincijalu; te bi valjalo, kako su činovnici izhodili sebi plaće
poput državnih činovnika, da to isto i za lugare nastoje izhoditi.


Uzrok jošter jedan mora se navesti: a to je taj, da su u obće obćinski
lugari malouvaženi; a to opet stoga razloga: što jim predpostavljene oblasti
šumske kvaročince u vrienie nepozivaju na razprave, a i prijavljenike nekazne,
i Sto lugarom pri razpravah malo vjeruju, dapače ih izoliraju — a i napokon
što obćiuskim lugarom nije ni danas zakonom za stare dane podpora ili mirovina
osigurana. — Stoga dakle naravno ne samo da šumarsko družtvo ostavljaju,
nu i vlastuici šuma tim najveće štete trpe. Ako se daklem hoće, da
lugari budu članovi šumarskoga družtva, valjalo bi sve gornje zapreke odstraniti,
a krom toga u šumarskomu listu otraga još i „dodatak za lugare"
osnovati — ili pako, što bi dakako s većimi troškovi skopčano bilo, posebni
list za lugare urediti, — a gospoda šumarski predstojnici pako, šumari
i upravitelji trebalo bi, da se iz dremeža probude ter da svi svojski prionu
pisati, da se naš šumarski list podpunoma usavršiti uzmogne — jer više rukuh
više i čini, a više Ijudih više znade, a ne samo da se nekolicina dopisnika
s istim upravo mučiti mora, jer znajmo dobro, da je to dobro sviuh nas i
ciele zemlje, a da nije možda čija prćija; pa ipak vidimo više dopisa iz hrvatske
u njemačkomu austrijskomu šumarskomu listu i u drugima šumarskima
novinama, nego li u našemu jedinomu zelene struke listu, pa ipak imamo na
stotine u hrvatskoj šumarskih činovnika!


Zaključiijuć pako dovikujemo svima: da se svaki lati pera, da u korist
onih: koji većinom po blatu, danu i noćju, liepom i zločestom vremenu, medju
dobrim i zločestim pukom svoj život vode, nadalje u korist onih, koji šume
ne sieku (već šumari njihovi predpostavljeni) nego ih sade, grade i čuvaju, —