DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 146 —
Ovo spominjemo bez komentara, čitatelj neka sam sudi.


Ja sam po mogućnosti i po slabih STOJih silah učinio dužnost, koju mi
domovina nalagala činiti, a nasljednik mi, bio koji mu drugo, neka isto čini,
neka nam se gdjekada oglasi.


Književne obznane.


Die Forstwirthschaft des isolirten Staates etc. von Dr. H. Martin.


To je naslov aanimivoj knjižici, koja se temelji na nacelib, koje je National-Okonom
V. Thumen u svom djelu „Isolii-ana država´^ razvio, v. Thiimen pomišlja si tu idealnu
državu na sljedeći način:


U sredini plodne ravnice nalazi se ogroman (glavni) grad; ravnicom tom ne
protiče nijedna brodiva rieka. Zemljište (tlo) te ravnice, poČam od gradskog ceiitruma
pa sve do nekultiviraue pustoši, koja se iza te ravnice u neizmjernost pruža, posve
je jednake plodovitosti i vrieđnosti. Pita se sad: kako će se poljodjelstvo u toj (od
sveg svieta izoliranoj) državi razviti i kakav će upliv imati veća ili manja udaljenost
od centruma na obradjivanje tla, — obzirom na cienu ? Iztraživanjem dosta je nacionalna
ekonomija do sljedećih i-ezultata: 1) Proizvodi gospodarstva mogu se to udaljenije od
centruma proizvadjati, što je laglji po tom i jeftiniji dovoz do grada; 2) Čim si udaljeniji
od gradskog centruma, tim manje kapitala i posla ulazi u obradjivanje tla.


Upiruć se o ta dva ekonomska zakona, napravit će se okolo grada sljedeći produktivni
kotari: u prvom okrugu (prstena) okolo grada proizvadjat će se baŠtovanski
proizvodi, zatim: mlieko, krma itd. Drugi okrug, iza bašta, zauzet će Šuma; do Šume,
u trećem okrugu razvit će se ratarstvo sa svojimi razhimi sistemi (raienjanjem plodova
itd.); na zadnjem okruga, s kojim „isolirana država" prestaje, podići će se stočarstvo.


Dr, Martin uzeo je za predmet svoje razprave onaj drugi okrug t. j . kako će


se razvit Šumarstvo u toj isoliranoj državi ?


Sliedeć sveudilj princip Tbumenov, pokušao je on teoretićki a donekle i prak


tički pokazati, kako bi trebalo Šumariti (u tom okrugu isolirane države), da se namire


sve potrebe (gorivo, gradja itd.) pučanstva u glavnom gradu, al da se ujedno uzmogne


uzdržati neka stanovita eiena drva — bez gubitka i po producenta i po kousumenta, —


koja ciena 1) ovisi od različitog drvnog produkta (kao Što su: gorivo, gradja itd.) i


2) od udaljenosti mjesta produkcije od konsumcije. Razna vriednost drveta zabtieva,


da se Šumski okrug razdieli opet u pojedine kotare. Posve je logično, da se u prvom,


kao centrumu najbližem kotaru, može i mora šuma za gorivo odgajati, — jer da se


gorivo za zadnji kotar opredieli, to nizka ciena goriva drveta ne bi mogla nipošto


nadoknaditi ogromnih troškova dovoza do gradskog trga, stoje gradjevnom liesu uz svoju


cienu već moguće.


Tumačeć i izvadjajuć nadšumar Dr. Martin šumarstvo u isoliranoj državi, imao


je svedjer pred očima theoriju o čistom zemljlgtnom prihodu (Bodenreinertrags-theorie),


te ujedno razvija svoje nazore o toj nauci. Mjestimice pobija protivnike, a mjestimice


ni sam ne odobrava pojedine točke — obzirom na methodu — te teorije, kojoj


je u ostalom vruć zagovaratelj i pristaša. S jednim njegovim prigovorom slažemo se i


mi, naime: da ustanovljenje obhodnje po math ematičk oj methodi (kako ju uče


Pressler i Heyer) n i j e n i k a k o s h o d n o.


Akoprem se neće svatko sa razvijenimi nazori Dra. Martina složiti, i akoprem


njegova razprava po šumarstvu ništa pozitivnoga ne sadržaje, ipak je po svom pred


metu veoma zanimiva, da ju svakomu preporuČamo, c.
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 147 ~
Zur Praxis der Waldwerthrechnung der forstlichen Statik. Vou Gustav
Kraft, kongl. preus. Forstmeister.


Prvi temelj teoriji čistog zemljiStnog prihoda udariŠe Hundesbagen i Pfeil. Iza
njih bio je prof. Pressler koji je svojini j^rationalnim Šumarom" (Der rationelle
Waldwirtli) pokazao put^ kojim ima poći Šumarsko gospodarstvo. Uzprkos, da se na
Presslera podignu vika (do tada nečuvena u Šumarskom svietu) i uzprkos, đa baciše
anathemu na njegovu nauku, ne dade se Pressler odvrnuti od onoga, što je eiframi
bjelodano dokazao; nego uze u silnih brošurah sve prigovore svojih protivnika pobijati.
Njegova nauka sigurno bi bila prije i laglje prodrla u sve šumarske krugove, da je
Pressler umio popularnije i shvatljivije pisati. Kako su se prije 50 godina šumari više
prazom nego teorijom bavili, to veći dio, nit je htjeo nit mogo shvatiti dugačkih perioda
Presslerovih prenatrpanih eiframi i formulami. Istom kad je G. Heyer počeo
svojim klasičnim jezikom i nepobitnom logikom obradjivati to važno polje Šum. znanosti,
počeše se mnienja i nazori pomalo bistriti. Ban danas su prilično svi Šumari u
tom složnij da se princip teorije Čistog zemljištnog prihoda temelji na toli zdravom temelju,
da se samo po tom principu prav a vriednost Šume pronaći može. Oni, koji ne priznaju
tog principa, ne mogu priznati ni nauke racionalnog gospodarstva i nacionalne ekonomije.


Što se method a sami h kod proračunavanja šumske vriednosti tiče, to iste
niesu još do savršenstva dotjerane, — te stoga neki protivnici pobijajuć pojedine metode,
nastoje kako bi i sam princip podkopali i srušili. Točke, oko kojih se najžešće
razpravlja, jesu: ustanova obhodnje, visina dobitne mjere (Zinsfuss), opredjelivanje ciene
šumskih proizvoda u budućnost itd.


Jedine, ujedno i najvrstnije knjige, koje dosad o proračunavanju šumske vriednosti
(u smislu teorije čistog zemljištnog prihoda) imadosmo, jesu obe Hejerove : Anlietung
zur Waldwerthrechnung i Lehrbuch der forstl. Statik. Te dvie knjige jedina
su pomagala te grane, koja slušatelji šumarstva za učenje rabiti mogu. Nu da li će
svatko, pročitav pa i razumjev one precisno i tiesno izražene definicije, ujedno ih moći
i u prazi upotrebiti, drugo je pitanje.


Au -j- Dal-Op ^-a — (B-i-V) (l.Op ^-^ — 1)*


Jednostavna formula: KEm z= — — -


1.0 p """^
sadržaje u sebi toliku množinu faktora, kojima se vriednost (koju representiraju) tekar
naći mora, da treba još mnogo podataka kupiti i tražiti, dok se na mjesto slova
umetnu pravovaljani brojevi. Zato Heyerove knjige i niesu drugo, do li: pomoćju matematike
i nationalno-ekonomične znanosti logičnom dosljednošću izvedene i dokazane
definicije o pojmu vriednosti šumskog tla, sastojine i t. d.j i kojim načinom se te vriednosti
pronaći mogu.
Istom 18 godina odkako izadje Heyerovo đjelo, izdade G. Kraft gore pomenutu
knjigu, koja se ima, bi reć, komentarom Heyerove smatrati. Stojeć na istom stanovištu,
Kraft je Heyerovu knjigu preveo u praktičnost, te sam u predgovoru kaže, da je nastojao,
kako bi proračunavanje šumske vriednosti olahkotio i jednostsvnije puteve do
tog pokazao. Zato su te dvie knjige (Heyerova i Kraftova) tako uzko skopčane, da
jedna drugu nadopunjuje, i doklegod se jednostavniji putevi proračunavanju vriednosti
šumske ne pronadju, bit će te knjige najnuždnija pomagala pri studiju kao učitelju,
tako učeniku. Stoga uzroka je velika šteta, da je g, prof. KesterČanek prevod
Hejerove knjige već izdao bio, kad je Kraftova knjiga izašla. Kođ drugog izdanja
te hrv. knjige želili bi, da Heyerova i Kraftova knjiga budu vješto i svrsi ođgovarajuć
u jedn u slivene.


Po tom, što rekoh, mislimi da više nije nuždno vriednost i važnost Kraftove
knjige izticati. —c.


* Vriednost sastojine (Bestandeswerth).


ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 50     <-- 50 -->        PDF

- 148 —
Sjednica upravljajueega odbora i ovogodišnja glavna skupština. Dne


14. travnja t. g. obdržavao je upravljajući odbor redovitu sjednicu. Sjednici prisustvovahu
sljedeća gospoda odbornici: Auderka, Ettinger, Fischbach, Koroškenyi, Kesterčanek,
Eosipai E., Eosipal Fr. i Vrbanić.
Dnevni red bijaše: 1. Čitanje zapisnika sjednice odborske od 3. veljače


t. g,j koji bude bez primjetbe ovjerovljen.
2. Čitanje važnijih na družtvo prispjelih dopisa, od kojih spominjemo:
dopis, kojim veleposjednici Tiirk i Tarković prlstupljuju dražtvu kao podupirajući članovi;
dopis, kojim visoka vlada družtvu vraća na shodnu preinaku na potvrdn podnesena
družtvena pravila itd.
3. Zaključak glede glavne skupštine. Odbor zaključi, da se ovogodišnja
glavna skupština obdržaje u Ogulinu, i to uz sljedeći obć i program : 1.
sastanak i izlet družtvenih Članova u državne i imovinske gume (preko Jasenke u Gomiije),
na večer povratak u Ogulin.
2. Obdržanje glavne skupštine uz sljedeći dnevni ređ: ,
1. Pozdrav skupštine popredsjedniku družtva.
2. Izvješće o radu upravljajućeg odbora tečajem godišta 1882.—83.
3. Izbor predsjednika i jednoga odbornika.
4. Ustanovljenje proračuna za god. 1884.
5. Pretres nove osnove družtvenih pravila po predlogu upravljajućeg odbora.
6. Razprava pitanja: Kako li bi valjalo na temelju redovite preborne sječe u
planinskih i brdskih predjelih urediti, odnosno uživati Šume, s osobitim obzirom na
vladajuće odnošaje u gornjoj Krajini.
7. Razni predloži.
Za mjestnog poslovodju i izvjestitelja u pitanjn pod 6. spomenutom, izabra odbor
g.
nadšumara Miju Zabundjiju,
Potonje izvješće i progTam skupštine objelodanit će odbor još posebice u svoje
vrieme, molimo medjutim već i sada svu onu gospodu Članove, koji misle toj skupštini
prisustvovati, da se izvole prijaviti kod predsjedničtva družtva, za da se isto prema
tomu uzmogne za dobe pobrin^iti za potrebito sniženje voznih eiena kod željeznicah i
parobrodarskog družtva.


K statistiki lova u Češkoj. Godine 1881. ubito bi u Češkoj 1243 komada
jelena, 1500 komada bielih jelena, 7991 komada srna, 765 komada divljih svinja,


405.130 komada zeeeva i 13.314 komada kunića. Od štedljivaca ubijeno bi 2320 komada
lisica, 1804 komada kuna, 7261 komad iltisa, 253 komada vidra, 4835 komada
mačaka, 552 komada lasica. Od koristne peradi : 739 komada tetreba, 3536
komada ružovica, 589 komada Iještarka, 38 komada sniežnicaj 425.030 komada jarebica,
35.619 komada fazana, 9316 komada prepelica, 2653 komada Šumskih i 844
komada običnih šljtika, zatim 10.282 komada divjib pataka. Osim toga poubijano je
još; 7370 komada vrana, 87 komada sova, 47 komada kokosara i 2 komada orla.
Biedka lovina. Dne 28. siečnja t. g. ubio je njeki seljak na podnožju Ivančice,
nedaleko od Kuleščice kod Ivanca, bielog alpinskog zeca (Alpenhase, Schneehase,
Lepus variabilis), koji mu je medju drugimi običnimi zečevi na niŠan došao. Ovo "je
slučaj sjegurno najveće riedkosti za nasu faunu. Zec predan je zoologičnom odsjeku
zagrebačkog zemaljskog muzeja.


PMnologieni poziv. Profesori dr. li. Hoffinann i dr. E. Ihne u Griessenu
upraviše na sve prijatelje naravi molbu, da nastoje koliko moguće točnije za sljedeće
vrsti biiina ustanoviti navjažnije vegetativne dobe, osobito pako dobu cvati^e i dozrie
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 51     <-- 51 -->        PDF

149 —


vanja ploda. Opažanja treba samo za biljke, koje na prostom rastu (i to na ne^aklonjenih
mjestih). Opažanja se ta po mogućnosti imadu danomice izvadjati unutar stano-
Titog odabranog područja. Odnosne sabrane podatke pako neka dotičnici izvole izravno
spomenutim profesorom u Giessen dostaviti. Biljke imajuće se tim opažanjam podvrči,
jesu: Cor3ius Avelana — Aesculus Hippocastanom — Ribes rubrum — Eibes aureum


Prunus avium — Prunus spinosa Prunus cerasus Prunus padus — Pyrus
comunis — Pagus sylvatica — Pjrus Mahis — Betula alba —- Quereus pedunculata
-— Lonicera tatarica — Syringa vulgaris — Pagus silvatica — Narcissus poeticus —
Aesculns Hippocastanum — Crataegus Osgacantlia — Spartiiim acoparium — Quereus
Ceriš — Cytisus Labnrnum — Cydonia vulgaris —´ Sorbus Aucuparla — Sambucus
nigra — Secale cereale Mbern. — Atropa Belladona — Symphoricarpus racemosa —
Eubus idens — Salvia officinalis — Cornus sanguJnea — Vitis vinifera — Ribes rnbrum
— Tilia grandifolia — Ligustrum vulgar — Lilium canditum.


Izvoz dužica iz Austro-Ungarije preko Trsta i Bieke. U sljedećem saobćujemo
pregledno izvoz dužica preko Rieke i Trsta u odnošaju sa rodnoŠću francezkih
vinograda.


Grodine
Prihod vinograda
u I^VancezkoJ u
miliJLinib. hektolirara
Milijuna komada
Izvezlo se u
Praneezku PJuglezku ikupno
Poprečna godišnja
ciena
po 100 komada
u fOT.
1859, 53 1 0-3 1 13
1860. 39 3 0*2 S 15
1861. 29 10 0-4 11 15
18G2. 37 12 0-9 13 14 :
1863. 51 10 4-0 15 14
1864. 50 16 4-0 20 16^2
1865. 68 23 8-0 31 15
1860. 63 40 8-0 48 18^2
1867. . 38 35 4-0 39 16
1868. 50 37 2-0 40 16
1869. 71 38 1-0 39 19
1870. 53 17´ 3-0 21 2172
1871. .57 30 1-0 31 2272 ;
1872. 50 40 3-0 44 2372
1873. 35 24 6-0 32 24 i 18
1874. 68 42 4-0 46 21 1 24
1875. 83 51 4-0 56 22
1876. 41 34 5-0 39 2272
1877,
1878.
56
48
30
32
5-0
O´O
36
33
2172
2072
1879. 25 30 0-0 30 2072
1880. 29 42 l´O 43 2072
1881. 34 31 2-0 34 1974
1882. do svibnja 10 0-9 U 2172


Zemaljska izložba u Pragu. Kako već jjždnom u ovom listu spomenusmo, obdržavati
će se ljetos polovicom svibnja u Prag-u zemaljska izložba. Medju svimi lirpami
izložbe biti će, sudeć po dosadanjih viestih. Šumarstvo najobilnije zastupano. Kako je
Češka u šumarskom kao i gospodarskom pogledu u obće najnaprednija austro-ugarska
krajina, to će izložba ta biti sjegurno i po svakoga Šumara velepou^na, zato neka
nečase oni, kojim je to moguće, da se okoriste tom zgodom.


Šumarstvo u Bosni. Javlja nam prijatelj, da je uslied novo nastavših odno5aja
´ u Bosni i Hercegovini šumarska uprava izgubila svoj samostalni značaj. Šumarski
uredi i upraviteljstva okružna da.su dokinuta, a dosadanji Šumarnici, nadšumari i ostali
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 150 —


šumarski upravitelji, da su pridjeljeni odnosnim, okružnim i kotarskim oblastim, kao


t. z. izvjestitelji. — Nadamo se, da 6e nam koji tamošnjih prijatelja doskora i koju
obšimiju o tome javiti.
Šumski požari u Češkoj. Polag statističnih podataka^, koje je objelodanilo
Cesko šumarsko družtvo, dogodilo se je tet^ajem god. 1881. u Češkoj ukupno 39 slučaja
šumskog požara. Ukupno je izgorilo 62*34 hektara šume. Požari uništena drvna
gromada procjenjena bi na ukupno 2548*21 for, vriednosti. Većina tih požara nastalo


je s neopreznosti. Tri slučaja požara nastali su usljed vrcanja parostroja kraj željezničkih
pruga. Za 15 služaja nije se mogao povod postanka požara pronaći.


Zakon na obranu divljači u Istri. Njegovo Veličanstvo potvrdi previšnjim
riešenjem od 18. studena 1882. zakonsku osnovu zemaljskog istarskog sabora, odnoseći´se
na obranu divljači po Istri.


Što se u Njemačkoj zahtjeva od kandidata za šumarsko-upravnog činovnika?
Polag naredbe od 24. ožujka 1874. može se u Njemačkoj podvrći pripravnom
izpitu za šumara samo onaj, koji: 1. još nije 28, godinu navršio; 2. koji se
može izkazati svjedoČbom zrelosti; 3. svjedoĆbom da je najmanje kroz 7 mjesecih (i
to svakako od listopada do travnja) prakticirao kod kojeg državnog nadšumarskog ureda;
4, svjedočbami, da je kroz najmanje 2 i pol godine uČio Šumarske nauke na kojem
sveučiHštu ili akademije u Njemačkoj; 5, svjedočbom vrhu moralnog ponašanja; i


6. koji se izkaže, da je i tjelesno dorasao Šumarskoj službi, t. j . da je tjelesno krepak,
da dobro vidi, Čuje i govori. Tekar onaj, koji je pripravni izpit položio, postaje zapriseženi
šumarski kandidat, tek opet nakon dvogodišnje pi*akse može državni izpit za samostalnu
upravu polagati.
Ealendar za srpske poljo-privrednike za god. 1883. Od slavnog poljo-privrednog
družtva u Beogradu, primismo „Kalendar za srpske poljo-privrednike za 1883.
godinu". Izdanje srpskog poljo-privrednog družtva. Uredio Paja T. Todorović, urednik
„Težaka^´ i predavač poljo-pi-ivrede u Bogosloviji i učiteljskoj Školi beogradskoj. Knjiga
je to omašna, obsižuća 216 strana u velikoj osmini. Sadržaj obilat i zanimiv po svakog
gospodara. U obće možemo reći, da je srpsko poljo-privredno družtvo tim djelom iznova
obogatilo srpsku knjigu, baš sjajno, — Po samih riečih predgovora: „Kalendar ovaj
donosi materijal, odabiran za prilike i shvatljivost naših poljo-privrednika. Težnja je
bila, da se iz sviju poljo-privrednih grana rasprave, — ma i u manjem ohjamu —
praktička pitanja, koja u prvom redu utiću reformatorski na naŠu poljo-privredu, na
odnošaje naših poljo-privrednika, — neizključujući pri tom ni znatnije odredbe zakonodavstva,
koje se poljo-privrednika tiČu i kao poljo-privrednika i kao gradjanina."


Medjutim naša je želja, da ovaj kalendar, namienjen srpskim poljo-privrednicima,
bude odista knjiga srpskih poljo-privrednika, — knjiga u kojoj bi naši poljo-privrednici
našli vazda najiskrenijeg savjeta za unapredjenje njihove privrede, za poboljšanje njihovog
materijalnog stanja.


Kad je i koji lov u Srbiji zabranjen. Vadimo iz prije spomenutog kalendara
na str. 190 sliedeću vješt:


1. Srne, košute, jelene i divlje koze, nije slobodno nikad lovifci, i tko bi lovio,
kaznit će se novčano od 50,52 do 151 dinara (1 dinar = 60 nove.).
2. Jarebice, prepelice, divlje kokoši, zečeve i tetrebove, nije slobodno loviti od
1. Marta do 1. Augusta. No i u samo ovo vrieme izuzimaju se mjesta oko mineralnih
voda;
ali onde nastanivši se gosti, mogu samo u ataru one mineralne vode — loviti.
Onaj, koji protiv ove 2. točke postupi, kaznit će se novčano od 5 do 15 dinara.


3. Lovcima se zabranjuje zagrade razvaljivati ili inače sami ili sa psima po
tudjim vinogradima, livadama i njivama juriti. Onaj, koj bi to učinio, da se kazni
novčano do 15 dinara i da plati svu štetu. (§. 379. kaz. zakona.)


ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 53     <-- 53 -->        PDF

K ck€rUM,^ooa-p

thijiuirski h´s( III.
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 151 —


Deset zapovjedi šumarstva. Češki list „Haj^´ donio je sijeđedib deset zapovjedi
šumarstva:


1. Vjeruj, da je svako i poslednje stablo, svaki lug ili šuma, posrednikom medju
tlom i podnebjenij a da bez sudjelovanja onib, ma i najplodniji kraj — postaje pustoši.
2. Ne spominjaj šumu u izprazno, ter nastoj, da šikare i plandišta po našib
obćinskib zemlja pretvoriš u bujne i koristonosne šume,
3. Spomeni se Sovje&e, da ti Šuma pruža, najnuždnije potrebŠtine žica. Spomeni
se, da si uz šumu vezan od kolievke sve do groba, i da te sama narav sili^ da nastojiš
oko blagostanja Šuma.
4. PoŠtivaj svaku šumu, njeguj svako stablo, i radi oko napredka šumarstva,
za da bude tebi kao i djeci tvojoj za volju i korist.
5. Neubi ptice, ni ine malene zvieri, koje se brane proganjajuć pogubne po
Šume kebre. Uči i tvoju djecu isto.
6. Neoskvrnjuj djevičanstvo šumskog tla zasadjivanjem neodgovarajućih mu vrsti
bilja, — a djecu si uči poznavati sveobću majku „narav", po prirodnom zakonu; sadi
— Šumari — uporabi koristno drvo.
7. Neukradi rastuće drvo, neuzimaj tlu potrebno pokrivalo, nekljaštri drvlje, nit
mu odtimaj sok i druge cesti.
8. Nedaj krivog svjedočanstva, za Šumske prekršaje, pazi svakog štetitelja šuma
savjestno prijaviti odnosnim oblastim, da ga iste mogu primjereno suditi.
9. Ne diraj u šumska dobra susjeda, niti si puni džepove iz prihoda obćinskih šuma.
10. Nedaj se od zlobnika zavadjati zlu. — Nedaj šumri. u nepravo doba sječi.
ter nastoj, da budu šume uvjek uzgajane u sklopu i zaštitno. Konačno pako promisli
Čovječje, da ti je svemogući dao i razum zato, da uzmogneš Šumom ravnati, kao i
tvojim zdravljem! V. C.
Produkcija tekline u I´rancezkoj. Južna Franeezka, kano ti zemlja, koja u
cieloj Europi najviše tekline (Hai´z) proizvadja, proizvadja godimice oko 29 mil. klg.
surove tekline, koja se većim dielom od morskog bora dobiva. (Pinus maritima), kojim
su u Departementu „Landes" i Gironde ovelike površine pješćara i goljeti pošumljene.
— Vriednost tamo proizvedene tekline iznaša oko 4-5 do 5 milijuna for. a. vr.


Uporaba mašine u papirnicah. U švedskoj u gradiću Jonkopingu, počeše uz
ostale surogate koji se za zgotavljanje artije uporabljuju, u najnovije doba upotrebljivati
takodjer uz cunje^ trave, slamu i drveninu, i novu vrst vrlo jeftinog materiala,
tako zvanu bielu mašinu (weiss Moos), koja u tamošnjih predjelih u velikom množtvu
raste. Neupotrebljuje se medjutim friška mašina, već samo pbumrle joj česti. Materijal
tako zgotovljen, da je tvrdji od drva, te veoma uporabiv.


Šumska površina Češke. Polag najnovijih od g. 1881. poduzetih popisa, iznaša
ukupna Šumska površina u kraljevini Ceskoj 1,488.754*64 hta. Površina državnih
Šuma obsiže prostor od 7,394*63 htra. obćinske i gradske šume zapremaju prostor
od 188,509*47 hta. privatna Šuma pako 1,292.850´51 hta. Od privatnih Šuma spadaju
u vlastničtvo veleposjednikah 1,107.830-65 hta. maloposjedu pako 185.019 hta.
Najviše je Šuma vlastničtvo kraljevske kuće; naime 16.472 hta. kneza Svarzenberga
sa 99,922*8 hta. Colloredo-Mansfelđa 45,994´8 hta. M. E. Filrstenberga sa 45.994*8
hta. grofa Eduarda Clam-Gallasa 27.031 hta., grofa \Yaldsteina 24.607 hta. i kneza
Lichtensteina 19.484 hta.


Zanimiva djela. Pogledom na tršćansku izložbu i važnost toga grada po izvoznu
trgovinu naše monarkije, izašlo je podporom c. kr. ministarstva za trgovinu, ter
nastojanjem austro-ugarskog družtva drvo-tržaca, više vrlo zanimivih brošura, od kojih
nam budi ovdje prije svega iztaknuti: „Daten ilber Holz-Production in Oesterreich mit
beeonderei Beriicksichtigung Triests und der benachbarten Lander´^ — Ciena 40 nvč.


a. yx. „Special-Katalog der CoUectiv-Austellung von Producten der Holzzucht und


ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 152 —


Holz-Industrle, veranstaltet vom osterr.-ungar. Veveine đer Holz-Frođucenten, Holzliandier
unđ Holzinđustrielleu." — Ciena 10 nv5, a. vr. — „Ueber đen Hokbandel.
Studie von Dr. Bažant. Consular-Bericlite." — Ciena 1 for. a. vr.


Izvoz drva iz Austro-Ungarije u Italiju.


Goriva se je izvezlo g. 1877. 1878. 1879, 1880.


Tonah 58-591 58-130 )9-4:20 69.573


Proste gradje 372 372 4.14. ___


Laktovirie etc. — 399 130 124


Kako je po2nato, slobodan je uvoz oblikovine i laktovine u Italiju (na temelju
trgovačkog ugovora od 27. prosinca 187 8.).


Važna naredba. Njegova preuzvišenost ban potvi´dio je naredbu, kojom se
haredjuje, da se kod šumskih ureda imovuih obdina imade ustrojiti primjereni
broj šnmarsko-vježbeniČkih mjesta. Mi rađostno bilježimo taj napredak našega Šumarstva,
nadajuć se, da je time učinjen početak potrebne i shodne organizacije. —
Pomanjkanje sumarsko-vjezbeničkili mjesta jest jedna od najvećih mana naše šumarske uprave.
Novo ustrojit se imajuća ta mjesta popuniti će se postepeno, i to prije svega onimi
kandidati šumarstva, koji će domaće kr. šumarsko uSilište u Križevcib dobrim uspjehom
svršiti.


Kako će moći svaki đružtvenih dlanova doći lasno do valjane stručne
knjige ? Oa je dobra knjiga, a po tome i izabranimi đjeli proviđjena knjižnica, ne samo
od prevelike važnosti po svakoga znanošću se bavećeg gumara, no i po svakog naobraženog
čovjeka u obće neprocjenive vriednosti, osjetio je svaki štovanih naših drugova,
kad no je osamljen na selu, zimi poćeo prebirati po knjigah možebitne knjižnice.
Nu kako je u obće svaka knjižnica po svojoj cjelini vrlo skupociena imovina, to nam
mora biti "nedvojbeno prije svega do toga, da neizdajemo novac i za takove knjige,
koje niti imaju trajnu, niti možda posebnu vriednost. A isto tako si je moći obiĆno
knjižnicu samo tekom vi´cmena stvoriti, odnosno popuniti, a s druge strane ipak knjige
su nam potrebne, hoćemo li učiti, hoćemo li napredovati. Osobito je pako Šumaru,
mladom, osamljenu naslada književne zabave ne samo potrebna, no neće li da nazaduje,
baš i neobhođno nuždua. I tako nam se veo ćeŠće nametnu pitanje: kako li bi
si mogao svaki naših đružtvenih članova lasno dobaviti valjanu knjižnicu? Na koje nam
ujedno i knjižar g. G. Neuberg u Križevcih tim odgovori, da se je izjavio
pripravnim toli vazda držati dovoljnu zalihu svijuh po uredničtvu ,,Šumarskog lista"
preporučenih mu stručnih knjiga, koli da je voljan g^, Članovom šumarskog družtva u
svako doba i veću množ takovih knjiga, odnosno i ciele priručne knjižnice, uz obvezu
odplaćivanja na mjesečne obroke prema ugovoru dostavljati. I tako će od sele imati
svaki naših đružtvenih Članova liepu zgodu skupiti si valjanu stručnu knjižnicu, toli
hrvatskih, koli i svijuh inostranih šumarskih djela načinom jeftinim i shodnim, a u to
ime eto preporučujemo i spomenutu knjižaru g, Neuberga veleštovanim našim članovom
šumarskog družtva čim toplije.


f Umro. Dne 26. veljače umro je u Otočcu član hrvatsko-slavonskog šumarskog
družtva i bivši upravitelj otočke imovne obćine Proko p Agjić . Poicojnik službovao
je prije kao kotarski šumar u Vrbovcu, a strukovne svoje nauke svršio je bio na kr.
šumarskom učihštu u Križevcih. Pokojnika oplakuju žena i troje neobskrbljene djece.
Bila mu lahka zemljica!


Austrijski šumarski kongres. Austrijski kongres šumara obdržavao se je u
Beču dne 8., 9. i 10, ožujka 1888. u prostorija c. Icr. gospodarskog družtva. Na
dnevnom redu bijahu sljedeće razpravc: 1. Izvješće o kongresu god., I88i^ 2-, Izbor
predsjedničtva i odbora. 3. Izvješće austrijskog državnog šumarskog družtva o organi
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 56     <-- 56 -->        PDF

~ 153 ^ .


zaciji drzavno-šumarskog nadzora. 4. Izvješće zemaljsko-kulturnog družtva u Cernovici,
o organizaciji Šumarske statistike u Austriji. 5. Administrativni predmeti. —- Mi ćemo,
obzirom na velevažnost zaključaka stvorenih na tom kongresu, u svoje doba baš pogledom
na pitanje organizacije drvno-šumarskog nadzora joS i koju obsirniju reci. —- Napokon
moramo požaliti, što naša visoka vlada ljetos nije pronašla sliodnim odaslatikojega naših strukovnjaka, da velevažnom tom sjelu prvih strukovnjaka u Cislajtaniji
prisustvoje; žalimo to tim više, Sto se i u nas bas sada pitanje o reorganizaciji Šumarstva
kani u pretres uzeti.


K šumarstvu u Srbiji. U sUedećem priobćit ćemo taksu koja je u Srbiji propisana
za sjedenje gore za špekulaciju, u obštinskim i obćenarodnim šumama. (§. 44.
šum. naredbe.)


1.
Za drv a od rodne gore. dinara .para
a. Za jedno veliko drvo ..... . . ... . . . . 12 63
&. 7, 5, srednje drvo ............. 8 42
C* n „ drvo za obiČnn gredu ........ . 1 27
d. „ j, drvo za rog, mertek ili baskiju . . . . , . — 48
2.
Za drva od nero dne gore.
a.
Za jedno veliko drvo . , . 3 87
h. „ ^^ osrednje, drvo
2 12
c. „ „ drvo za obiknu gredu . . . ... . . . -- 43
d.
„ j, drvo, sa rog, mertek ili baskijn — 21
S.Zajednovelikodrvomecijaleska
. . . . 42 10
za malo drvo meoija leska sječi zabranjuje se sasvim.


4.
Za prude, koje se sječe za prodaju od sto puta . . — 43
Pod rodnom gorom razumjeva se žirorodna gora, a pod zabranjenom nerodnom
gorom treba razumjeti goru: lipovu, brestovu, jasenovu, javorovu, borovu, i meČiju
lesku, (§.39 . šum. uredbe).


Za veliko drvo smatra se ono, koje u deblini preko dvie stope, (63 centimetra)
´. prečinku ima, za srednje koje je preko jedne (32 centimetra) do dvie stope debelo;
za običnu gredu sposobno je ono drvo, koje je za jednu stopu (32 centimetra) debelo,
a izpod ove debljine smatraju se za tanja drva, od kojih se rogovi, merteci i baskije
sjeku, (Naredba ministra financije od 12 felonara 1873.). Za domaću potrebu daje se
gora bezplatno iz opštinskih i opštenarodnih šuma, no samo se za objavu naplaćuje


Molba prijateljem m.ladeži. Kao što svake godine, poduzeti će slušatelji šumarstva
na kr. šumarskom i gospodarskom učilištu i ljetos, koncem svibnja pod vodstvom
jednog strukovnih profesora, poučno putovanje. I to za ljetos valjda u goimju
Štajersku. Slušatelji primorani su troškove putovanja podmirivati sami — mnogi njih,
dakle buduć siromašni, neće se moći okoristiti, liepom tom zgodom, da uz neznatne
troškove mnogo poučna Čuje i vidi. Želeć ipak bar vriednijvm nainaknuee troškova
puta (do 30 for.) bar donjekle olahkotiti, obraćamo se eto ovime na sve prijatelje mladeži,
nebi li svaki njih ma kojom forintom, doprineo svoju, u plemenitu svrhu. Uredničtvo
šumarskog lista pako primiti će i potvrditi zahvalnošću, svaki i najmanji prinos,
nastojeć ujedno i oko svrsi shodnog podielenja eventualnih takovih darova. Znajući
većina nas šumara, veliku korist takovih pod vodstvom strukovnjakah i profesora učinjenih
poučnih putovanja, kao i siromaštvo učeće nam mladeži — nadamo se, da nam
poziv taj nebude ostao bez odziva


Imenovanja. Fran Kesterčanek kr. pravi učitelj Šumarstva kr. županijskim
nadšumarom u Zagrebn. — Dragutin pl. Fodrocy, kotarskim gumarom u Križevcu, —
Mihalj Kajganović kr. katastralnim procjenbenim povjerenikom za Belovar.