DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 188 —


se na šumsko redarstvo, uvoz i izvoz šumskih surovinah i t. d. koji nam zanimivim
načinom javne odnošaje predočuju, saeinjavajuć i važnu čest đržavoslovja
odnosno državopisja. I tu se, kao i u mnogih inih slučajevih, socialna i politička
statistika nadopunjuju, obje medjutim uporabljuju iste brojevne podatke, samo
što izlaze sa i´aznolikih gledišta. Dočim socialna statistika manje više lih samo
za obstojnosti i karakteristične pojave pita, to iztražuje političke statistika krom
toga još i ono, što na temelju tih obstojnostih biti ima, i dali, i koje se upravne,
odnosno zakonodavne mjere za buduće obzirom na te obstojnosti preporučuju i t. d.
I tako vidimo, da je djelokrug šumarsko-statističnih iztraživanjah vele obsežan,
šumarska statistika sama po sebi vele važna grana šumoznanstva.


Bez valjanih i vjerodostojnih šumarsko-statističnih podataka napokon nije
moči ni valjanu šumarsku upravu ustrojiti. Šumarska statistika nam pruža najvažniju
podlogu šumarsko-statičnim iztraživaujam, ona nam omogučuje praktičnu
uporabu nauke računa vriednosti šuma i šumskih proizvoda i t. d. i t. d. Od
kolike su pako važnosti šumarsko - statistični podatci po radnje katastralne i
procjenbene u obće svakomu je poznato, pa bi stoga bilo vrlo nuždno da se
već i u nas jednom o organizaciji šumarske statistike, ozbiljno raditi započme.


Razloživ tako u obće i na kratko važnost i djelokrug šumarske statistike,
spomenuti ćemo do zgode takodjer i koju o djelokrugu šumarsko - statističnih
podataka i iztraživanjah napose.


Iz Dalmacije.


Iz „objavitelja dalmatinskog" vadimo slieđeći i po nas zanimivi članak,
razpravljajući godišnje šumarsko izvješće za g. 1882. U svrhu uzdržavanja ili
ustanovljenja, dotično umnožanja šumarskog osoblja kod obćina, podupirale se
je od strane dalm. vlade g. 1882. ukupno 7 nadlugara ili šumara i 218 lugara


10.688 for. 12 novč., dočim se g. 1881. u istu svrhu izdalo samo 9407 for.
15 novč.
Osim toga doznaćena bi prošaste godine raznim obćinam još i pođpora
u istu svrhu od ukupno 672 for. 67 nvč., tako da je iz državnih i zemaljskih
sredstvah obćinam u svrhu uzdržanja šumarskog osoblja, ukupno bilo doznačena


g.
1882. svota od 11.360 for. 78 nč.
Djelatnost ovoga osoblja, označuje se u spomenutom izvještaju u obće povoljnim,
a i sam uspjeh u naravi zadovoljuje, kako to medju ostalimi dokazuje
takodjer i stanje novo ustanovljenih branjevinah. Nadjene su IG njih u izvrstnom,
20 u osobito dobru, 152 u dosta dobru, 296 u zadovoljnom, 171 u
srednjem, a 37 njih u dosta hrđjavu stanju.
Šumskih štetaJi prijavljeno bi po spomenutom osoblju ukupno 1921, od
kojih su političko oblasti 1624 riešile. Od štetočiuiteljah pako bilo ih je osu
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 189 —


(Ijeno na 293 dana zatvora, 4300 fr. 7 n. globe, 3585 fr. 30 nć. naknade za
štetu i na 141 foi*. 15 novć. parbenih troškovah.


Osim ovoga po vladi plaćenog osoblja služila su g. 1882. kod obćina
Korčulanske 1 lugar, Bladske 3 lugara, Eabske 1 lugar, Zadarske 1 nadlugar
i 2 lugara, Viške 2 lugara, Sućurske 2 lugara. Trogirske 3 lugara, Metkovačke
4 lugara, Mućke 2 lugara, Supetarske 2 lugara. Kninske 4 lugara, Orebićke
1 lugar, Skradinske 26 lugara, Spljetske 2 lugara. Ukupno dakle 1 nadlugar
i 55 lugara, koje su u obćine same uzdržavale, jer njihova služba do sada nijobila
dovoljno uredjena.


I tako vidimo da je u Dalmaciji g. 1882. vršilo šumarsku službu, bez ODZ
žira da li podporom ili bez nje kod obćina 9 nadlugara i 273 lugara, dočim u
prošastoj godini bilo ukupho namješteno kod obćina 9 nadlugara i 245 lugara.


Povrh toga služilo je g. 1882. jošte u državnoj službi 1 šumarski upravitelj
i 6 lugara; u crkvenoj i manastirskoj službi 8 lugara, a kod privatnih
posjednika 6 lugara; konaćno bilo je g. 1882. kod političkih oblastih, šumarski
nadzornik i 8 strukovnjaka, tako, da se je u svemu u g. 1882. bavilo 311
osoba šumarstvom u Dalmaciji.


Obzirom na jur prije spomenute šumske prekršaje, bilo je g. 1882. od
šumskih globa ukupno utjerano 0398 for. 39 nč., dočim je prošlih 7 godinah
bilo poprieko na godinu samo po 3000 for. utjerano.


Za nabavljanje šumskoga sjemenja i bilja, i prevažanje istog iz državnih
sredstvah potrošena bi g. 1882. svota od 844 for. 87 nč, a za vanjske umjetne
uzgoje i radnje doznačeno bi iz državnih sredstva 2900 for. za obće svrhe potrošeno
je dakle g. 1882. ukupno 3744 for. 87 i po nč., dočim se je za iste
svrhe potrošilo prošaste godine ukupno 4087 for. i 87 novč.


Za sjemenje i biljke trošilo se je za to manje, što je isto bilo u koliko
to samo bilo moguće, iz domaćih vrielah naručeno.


0 vanjskih uzgojih valja nadalje primjetiti, da su se isti po mogućnosti
na okupu izvadjali, i to oko velikih i važnih predmeta, n. pr. za radnje oko
vododerine Cikole doznačeno bi 1000 for.; a za one oko bujica kod Sinja
1000 for., oko Staze na Rodicevoj cesti 400 for. tako da se za druge manje
uzgoje vazda manje izdaje, što je za buduće usvojenim načelom.


Hvalevriedna bi nadalje i sudjelatnost zemaljskog odbora, koji je god.
1882. za umjetne uzgoje i radnje neposredno doznačio obćini šibeničkoj 100
for., za radnje oko Čikole 400 for., a 25 for. za zalievanje uzgoja Nadpolje
kraj Vrgovca. Glavne radnje oko vododerinah započete su ovoga proljeća, a
nada je temeljita, da će uspjeh odgovarati svrsi.


Za vodjenje ovih radnja postavljeni su na državni trošak posebni nad


lugari, od kojih jedan na Vrbi, a drugi u Sinju ima svoje sjedište.


Ovi pod upravlanjem državnih šumarskih strukovnjaka izvadjaju ponaj


prije radnje za osjeguranje obranah proti rušenju i zatim pošumljenje istih


obronaka; ujedno s ovimi radnjami izvadjaju se i prezidi i priboji u svih vo
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 190 —


doderinah dotičnih obronaka, tako, da sva polja i ceste, ležeće izpod takovih


predmeta za buduće su osigurane od štete kroz vodurine, kao n. pr. sada ze


maljska cesta vodeća iz Drniša kroz područje Čikolc itd.


Ustanovljeni su nadalje ovoga proljeća i kod Čikole i u Trilju kraj Sinja


po jedan razsadnjak, za uzgojcnje biljka za najbližnja mjesta; te je time osi


gurano za ove velike i važne radnje množtvo materijala za buduće radnje.


I drugi manji uzgoji u pokrajini imali su prilična uspjeha — ali kod ob


ćine Makarske na Stazi pošlo je i opet sve u zalud — jer odpuštenjem 8 lu


gara iz službe, danom 1. prosinca 1882 otvoren bje blagu sela Podgore i cie


loj okolici put u branjevine i uzgoje, u kojih sbog dobrog čuvanja bilo mnogo


trave i paše.


Ogromno množtvo utjeranog blaga unišlo je na Stazi u zadnje doba, sve


što se je težkim trudom i velikimi žrtvami postignulo u vremenu od više go


dina dana.


Obzirom na razsadnike spomenuti je, da je potrošeno za uzdr/iavanje dr


žavnih razsadnika u Kninu, Sinju i Kotoru, zatim đoprinašanjem k uzdržavanju


dotično ustanovljenju obćinskih razsadnika u Benkovcu i Vi´liki, iz državnih


sredstvah g. 1882., ukupno 850 for.


Osim toga dopitana bi od vlade raznim podupiranim obćinskim nađlugarom
i lugarom za njihovu djelatnost u pogledu uzgajanja biljka u primitivnih
sijalištih svota od 145 for. koja bje početkom tekuće godine izplaćena.


A i zemaljski je odbor u istu svrhu g. 1882. doznačio dvama lugarima
nagrade od 15 i 20 for. dakle ukupno 35 for. U svemu dakle potrošilo se je


g.
1882. u svrhu uzgoja šumskih biljkah svota od 1030 for.
Iz i-azsađnikah u Sinju, Kninu i Kotoru izvadjen je znameniti broj biljka
i upotrebrebljen u pokrajini, i to ponajviše za umjetne uzgoje na obćinskih
zemljištih.
Glede državnog osoblja pako iztaknuti nam je prije svega njihova unutarnja
djelatnost, koja g. 1882. obsizaše sastavljanje šumskog katastra i risanje
proglcdnili tlovida; tako da u nekojih kotarih taj posao već malo ne dovršen
a i po ostalih biti će do mala dovršen.
0 vanjskom djelovanju istih pako spomenuti nam je prije svega g. 1882.
započeto potanko pretraživanje svakovrstnih branjevina u cieloj pokrajini, koje
će se 0. g. dovršiti, po ćemu se i opet svuda gleda i na to, da li i gdje bi
se mogle na koji način postaviti nove branjevine ili bar povećati stare, a da
narodu nebude uzkraćena potrebita paša za blago.
Ovdje je još opaziti, da visoko ministarstvo poljodjelstva namjerava na"
skoro preustrojiti ovu za Dalmaciju važnu struku, pošto je isto u zadnjem zasjedanju
carevinskog vieća od obijuh kuća istoga pitalo a i dobilo naknadnu
vjeresiju za g. 1883.
Isto tako doznačilo je ministarstvo g. 1882. za poboljšanje šumarstva u
zemlji svotu od 15.000 for., ustauovljujuć pri tome, da se od te svote imade