DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 1.06 —


Razjašnjenja k racionalnoj metodi nređjivanja šumskog


gospodarstva.


Piše .uvrite Tomić, umir. šumarnik.


"U sljedećem članku nastojati ćemo, da razjasnimo bit t. zv. racionalne
metode uredjenja šuma, ter shodnost uporabe njene u slučaju, kad želimo nof-;
malno stanje šume, a po tom i potrajnost šumskog gospodarstva, polučiti.


Podielimo li drvnu gromadu jedne rali površine sječi dorasle, i u sklopu´
se nahodeće šume, s dobom starosti te šume, to nam onda dobiveni količnik
označuje prirast, za koji se dotična sastojina popriečno po godini i rali umnožak.
Akoprem taj popriecni godišnji prirast ne odgovara zbiljnom godišnjem
priraštaju te sastojine, to je ipak takovim računom dobiveni iznos valjan, pošto
u obijuh slučajevih računanja priraštaja, konačno ipak isti sječevni prihod
(Haubarkeitsertrag) dobivamo. Da je tomu u istinu tako, dokazuje nam svaka
skrižaljka prihoda, odnosno prirasta; mi pako primjerice upućujemo samo na
one, koje bijahu u svoje viieme objelodanjene i u „Šumarskom listu" br. 3. od
god. 1877. strana 260, i 261.


Posliednji član takovog niza dobnih priraštaja označuje nam normalni
prihod dotične šume, koji sve dobne razrede obhodne dobe sadržava. Jer, ako
li nam 1 ral sječi dorasle šume daje 75 normalnih austi^ij. hvatih gorivog drva,
po 80 kub. stopa = 6000 k. s.. to iznaša popriecni godišnji prirast te sastojine
uz predmjevu 100 godišnje obhodnje i starosti:


u 1. godini m = , ,.... 60 k. s.


„ 2. „ 60X2 = 120 „ „


„ 10. „ 60X10 = 600 „ „ ,


„ 50. „ 60 X 50 =............ 3000


„ 100. ^, 60 X 100 = 6000
Po istom razmjerju pako iznašati će, i porazmjerno tom popriečnora normalnom
prihodu po rali od 6000 k, s., i normalna zaliha od:


u 1. godini «y> = 3.000 k. s.


„ 2. „ 3000 X 2 = _ 6.000


.. 50. „ 3000X50 = 150.000


.100. „ 3000X100= 300.000
za ral površine.


Od tuda pako sliedi pravilo: Za svaki se normalni prihod dobije odgovarajuća
normalna zaliha, ako normalni prihod pomnožimo sa polovinom obhodne
dobe; za svaku se pako normalnu zalihu nađje odgovarajući normalni prihod,
ako normalnu zaliha podielimo sa polovicom obhodne dobe.


Ovu temeljnu zasadu nalazimo pako već i u početku zasnuća poznate
kameralne taxacije naglašenom, u koliko se bo i tamo normalni prihod imade
pomnožiti sa polovicom obhodne dobe, naime: 6000 X ^-^^ ^ 300.000 k. s.


Ova je činjenica vrio jednostavna i jasna. Nu u koliko ju i nalazimo u
samoj prvobitnoj osnovi kameralne taxacije od g. 1788. jasno izraženu, to se
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 9     <-- 9 -->        PDF

~ i07 —


ipak kasnije, propisom oblička za proračunavanje drvnog |)rira&taja´ sdstojinah,
a još više i onda, kadno je g, 1826. profesor Hundeshagen bio postavio svoju
metodu užitnog postotka, i gori spomenuta temeljna zasada sve to više zamršavljivala.


Od sada se bo naglasivaše, da se zbiljna normalna zaliha imade smatrati
sbrojeiti aritmetičko postupice, kojoj su pojedini članci zbiljni periodični priraštaji.
Tvrdnja, koja međjutim samo prividno opravdana, u koliko bo prirast
sveudiljno i uz najveće dobe obhodnje još traje, docim se kod sbrajanja tih
priraštaja po pravilu sbrajanja članaka aritmetičke postupice, dobiva za U"/^
manji iznos, nego h ga u istinu zbiljna normalna zaliha imade. ; .


Brojevno dolazimo do istoga zaključka sljedećim načinom. U našem primjeru,
iztaknutom razredu stojbinske vrstnoće, iznaša periodični prirast na drvu.
po rali i godini za razdobje:


od 1 do 30 godine 36.666 k. s. po ral


/;. ,´ „ 31 ,„ 50 „ 60.000 „ „ ,-„
„ 51 „ 80 „ 70.000 „ „ „ „
„81 „ 100 „ . 80.000 „ „ ,„ „
Po skrižaljci priraštaja pako, koja bje u „Šumarskom listu" br 3. god.


1877.
objelodanjena, iznaša sbroj postupice zbiljnih priraštaja:
u 30. godini 1.100 k. s. po ral
„ 50. „ 2,300 „


n »


„ 80 „ 4.400 „ „ ,, „.
, 100. ,„ 6.000 „ .„ „ „
Prema tome i opet iznašaju odnosni članci aritmetičke postupice priraštaja
: *)
L niz od 1. do 30. godine: ^
1100 4 36.666 = 1,136.666 X 15 (godina) 17,049.990 k.s .


II. niz od 31. do 50. godine:
1100+ 60 4-2300 = 3460 X 10 (godina) 34,600 „ „
III. niz od 51. do 80., godine:
2300 + 70 + 4400 = 6770X15 (godina) ..... : 101.550 „ „
IV. niz od 81. do 100 godine:
4400 + 80 + 6000 = 10480 X 10 (godina) 104.800 „ ,.
Ukupno u razdobju od 50 godina = V^ obhodnje 257,999.990 k. s.
ili zaokruženo 258.000 „ „
To je pako t. zv. normalna zaliha po Hundeshagenu za normalni prihod
od 6000 kub. stopa po rali.


Da je Hundeshagen u mjesto ovog računa upotriebio bio prije spomenuto
temeljno načelo ustanovljivanja normalnog prihoda, tad bi bio našao, da normalnoj
zalihi od 258.000 kub. stopa po ral samo popriečni prihod od 258.000
i|o ^ 5ieo kub. stopa, ne pako 6000 kub. stopa odgovara. ;,


*) Vidi; „Šumarski list" za god. 1877. br. 3. str. 251.
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 108 ._
,Ako li nadalje gornji iznos normalnog prihoda od 5160 kub. stopa potražimo
u spomenutih objelodanjenih skrižaljkahpriništaja, to ćemo naći, da
je tamo zbiljni prirast za godinu 89. izkazan sa 5120 kub. stopa, ^a god. 90.
pako sa 5200 kub. stopa, ili ukupno sa 10.320 k. s,, od koje ukupne svote
polovina, naime ´H´^^ = 5160 kub. s. pripada god 89|-, nipošto pako godini
100, ter se već i po tome ne preporučuje uzimati u račun nizku normalnu
zalihu, kakovu ju dobivamo po Hundeshagenovu računanju.


Nu Hundeshagenov način ustanovljivanja t. zv. užitnog postotka biti će
ipak valjan onda, ako. li ga budemo uporabili, upotriebiv normalnu zalihu kameralne
taxacije primjerenim načinom.


Pošto je nadalje svrha racionalne methode, da izjednači razlike pojedinih
dobnih razreda, koja se jednolikost netom spomenutim računom dobiva, za
svaku pojedinu godinu, to se pri tome radi samo o načinu, kako da se taj cilj
uzmogne najpre i najsjegurnije polučiti. Taj bi se cilj pako mogao i zbilja
najlašnje postići shodnim spojenjem racionalne metode, sa načinom uredjenja
po ploha. (Flachenfachwerks-Methode).


Za dokazati pako i mogućnost izvedbe takovog uredjenja gospodarenja,
spomenuti ću tuj za primjer gorsku šumu Neman - Orleansku, nahodeću se u
bivšoj Komansko-banatskoj krajiškoj pukovniji. Šuma se ta sastoji iz suvislih
gora i dolina, obraslih bukvom i nješto hrastovi. Ukupna joj površina obsiže
3920 rali; prihod na drvu iznaša po rali, i uz predmjevu 100-godišnje obhodne
dobe 75 normal. austr. hvati (hvat 80 k. s. = 6000 k. s.). Ukupna drvna
zaliha pako procienjena bi sa 201.536 hvati gorivna drva. Za ovu se je šumu
prije svega sastavila bila gospodarska osnova, po načinu, kako no ju Grabner
u svoje vrieme u knjizi „die Forstwirthschaftslehre" naučaše, s tom ipak razlikom,
da se nije popriečni periodični prihod na drvu uzeo za podlogu kod
ustanovljivanja potrajnog godišnjeg prihoda, već onaj prihod, koji se izkaže
koncem svakog sječivog razđobja, prispodabljanjem normalne zalihe sa svakkratnom
zbiljnom zalihom ukupne površine, za da se tim načinom postupajuć
od razđobja do razđobja, uzmogne ´konačno normalno stanje šume na cieloj
gospodarskoj površini polučiti.


U istu se svrhu nadalje, po obavljenom izmjerenju i procjeni sadanje drvne
gromade, još i sljedeće izradbe sastaviše: ^ , : :


1. Sastavio s^^ bio (polag priležećeg primjerka 1.) obći sastojinopis.
2. Po obrazcu 2. skrižaljka dobnih razreda.
3. Po obrazcu 3. sječni i^ed.
Polag izkaza sastojinopisa iznaša normalna zabha te šume 147.000 hvati;
ovoj pako odgovara normalni prihod u iznosu od 147.000. ^g*^ =2940 hvati,
polag oblička Y"- Nu pošto je zbiljna zaliha od 201.536 hvati veća od nor-^
malne zalihe, to onda u istom razmjerju 147.000:210.536 = 2940:^, godišnji


prihod (Etat).^-«^1=^. 4030..


Dakle razmjerno normalnomu ppjipdii o(i 29,40 shvati, j$al090,7i hv. više.
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— fm —


Isli iznos medjutim dobivamo takodjer i racunajuć po načinu Hutideshagenovog
užitnog postotka, koji se dobije razdiobom normalnog prihoda sa
normalnom zalihom; naime 2940 :147.000-= 0´02 t j . 2^0, te odkuda se onda
zbiljni prihod dobije, ako svakkratnu zbiljnu zalihu sa tom đobitnom mjerom
pomnožimo, naime opet 201.636X0-02 = 4030.71 k. s. t. j . isti onaj iznos,
koga dobismo i prijašnjim računom.
Taj se postupak nadalje može prigodom svakkratne desetgodišnje revizije
i opetiznovično opetovati, pošto se normalni prihod i normalna zaliha tečajem
ciele obhodne dobe-i onako ne mienjaju.


." Kekosmo prije, da ukupni ^ višak zbiljne zalihe prema izkazom sastojinopisa
54.537 hvati iznaša, pa je za oto moći i dobu, za koje se taj višak bude potrošio,
lasno proračunati, ako li ga podielimo proracunanim iznosom viška godišnjeg
prihoda od ,1090.71, naime za 54.536 : 1090.71 = 50 godina,
;; Prispodobimo U pako tu dobu sa izkazi skrižaljke dobnih razreda (vidi
skrižaljku 2.), to vidimo, da ta doba od 50 godina posve odgovara, u koliko
se bo prema izkazom sjeenog reda (vidi prilog 3.), prigodom svakih 10 godina
se obavljajučih revizija takođjer i pojedine mladje sastojine primjereno razdobjam,
uvrstjuju u neposredno starije dobne razrede, za da´ se uzmogne tako
pokriti godišnji normalni prihod od 2940 hvati, te da se uzčuvaju sječi doi^asle
sastojine od godine na godinu. Potrebiti višak za nadopunjenje svakkratnog
prihoda pako, koji se porazmjerno umanjenju zbiljne drvne zalihe takođjer sve to
manjim izkazuje, biti će lasno nađoknadiv, pošto imademo polag izkaza skrižaljke
dobnih razreda, za 666 rah više sjeei dorasle šume, nego libi je porazmjerno
normahioj površini od 784 rali imalo biti, ter kojih naravni prirast nam može za
podmirenje svakkratnog viška, kako ćemo to malo kasnije dokazati, služiti.


Pošto se normalno stanje šume najlagije može postignuti onda, ako se
normalni prihod bude vadio iz suvislih sječina, normalne godišnje sječne plohe
od 39-2 rali, to se imadu prema tome i oplodne sjecine (Verjlingungs-Schlage),
primjereno ustanovljenom sječnom redu uvrstiti u prvo razdobje, i to istim
onim sliedom, kako no se ti dielovi šumski razdieliše i u gospodarske odiele.
ujedno se pako imade od njih uzeti tolika površina u naposebni užitni nacrt,
kohko je treba za moći namiriti normalni prihod od 29400 hvati, za prvu polovinu
razdobja t. j . za prvih 10 godina, i to po priležećem primjerku br 4.


- Što se pako tiće godimične dobave svakkratnog Yiška za podmirenje
godišnjeg prihoda, to valja sljedeće zapamtiti:
Pošto nikoji procjenitelj´ne može već unapred ustanovit gdje, kada, i u
kojoj se mjeri:
´ a) iz tek u kasnije doba sječi se imajućih, a sada već sječi doraslih sastojina


predhvat od naravnoga im prirasta bude uzeo.
b) gdje se nadstojna stabla budu imala izvaditi, koju potrebu u nepravilnih
šumah obično nalazimo.
´ c) gdje, i u kojih se sastojinah bude imalo proredjivati, za moći tim načinom
svakkratni potrebiti višak za-nadopunjenje prihoda namiriti, to se-vrhu
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 12     <-- 12 -->        PDF

--110 —


tih, tekućimi sječami dobivajućih prihoda imade još i svake godine po
upravnom šumarskom činovniku sastaviti i nacrt tih predhvata, odnosno
proredjivanja, u obliku t. zv. naposebnog užitnog nacrta. Oba se onda
užitna nacrta imadu predpostavljenoj oblasti na odobrenje sječe predložiti,
ter se pri tom imade ujedno i označiti užitni nacrt (Niitzungsplan)
za one šumske predjele, za koje bje predložen takav užitni pređhvat,
za da se isti onda uzmognu od svake sječe bar tako dugo izključiti,
dok putem naravnog priraštaja ne nadoknade i opet onu drvnu gromadu,
koja bje predhvatom izvadjena, za da onda, kad i na njih red
pomladnog sjeka dodje, uzmognu i sami dati : normalni prihod od 75
hvati po ral
Da spomenuti predhvati godišnjeg prirasta u jur sječi doraslih, ili bar


približno sječivnih sastojinah u obće ne mogu osobiti obseg zadobiti, a prema
tomu da ne mogu niti od štetnih posljedica po prihod i gospodarstvo biti, zajamčeno
je time, što se kolikoća potrebitog tog viška za prihod od 10 do 10
godina takodjer umanjuje primjereno tome, kako se zbiljna drvna zaliha umanjuje,
i to tako, da se već iza trijuh desetgođišta ta umanjena potreba samom
progalom nadstojnih stabala, i drvljem dobivenim proredjivanjem pokriva, tako,
da već netreba uzimati u obzir predhvat priraštaja samih. — U koliko bi
pako tečajem prvog desetgodišnjeg sječivnog razdobja nastale po tekućih sječina
uslied manjkave rodnosti, ili pako možda i oštećenjem kod obaranja stabala,
medju pomlađkom i stromjem plešine, kao što i onda, kad se radi o
našumljenju čistina izvan sječina, nastavših obaranjem ppjedinog nadstojnog stabalja,
imati će upravni šumarski činovnik bezodvlačno poprimiti mjere za pomlad,
ter će odnosni predlog istodobno sa užitnim nacrtom predpostavljenoj
oblasti na odobrenje predložiti, za da budu sve takove plešine najdulje do
konca prvog desetgodišnjeg razdobja već i opet pomladjene.


Po svršetku prve polovine prvog uredjajnog razdobja, naime po svršetku


10. godine, imade se prvi šumsko-gospodarski razvid stanja šume preduzeti,
ter se pri tom imadu prije svega takodjer i sve tečajem ovog desetgodišnjeg
razdobja pomladjene pioštine u peti dobni razred uvrstiti; na panju preostale
sastojine pako imadu se iznovično procjeniti, te sve nastavše promjene točno
toli u gospodarskoj osnovi, koli i u obćem užitnom nacrtu označiti.
Samo se po sebi pako razumjeva, da se pri tom imadu svi posječeni ter
novo pošumljeni dielovi prvog glavnog razdobja u ukupnoj površini od 390
rali, uvrstiti u sječivnom redu u 5 dobni razred, dočim se na njihovo mjesto
imadu slieđeći šumski dielovi u ukupnoj površini od 394 rali umetnuti. Koje
se preinake imadu izvesti u svih razdobjih prvobitnog sječnog reda, izkazav
ujedno novo procienjenu im drvnu gromadu.


Nakon svih tih netom spomenutih promjena izkazana zbiljna zaliha imati
će se prispodobiti sa nepromienjenom normalnom zalihom od 14700", za da se
onda dobije novi prihod i s ovim takodjer i potrebiti višak za nadopunjenje
prihoda, za sljedeće desetgodišnje razdobje.
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 13     <-- 13 -->        PDF

«111 —


Razjašnjenja radi neka sljedeći primjer služi.
Koncem prvog razdobja od 10 godina umanjila se je probitna drvna zaliha
od 201.536 hvati:
a) dobavom godišnjeg normalnog prihoda od 2940 hvati za 2940X10 =
29400 hvati, i ´


h) pokrićem godišnjeg viška potrebe od 1090.71 hvati, za 109O.7iX10;=10907


hvati, ili ukupno za 40307 hvati.


Odbivši ovo od gori spomenute prvobitne drvne zalihe, preostaje zbiljna
zaliha od 161.229 hvati. Nasuprot se pako i opet sva na panju se nalazeća
drvna zaliha sastojina ukupne šumske površine ogodišnji priraštaj, koji se netom spomenutoj zbiljnoj preostaloj drvnoj zalihi
još pribrojiti imade, za dobiti sadanju zbiljnu zalihu.


Pošto se sada ne može i opet iznovice faktično stanje sastojina iza 10godišnjeg
uporablenja procjeniti, to se u mjesto toga u sadanju svrhu može
taj lO-godišnji poprečni prirast sljedećim načinom proračunati:


Pošto polag skrižaljke dobnih razreda br. 2. površina L dobnog razreda
1450 rali iznaša, od kojih se medjutim imadu, polag sječnog reda br. 3. četiri
prva podrazreda s ukupnom površinom od 390 rali, na imejur posječenih sastojina
i kultura, 17. L u 4. dobni razred, od 1440—390 = IO6O rali. Površine sljedećih
2. 3. 4. i 5. dobnog razreda ove skrižaljke pako ostaju nepromienjene.


Prema tome pako iznaša taj prirast:
u 1. dobnom razredu 1060 (raU) X 0*75** = ..... . 795 hvati
„ 2. , „ „ 1080 X 0-70^ = ... 756 „
„3. „ „ 470 X 0´60« = . . . . . , 282 ,
„4. „ „, 800 X 0-50** =- ...... 400 „
. 5. « „ 120 X 0-40** = 48 „
Ukupno 3530 rali i za jednu godinu 2281 hvati


10 «


dakle za deset goina . . . 22810 hvati


K tomu još za onih iz 1. u 5. razred prenesenih 390 rali, za 1 godinu
390X0*40 = 156 hvati, ili po poprečnom iznosu lO-gođišnjeg pomlađnog razdobja
za 5 godina 780 hvati, daje ukupno sa prije izkazanimi 22810 hvati,
10-godišnji poprečni prirast u iznosu 23590 hvati, koji sa preostavšom, gori
izkazanom zbiljnom drvnom zalihom od 161.229 hvati sadanju zbiljnu zalihu
od 161.2294-23.590 = 184.819 hvati sačinjavaju, ter bi samo još spomenuti bilo. da
bi, ako li se usljed zbilja poduzete nove procjene nalazećih se sastojina, i zbilja
gori spomenuti iznos drvne zalihe ustanovio, takodjer i gori izkazani lO-godišnji
poprečni prirast sa 184.819 - 161.229 = 23590 hvati u to ime preostao.


A pošto po tome sadanja zbiljna drvna zaliha 184.819 hvati iznaša, to


onda i prihod sljedećih 10 godina iznaša (po obliku N. V. X f === Etat)


184,819 X 0´02 = 3696.38 hvati, a valjanost tog zaključka sliedi iz razmjerja:


jjY . j^V = NE : X ili 147.000 : 184.819 = 2940 : x onda.


184.819 X 2940 , ..
^==- 147:000 3696..a hvati


ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 14     <-- 14 -->        PDF

^--11-12 —


Porazmjerno normalnom prihodu od 2940 hvati pako izkazuje se potreba
vilka. za nadopunjenje prihoda od 756.3s hvati, .koji se sljedećih 10 godina,
krom tekućih sječina godimice proizvesti ima.


; Umanjenje veće potrebe za proizvodnju iz.van sjecina već se i U: ovom u
drugom sjecivnom razdobju od 10 godina time umanjuje, što :sa sada _na red
dolazeće sastojine po, tekućih sjecina, jur već za 10 godina starije postale, ter
što stoga mjesto 75 hvati po rali najmanje 80. hvati po rali "davati moraju,
što "po sječinu od.39.2 ,X 5 = 196 hvati iznaša, n kojem, razmjerju onda takodjer
i za nadopunjenje godišnjeg prihoda samo još 756.38 — 196 = 660.38
hvati, osim prihoda pojedinih sjecina namiriti valjalo bude.


- Taj se postupak opetuje od deset do deset godina, tako da se po tome nakon
50 godina sada postojeći´ višak drvne gromade potrošio bude, kao što -će
za to doba ujedno i polovina gospodarske površine biti već u normalnom stanju,
a od onda uz dobavu noi-malnog šumskog prihoda od godišnjih 39.2 x 75 = 2940
hvati do konca obhodne dobe, takodjer i druga polovina gospodarskog površja
u normalno stanje svedena bude.
Ovo je način jednosUvan, nu i jedin, za svesti nepravilnu šumu u pravilnu,´
odnosno normalno stanje, jer svi ostali do sada poznati načini, dapače i
onaj sada vrlo obljubljeni način razdobnog ražšestarenja po ploha (Perioden-
Eintheilung naeh gleichen Flachen) ne može nam po sebi zadovoljiti svrsi," i
to iz sljedećih razloga.


Naćin razdobnog razdieljenja po jednakih: plohah razdieljuje ukupnu površinu
gospodarske cieli u jednake razdobne plohe baš po istom načinu, kako
je to učinjeno i u priležećem sječnom redu za racionalnu metodu, poduzimajuć
medjutim procjenu samo u onih sastojinah, koje spadaju prvom razdobju najstarijeg
dobnog razreda, docim zavremeno ne uzimlje obzir na čitavu osta.lu
šumsku površinu i tamo se nahodeee sastojine.


Polag izkaza gori spomenutog sječnog.reda obsiže svaka razdobna ploha
784 rali, a procienjena drvna zaliha prvog zazdobja 59.450 hvati, tako, da se
prema tome godišnji užitni iznos tog, 20 godišnjeg razdobja sa 5^^ , === 2972


zu
hvati izračunava.
,Po tom se doduše razumjeva, normalni prihod racionalne metode od 2940
hvati, nu.pri tom ipak ostaje netaknut na. panju potrebni višak za nadopunjenje
prihoda racionalne metode u prvom 10-godišnjem razdobju u iznosu od
4030.71 hvati, sastojeći se u 4030.71 — 2972.50 — 1058.21 hvati, koji se višak
potrebe u sječi doraslih sastojinah, ostalih metodom razdobnog razdieljenja, u
račun neuzevših šumskih ploha, nahadja, dok nakon 20 godina, t. j . u drugom
razdobju bar djelomice i nanj nedodje^ red sječe. : ;


Nu i nakon, tog dnigog razdobja izkazuje se, kako bje gori već dokazand,
pomg racionalne metode uredjenja, još neka . dalnja f)otreba nadopunjenja za
ovo razdobje ustanovljenog godišnjeg prihoda od 3696.38 hvati, sastojeć´se iz
viška od 756.38 hvati, .odnosno 6,60.38 hvati, koja je drvna gromada takodjer
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 15     <-- 15 -->        PDF

još u sječi^ doraslih sastojinah sadržana, ter po načinu ra´zdobnog razđieljenja
još sveudilj na uporabu čeka, i prema tome tek u 3. razdobju uporabijena bude.


Tim zakašnjenim upotreblenjem, sada već sječi doraslih sastojina prvog
dobnog razreda pako, postati će tečajem prvog i dmgog razdobja, po 20 godina
= 40 godina, mnoga stabla prestara i suho vrha, ter za uporabu manje :vriedna,
ter se ista na uštrb šumskih prihoda gube. ^


Sada pako bi nam bilo samo još uzeti u obzir i neke prigovore protivnikah
racionalne metode uredjenja, koji prije svega kažu: ´


Prvo. Da ova metoda, za primjer idealnu šumu navadja, koja u istinu
nigdje ne postoji, ter da ni u ovom slučaju, ako možda i zbiljna zaliha koje
šume slučajno jednaka normalnoj-zalihi,: ipak u njojneima onaj slied dobnih
razreda, koji se u t. zv. normalnoj šumi predmnieva, jer da i jest moguće, da i ^porazmjerno
još mlada šuma, uz odgovarajuću površinu, bude imala drvnu zalihu
približno - jednake količine sa normalnom zalihom, pa ipak gdje je tuj i normalni
slied dobnih razreda?


Drugo. Normalni se prihod, i tom prihodu odgovarajuća normalna zaliha
osniva na stanovitom razredu stojbinske vrstnoće, ter treba da odgovarajuće,
tome, za svaku stojbinu ciele gospodarske cieli jednaki prihod na drvu,
po rali daje, koji će ijrihod ipak vazda biti obzirom na različnost i smjesu
drveća, tla i položaj šume-, dapače i obzirom,na samu starost .uporabljenih ;sastojina
čas veći, čas manji od normalnog prihoda,, po. čemu već ta metoda jezgru
neuspjeha u sebi sadržaje, nemoguć tako niti onog izpuniti, što obećaje.


Treće. Potreba nove procjene svakih deset godina kod ove metode uredjenja,
i to procjene svijuh još rastućih sastojina čitave gospodarske cieli, prouzrokuju
svaki put velike i znatne troškove, kojih rešultat u, procjenbenom
obziru ipak nije positivan, već. samo više manje dvojben, a prema tome ne
može biti naravno ni sam uspjeh, uzprkos svijuh troškova posve osjeguran.


Od strane pobornika iracionalne metode uredjivanja moći je te prigovore
sljeđećimi navodi pobiti:


Ad l.-U smislu i po duhu racionalne metode uredjenje predstavlja nam
normalna šuma „dobit" (Soli) predmetom uredjenja postavljene uzor-šume, a
sa tom normalnom šumom prispodobljena, postojeća šuma, predstavlja nam
„dat" (Haben) neuredjene same, kojom se prispodobom želi šuma u normalnu
šumu pretvoriti, ili drugimi riečmi: normalna je šuma, njena normalna
zaliha i normalni prihod ona mjera, po kojoj se s njom prispodabljajuća postojeća
šuma, tečajem jedne obhodne dobe, tako uporabljivati, odnosno uživati
iipade, da postane koncem obhodne dobe i sama jednaka normalnoj, šumi, :


Način postupka,, kao i doba,- za koje se takova pretvorba-izvesti može,
kao i temeljna načela, na kojih se takova pretvorba osniva, spomenuti su već
u, toj razpravi. Daljnje pitanje, pako tićuće se još porazmjerno mlade šume, neka
bude za sada samo na toliko riešeno, da ista u obće još premlada, nije prikladna
za uredjenu uporabu, kao visoka šuma, niti da spada j:nedju nepravilne šume,
kakove su predmetom prispođabljanja sa normalnom šumom. Iz gori spomenu
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 16     <-- 16 -->        PDF

- IM —
t(?g pako nadalje još sliedi, da se tuj i onako radi prije svega samo o tome
da si stvorima valjan sud o obstanku iU neobstanku normalne šume, jer bude
li ovaj valjan, to je time i prije spomenuti prigovor i onako po sebi riešen.


Ad 2. Racionalna metoda imade u svojih provedbenih načelih sredstvo,
koje omogućuje izjednačenje, razlika, postojećih medju nejednakim prihodom
drva po rali, normalne i zbilja postojeće šume, takovim načinom, da se tim ne
prieči postignuće samog cilja, t. j . dostignuće normalnog stanja šume, jer za
koligod je normalni prihod po rali manji ili veći od prihoda sada zbilja postojeće
:šume, za toliko je moći, u prvom slučaju, za nadopunjenje prihoda izvan tekućih
sječina više, a u drugom slučaju i opet manje, drva proizvesti, čim se


ujedno i svrha jednohkog slieda dobnih razreda, pošto je ipak moguće u svakom
spomenutih dvijuh slučajeva normalnu godišnju sječinu 39.2 rali i opet
zagajati, niti najmanje ne osujećuje.
U ostalom je taj slučaj i ovako i onako već u toj razpravi, toli u naposebnoj
užitnoj osnovi br. 4., koli i prigodom ustanovljenja i proračunanja prihoda
za drugo desetgodišnje sječivno razdobje dovoljno razpravljan, ter se tamo
može i uviditi, da trebamo zato, što sastojine te iz razloga, što su na tekućih
sječinah, obarajuće se sastojine, medjutim za 10 godina starije postale, ter po
tom u mjesto 75 hvati po rali, 80 hvati po rali, ili u cielom po sječini od 39.2
rah, za 196 hvati veći prihod davaju; u istom razmjerju, takodjer i za nadopunjenje
prihoda u mjesto 756.38 hvati samo 756.38 — 196 = 660.38 hvati drva
iz šuma izvan sječina namaknuti.


Daljna je još prednost te metode pred svimi ostalimi načini uredjenja,
da nam se time, omogućuje, čim opazimo, da se ođmakosmo ma samo
iole od stavljene si zadaće, okolnostim primjerenom promjenom normalnog
prihoda od 10 do 10 godina, do konca obhodne dobe, ipak svrhu
postići, što kod drugih načina uređjivanja nije moguće, u koliko bo kod njih
ne znamo tako sjegurno i u svako doba stanje urediti se imajuće šume, kako
to kod načina šumskog uredjenja po toj racionalnoj metodi.


Boljega razjasnenja radi pako, neka još i sljedeći primjer služi: Stavimo, da
se uzprkos predmnieve, da se prvobitno postojeći višak zbiljne šume od 54536
hvati bude nakon 50 godina potrošio, ipak pokaže, da se uživanjem za minulih
50 godina nije samo ovaj spomenuti višak potrošio, već da se je prigodom
posliednje revizije šumskog stanja pokazao još veći potrošak, jer da je sada
zbiljna drvna zaliha za 2000 hvati manja od normalne zalihe, to se ipak pogrieška
ta opet brzo izpraviti može tim, da sada ustanovimo zalihi postojeće
šume, odgovarajući normalni prihod za sljedećih deset godina, dok se zbiljna
zaliha sa normalnom zalihom ne izjednači, odnosno dok zbiljna zaliha i ope^
ne postane veća. ´


Pošto prema gornjoj predmnievi sađanja zbiljna zaliha na drvu samo 145000
hvati iznaša, to prema tome i toj zalihi odgovarajući normalni prihod 14500 :
^ ~ = 2900 hvati iznaša isto bilo bi i računajuć po užitnom postotku, naime U500 X
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— lU ~


0´02 ^ 290 hvati) iznaša, dakle razmjerno prvobitnom normalnom prihodu od
2940 hvati, za 40 hvati manje. Taj se manji prihodraedjutim imade \z šume vaditi,
samo za sljedećih deset godina, docim neima dvojbe, đa će po izmaknuću te
dobe, ta ma i neznatna razlika već posvema izčeznuti/


To sredstvo izjednači van ja, odnosno podielenja, omogućeno je pri toj
metodi nredjenja, naravno i za slučajeve, kad se zbiljpa zaliha nenadano umanji,
n. pr- eleraentarnimi pojavi, burolomi, sniegolomi, požarom, nenadanom dobrom
prodajom poveće kolikoće drva itd., i to, da se ista na toliko umanji, da
postane manja od normalne zahhe, a to i opet tu metodu uredjenja pred svimi
drugimi bitno odlikuje.


Kod svijuh metoda šumarenja sa visokimi gospodarskimi obhodnjami
pako predmnieva se procjena sječi namienjenihsastojina, ma da ta procjena i nije
kod svijuh metoda istovrstna. A prispodobimo li taj posao procjene kod načina
šumskog uredjenja po razdobnom plošnom razdielenju, i kod racionalne
metode, to se isti razlikuje u tom, da se kod načina uredjenja po razdobnom
i plošnom razdieljenju samo k razdobju od 1 do 20 godine spadajuće sastojine
najstarijih dobnih razreda, na temelju izmjere i procjene izlučiti imadu,
dočim se kod uredjenja po racionalnoj metodi sve sastojine ciele gospodarske
eieli izmjeriti, izlučiti i procjeniti imadu. Taj omašni posao, kao i ti povećani
troškovi nastaju medjutim samo kod prvokratnog uredjenja po racionalnoj metodi,
ostali pako poslovi i troškovi, nastajući prigodom pojedinih desetgodišnjih
revizija,, lasno se mogu podnositi, pošto se možebitne promjene dadu već i pokusnom
procjenom ustanoviti, ter već i na tom temelju procjenbena radnja
uglaviti.


Tim bismo bili svršili opis postupka racionalne metode uredjivanja šuma,
opravdav podjedno u glavnome bar i samu valjanost te metode, a tvrdim, da
se ta metoda pred svimi drugimi, osobito za naše hrvatsko-slavonske nepravilne
hrastove šume, preporučuje. Pošto se baš u naših šumah, kao i u svih
drugih prašumah, uz prastara i polu- i suhovrha stabla, takodjer i mladja
stabla raznolike starosti nalaze, to je baš zato i moguće spomenutim načinom
nuz svojedobno unovčenje i uporablenje jur prastarog drvlja, istodobno i pomlad
čitave gospodarske plohe izvađjati, ter tim izbjeći, da se oveće šumske
površine bezpotrebno ne opustoše.


Usljed u najnovije doba nastavših velikih i groznih elementarnih nepogoda
po krajevih, gdje su se šume bezobzirce sjekle, nadamo se, da će ipak
mjerodavni faktori poprimiti shodne mjere, da se na put stane dalnjem prebrzom
sječenju naših hrastika, ter u mjesto dosadanjih preogromnih sječa
uvesti postepeno vadjenje i uživanje stabala po tuj opisanom načinu racionalne
metode užitnog postotka, pošto, kako to dokazasrao, ta metoda jedina i
i za svaki slučaj dovoljno jamstva uspjeha pružati umije, što sjegurno ni protivnici
naši, prouče li stvar, zanijekati neće.


U Zagrebu 10. listopada 1882. ; ,


10
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 18     <-- 18 -->        PDF

116 —


Sastojni


Glavni´


Po dodjel Površina u rallh


razdjel


Cl


o
U Tlo i polo7,aj J 4 O
ime šumskog o o
predjela 1 a


o


O
O


´E
O


Ct5


=1


1
160 —


Sebeachel
2 Fatza Sebesehelul 100


Pješak sa ilovačom
pomješan, leži


I.
3 127 Surupatuza 80 —
a? prema jugn.
a* 4 Le/pez m —
0Q


5 Dos u Sebeschelui 360 — 750
1 Kulmia Turnului 100 —
2 Fatz Turnului 110 —
3 Dossu Turnului 100 —


Pjeskovifca ilovača


4 Ogoschu mare 140 —
ri. 128 sa mnogo humusa,
E! 5 Malossa , 60 —


leži prema sjeveru.
6 Malo ^sa 40 —
7 Fatza Malossi 130 __
8 Dossu Malo^si 80 — 760
1 Walia ]>alc8ulni 80 —
2 Dossu Dalcsului 120 —
Tlo kao i prijašnje


3 Kulmia Dalcsului 90 —


III.
129 leži prema sjeveru
4 Kulmia Lazului 140 __
i jugu.
5 70


Csoka Strannlui
6


Fatza
Dalcsului


250
— 750


Ukupno . . . 2260 — 2260
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 117 —


opis


Drvna gromada glavne sastojine


>
TO
TO
100 do
UO
O
0.8
po rali
o o o
!=!
13
ulaipno
o o
a
oa
M
u austr. hvati po 80. kub. stopa
90 ~ 90 13500 — 13500
o
p<
JU a
i~.´u,
A
a
O
0 .
0.75
0 p a 7, k a
>
150
40
0.7
1.0
75
21.25

__
75
21.25
7500
1700
~

7500
1700
0.75
0.5.3
60 1.0 37.50 — 37.50 2250 — 2250 0.G2
80 0.8 55 — 50 19800 — 19800 0-68
100 0.9 75 — 75 7500 — 7500 0.75
90 0.8 65 — 65 7150 — 7150 0.72
80 0.9 55 — 55 5500 — 5500 0.G8
70 0.8 46,25 — 46.25 6475 — 6475 0.G6
100 0.8 75 — 75 4500 — 4500 0.75 ,16
1-0 7 — 7 280 — 280 0.43
90 0.7 65 65 8450 — 8450 0.72
100 0 8 75 : 75 6000 — 6000 0.75
100 0,8 j 75 — 75 6000 — 6000 0.75
90 0.7 65 __ 65 7800 — 7800 0.72
cg 80
60
50
40
0.6
1.0
0.8
1-0
55
37.50
28.75
21.25


^
55
37.50
28.75
21,25
4950
5250
2012|
5312—


4950
5250
.2012
5312
0.G8
0.t^2
0.57
0.-..f
Imat će se cim skorije
proreditij ter o
tom sastaviti potrehiu
uacrt.
— — . — -.. 121919 121919
" 1
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 118 —


Sastojni


Glavni
razdjel Pod odje l Površina a ralih B
o s
—(
SI
a>
— >
o
*<
Ime šumskog
predjela
o
a
o
o
đ
"a a > M o
i=3
´ta u>o
!=!M
Tlo i položaj
o p.
t» o
C5 ^
Preuos.. 2260 — 2230 g
o
1 Walia lui Hamath 130 —
O
^
IY.
2
3
4
5
130
Bukin dirept
Kukujuku Comando
Obersehia Bukinului
Gruniaku Eolia
120
80
250
130
Pjeskovita ilovača,
: položaj prema iztoku,
sjeveru ijngu.
oo
t—(
a
>t»
se
6 Intre Waidene 120 — 830
o
w
— 1
V.
o
o
m
a
1
2
3
4
5
6
130
Walia Schopofeultti
Walia Mare
Kulmia Petrossi
Petrosa ,
OberBoh. Sehopotului
Kulmia Laseului
80
190
60
70
180
100


Pješak sa ilovačom
premješan, leži prema
jugu.
a
o
*d´
o
-23
bi)
1—1
w
ae
a
7 Walia Lassului 150 — 830
o
, i Ukupno.. 3920 3920


Po sto jedna ral sježi dorasle šume 75 hvati goriva daje, to onda normalna
daje uz predmnievu 100 godišnje obhodne dobe : 3920 V 75 — ^^*^^^ =


^ 100


Prispodobljeno sa noruialnom zalihom, pokazuje se
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 119 —


opis


i)rvna gromada glavne sastojine


po rali ukupno
IM
>
o 0 3
0
a
§
1 0
Ti
0
U austr. hvati po 80 kub, stopa
0
O.
>o a>
0-,
0
0 p a z k a
-— — —-— — 121929 — 121929 —
bukva
hrast
100
100
80
0,8
0 8
0.1)
75
75
55


__
´
75
75
55
9750
9000
4400

~

9750
9000
4400
0,76
0,75
0.68
bukva 80 0 8 55 — 55 13750 — 13750 0 68
hrast
bukva
11
60
40
100´
0 8
1.0
0.3
37.50
2L25
75
~

_
37.50
21.25
75
4875
2250
60004875
2550
6000
0.62
0.53
0.75
Imat će se mm skorije
prorediti.
n 100 0.8 75 — 75 14250 __ 14250 0.75
n 80 0.7 55 — 55 3300 — ´ 3300 0.68
}>
"
11
V

60
40
40
40
1.0
1,0
1.0
1.0
37.50
21.25
21,25
21.25 -1 —


"

37.50
21.25
21.25
21.25^

2615
3805
2125
3187
201536

2615
3805
2125
3187
201536
0.62
0.53
0.53
0.53

Imat će se čim skorije
prorediti, ter 0
tom sastaviti nacrt
prored jenja.
zaliha uredi
2910 X 50
t se iLaajacB šume od 3920 rali površine
147000
, _
višak zbiljae zalihe 54536
Taj se višak primjereno
izkazom skrlžaljke dobnih
razreda dobiva zato, jer
je većina stabala jur dorasla
sječi.
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 22     <-- 22 -->        PDF

120
Skrižaljka dobnih razreda.


-


Glavni razdjel
Dobni razredi


1


1
i


NI


o


Pododjel ceo
1 broj ime ^ i


šnmom obrasla površina u ralih


i


L Sebcschel 1 do 5 250 B60 60 — 80 750


II. Turnul 1 do 8 480 240 — — 40 760


III. Dalcs
1 do 6 200 90 210 250 — 750


IV. Prislan 1 do 6 250 330 130 120 — 830


V, Wallia ScliopotuJui 1 do 7 270 60 70 430 — 830


Ukupno . . 1450
1080 470 800 120 3920


Normalna površin i iznašala bi 784 784 784 784 784 3920


više im)
296 — 16 — —


*
flakle \
manje — 296 3t8 — 664 —
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 23     <-- 23 -->        PDF

j Gospodarsko
razdobje


1865 do tikijueivo
1884. 1. razdobje po
20 godina


1885. do nkljueivo
1901. 28. razdobje
po 20 godina.


1905. do iikljneivo
1924. 3. r^izdobje
po 20 >(odina.


— 13t —


Sjećni red
odnosno glavni nžitni nacrl.


Uživati će se


Drvna j


zaliha


površina
0 p a /. k a


Glavni
četvor


razdio CD


rali nih hvati
O hvati


o


I. 1. 150 — , 13.500
II. 1. 100
— 7.500
II. 5. 60
~ 4,500
III. 1. 80
— 6.000
IV. 1. 130
— 9.750
IV. 2. 120
— 9.000
IV. S. 80
— 4.400^
V. 1. 64 4.800
~
[skupno. . — 784 59.450


~
U 16 — 1.20-;


^V


i


V. -. 2. 190
~ 14.250
I. 2 1 100 — 7.500
II. 8. 1 80
— 6 000
III.
2. 120 — 7.800
_
I. 3. 1 80 1.700
2. 1 110 — 7.150
n.
JI. 7. 88
— 5.720


Ukupno. . — 784 — 51.3-iO


IV. 1 4. 260 — 13.750
i
j


J. 5. 360 _ 19.800
II. 3. lUO
~ 5.500
II. 4. 32
— 1.480
II. 7. 42
— 2.730
Ukupno., ~ 1 784 -42.260
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 122 —
Sječni red


o dnosno e^lavni užitni nacrt.
Uživati će se


Drvna


Gospodarsko


glavni


razdobje 1—(
razdio


o


O


IL 4.
L 4.


III. 4.
IV. 5.
1925. do uključivo


V. 4.
1944. 4, ra/vdobje


IIL 5.


po 20 godina


III. 3.
V. 3.
IIL 6.
Ukupno.. —


III. 6.
IV, 6.
1945, do uMjucivo


V. 5.
1964.
5. razdobje V. 6.
po 20 godina V. 7.


II. 6.
Ukupno.. —
Opetovanje ukupn


I. razdobje
II. razdobje
III. razdobje
IV. raz-dobje
Y. razdobje
površina


$etvorrali
nili
hvati


108


60 —
UO —
130 —
70 —
70 —


90 — [
60 —
56 ~


784 —
194 —
120 —
180 —


100 —
150 —
40 — 1783 ^
0 g i 2 n 0 s784


-
784 —


784


784 —
784


-
3920 —


zaliha


hvati


4.995,
2.250
5.250
4.875
2.615
2.012
4,950


3.300


1.190


31.437


4.122
2,550
3.805
2.125
3.187
280
10.069
a
59,450


51.320


43.260


31.437
16,069
201,536


0 p a 7i k a
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 25     <-- 25 -->        PDF

123


Posebni užitni nacrt.


Za dobavu normalnog prihoda na pomladit se imajućih ploština za
prvu polovinu razdobja od god. 1865. do 1874. t. j . za prvih deset godina.


Sadanja Poprieeni


1 Uživatćese


drv-zaliha prirast


o


1


o o o & ´3


glavni razdiel
p


rt 0 ´-3 0 p a z k a


o a *^ o


1 -1 "^


to
0


Ime br. br. br. ralib hvati


1 Sebeschel I. 1 112 78,4 90 7056 0,75 294 7360


Tuj izkazane plolie imat će ee
oplodnom sječom unutar razdobja
sljedoćiii 10 i^od. posjeći,
kao i pomladiti, te se u tu svrhu


2 Turnul II. 1 112 78,4 75 5880 0,75 294 6174
imadu podleliti u dva pomladjajna
razđobja po 5 godina-


Svakomu takovomu razđobju
pripada pet sjeeiria, pošto se 3 Dales lU. 1 112 78,4 75 5880 0,75 294 6174 unutar svakih 5 godina jednoj


rodnoj godini nadati smjerno.


Koncem svakog pomladjajnog
razdohja preostale Sistine,
4 Pašian IY. 1 112 78,4 75 5880 0,75 294 6174 1 i nepomlađjeivi i neuspjeli die´
lovi kultura imat će se bezodvlažno
umjetno zagajiti, te tomu


primjereno sastaviti k ul tu mi
1 nacrt.

Walia Scopotnlui V. 1 112 78,4 75 5880 0,75 294 6174
´


Ukupno- 10 392 30576 1470 32046
~
,


Tako se dobiva godišnji užitak od 39 ralih 3204


Prispodobljeno sa normalnim priliodo m od 2940


.
1 Izkazuje se godišnji višak na priliodn od . 264


1
koji se višak za sada smatra razlikom međju proračunanim i zbilinim prihodom,
kašnje se pako bude prema zbiljnom prihodu sječe imao tako velik ustanoviti,
za da se bude moglo, za nadopunjeuje prihoda, izvan sjecina godimice´ za toliko
manje izrađjivati, za koliko se po sječini više dobivalo bude. Zbiljni se
prihod na drvu pako još pravodobno saznaje zato, što se sječine moraju, za
da se pomladak uzčuva, najdulje do 15. ožujka svake godine posvema osnažiti,
ter tim još uvjek dovoljno vremena preostaje, za da se uzmogne namaknuti
izvan sjecina još možebitni manjak za nadopunjenje etata.