DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 165 —


Za tu je svrhu potrebito, da se svaki takav kvar najdulje u roku od
8 danah, račuuajuć od dana učina, nadležnoj oblasti prijavi, za da ista kvar
taj procieniti može.


Prociena kvara učinjeuog na usjevih, neka se vazda u ono doba poduzme,
kada ga je moći u proizvodnoj kolikoći ustanoviti, šteta se ta može bud u novcu
bud pako i in natura naknaditi.


Po smislu §. 7. z. bi. VI: 1872. imsila se takodjer i po divljih svinja procienjeiia
šteta nadoknaditi. Nu pošto je u i^. 8. o. z. u načelu izrečeno, da se po divljoj
zvjei´adi kao i štetnih životinja — u koliko se ta divljač u svako doba uništavati
smije — počinjena šteta ncima odštetiti; tei- pošto u §. 13., divlje svinje medju
štetne, dakle u svako doba so tamanit imajuću divljač, bvojo, to se mogaše ustanova,
glede odštećivanja po takovoj divljači počinjenog kvara izostaviti. (Ministar, izvj. str. 1(5.)


§. 8."
Po zvjeradi i štetnih životinja počinjeni kvar, neima se, u koliko se bo
ta divljač po posjednicih svako doba tamaniti smije, odštećivati.


III. Odsjek.
Zabrana lova.


§. 9.


Obća lovostaja traje od 1. veljače do 15. kolovoza, u koje se doba u
obće sa lovačkimi psi (Spiirhuud, Dachshund, Windhund, Schiiferhund), loviti
nesmije.


Krom toga pako zabranjen je lov:
a) Na jelene od 15. listopada do 1. srpnja.
b) Na košute jelenje, od 1. siečnja do 15. listopada.
c) Na srnce od 15. siečnja do 1. travnja.
đ) Nu divokoze od 15. prosinca do 1. kolovoza, mlade se divokoze pako u
obće nesmiju ubijati.
e) Na tetrebe i ružovice od 1. siečnja do 1. ožujka, ženke loviti pako u
obće je zabranjeno.
f) Lov na lieštarke zabranjen je od 1. prosinca, na fazane i droplje od
]. veljače do 15. kolovoza.
(jf) Na jarebice od 1. siečnja do 1. kolovoza.
/*) Na ptice pjevice u svako doba.
i) Na sve ostale ptice, izuzam onih u §§. 11. i 12. spomenutih iznimkah,
od 1. veljače do 15. kolovoza. Za lovostaje niti je smieti »dadu divljač
loviti, niti jaja iz ptičjih gnjezđa vaditi, od koje se ustanove medjutim
izuzimlju oni vlastnici ili zakupnici, koji jaja takova baš u svrhu njege
sakupljati dadu.