DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 156 —


Dočim po (losadanjem, družtvo utemoljitcljnc članove nije imalo, to jo odbor
s druge strane i opet mislio, da se zavremeni članovi više u družtvo ncprimaju,
dočim bi se lugarsko osoblje smatralo članovi drugoga reda.


Važna je nadalje usvojena promjena u §. 5., koji u prvoj alineji odsele glasi:


Pravim, utemeljiteljnim i podupirajućim članom može biti svatko, koji
svrhe družtva podupirati želi, dočim su do sada mogli biti pravimi članovi samo
šumarski vještaci i šumoposjednici.


Isto tako je i §. 6. znatno promjenjen, te je medju ostalim u njemu i
sliedeća ustanova sadržana:


Predloži tičući se razprava glavne skupštino, imaju se bar 8 danali prijo
skupštine predsjedništvu družtva doglasiti.


Dočim §. 7. od sada sliedećim načinom ustanovljen:


Dužnosti pravih članova jesu, da prema družtvenim pravilom sve svrhe
družtva kriepko podupiru. Naročito su obvezani:
a) da plate pristupninu od 1 for.,
b) godišnji prinos od 5 for.,
c) u skupštine dolaziti,
d) počastna službovanja preuzimati,
e) povjerena jim izviešćivanja preuzeti, pa ista u odredjenom vremenu


izraditi i upravljajućemu odboru podnesti.


§§. 8., 9. i 10. ostaju malo ne nepromjenjeni, a §. 12. se izpuSta, §. 13.
glasi: upravljajući odbor se sastoji od predsjednika, podpredsjednika, tajnika,
urednika i osam odbornika. Ostalo ostaje po starom §. 1.5.


Dočim i opet §. 16. od sada glasi: Glavna skupština bira iz sredine odbornikah
tajnika i urednika „Šumarskog lista" na tri godine.
Znatnije promjenjene bjehu napokon samo još u §§. 19. i 20. družtvcnih
pravila, koji bi imali od sada glasiti:


§. 19. Glavna skupština, u kojoj ima biti barem 20 pravo glasa imajućih
članova, bdije i nagadja, kako će se smjer družtva bolje i prečim putem postići,
sluša godišnje izvještaje o radu i ob upravi imetka, pregleda račune,
odobrava rad i upravu, obavlja izbore, razpravlja i zaklučuje o predlozih odbora
i članova, te u slučaju potrebe mienja pravila.


§. 20. Skupština obavlja svako biranje i stvara svaki zaključak većinom
prisutnih skupštinara, a uz promjenu pravila treba da ih pristanu barem dvie
trećine prisutnih članova.


Isto tako nam je još iztaknuti, da upravljajući odbor nije našao za shodno
družtvu predložiti promjenu §. 1. pravila prema zaključku lanjske glavne
skupštine, po kojemu bi naslov družtva imao odsele glasiti: „Hrvatsko šumarsko
družtvo".


Iztaknuv time ponajglavnije promjene, koje oelbor ovogodišnjoj´glavnoj
skupštini družtva, u pogledu družtvenih pravila predložiti kani, mislimo, da
nam netreba još i naposebce naglasiti važnost pojedinih spomenutih preinaka.
Kako se na samih pravilih i sva djelatnost družtva osniva, te kako je svaka