DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 162 —


u obće da za one, koji za šumu najviše dobra činiti moraju — a najmanje od
tuda koristi imadu, za one, kojim većinom svaki čas pogibelj života predstoji
i prieti — veća pozornost i pomnju obrati, te da jim stanje olakšamo, pritecimo
svi koji smo izkusniji sa uputami i razjasnjenji u našemu šumarskomu
listu u pomoć, a tad ćemo moći i zahtievati da svi u šumarskoj struci služeći


— družtvo i list podupiraju.
Pa kad prama tomu učinimo svaki svoje, neće trebati opomene na lugare
što napušćaju šumarsko družtvo, već će članovi, i predplate, nicati kao
i proljetna trava i ostalo bilinstvo.


Nadajmo se pako, da će budući šumarskoga lista brojevi, s dopisi iz sve
Hrvatske i Slavonije u svemu obilatiji biti.


´ Novi lovni zakon za Magjarskii.


Obzirom na to, da je lanjska glavna skupština našeg šumarskog družtva,
medju ostalim, bila zaključila za dojduću glavnu skupštinu, eventualno razpravu
novog lovnog zakona za kraljevinu Hrvatsku, ter u interesu stvari u obće, priobćujemo
eto u sliedoćem sadržaj zakonskog članka XV. magjarskog sabora od


g. 1883., koji sadržaje novi lovni zakon za Magjarsku. Zakon taj putvrdjeu
bje po Njegovom Veličanstvu 19. ožujka 1883. te glasi:
I. Odsjek.
§ 1


Lovno je pravo nerazdieliva pripadnost zemljištnog vlastničtva.


Tim se zakonom bitno mienjaju ustanovu zakonsitog članka VI. g. 1872, kao
i one z. ei. XLIV: 187G.


Svrlia tog zakona pako jest, pospješenje uzgoja divljaci primjerenim ograničenjem
prava lova, a s druge strano takođjer i prcdusriesti raznolikim štetam, kojim bjehu
pojedini predjeli zemlje zato podvrženi, što se divjač prokomjorno razplođila, uslied
toga, Sto se po tih krajevih u obee lov obavljao nije.


§. 2.


Pravo lova pripada posjedniku njekog zemljišta, odnosno onome, komu
ovaj to pravo iliti dozvolu k tome podieljuje, unutar ustanova ovoga zakona,
ako li je posjed dotičnog vlastnika:


1. U jednom komadu ili u suvislih dielovih najmanje 200 ralih u površju,
ral po 1600[J livatih računana, takođjer i onda, ako posjed taj unutar
granica više obćinah leži, ili ako ga ceste, željeznice, kanali, rieke ili
potoci presiecaju, ili ako posjed


ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 11     <-- 11 -->        PDF

- 163


2.
svojom površinom manji od 200 jutara, nu ako li je u vrtarskoj težatbi,
ogradom ili jarkom omedjen, ako li leži unutar zgrada, ako je vinograd,
ili stalni otok;
3.
vlastnici zemljišta, sa najmanje 50 ralih u jednoj cjelini, ral po 1C00[]
hvatih računajuć, slobodno se mogu obzirom na susjedstvo svojih zemljišta,
obzirom na izvršavanje lovnog prava složiti na zajedničko uživanje,
u koliko takovih susjedah zemljišta barem prostor od 200 ralih, ral po
l600n hvatih računajuć, zapremaju.
U slučajevih prepornih, gledom na u ovom paragrafu ustanovljene površine,
odlučuje u prvoj molbi, odnosna kotarska oblast, u gradovih magistrat
odnosno satničtvo, u Budapešti odnosni okružni predstojnik, a u drugoj molbi
načelnik municipija (župan, gradonačelnik), u Budapešti pako gradski magistrat.


Polag ustanova §. 2. z. 51. VI. od g. 1872., imao je pravo lova svaki posjednik


od najmanje 100 ralih suvislog zemljišta.


Ustanova 3. nova je, to je prema tome uz gori označeno uvjete takodjer i po


sjednik od 50 ralih zemlje vlastan obavljati pravo lova.


U poslednjoj točki ovoga paragrafa, ukida se dosadanje pravo, nezadovoljne


sti´anke, za da si redovitim putem pravde može preporno pravo lova tražiti.


§ 3.


Kod posjedah, koji nepodpadaju pod ustanove §. 2. kao i u [lodručjih,
koja su vlastničtvo obćina, — i to kod ovih posliedujih bez obzira na obsežnost
posjeda, — dužni su posjednici jednog te istog područja, zajednički sa
obćinom, lovno pravo na najmanje 6 godinah u zakup dati. Čisti prihod zakupnine
pripada vlastnikom u zakup danih zemalja, porazmjerno njihovom posjedu.
Ako li pako nebi bilo moguće ustanoviti to razmierje, to čitav prihod
lovišta pripada obćini, koja ga u upravne svrhe upotriebiti ima.


Takovo se zajedničko lovište, imade u slučaju da nezaprema više od
2000 katastralnih i´alih površine, samo jednomu zakupniku u zakup dati, inače
se pako može i više takovih lovištah po 2000 katastralnih ralih iznajmiti.


Kod davanja tih lovištah u zakup, valjaju ustanove sadržane u §. 110.


z. čl. XVIII: 1871., u svakomu se slučaju ipak mora dotični zakupni ugovor
predložiti podžupanu, odnosno u gradovih gradskom poglavarstvu na odobrenje,
protiv odluci kojih pripada nezadovoljnoj stranci utok na ministra unutarnjih
poslova.
Zakup lovnog prava po obćinskih zemljištih, nepodpada ustanovam §. 36.
točka b) z. čl. XVIII: 1871. Ako li koji oveći šumski posjed sačinjavajući sam
po sebi posebno lovište, posjed jednoga ili više vlastnika od više od 200 ralih
zemljišta, po 1600Q hvatih računajuć, najmanje s trijuh strana okružuje, to
je vlastnik takovog tim načinom isoliranog posjeda onda obvezan, svoje pravo
lova vlastniku okružujućeg ga lovišta, ili njegovu zakupniku, u zakup dati, ovaj
pako i opet dužan to lovište u zakup uzeti. U slučajevih, da se odnosne stranke
nemogu sporazumjeti, odlučuje u §. 2. spomenuta upravna oblast.
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 164 —


Ustanove davanja, u zakup, ustanovljuje gori spomenuti §. 110. z. 51. XVIII;
1871. na slieđeći načiu :


„Obćinska se imovina u pravilu može samo putem javne dražbe dati pod zakup.
Uvjete dražbe, kao i uzkliCnu eicnu ustanovljuju zastupstva, isto tako imadu ovasvaku dražbovnu prodaju odobriti. Nemože li se putem javne dražbe žudjeni eilj polučiti,
ili ako li je možda izuimiee u interesu koje obeine da se privatnim putem uagodi,
to se obeinski posjed može takodjer i izpod ruke u zakup dati, uu to samo uz
privolu dotičnog zastupstva".


Prema treeoj točki z. Cl. XVIII: 1871., nesaeiuja zakup lovišta koje obeiae
slučaj ineompatibiliteta za članove zastupstva.


§.4.


U ouih obćinali, gdje još odnošaji posjeda uredjeiii i urbarialna segregacija
dovršena nije, pripada pravo lova po zajedničkih pašnjacili, šuma i trstenicili obćinam;
u onih šuuiah pako i trstenicili, koje sačinjavaju vlastničtvo prijašnjeg
vlastelina, ma sve da i jesu obterećene pravom drvarije ili drugiuii služnostmi
u korist negdašnjih urbarijalaca; zatim po krčevinah, kurijalnih i censualnih
zemljištih, kao i inih dužnostmi urbarijalne naravi obterećenih nekretnina, pripada
pravo lova, do dalnje odredbe zakonodavstva, sadanjim vlastnikom.


Ovaj je paragraf kao i .slieđeći §. ,5. ostao nepromjenjen polag ustanova §. 5.
zak. čl VI: 1872.


§ 5.


U onih obćinah, gdje su urbarijalni odnošaji vlastničtva jur uredjeni, pak
gdje si prijašnji posjednik pridržao pravo lova, na zemljištih njekdašnjih mu
urbarijalaca takodjer i za buduće, gubi takovo reservatno pravo svoju pravovaljanost,
Negdašnji urbarijalci dužni su medjutim, za ovaj slučaj da im je zeniljovlastnik
za odštetu tog pridržatog si prava lova, bud kakove nekretnine, bud
novac dao, taj servilut po ouih ustanovah odkupiti, kojimi se u obće odkup
služnostih urbarijalne naravi zakonom odredjuje.


§6.


Zakupnik lova ograničen je obzirom na riešenje tog svog prava jedino
ustanovanii ovoga i zakona o poljskom redarstvu. U slučajevih lovom nanesenih
šteta valjaju propisi §. IC. ovoga zakona.


II. Odsjek.
Odšteta po divljaci počiiijeiiili šteta.


Za svaki nastavši kvar, po plemenitoj divljači (jelenih, košutah) po usjevih,
nasadih i drugih težatbenih grana poljo- i šumoprivriede, dužan je vlastuik
ili zakupnik lovišta, u području kojega se spomenuta plemenita divljač goji,
platiti podpunu odštetu.
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 165 —


Za tu je svrhu potrebito, da se svaki takav kvar najdulje u roku od
8 danah, račuuajuć od dana učina, nadležnoj oblasti prijavi, za da ista kvar
taj procieniti može.


Prociena kvara učinjeuog na usjevih, neka se vazda u ono doba poduzme,
kada ga je moći u proizvodnoj kolikoći ustanoviti, šteta se ta može bud u novcu
bud pako i in natura naknaditi.


Po smislu §. 7. z. bi. VI: 1872. imsila se takodjer i po divljih svinja procienjeiia
šteta nadoknaditi. Nu pošto je u i^. 8. o. z. u načelu izrečeno, da se po divljoj
zvjei´adi kao i štetnih životinja — u koliko se ta divljač u svako doba uništavati
smije — počinjena šteta ncima odštetiti; tei- pošto u §. 13., divlje svinje medju
štetne, dakle u svako doba so tamanit imajuću divljač, bvojo, to se mogaše ustanova,
glede odštećivanja po takovoj divljači počinjenog kvara izostaviti. (Ministar, izvj. str. 1(5.)


§. 8."
Po zvjeradi i štetnih životinja počinjeni kvar, neima se, u koliko se bo
ta divljač po posjednicih svako doba tamaniti smije, odštećivati.


III. Odsjek.
Zabrana lova.


§. 9.


Obća lovostaja traje od 1. veljače do 15. kolovoza, u koje se doba u
obće sa lovačkimi psi (Spiirhuud, Dachshund, Windhund, Schiiferhund), loviti
nesmije.


Krom toga pako zabranjen je lov:
a) Na jelene od 15. listopada do 1. srpnja.
b) Na košute jelenje, od 1. siečnja do 15. listopada.
c) Na srnce od 15. siečnja do 1. travnja.
đ) Nu divokoze od 15. prosinca do 1. kolovoza, mlade se divokoze pako u
obće nesmiju ubijati.
e) Na tetrebe i ružovice od 1. siečnja do 1. ožujka, ženke loviti pako u
obće je zabranjeno.
f) Lov na lieštarke zabranjen je od 1. prosinca, na fazane i droplje od
]. veljače do 15. kolovoza.
(jf) Na jarebice od 1. siečnja do 1. kolovoza.
/*) Na ptice pjevice u svako doba.
i) Na sve ostale ptice, izuzam onih u §§. 11. i 12. spomenutih iznimkah,
od 1. veljače do 15. kolovoza. Za lovostaje niti je smieti »dadu divljač
loviti, niti jaja iz ptičjih gnjezđa vaditi, od koje se ustanove medjutim
izuzimlju oni vlastnici ili zakupnici, koji jaja takova baš u svrhu njege
sakupljati dadu.
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 166 —


§ 10.


Za dobe lovostaje, zabranjeno je u obće, izuzam prvih 14 danah, divljač,
ili ako li se zabrana samo na stanovitu njeku vrst odnaša, takovu prodavati,
kupovati ili u javnih gostiona u jestvenicih zabilježiti.


§. 11.
Od ptica se izuzimlju ptice selice i plivačice, nu tamo gdje ove ležu, odnosi
se spomenuta zabrana takodjer i na ove za doba dok se pare ili na jajih sjede.


§. V2.
Slobodno je takodjer i za lovostaje loviti jatomice leteće patke, guske,
divlje i domaće golubove, jastrebe i sve vrsti orlova, kao što i sove i gavrane,
vrane, vrabce, škvorce, na ove poslednje medjutim samo u vinogradih
i voćnjacih.
Gleđora ua lovostaju vidi §. 9. o. z.


§ 13.
Grabežljivce i škodljive zvieri, poput: medjeda, vukova, lisica, jazavaca,
divlji mačaka, kuna, nerasta, risova, kunića, hrčaka, lasica, iltisa, dabrova
i vidra ubija posjednik na svome posjedu u svaku doba slobodno,
dapače i onda, ako je lovište njegovo u zakup dato, nu kad bi htio uništenje
takove zvjeradi na lovačku poduzeti, hajkači ili psi, to iniade u tu svrhu tražiti
dozvolu u zakupnika.
U onih predjelih, gdje vci)rovi u velike kvar prave, dužni su vlastnici
kao i zakupnici lova, po mogućnosti štetnu tu zvjerad uništivati.
Upravljajući odbor županija ili predsjednik istog, imati će spomenute
ovlaštenike lova, u slučajevih opravdanih takovih pritužba, na otu dužnost
sjetiti, postavivši im podjedno rok provedbe, a u slučaju da se isti ipak tom


zahtievu odazvali nebi, imat će se postupati polag ustanova IV djela ovoga
zakona ureda radi.
§. U .


Na lovištu zatečene domaće mačke i plaudujuće pse slobodno može ovlaštenik
lova poubijati.
§ 15.


Takodjer i za vrieme slobodnog lova, zabranjuje se koristnu divljač kao
i perad zamkami, mrežami ili lovili loviti i ubijati, osobito se pako zabranjuje
ubijati ili utjeravati droplje za krupne kiše.


Izuzimaju se puko branjugi, koji se za dobe slobodnog lova liepkora kao
i zamkami loviti smiju.
U svrhu gojenja dozvoljeno je lovlenje samo posjednikom lova, zakupnikom
lovištah i njihovim vještačkim punomoćnikom.
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 167 —


§ IG.


Loviti je slobodno jedino sa strielivom ili nn konju uz pripomoć povoljne
pasmine lovačkih pasali.
Za svaki lovom počinjeni kvar na usjevih, nasadih ili po inih gospodarskih
oli šumskih težatba, dužni su loveći podpunoma oštećenog odštetiti.
Prijava, procjena kao i odšteta imade se polag ustanova sadržanih u
§. 7. obavljati.


Osim ovlaštenih nesmije nitko puštati na lovište pasa, izuzam pastirčadi,
koja je ipak obvezana, svojim psom o vrat pričvrstiti koji uteg, koji mora do
3 cmt. duboko izpođ koljena, prednjih noguh visjeti.


U smislu §. 18. z. čl. VI: 1872., imao je dotižni uteg 1 palac iznad koljena
visjeti.
§ 17.
Nastreljena se divljač nesmije na tudja zemljišta proganjati. Ako li psi
lovoovlaštenih na tudja zemljišta prelaze, to se isti od tamo ovlaštenih tako
dugo u pritvoru držati smiju, dok god im vlastnici podpunoma prouzročenu
Štetu naknadili nisu, ova se odšteta pako mora i u onom slučaju dati, ako
se psi loveči nebi uloviti mogli.
Lovni se psi prema tome nesmiju ubijati, već samo uloviti i pi-iđižati.


§. 18.


Na mjestih, koja su ogradom valjano zatvorena, kao i tamo, gdje divljač
u obće nemože zalaziti, može vlastnik ili zakupnik lova u svako doba loviti
ili loviti dati.


IV. Odsjek.
0 lovu ureda radi.
§. 19.


Za da se uništi zvjerad grabežljiva, daje od vremena do vremena upravljajući
odbor, odnosno predsjednik istoga, primjereno potrebi i odnošajem dozvolu
za obdržanje lova ureda radi, obavjestiv podjedno o danoj dozvoli vlastnika
ili zakupnika odnosnog lovišta, kao i ministra unutarnjih poslova bezodvlačnim
podastrienjem obrazloženog izvještaja.


Ovdje bi umetnut zak. 61. XLIV: 1876. Prema ustanovam §. 1. spomenutog
zakona, imao je do sada podielivati dozvolu za hajke, na obrazloženi predlog upravljajućeg
odbora, ministar unutarnjih poslova. — Prava dozvoljavanja odnosno naređjenja
hajke, zaoto se je pako prenjelo na upravljajući odbor, odnosno predsjednika mu, pošto
se je samo onda nadati uspjehu, ako li se takove hajke na grabežljivu zvjerad mogu
bezođvlačno, tamo gdje je potrebno, izvadjati odnosno odrediti.


§. 20.


Vlastnik ili zakupnik odnosnog lovišta, nemože na temelju prijašnjeg
paragrafa dozvoljeno obdržanje lova odnosno hajke priečiti.
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 16     <-- 16 -->        PDF

~ 168 —
§ 21.


U slučaju da ministarstvo unutarnje uvidi, da ma koji upravljajućih odbora,
odnosno predsjednika, lov uroda radi i bez faktične potrebe dozvoljuje,
to mu je slobodno, izvršivanje u §. 19. spomenutog prava, podielivanja dozvole
hajkah, odnosnom odboru, na koje već naredbenim putem ustanovljeno vrieme,
oduzeti.


§. 22.


Kod takovib se hajka smije jedino grabežljiva zvjerad ubijati.


Onomu koji bi drugu divljač postreljao, imade se dalnje lovljenje prepovedati,
a ako li postreljana divljač nespada medju onu u §§, 12. i 13. ovoga
zak. nabrojenu, to se imade nanj uporabiti u §. 2G. ustanovljena novčana globa.
Prigodom bajke ubijena zvjerad pripada vazda vlastniku ili zakupniku
onoga lovi šta, na kojemu se ista ubila.


§ 23.
Kod takovib lova, imadu po nalogu odnosne oblasti kao hajkači služiti
žiteljionih obćina, u kojih se interesu lov taj dozvolio.


§. 24.


Hajke se obavljaju pod nadzorom oblasti, a slobodno je istim prisustvovati
od vremena do vremena na pismeni poziv velikog župana, ili u slučaju,
da je ovaj zapriečen, podžupana ili načelnika odnosnoga poglavarstva, takodjer i
takovim osobam, koje polag ustanova zakona o oporezivanju pušaka i lova,
pošto neimaju lovnih izkaznicah, pravo lov loviti neimaju.


§. 25.


U onih županijah, gdje se uslied naravnih odnošaja grabežljiva zvjerad
veoma umnaža, može ministar unutarnjih poslova na obrazloženu molbu upravIjajućeg
odbora, za da se spomenuta zvjerad tamaniti, odnosno uništiti uzmogne,
nagrade razpisati.


V. Oasjek.
Prekršaji lova i kazni istili.
§ 2G.


Tko bez privole vlastnika, iU u slučuju da je lovište u zakup dato, bez
privole zakupnika lovi, imade se kazniti novčanom globom od 10 i´r. do 50 fr.,
a u slučaju, da se je lovilo s konji, od 20 do 100 for.


§ 27.
Ako li je zvierokradja počinjena uoćju ili u mjestih ogradjenih, ili sredstvi
zabranjenimi, ili ako je zvierokradica bio zakrabuljen ili drugim načinom tako
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 169 —


()])ra.v]jen, da ga nije l)ilo moći prepoznati, kao što i onda, ako iiebi htio svoje
ime kazati, ili kad bi kazivanjem krivog imena, nastojao onoga, koji ga je na
činu zatekao, zavesti, ili da mu se je možda i pogibeljno ])rietio, ili da je
možda ća i kakvo onižje ili silu upotriebio, to se imade kazniti novčanom
globom od 100 do 200 for.


Osim toga pako imat će se proti takovom, u koliko možda kojim navedenih
učinah, još i koji prestup protiva kaznenom zakonu nastao, još i taj
kazneni postupak naposebce provesti.


§ 28.


Ako li na iznajmljenom lovištu koji od vlastnikah zakupnika ili onoga,
koji njegovom privolom lovi, napadne ili prieči, to se takav, za svakkratni
takav učin, imade osuditi na globu od 10 do 50 for.


§. 29.
Onaj, koji lovi za dobe lovostaje, imade se kazniti globom od 5—!jO for.


§. 30.


Onaj, koji mladu divljač hvata, gnjezda pticah (izuzam gnjezda u §§. 12.
i 13. spomenutih štetnih ptica) uništuje, ptičja jaja sabire, imade se kazniti
jlobom od 1 do 10 for.


§. 31.


Onaj, koji u zabranjeno vrieme koristnu divljač ubija, na prodaju nudja


li kupuje, uhiti li se u njega divljač, imade se kazniti sliedećom novčanom


jlobom: ako su jeleni ili košute GO for. po komad, za junice ftO for. po


\omad, za jednu srnu po 20 for., za tetrcbe, ružo viče, gnjetle i droplje


´> for. po komad, za svaku inu vrst divljači 3 for. po komad. Osim toga se


iduzeta divljač imade u korist mjestne ubožke zaklade unovčiti.


§ 32. -


Onaj, koji .svoga psa hotomice u njemu zabranjeno lovište vodi, kao i


tnaj, koji bi pogriešio proti propisom tičućih se pastirskih pasa, kazniti će se


;lobom od 1 do 10 for.


§. 33.


U slučaju ponovnog prekršaja kojih u spomenutih paragrafih slučajeva,


mat će se kazan odmjeriti dvostruko, i to na sliedeći način, tako, da usta


lovljena novčana globa bude, vazda dvostruko toliko iznašala, kolika bje prvi


)uta dosudjena, nu ipak tako, da nebude veća od 3,50 for.


§. 34.


Ako li je u kojem u ovom odsjeku spomenutih slučajeva još i koji kvar


»očinjen na preostaloj divljači, to je vlastniku lovišta slobodno, kod nadležnog suda,


:ojemu je ustanoviti novčanu globu, tražiti podjedno i odgovarajuću tu odštetu.
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 18     <-- 18 -->        PDF

170 —


Bude II proti komu u isto doba podneseno više prijava, to se novčana
globa za svaki pojedini prekršaj ima naposebce odmjeriti.
Ako li je tkogod kod prekršaja lovskog upotrebio sluge ili nadničare za
pomoćnike, to isti takodjer i za tom pomoćnom osoblju odmjerenu globu jamči.


Ako li tkogod za izvadjanje kojeg prekršaja lovskog, svoje odvjetke, u
zadrugi živuče suukućane ili pod skrbničtvom stojeće osobe, sluge, djetiće
i šegrte ili radnike upotrebi, to je u slučaju, da ovi odmjerenu im globu ncbi
sami platiti mogli, dužan istu sam podmiriti. Postupak sliedi polag propisa
sadržanih u §. 44.


Ovdje se uzimlje da je toli onaj kažnjiv, koji spomenute svoje ljude za u6in štete
uporabi, kao i onaj, koji je s njimi u zajednici takav prestupak uSinio.


§. 36.
Polovina novčane globe pripada uvjek tužitelju, druga polovica pako ide
u ubožku blagajnu one obćine, unutar obsega koje se prekršaj zbio.


§ 37.


Novčana se globa odmjeruje bez obzira na mogućnost izplate osudjenoga,
ujedno se ipak u osudi imađe spomenuti takodjer i vrieme zatvora, koje se u
slučaju, da krivac nije u stanju dosudjenu mu globu u novcu platiti, ura
čunati imade.


Pri takovom pretvaranju nije slobodno, za globu u iznosu od dvie forinte,
osuditi kazan zatvora od manje od šest satib, a više od pol dana.
Za globe od dvie do deset for., sliedi zatvor od jednoga dana, sve što
je više za svakih dalnjih deset forintih po jedan dan zatvora.
Ako li zatvorenik, zatvorom još neodsluženi dio kazni u novcu izplati,
imade se bezodvlačno na slobodu pustiti.
Obzirom na pretvaranje globe u kazan zatvora, pridržane su i ovdje ustanove
§. 22. z. 61. XL: 1879.


§. 38.


Ako li u kojem predjelu zvierokradice i lovlenje divljači za dobe lovostaje
u vele mah preotmu, to može ministar unutarnjih poslova odrediti, na obrazloženu
zamolbu vlastnika ili zakupnika dotičnog lovišta, ili takodjer i bez
toga na temelju iz vlastite inicijative proiztekavšeg predloga upravljajućeg
odbora, da se u takovu predjelu, kao i u onom predjelu, gdje se tako kradomice
poubijana divljač tržiti običaje, prodaja, transport ili kupnja divljači samo
uz izkaznice, kojimi se pravomoćni posjed divljači dokazuje, obavljati smije.


Takovimi se izkaznicami smatraju: za prodaoca ili vozara, potvrdjena
po obćinskom načelniku svjedočba, vlastnika ili zakupnika lovišta, ili njihovih
punovlastnika, od kojih divljač potiče.


Na svjedočbi ili tovarnom listu valja označiti vrst, spol kao i množinu
divljači.
ŠUMARSKI LIST 4/1883 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 171 —


VI. Odsjek.
Postupak.
§ 39.


Za da se u prijašnjem odsjeku navedene kazni izvršivati mogu, dužan je
nadležni sud, ne samo na temelju prijave vlastnika lovišta ili zakuj)nika, već
takodjer i jjrimjereiio §§. 29., ."0. i ol. na prijavu, za uzdržanje javnog reda
pozvanih obUistnih ili obćinskih organa, kazneni postupak odrediti.


§. 40.
Pod prisegom dane izjave, nadzornih organa i osoba, iraadu podpunu kriepost
dokaza, dok se god nedokaže protivno.


§ 41.
U prijašnjem paragrafu spomenuto nadzorno osoblje samo se onda može


zapriseći, ako li je:
n) punoljetno;
h) ako nije još nigda bilo kažnjeno, radi zločina ili prekršaja krive pri


sege, krivog svjedočanstva, krive obtužbe, kradje, grabeža, nasilja, pronevjerenja,
prekršaja zabrane, kriomčarenja, prevare ili krivotvorenja spisa:
c) ako li je njihovo svojstvo javne straže prije dojavljeno nadležnoj oblasti,
ter isto providjeno vrhu toga službenom dokaznicom.


§. 42.


Vlastnik lovišta ili zakupnik istog kao i nadzorno osoblje, zatim u obće
organi javne straže mogu, svakoga, koga na zabranjenu lovu zateknu, ako li
taji ime, ili ako mu stalno obitalište nije znano, odvesti do sliedećeg poglavarstva,
za da se uzmogne ustanoviti, tko je.


§ 43.
Nadležnost u pogledu lovnih prekršaja ustanovljuje se mjestom, gdje je
prekršaj učinjen.
Ako li bi obzirom na mjesto učina, bilo više sudova nadležno, to tužitelju
stoji na volju izbor suda.


§. 44.
Ako li su više njih u zajednici počinili prekršaj, to jamče solidarno
za odštetu.
Kazan se svakomu prekršiteljah napose imade đopitati.


§. 45.


Kroz prekršaje lovne prouzročeni troškovi i neposredne štete imadu se
u slučaju, da se tečajem postupka prijaviše, ustanoviti u samoj odluci, koja
se tog prekršaja radi izreče.


14