DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 1     <-- 1 -->        PDF

mum.


Br. 2. u Zagrebu, 1. ožujka 1885. God VII.


Obrazloženje k nacrtu novog šumskog zakona, kako je
priobćen u V. svezku šum. lista za god. 1882.


Piše nadšumar ID. La/ifesa^r-


Od kohke je važnosti i potrebe drvo za existenciju čovječanstva, uvjerit,
će se svatko, ako li samo točnije promotri svoje svakdanje potrebe.


Naše zgrade, razne gospodarske sprave, toliki obrti i industrija, — u obće
kamo se god ogledamo, — svud se traži drvo.


S toga dosljedno tome, dočim je drvo glavni proizvod šumah, to se je već
odavna pokazalo nuždnim sumarni oprezno postupati, ter ih štediti, pače ih
narodnim dobrom smatrati, i kao s takovim upravljati.


Već u staro doba kada je rimska republika bila u najliepšem cvietu,
imao je glasoviti rimski konsul Julius Cesar vrhovni nadzor nad šumami.


Filip II. izdao je jošte g. 1219. prvu poznatu naredbu o šumah.


Nu dočim je bila u ono doba a i kašnje nerazmjerno vehka površina
šumom obraštena, a pučanstva malo, pružala je šuma bez ljudske pomoći u
obilju potrebite proizvode, koji bijahu skoro bez vriednosti. S toga je pučanstvo
moglo uživati po volji šume, jer šumom bogati vlastnik nije za istu mario, i
tako upravo na taj način u mnogih mjestih obteretiše se šume pravom služnosti.


Vremenom, poče se množiti i pučanstvo, a time i potreba na drvih, te
stoga g. 1769. izdade kraljica Marija Terezija i za našu domovinu šumski red,
koj je bio za ondašnje odnošaje dovoljan.


Nu dočim se počeše šume krčiti, te u druge vrsti gojitbe pretvarati, a
trgovina se s drvi, odnosno s našimi na daleko poznatimi hrastici otvorila, nastaše
i s druge strane svakim danom sve veće potrebe na drvih, usljed dižućih se obrta,
smatrala je absolutistička vlada obvezanora, izdati novi šumski zakon od 8.
prosinca 1852., koj je i u Hrvatskoj 24. lipnja 1857. uveden.


God. 1860. ustroji se i gospod. šumarsko učilište u Križevcih, za da si


u vlastitoj domovini odgojimo i izobrazimo šumare, kojim bi se u upravu pre


dalo to najveće blago hrvatsko. Jedan deceninm iza toga, počeše obćine nsljed


privremene naredbe ob upravi obć. šumah od 4. ožujka 1871. postavljati i kot.


šumare, kojim povjeriše upravljaaje i gospodarenje s obćinskimi šumami. Kod


županijah pako budu namješteni županijski nadšumari, kojih je dužnost nadzi
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 44 — ^
rati strukovno upravljanje obćinskih šuma, a s druge strane bditi nad tim, da
li se u svih šumah nad kojima imade vlada vrhovni nadzor, s istima tako postupa,
košto to šumski zakon propisuje.


Nu uz sve to opažamo svakim danom sve više, da nam šumah nestaje,
jer živimo u vremenih, gdje se jedino na što veći momentani dobitak gleda, a
dielomice, da se i nerazmjerne potrebe pokriju, a u šumah misli se, da je nadjeno
zlatno vrielo dohodka.


Naši veleposjednici malom iznimkom, sjeku šume nebrineei se kako će ih
pomladiti. Već vidimo, gdje su jošte pred koju godinu nalljepši hrastići bili,
kako na praznoj površini svakim danom sve više trnje i kupinje raste.


Obćine za da namire svoje troškove prodavaju takodjer više nego li bi
smjele, a i sama država u tom nezaostaje. — Da to stoji, dovoljno je ako spomenemo,
da je god, 1880. u samih novinah proglašeno dražbah na drvo, uz
izklicnu ili procienbenu vriednost od 4,524.500 for. Posljedica tih nerazmjernih
prodajah bit će ta, da će za 15 do 20 godina vriednost hrastovom drvu, napose
za duge, dvostruka biti, jer će se riedko gdje naći jošte stari hrastici,
kojim se sada još ciela Evropa divi. A gdje je pokriće domaće potrebe na gradjevnom
i gorivnom drvu? Ta potreba je ogromna, sbog pravljenja drvenih
kucah i sgrada, te neumjerenog i razsipnog trošenja gorivnih drva, poradi
slabih stiena, te primitivnih pećih.


Računa se doduše, da u Hrvatskoj i Slavoniji zauzimaju šume 1,596.288
hekt., što čini 357<> od ciele površine, a od toga odpada na državne šume 35"/o,
na one urbarskih obćinah 24"/o, na one imovnih obćinah u bivšoj vojnoj Krajini
15´7o, a na privatni posjed 26V, te bi s toga dočim šume preko trećine
površine zauzimaju, uz našu napućenost i stanje obrtih, dovoljnu zalihu drva
morali imati. Nu već nam sadašnjost žalibože protivno dokazuje. Jer od ote
prije navedene šumske površine, morale bi se odbiti i odračunati one silne
ravnice, gdje su ko što je to već prije rečeno najljepši hrastići bih, a zatim
opustjele gore, jer dokle je mogla sjekira doseći, vidimo da se pomalja goljet,
te kras sve više širi. One šume pako, koje su bližje gradovom, osobito one
koje su žitelji dobili odkupom pravah služnosti, već su samimi kradjami tako
rekuć uništene, premda nesmijemo s vida pustiti, da je na tih površinah u
obće malo drvah bilo,- jer su ovlaštenici već prije u njih drvarili, a kod segregacije,
u koliko su blizu seiah, istim odlučene i predane.


Time bi se spomenuti razmjer šumske površine prama ostaloj, znamenito
smanjio, a možda i na polovinu sniziti dao. Iz toga vidimo nadalje, da se šume
s jedne strane po samih vlastnicih bezobzirno sjeku, s druge strane naše pučanstvo
sinatrajuć šumu obćim dobrom sjeće ih i krade bez prestanka, predmnjevajući,
da to nije kradja, te ako se dotićnik uhvati, da će imati vriednost
drva naknaditi, ako će htjeti, i ako bude u obće, kada dodje do utjerivanja
odštete, imao istu odkuda namiriti.


Ako se uz odsudu na platež odštete, i kazni za taj prestupak, to su
kazne obićno tako ne/matne, da to ni spomena vriedno nije. Takovim postupkom
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 3     <-- 3 -->        PDF

.— 45 —


se pako naravno haranju šuma na put stati nemože, gdje i onako siromašno
pučanstvo najvoli u slučaju potrebe, što god zaslužiti iz žumah, odnosno kradjom
i prodajom drva.


Prije navedeno šumsko osoblje, — gdje je u obće takovo i postavljeno, —
nemože u takovih okolnostih, i uz tako manjkav šumski zakon mnogo raditi,
jer što i radi, nalazi na razne zaprieke, a gdje se šume i pomladjuju, tamo
pučanstvo, naviklo imati sve otvoreno za pašu, uništi i taj pođmladek pašom,
a napose i vatrom, što nara dovoljno dokazuju toliki silni šumski požari, koji
se u proljeću i jeseni dogadjaju po svih krajevih tLivatske.


Od tuda pako proizlazi, da se stare šume bezobzirno sjeku, a mlade neodgajaju,
te da se za uzdržavanje i gojenje šume za potomstvo, dosada u nas
slabo mislilo, kao što se nije prava vriednost šuma cienila, več se s istimi maćuhinski
postupalo, a posljedica toga ta, da se uvidjavniji rodoljubi počeše več
i sami tužiti i zgražati u novinstvu nad pustošenjem i umanenjem šumah,
vapeć za vremena jošte, da se tomu na put stane.


Osim toli potrebnih nam drva, koje šume pružaju, važne su i potrebne
iste i sbog njihovog znamenitog uplivanja na podnebje, kao što se je to u novije
doba dovoljno dokazalo.


Šume razbijaju žestinu vjetrova, što je svatko mogao opaziti išav poljem
na vjetru, te kako je nestalo vjetra, čim je došao u šumu. Najžešćem vjetru
kada dospije do šume, nestalo žestine, koja se razpršuje medju drvećem, granjem
i lišćem. Ovako štite šume bližnju okolicu od zlih posljedicah žestoka
vjetra, i to ne samo ljeti, već i zimi, kada snieg mete. Nenalazi li pako mečava
zaprieka, to nameće mjestimice čitave gore od sniega, pod kojima onda
usjevi propadaju, ili ako su goli, pozebu. Najviše se to osjeća, kada se takova
šumska obrana posjeće i time vjetru put otvori. Mnoga je okolica već stoga
opustjela.


Nu sve to nije ništa prama stradanju naših primorskih stranah, usljed
nestajanja šuma.


Bora ili bura je najveća bieda našeg primorca. Kad bura zahuji, ništa
ju nemože zadržati, sve obara na tlo, ter i ono malo plodne zemlje iz gorah
odnaša. A da ta bura u Primorju tako biesni, dokazani je uzrok nestašica šuma,
koja isioj put otvara.


Brdine primorske su goli kamen, na južnoj strani obrnutoj k moru.
S toga se ove gole stine kad sunce sja, a vjetra neima, za 8 do 10 stup. više
ugriju, iiego li ostali zrak, tako da ta vrućina poskoci u ljeti do 40´*R. Uz toliku
vrućinu pako izhlapi sva vlaga iz zemlje, te se i ostali zrak vrlo sgrije,
osuši i razriedi.


Sjeverne stišane i sljeme primoi´skih gora su-šumom i travom obrasle, a
bogate mnogimi izvori. Usljed toga je i tophna ovdje mnogo manja i vegetacija
bujnija. Ova razlika medju hladnim, vlažnim i težkim zrakom vrha ili sljemena,
a riedkim i vrućim zrakom južne strane, uzrok je bure. Jer čim je veća razlika
medju njihovom gustoćom, tim je burnije njihovo komešanje, za da se iz
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 4     <-- 4 -->        PDF

_ 46 —


jednače usljed naravnog zakona jednakosti gustoće. Da su južne strane sumom
obrasle, nebi se mogao zrak tako svručiti, a kad nebi bilo tolike razUi.e medju
toplinom, nebi ni bnra toliku moć imala, jer znamo, da već sama vsunia žestinu
vjetrovah smanjuje.


Šume djeluju na toplotu zraka. Za liepog ljetnog dana sgrije se poljska
zemlja više od one gustom šumom obraštene. 0 tom se je niogao svatko osvjedočit
(lošav sa polja u šumu, gdje se u ugodnoj hladovini odpocine. Nu pojav
je to naravan. Kad žarko sunce sija na šumu. sgrijava joj vrhunce, nu sgiijan
zrak budući laglji od nesgrijana, nepada na tlo, nego se diže u vis povrh stabala.
Zrak u šumi zaštićen je granami drveća od sunčane žege, a dočim iz
crnice, trave i drveća izhlapljuju mnoge pare, a kad se para razvija nestaje
zraku topline, jer ju para upija, a stoga je i zrak u šumi mnogo hladniji. Ovaj
hladniji i za to gušći zrak opet teče po zemlji i izlieva se iz šume po zakonu
naravnom ouamo, gdje je zrak toplinom providjen-, To je onaj hladni vjetrić.
što osobito jutrom iz šume piri i vrućinu razblažuje.


U noći izhlapljuje iz zemlje veći dio topline obdan skupljene, ako zemlja
nije zastrta biljem, jer ovo, a jošte više šuma, svojimi nebrojenim! granami
prieće to izhlapljenje. Za to je zrak po noći topliji u šumi, nego li izvan nj(\
Hladniji zrak iz polja navaljuje obratno u noći u šumu, da se izmieša sa toplijim.
Zato u večer piri vjetar iz polja u šumu.


Ovako blaži šuma po ljetu veliku vrućinu i studen, i prieei prieku promjenu
topline, a jošte više djeluje iz proljeća i jeseni, kad su ovakve nenadane
promjene najopasnije po gospodara, jer s njih postaju pogubni mrazovi. Nu
šume sgušćavaju i immožavaju takodjer i vodenu paru zraka.


Drveće vadi svojimi žilicami iz zemlje hranu izmješanu vodom, a ta voda
izhlapljuje kroz lišće. Dočim crnica u šumi uzdržaje dugo vodu, poput spužve
reć bi, odkuda se opet neimajnć kuda oticati polagano diže u zrak, i tako
šume djeluju i na vlagu zraka, stvaranje rose, koja je obzirom na plodovitost
tla od osobite vlažnosti. Usljed toga izhlapljivanja nadalje pomažu šume znatno
sgušćivanje vodene pare u zraku, a tim i stvaranje oblakah. kiše itd. Šume
prieće tuču privlaceć munjevinu. Da može biljka ili drvo povoljno uzpievati,
treba joj munjevine. Ovo svojstvo drveća je osobito onda važno, kada nadodje
blizu zemlje oblak pun munjevine protivne onoj, što je ima na zemlji. Ovakove
protivne munjine nastoje se po, naravnom zakonu stopiti i izjednačiti. Ako to
bude naprečac, eto ti munje i groma, koji piju toplinu iz oblakah. Usljed toga
se para od oblakah sgušćava u vodu, pak onda lije kiša kao iz kabla, ili se
pako sgusne u led i tuču, te nam sve pohara.


I od ove nas biede štite šume, jer svojimi vrhovi pozitivnu munjinu privlače,
koja bi inače rastuć toplijim zrakom tuču prouzročila. Gini je predjel
više šumom obrašten, napose četinjačom, tim više će se munjevine sgusnutoj
vodenoj pari oduzeti, a time preprieeiti jošte veće sgusnuće koje radja tuču.


Šume dieljuju nadalje na vriela, na redovito stanje voda u rieka i potocih
a po tome djeluju u nas i na poplave, koje u Posavini i Podravini silne štete
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 47 —


praNC. Kada kiša padne u gorah i šumah, tad zaostane voda na lišću i granah,
a i zemlja ju upija, a dočim usljed krošnje .´^tabalah neizlilapljuje, to ostaje u
;^emlji. Jedan dio te vode i«opet upijaju stabla, izhlapljujuć paru kroz lišće,
odnosno šupljinice. Time djeluju šume povoljno na vegetaciju svojom vlažnošću,
koju reć bi za sušno vrieme čnvaju. Drugi dio \ode pako probiv donjekle ipak
u zemlju, spušta se naravnom težinom ni´/je u zemlju, koja ipak i žilje i razne
biljke a i hšće sadržaje, dok se sve polagano tim skupljanjem vriela i [>otočići
nestvaraju. Time se obskrljuju vinela sa čistom svježom vodom potrajno, te se
neosuše kako biva u golih predjelih n. pr. na krasu, gdje žiteljstvo mora po
više satih daleko vodu nositi, a država cisterne graditi. To nam pako sve dokazuje
kako li je uzko skopčano pitanje o vodi i šumi.


S toga se netrebamo čuditi, da se vriela i potoci posuše, ili samo periodički
teku, da visina vode u riekah pada, kada se veći predjeli šuma posjeku,
a obratno da se ^´rela i potoci množe i da redovitije teku, kada se goheti šumom
i opet zasade.


Padne li kiša na goliet, to bujica leti niz goru sve to bržje, odnašajuć
sobom plodnu zemlju, kamenje i drvlje, usljed čega kada sve to dopre u nizine
gdje su rieke, iste silno narastu, prouzrokujuć svojimi poplavami silne štete<


Šume čiste nadalje kako je po/.nato i zrak, dielujuć povoljno na zdravstveno
stanje pučanstva.


Bez kisika nebi mogli ni ljudi ni životinje živjeti, jer ga dihanjem upijamo,
dočim uzdišemo ugljevnu kiselinu, koju opet biline primaju, uzdišuće
same toli nam potrebni kisik. Zato-šume veoma povoljno djeluju u zdravstvenom
pogledu, a usljed toga svojstva, vidimo, da u većih gradovih gdje je toliko nečista
i nezdrava zraka, sade stabla po šetalištih i sokacih itd.


Tim bismo bilo na kratko razložih potrebu i važnost šuma, a da se točno
i^aznade fizikalni upliv šumah na zrak i tlo, te da se prema tomu s sumarni
postupa, uredjena su u drugih državah. a i u našoj monarhiji posebna šumska
pokušahšta, koja točno sve učine šumah bilježe, i svojim putem objelodanjuju.


Osvjedočenje pako da ni u nas tako dalje ostati nesmije, jer ćemo inače
ostati bez šumah, a elementarne nepogode će nas skroz uništiti, potaknulo je
valjda i visoku vladu a i šumarsko družt\o, da valja izraditi novi za naše odnošaje
svrsi shodan nacrt šumskog zakona- S toga je i na dnevni red ovogodišnje
šumarske nam .skupštine stavljena poznata razprava o nacrtu novog šumskog
zakona, kojom je zgodom g. Dojković i podpisani bio izvjestiteljem u tom predmetu,
te kako je skupština osnovu primila, tako bje tiskana i u tom listu.
Upravljajući odbor imat će pako istu predložiti visokoj vladi, a da je i opravdana
ta osnova, te da dokažem, da se jedino ovima ustanovama šume naše
spasiti mogle budu, ter racioualno šumarenje uvesti, obrazložiti ću još i svaki
paragraf, kako sliedi naposebice, upućujuć medjutim obzirom na same ustanove
zakona, na samu zakonsku osnovu kakova je bila objelodanjena u V. svezku
„Šumarskog lista" god. 1882.
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 48 —


§ 1 U istom se navadja i ustanovljuje pojam šume i šumskoga tla. Ta
definicija najshoduija, te ju i drugi imadu, vidi: osnovu austrijauskog šumskog
zakona.
§. 2. Dosljedno §. 1. nemože se ni zemljište šumsko, koje se dozvolom
vrhovne oblasti u drugu vrst težatbe promjeni, više smatrati šumskim tlom.
§. 3. Bazdjelenje šuma na državne, pravnih osobah i privatne odgovara
skroz našim odnošajem, te daljnjim ustanovam ovoga nacrta.


§. 4. Zbog istaknute važnosti šuma za čov^*ecanstvo poradi drvah, ter napred
iztakautih iizikalaih svojstvah istih, i upliv na samo gospodarstveno stanje
okolice, šuma, važno je ne samo za sadanje vlastnike, već i za potomstvo, al
sebičnost ne mari za to, i stoga je bila dužnost vladah proti onim koji hoće
da pustošenjem šuma drugima škode, poprimiti shodne mjere, jer država je
pozvana u prvom redu brinuti se za narodno dobro. Ako bo i imade vlastnik
kakove stvari, pravo uništiti ju, to opet valja samo u toliko, u koliko se takovim
uništenjem nenanosi javna šteta.


Država proglasiv pravo svojine svetim, stekla je pravo naprama vlastniku,
koji joj se mora zahvalnim izkazati, što mirno i sjegurno svoj imutak uživa.


Naprama pilavu slobodnoga uživanja stoji dakle dužnost države, da ustanovi
uvjete tog uživanja i da se suprostavi zloj porabi, kad se njom krnji i
radi na štetu javne koristi. Uzmemo li nadalje na nm, zadf^ću kojn je narav
šumam namienila, pa kada uvažimo potežkoće i zfiprieke pomlađjivanja poharanih
šuma. negovoreći o potrebah prometa, obrtnosti i kućanstva, uvjeriti ćemo
se, da su šume prekom potrebom, da obća korist zahtieva njihovo uzdržavanje,
a zato i opet da su vlade ne samo vlastne, nego upravo i dužne djelo predjašnjega,
a nadu i sigurnost budućeg naraštaja, braniti od samovolje sadašnjega
gospodara.


Uzdržavanje šuma, tiće se javnog poredka. S toga su si sve vlade pridržale
vrhovni nadzor nad sumarni, pa je taj i u tom §. naše osnove pridržan,


§. 5, Gdje bi iza sjećnje šume na gorah itd. zle posljedice po dotičnu
okolicu i žiteljstvo iz javnih i obće koristnih obzirah nastati mogle, imadu se
takove šume u zabranu staviti.


Pogledajmo samo na naše primorje, pak ćemo se osvjedoĆiti o potrebi te
ustanove, a interesantan študium nam pruža i samo zagrebačka i kalnićka gora,
u tom pogledu. Ta zabrana sastojat će se u tom, da se ustanovi u toj šumi
način postupanja, a s time i nnčin uživanja. Nastale tražbine na odštetu prosudjuju
se po obstojećih zakonih. To pravo državi svagdje pripada, te je ta
ustanova i u starom zakonu u §. 20. sadržana bila.


§. 6. Koje šume će se u zabranu staviti, dati će zemaljska vlada izviditi
po šumskom nadzotmičtvu, kano ti šumarska redarstvenoj oblasti, koje će o tom
na licu mjesta sve interesente saslušati, za da onda u dokazanom slučaju potrebe,
zem. vlada tu zabranu odrediti može, s kojom će se i cieli budući postupak
ustanoviti. U roku od 5 godina imadu se zabrane izviditi i ustanoviti
dalnja shodna. Dočim pako država u svojem kao i u interesu pućanstva stež
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 49 —


vlastnika ii slobodnom uživanju .svojine, stoga će se od toga vremena počam
takove šume imati i od poreza oprostiti, ili će ira se bar primjereni popust
podieliti. Premda je porez zajednički predmet, te o tom naš sabor nezakljućuje,
to ipak doćim je u magjarskom šumskom zakona u §, 2. ta ustanova takođjer
sadržana, neima zaprieka ni ste strane, da se ta pogodnost i nama dozvoli.


, §. 7. Košto se svaka odluka mora temeljiti na nekom razlogu, mora se
i u zabranjenoj odluci razlog iste navesti. Ako li se kurator postavi, mora se
naravno i taj naznačiti.


§. 8. Ta zabrana može se opet dignuti, kada prestane razlog s kojeg je
odredjena bila, uz isti postupak kao i kod nametnuća zabrane, nu prije imati
će dotičnik sve troškove obraćene na pomladjenje, upravu i nadzor, kao i
plaću kuratora namiriti.


§.9. Ovakova zabrana imade u svih posljedicah istu moć kao i sudbena
zabrana, za da se pređusretne svakom nesporazumljenju,


§. 10. Doćim je svrha zakonu omogućiti svrsi shodno uzdržanje šume, to
se s istima mora po naćelih šumarske znanosti tako postupati, te ih tako uživati,
da se ta svrha i postigne. To se pako može jedino time postići, ako se
gosp. osnove sastavlja.]u, ter nadležnoj oblasti na p(")tvrdu podnašaju, jer je u
njih ustanovljeno, koliko, kada i gdje će se sjeći i pomladjivati, te vlada onda
može lasno na temelju tih gospođ. osnova svoj vrhovni nadzor nad sumarni
vršiti. U starom zakonu nije se zahtievalo gospodarskih osnova za privatne
šume, nu ipak vlastnik šume po §. 4. nije smio šumu pustošiti t, j . š njom
tako postupati, da time daljnje plodjenje drva bude ili pogibelji izvrženo ili
posve onemogućeno. Tom ustanovom bio je svejedno vezan šumu uživati jedino
po naćelik umnog šumarenja, te je mogao sto^ra imati gosp. osnovu, koju su
veleposjednici, obično i oblasti, na potvrdu podnašali, za da tobož dokažu, da
će šumom primjereno po zakonu gospodariti.


Dočim je dakle u smislu zakona morao i do sada imati i privatni posjednik
gospodarsku osnovu, da izbjegne posljedieam §. 4., te da može u svako
doba dokazati da šumu nepustoši, već da promišljeno po njekoj osnovi šumu
sječe i uživa, te da se za pomladjenje iste brini, to neima razloga, da se i u
novom zakonu baš i izrično neustanovi, da je dužan gosp. osnovu sastaviti, te
ju na potvrdu pođnieti. I to tim prije u nas. dočim na šume privatne, četvrtina
ciele šumske površine odpada. A vlastnici su većim dielom sami veleposjednici,
od kojih se već obzirom na njihov znatan komplex šuma osobito u njekih okolicah
gosp. osnova pođpunim pravom i zahtievati mora, jer će i onako morat
imati šum. osoblje za upravu i nadzor, a dosada su se upravo ovdje, bar na
njekih mjestih, najveća pustošenja šumah događjala. Stoga je skroz opravdano,
da u buduće i oni gosp. osnove sastavljati i predlagati moraju, za da visoka
vlada, koja imade vrhovni nadzor nad svimi šumami, taj nadzor u istinu i vršiti
može te da imade jasnu sliku o stanju šumah, te gospodarenju s istima. Naravno,
da se ova ustanova neće moći protegnuti na one, koji imadu kakav kolinjak
ili u obće koju ral šumice- Menja se dakle samo forma, u interesu stvari.
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 50 —


§. 11. Gosp. osnove imadu se u dva primjerka sastaviti, te šum. nadzorničtvu
predložiti, da ih izpita na licu mjesta, te prama obnašašća povrati
na nadopuBJenje, ili ako su redovito po ovom zakonu sastavljene, imat će ih
zeraalj. vladi na potvrdu pođnieti.


Košto su se prije te gosp. osnove morale županiji podnašati, ili ih je
samo vlada istim dostavljala, te ih je onda žnp. nadšumar izpitao, te vladi
predložio na odobrenje, tako bi odsada isti posao obavljalo šumsko nadzorničtvo,
koje bi se odgovarajuće ustanovam ovog zakona´umiesto žup. nadšumarah imalo
stvoriti, kao oblast podredjena zem. vladi za provedbu šum. zakona odnosno
za obće gospodarstvene i redarstvene ustanove istog. Prije već odobrene gosp.
osnove imadu se u prepisu šum. nadzorničtvu dostaviti evidencije radi, kao i
poradi ustanove §.12.


§. 12. Odobrene gosp. osnove služe za ravnanje i strogo obdržavanje pri
upravi i uživanju šuma. te jedan primjerak dobije vlastnik, a drugi šum. nadzornictvo
odnosnog područja. Glavno je da se na to gleda da li se dotični
vlastnici drže točno gosp. osnove, da li više ne sjeku, i da li pomladjuju izsječene
površine, ostane li i u buduće sve samo na papiru, dočim se u narav
dnigcije radi. onda smo i opet tamo gdje srao bili, a da to nebude imati će
šumsko nadzorničtvo osobito paziti.


§. 13. U istom se ustanovljuje rok od 3 god. za sastavljanje gosp. osnova
na vlastiti trošak. Gdje su otežkujnće okolnosti kao izmjera i veće predradnje
napose kod privatnih posjednikah, može zem. vlada na obrazloženu molbu taj
rok na 5 god. produljiti, nu podjedno se imade primjereno predlogu vlastnika
raedjutimno uživanje tih šumah ustanoviti, za da nebi vlastnik samo stoga
zatezao s podnešenjem gosp. osnove, da može dulje po svojoj volji sjeći i pustošiti
šume. Taj je rok dovoljan i u naših okolnostih da se mogu gosp. osnove
sastaviti, jer se i onako kod većine vlastnikah na istih već radi.


§, 14. Gosp. osnova ustanovljuje točno način i kolikoću uživanja, to se
iste valja držati, nu ipak mogn doći i elementarne nezgode, koji nas primoraju
ođ gospodarske osnove odstupiti, te drugčije šume uživati, a možda i prehvat
učiniti n. p. ako se zareznici u četinjači pokažu ili vjetar stabla prevrši i t. d.
A može se i to dogoditi, da se momentano mogu drva zbog gradnje željeznice
itd. mnogo bolje unovčiti nego li ka^nje, kad neiraa te potrebe itd. U takovih
važnih i opravdanih okolnostih dakle može onda zemalj. vlada ua molbu dotičnog
vlastnika šume, dozvoliti, da se (donjekle) ustanoviv to ipak točno, od ustanova
gospod. osnove odstupiti, te i prehvat učiniti može, nu to se ipak ima kašnje
izravnati bez uštrba za gospod. osnovu i potrajno sumnarenje. Taj zahtjev je
skroz opravdan, te se mora u dokazanom slučaju u interesu vlastnika šume,
a i same države uvažiti.


§, 15. |Ako li vlastnici šuma tiepodnesu u opredjeljenom roku gospodarske
osnove vlastitom krivnjom, imadu se kazniti novčanom globom po hektar najmanje
sa 1 for. U nacrtu podpisatog bile su navedene´globe prama veličini
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 9     <-- 9 -->        PDF

- 51 —
površine, te bje maximum globe 1000 for., dočim bi ovako mnogo veće svote
izašle, te će se svakako imati maximum navesti.


Ova kazna se kod svakog polgodišnjeg zakašnenja opetuje, nu nesraije
dulje od 2 god. potrajati, jer onda ima šumarski nadzornik shodna odrediti, da
se na trošak dotičnog vlastnika gospod, osnova sastavi, jer se o tom radi, da
se te osnove svakako ućine,


§. 16. Za da se ne zateže od calendas grecas sa segregacijami, a u intesesu
boljeg i umnijeg šumarenja, imadu se iste izvesti za 3 god. Dočim su
većinom već izvedene, moći će se u tom roku zaostale lahko kraju privesti,
što napokon i u interesu obterećenika leži.


Ako koja stranka vlastitom kiivnjom segregaciju zategne, kaznit će se
globom od najmanje 2 for. po hektar, a neizvede li se i opet za godinu dana
iza toga roka, kazna je dvostruka, a da se segregacija ipak izvede, jer se o
tom radi, imati će šum. nadzornik staviti zemaljskoj vladi predlog, da se eventualno
i ureda radi na trošak krivca segregacija provede. Ako li m´barni sud
regregaciju zategne, onda se stranke nemogu na odgovornost pozvati,


§. 17. Dočim se želi šuma odnosno šumska površina navedena u §. 1.
uzdi-žati kao takova, nije slobodno bez dozvole zemaljske vlade nijedno šumsko
zemljište u drugu vrst gojitbe pretvoriti. To je ustanova i u starom zakonu ^
§. 2. bila.


§. 18. U istom se ustanovljuje kako se može ta dozvola od zemalj. vlade
dobiti. Vlastnici šuma imadu se na šumarsko nadzornićtvo obi^atiti s molbom,
kojoj se mora priložiti gospod. osnova, položajni nacrt tih i susjednih šumah,
te ostalih medju njima nalazećih se zemljištah, ter podjedno dokazati šumsko
statističkimi podatci potrebu ili korist preinačenja vrsti gojitb(-\ Ovom ustanovom
zajamčeno je vlastnikom šumah gdje se dokaže pra\a korist i potreba
preinačenja, da ju mogu postići, a s druge strane izbjegne se s time mogućnosti,
da se zatraži dozvola samo za to, da se nemora šuma uzdržati ili pomladiti,
pak da se ta površina kao za pašnjak potrebita prazna ostavi, da na
istoj trnje i kapinje raste.


§. H. Kod podjelivanja te dozvole mjerodavni su obziri javni, zđravstven
i narodno gospodarstveni, koje netreba pobližje razjašnjivati, jer su već iz
uvoda lahko shvatljivi, zatim da li je to zemljište kao oranica, livada ili vinograd
za stalno obradjivanje prikladno ili ne, ili pako da li je ta dozvola potrebna
samo zaprelazno uživanje t j . na koju godinu, a onda se ima površina
opet pošumiti.


§. 20. Isti ustanovljuje kako imade šumarski nadzornik s molbom za
krčenje šume postupati. Najprije imade o tom obavjestiti sve susjede i interesente
(n. p. ovlaštenike), da mogu možebitne privatno pravne prigovore kod
dotičnog civilnog suda staviti, a ako ih stave, imadu o tom šumar, nadzornika
obavjestiti, jer prije nemože izvid za dozvolu preduzeti.


Kada sud te prigovore rieši, odredit će šumarski nadzornik očevid na
lieu mjesta, ter k toj razpravi pozvati vlastnika, susjede, kao i ostale intere
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 52 —


sente, a u slučaju strategičkih i obranbenih obzirah i minist. ratno, gdje će
se onda odlučiti, da li se može iz javnih obzirah u smislu §. 18. i 19. ta
dozvola podjeliti ili ne.


§. 21. Za da se ta promjena vrsti gojitbe kako se dozvoli u istinu i
izvede, a ne da se možda time vlastnik šume rieši pomladjiN´anja, imade se u
toj dozvoli ustanoviti i rok do kojega se promjena vrsti gojitbe izvesti, te zem


3 za naniienjenu vrst težatbe prirediti ima.


§. 22. Promjena vrsti gojitbe smatra se izvedenom, kada po odstranjenom
drvu za pomladbu šumah nije ništa učinjeno. U nacrtu podpisatog bilo je predloženo,
da onda, kad se izkrčeno zemljište za drugu vrst gojitbe priredi n. pr,
preore za sijanje, ili zasadi lozom itd.


§. 23. U šumah koje su obterećene pravom drvarcnja n smislu §. 16.
imade se jedino ono uživati što gosp. osnova ustanovljuje. Ako su dakle prije veća
doznačivanja bila, morati će se ista stegnuti, jer ovlaštenik može samo u smislu
ovog §. svoj dio dobiti i tražiti. Političke oblasti riešavaju. ako li se ovlašćenik
i obterećenik neslažu samo glede načina kako da se izvršuje nepreporno inače
pravo drvarenja, za da se izbjegne svakoj neznatnoj a dugotrajnoj razpravi.


§.24. Šume se odgajaju i ciene ponajprije poradi drva, te je isto kao
glavni užitak. Nu uz to nam davaju i njeke nuzužitke, koru, pašu, žirovinu,
razno bilje itd. S toga obzirom na uzgoj glavnog užitka dopušteni su šumski
nuzužitci samo u toliko, u koliko neprieee valjano plodjenje i gojenje šumah,
kao što to n. pr. uz stelarenje biva.


§. 25, Da se dobivanjem nuzužitaka češće hotimice ili neznanjem šumi nenanaša
šteta, ustanovljeno je u ovom i sljedećih paragraflh, kako se ti nuzužitci
i u kojoj mjeri uživati budu mogli. Stelju od opalog lišća i mahovine može
vlastnik šume sakupljati samo drvenimi grabljami, ali nesmije zemlju izrovati
ili srgtati, jer se tim tlo slabi, a drvo na prirastu gubi, za to su zabranjene
željezne ^rablje, koje su težje i oštrije. Berek, žukovinu i ostalo bilje slobodno
je sama štednjom eventualnog mladog drvlja, odnosno naraštaja skupljati. Gdje
se je pravredjivarije istom obavilo, nesmije se steljariti, za da se humus stvara,
koj če povoljno djelovati na što bolji rast mladih stabalah. Po mjestih odredjenih
za podmladak, gdje bi se moglo budućem mladom naraštaju škoditi, zabranjeno
je takodjer steljarenje, jer čim je tlo kriepčije, tim sigurnije i bolje
mlada biljka uzpjeva. Tamo gdje se kani redovito stelja skupljati, treba da se
to i u gospodarskoj osnovi primjereno naglasi.


§. 26. Stelja od granja može se od stojećih stabalah koja će se istom
sjeći samo na ^/.t doljnjih granah škiještiti, a izvan sječine samo V;,, a nesmije
se u tom slučaju slabije grančice nalazeće se međju jačima uzimati, a uz to se
može to kljaštrenje izvadjati samo od rujna do konca ožujka, nu ne po najljućoj
zimi, niti smije onaj koj se na stablo penje željezo na obući imati, jer bi se
time stabla oštećivala- Od ležećih stabalah mogu se naravno sve hvoje okljaštriti.


§. 27. Dočim nam stelja stvara šumsku crnicu, a i šuma na dobroj zemlji
bolje i uspješnije rasle, to se može stelja na istom mjestu kupiti najviše svake
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 11     <-- 11 -->        PDF

»- 58 —


10 godine, a nije slobodno kupiti istodobno stelju od lišea i granja, jer bi time
šuma štetovala na prirasta.


§. 28. Pasa n otvorenih šuraah slobodna je uz nadzor pastira, za da blago
u branjevine neulazi. U branjevine, koje se kao takove kroz obćinske urede
pur,anstvu proglase, nesmije se blago na pašu tako dugo tjerati dok se i opet
otvorenimi neproglase, što se može jedino učiniti, kada je pomladak tolik, da
ga blago nemože više ogrizti i uništiti. Ovakove branjevine imadu se osim zabrane
i ograbati ili ograditi, ili bar vidljivimi znaci od slame itd. označiti.
Kod šumah prebrojenih t j . takovib gdje se pojedina stabla vade ako se bojati
za pođmladak može šumsko nadzorničtvo u interesu uzdržanja šumah opređieliti
najveći broj blaga koje se u obće u dotičnu šumu na pašu tjerati smije,


§. 29. Poradi štednje pođmlađka, koj se kada je pod sniegom, te u obće
zimi, nemože oštetiti vožnjom, padanjem i izradjivanjem stabala kao ljetu, kao
i iz tehničkih obzira, imadu se drva sjeći samo jeseni i zimi te najdulje do
konca ožujka izvesti. U osobitih nepredvidljivih slučajevih može vlastnik šume
ipak vrieme izvoza i produljiti. Nu ^Aje drngcije nemože biti slobodno je sjeći
drva i u proljeću i ljeti, nu do sljedećeg se proljeća imadu drvo svakako
izvesti. Kod siečnja stabalah zabranjeno je ostavljati panjeve, toli iz obzira
štednje drva, kao i zato jer su ti panjevi naravno leglo škodljivih zareznika.
Da se pri siečnji i izvažanju drva kao i kod skupljanja stelje, treba čuvati
svake oštete obližnjih stabalab i pođmlađka. sadržana je ustanova u ovom paragrafu.
Za svako doznaćeno drvo ustanovljuje se rok izvoza, za da se tim neneprieči
pomladjivanie, neotešćuje nadzor, to pod izlikom dobljenog drva neprave
Štete. A da se to postigne, ustanovljeno je košto i u starom zakonu, ako
se drva doznačena neizvezu do ustanovljenog roka, da pripadnu u korist vlastnika
šume.


§. 30. Kako se imade doznaka stabalah u šumi obaviti, ustavljeno je time,
da se doznaka stojećih jaćih stabalah obavlja doznačnim čekićem t. j . da se na
panju stabla s istim udari biljeg, a kod slabih stabalah, gdje se to nemože kao i
kod pruća treba točno raztumačiti i primjera radi označiti ono što se ima sjeći.
Ležeće drvo pokaže se na samom mjestu, kao i panji itd., naznačiv podjedno
vrieme skupljanja poradi nadzora te prepriećenja štetah.


§ 31. Za slučaj ako li se gle.de potrebe na drvu dogodi medju ovlaštenikom
i obterečenikom kakovo nesporazumljenje, imati će o tom politička oblast
suditi, nu moći je i redoviti put pravde poprimiti. Ovlaštenik dobije drva samo
za svoju potrebu, budi za gradnju ili gorivo, te ako ista prodade ili u druge
svrhe upotrebi nego li mu po pravu pripada, kaznit će se u smislu §, 124.,
jer da podmiri svoju potrebu mora onda štete pi*aviti, a zlorabi bla-godat
stečenog prava, te koje mu je i zakon dao.


§. 32. Obćinske šume nije shodno medju obćinare porazđjeliti, jer bi onda
lahko svaki svoj dio uništio, te neimajući drva, kod drugih ista krasti morao,
a s druge strane već i iz razloga klimatičkih odnošajah nemože se dozvoliti,
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 54 —


da se takav veći komplex šuma imišti pa napokon je i svrha ovom zakonu iz


obrazloženog uvoda, da se šume i šumska površina uzdržaU nastoje.


Nu u slučaju, ako.se u smislu §. 18. i 19. promjena vrsti dozvoli i izvede,
ter ako je u kojoj obćini oskudica na oranica i livadah, ter đieiitba šumah
i iz gospodarskih obzirah potrebna, može u takovih slućajevih zemaljska vlada
na temelju obrazloženog izvješća šumarskog nadzorničtva takovu đjelitbu dozvoliti,
nu i to samo za njeki dio šumskog zemljišta, doćim se i nadalje
potrajno šumarenje osjegurati imade.


§. 33. Tko pogleda pobližje naše obćinske pašnjake, uviditi će da je baš
gTehota, da tolike rali povišine prazne stoje, a obćine ipak od istih porez plaćati
moraju, a plaćati će doskora i veći. Navadja se obićno, da ih trebaju za
pa^ii, nu za ovu bile bi dovoljne one površine, koje su prazne, nu ima pašnjaka,
koji sa šumom obrašteni. dapače kao takova i u gruntovnici i katastru
uneseni, te u kojih, tko je marljiviji i đrzovitiji sjeće po volji, vozeć drva na
prodaju, a obćina plaćaj porez od zemljišta, koje pojedinci uživaju. Kada bi se
medjntim na takovih mjestih redovita šuma uzgajala mogla bi biti liepim dohođkom
obćine, a i žiteljstvo došlo bi do potrebitih drva. Te je stoga i u toj
osnovi ustanovljeno: da se obć. pašnjaci, koje zatekne ovaj zakon, da su takovim
drvom obrašteni. da se mogu u šumu pretvoriti, imadu šumom smatrati.


§. 34. Ako li se tko usudi šumsko zemljište navedeno u §. 5. nepovlastno
u drugu vrst gojitbe pretvoriti, ima se za to kazniti i to za svaki hektar najmanje
! for.. a za ostalo sa 50 uove. Ta je kazna kao minimum, nu polag
otežknjućih okolnostih može i mnogo veća biti. Da ta krčevina i opet šumom
postane, odrediti će šum. nadzornik rok u kojem se imade pomladiti, nu taJ
nesraije dulji biti od 5 godina. Neućini li se to, a ovom roku, kaznit će se
drugi put, a naplodba po šumskom nadzorničtvu na trošak krivca izvesti. Šumski
nadzornik zato je i postavljen, da bdije nad tim, da se šumski zakon vrši, neće
li ga dakle vlastnik sam „vršiti, to će se morati na njegov trošak odnosne ustanove
provadjati dati. I po starom zakonu se je taj prestupak kaznio, nu u novijih
zakonih kao n. pr, u magjarskom pošlo se je i dalje, naredjujuć da se
po odnosnih šumarskih organih ono izvede, što bi sam vlastnik učiniti propustio.


§. 35. U interesu umnog šumarenja potrebno je, da se UvStanovi zakonom
rok do kojega se imadu novo izsjećeni dielovi šuma pomladiti. Nu imade šumah,
gdje bi i u roku od 5 godina tlo moglo nesposobnim postati za pomladjenje,


n. pr. tamo gdje tlo brzo obrasta trnjera, korovjem, ih gdje bi mogla voda
humus splaviti itd., tuj se imade što kraći rok opredjeliti, ter isti i u pomladnoj
osnovi i naročito označiti. Docim će se naći starijih zaostalih nepombidjenih
sjećinah i f´istinah, a od potrebe je, da se i one pomlade, to se ima
svake godine barem toliki dio od istih pomladiti, koliko imade obhođnja godina.
§. 36. Tko bi se usudio šume potrošiti tako, da bi usljed toga daljnje
pomladjenje drva pogibelji izvrženo bilo, n. pr. ako je tlo podivljalo, ili se nije
oplodna sjeća u redu vodila, imat će se kazniti u smislu §. 34, Ako li je pako
pomladjenje uz normalne obstojnosti skroz nemoguće, imat će se krivac dvo"
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 13     <-- 13 -->        PDF

strukim gornjim iznosom kazniti. Slična ustanova bila je bo i u starom zakonu
u §. 4. sadr/ana.


§. 37. Dočim vjetar može silne štete šumi nanieti, uapose ondje, gdje se
jedna šuma izsječe. te susjedna najednom izvrgne pogibelji vjetra, jer stabla
nisu dovoljno ojačala za odolieti istomu, stoga se ima u onom slučaju, kad bi
se koji dio šume sasvim posjekao, a mogla bi nastati takova pogibelj za šumu,
za da se ista odkloni od postojeće šume ostaviti rub barem 50 metara širok
(zvan šumski plašt) dotle, dok susjedna šuma nedoraste, da po načelih šumske
znanosti bude za sječu prikladna. U tom plastu mogu se za to vrieme ipak
pojedina stabla vaditi prebiranjem. I ta je ustanova i u starom zak. u §. 5.
bila već sadržana.


§. 38. Osim šumah, koje su u zabranu stavljene po §. 5. o. z. moglo bi
se ipak u njekih n. pr. gdje je pjeskovito tlo, isto razrahliti, kad bi se velike
sječe vodile, isto tako i na strmih visinah, gdje bi voda mogla crnicu odnieti,
na obalah povećih riekab, koje bi mogla voda podrovati, kao i u obće tamo
gdje se bojati popuzinah tla, imade se samo na takav način i toliko sjeći, ter
namah pondaditi, da se tim štetam može predusresti. Svaki prestupak kazui se
globom od najmanje 50 novč. po hektaru, a ujedno će imati nadzornictvo
shodna odrediti glede daljnjeg postupanja i uživanja s takovom šumom. Stoga
se ima i kod sast.a^]janja gospodarske osnove na to već obzir uzeti. ,


§. 39. Za prekršaje šumsko redarstvene, koje sam vlastnik šume počini,
u pogledu kazne i troškova odgovoran je isti sam, nu isto tako odgovoi´an je
i za. one kvarove, koje drugi počine njegovim znanjem n, pr. njegovo upravno
ili nadzorno osoblje, jer bi inače da izbjegne kazni, vlastnik mogao krivnju
svaliti na svoje osoblje, bilo ono krivo ili ne, to pako prepriečiti dužnost je
zakonodavca.


§. 40. Dočim se šume samo polag gospodarske osnove u smislu §. lO.


uživati smiju, to će se svaki prestupak te ustanove u koliko ovaj zakon drug


čije neodredjuje kaznit no\čanom globom od najmanje-25 fer. po hektaru.


§. 41. Sve protuzakonite čine, koje počine vlastnici šumah u smislu usta


novah ovog zakona, vlastan je svatko prijaviti šumarskom nadzorničtvu ili po


litičkoj odlasti. Šumarsko nadzornictvo jest šumarsko redarstvena oblast, samo


se bo na temelju strukovnog spoznanja može prestupak ocieniti.


§. 42. Za upravu i uzdržavanje šuma, sastavljanje i izvadjanje gospodar,


osnovah, dužni su posjednici šumah u koliko to sami obavljati nemogu a i ne


znadu, postaviti šumske činovnike, priznate za samostalno vodjenje šumskog


gospodarstva. Šumsko nadzornictvo kao organ za provedbu šumskog zakona


mora znati za sve šumarske činovnike i njihove sposobnosti u svom okružju.


Stoga će one šumske činovnike, koje vlast državna ili zem. imenuje odnosno


potvrdjuje, nadzorničtvu priobćiti, a one, koje sami posjednici šuma navedeni


u §. 4. točke b) postavljaju, imadu i sami prijaviti šumarskom nadzorničtvu, za


da isto imenovanje njihovo odobriteljno no znanje uzeti uzmogne. Nu pošto od


malo posjednikah nemože svaki sam za se držati šumarskog činovnika, to ih se
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 56 —


može uz dozvolu šumarskog nadzornika više složiti na zajedničko držanje. Činjenica,
koja i u drugih zakonit sadržana.


§. 43. Netreba obrazloženja.


§. 44. Netreba obrazloženja.


§. 45. Slična ustanova sadržana je n. pr. i u novom magjarskom zakonu.
Medjutim će samo u slučaju dokazane potrebe prisiliti zemalj. vlada i privatnog
posjednika, da udovolji ustanovam šumskog zakona u obćem interesu, obzirom
na ustanove ovog paragrafa.


§. 46. Ti zalijevi za iugarsko osoblje odgovaraju zvanju i odnošajem.
Dočim lugar mora i onako uvjek u šumi biti, a lov kod nas nije od tolike
vriednosti, da bi se posebni organi za nadzor lova postavljati morali, može
isti i podjedno čuvarom lova biti.


§. 47. Netreba obrazloženja.


|. 48. Za da šumski činovnici i lugari postanu dionici pravali javne straže,
jer se kao takovimi smatraju, da mogu uspješno šume nadzirati i od štetah
braniti, biti će potrebno da se kod političke oblasti polag stare prisege zaprisegnu.


§. 49. Ustanovljuje jasno sve, te netreba obrazloženja.


§. 50. Dotično šumsko i Iugarsko osoblje polažuć prisegu navedenu u §.


48. već se time zaklelo da neće nikoga nedužnoga ni krivo tužiti ni osumnjičiti,
i da će prouzročene štete sdušno i polag najboljeg znanja procienjivati,
stoga što isto izkaže glede učina i okolnostih, koje se odnose na izvršivanje
službe njegove, treba da ima silu pravnoga dokaza, dok god budi kojom okolnošću
nenastane pravedna sumnja glede njegova izkazivanja.
§. 51. Puške, koje nosi šumarsko osoblje imale bi biti proste od poreza,
kao i u Magjarskoj, u smislu §. 40. magjarskog šumskog zakona.


§. 52. Kao javna straža može se šumsko i Iugarsko osoblje oružjem poslužiti
samo u slučaju pravedne obrane. Dočim pako taj slučaj može žalibože
češće nastupiti, hoće li se služba valjano vršiti, a s druge strane, da se predusretne
tomu, da se mora isto osoblje u pogibelji svog života hitcem iz puške
braniti, koj može lahko smrt protivnika prouzročiti, biti će umjestno, te sigurna
obrana, a bez pogibelji života bodež na puški, košto ga imadu ostale
straže, pak je stoga i u §. 51. to za buduće odredjeno.


§. 53. Netreba obrazloženja.


§. 54. Za da ima šumsko nadzorničtvo točan pregled o svih šumskih činovnicih
i službenicih, to imade vlastnik šume kada mu koj šumar ili lugar
umre ili kad iz službe izstupi to prijaviti.


§. 55. Netreba obrazloženja.


§. 56. Kako u uvodu spomenusmo stare šume se prekomjerno sjeku, a
mlade koje se sade i odgajaju, popali pučanstvo naviklo imati sve otvoreno za
pašariju, misleć da će se onda otvoriti, jer je time osujetilo pomladjenje površine.
Šumski požari u nas, u njekih su predjelih tako rekuć u običajni. Kolika
je to šteta dovoljno je ako navedemo, da su time propali i onako kod
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 57 ~
nas veliki troškovi pomladjenja, da se tim gubi na prirastu, a posljedica toga
je i to, da tlo podivlja. Stoga je od potrebe, da se šumskim požarom strožijimi
ustanovami na put stane.


§. 57. Netreba obrazloženja.


§. 58. Da se izbjegne požarom imade se vatra ložiti na ustanovljenih
mjestih uz gori navedene uvjete. Nu tko bi ipak samovoljno vatru ložio od
koje se porodi šumski požar, imati će se kazniti po najstrožijih ustanovah
kaznenoga zakona za zločine paleža, jer bi se možda jedino onda tomu palenjn
na put stati moglo, koje se u nas skoro svuda razžirilo napose po gornjoj
Krajini i Slavoniji.


§. 59. Netreba obrazloženja.
§. 60. Hoće li se postići svrha, valja poprimiti i sve u osnovi tog ma i
stroge mjere, koje u ostalom samo žalostnim potrebam i obstojnostim odgovaraju.


§. 61. Košto već u staronr zakonu uvršteno je i ovdje, ako li polag okoinostih
takav prestupak pred redoviti kazneni sud spada, to će se i po kaznenom
zakonu i suditi.


§. 62. U savezu prije spomenutim.


§. 63. Netreba obrazloženja.


§. 64. Ustanove ove leže u interesu stvari.


§. 65. Kod gašenja može se dogoditi, da se nanese šteta tudjem zemljištu,
jer se mogu plodine nalazeće se na istom uništiti itd, S toga imade
onaj na čiju korist se gašenje preduzelo štetu naknaditi, osim ako se je sam
koj oštećenik gašenjem izbavio od većih štetah.


´ §. G6. Da se paležu šumah gdje mah preotme, na put stati može, jer
proračunamo li posrednu i neposrednu štetu, koja se nanaša požarom samo na
1 rali šumske površine, naći ćemo da je veća od vriednosti obične kuće, dočim
se pako može i za to u slučaju potrebe prieki sud proglasiti, to se može
istim pravom i za palež šumah isto zahtievati.


§. 67. Zareznici i kukci veoma mogu postati pogibeljni po šume, s toga
valja, da se tim činjenicam posveti osobita pazka. Od kolike pogibelji n. pr.
rod bostrichus po šume postati može najbolje nam svjedoči onaj više milijuna
forinti kvara u češkoj šumovi god. 1870.-—1874.


§. 68. Potiče iz ustanova §. 67.


§. 69. U obćem je interesu, da se tomu zlu već u početku na put stane,


što bi kašnje dok se razširi težje bilo.


§. 70. Ustanova koju same okolnosti opravdavaju. ,


§. 71. Svaki zakon koj se stvori treba i provesti, nećemo li da samo na


papiru ostane, a da se zlo i dalje širi, odnosno da nam nenosi korist, kojoj se


od istog nadamo.


Kako u uvodu razložismo, šume nam propadaju s jedne strane zbog manj


kavosti starog šumskog zakona, koj neodgovara našim odnošajem, a s druge


strane se nije ni ono što stari zakon i sadržavao dobra pi´ovadjalo, niti se je


do sada mnogo pazilo na to, da li se šumski zakon vrši iii ne.
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 58 —


Gospodarske osnove nisu se sastavljale, a gdje su se i sastavile te na potvrdjenje
pođniele, iza potvrde iste nije se nitko brinuo, da li se i zbilja samo
ono sjeće što gospodarska osnova propisuje t. j . godišnji etat ili pako možda
i više. Kao što od glavnice hoćemo li ju trajno uživati smijemo samo kamate
iste trošiti, tako i od šume odnosno drva, koje nam glavnicu predstavlja možemo
samo poprečni godišnji prirast drva kao kamate uživati, jer trošimo li
više dirajuć u samu glavnicu, to ćemo na jednom doći tamo, da ostanemo bez
kamatab i glavnice, to jest bez šume, odnosno drva. Ni zato se do sada nije
nitko brinuo, kako se izsjećeni dielovi pomladjnju, pa ipak je to reć bi glavno
za obstanak šuma. Iz toga vidimo, da premda si je već po starom zakonu država
pridržala vrhovni nadzor nad sumarni, to se ipak tim pravom služila nije,
te smo stoga došli do toga, da svi uvidjamo, da ta.ko dalje ostati nemože.
Kod visoke vlade kreirano bje mjesto šumarskog izvjestitelja, te na to mjesto
postavljen muž strukovnim znanjem i marljivošću jedan od prvakab, nu koj uz
najbolju volju nemože uz svu požrtvovnost svim zahtjevom i potrebam udovoljiti.


Kod županijah budu kreirana mjesta županijskih nadšumarah, nu od tih
su za sada već tečajem njekoliko godinah samo 4 mjesta popunjena. Ovi bez
opredieljenog djelokruga, a pridjeljeni županijam samo kao nnzizvjestitelji za
šunuirstvo, a uz to imajući rukovoditi jošte i nadzor i upravu obćinskih šuma,
bez neposredne oblasti, koja bi ih nadzirala u njihovom djelovanju, neizpuniše
podnipošto željene nade. S toga je od potrebe, da se sada, dočim se je i Krajina
s materom zemljom spojila, i šumarskim potrebam zemlje veća pozornost
posveti, pak da se s tom najvažnijom granom našeg narodnog gospodarstva što
racionalnije postupa, docim su nam šume tako rekši glavnim vrielom dohodka,
u koliko nam je industrija, obrt a i samo poljodjelstvo jošte na vrlo nizkom
stepenu razvitka. Imao bi stoga kod visoke vlade stvoriti samostalni šumarski
odsjek, koj bi imao vrhovni nadzor nad svimi sumarni, te shodnimi naredbami
popunjavao i razjašnjivao šumski zakon, odnosno davao pravac šumareriju, prema
nastalim odnošajem zemlje, te napredku struke, s toga i ustanove ovoga paragrafa,
obzirom na koji će upravljajući odbor još i posebnu osnovu organizacije
šumarstva u zemlji imati izraditi, odnosno visokoj vladi podnieti.


§. 72. Samo onda kada se svi vlastnici šuma nadziru glede gospodarenja
i postupanja s sumarni, te se na licu mjesta sve ispita i prispodobi s onim
što je na papiru ustanovljeno, mogu se narodni interesi uzcuvati, ter obćim
zahtjevom udovoljiti. To su uvidili osim drugih i Magjari, koji su sigurno dosta
liberalni, te koj zakon veleposjednike u mnogom steže, ali su ipak, osvjedočeni
0 potrebi te institucije, istu takodjer uveli u svoj šumski zakon.


§. 73. Šumsko redarstvene prestupke navedene u ovom zakonu koje počine
sami vlastnici šumah, može samo onaj prosuditi, koj ima temeljito strukovno
naobraženje- S toga bi bila prva oblast za te prekršaje šumsko nadzornictvo,
druga oblast pako zemaljska vlada.


§.74. Ustanova, koja leži u samom interesu stvari.


§. 75. Netreba posebnog obrazloženja.
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 59 — "
§. 76. Po starom šumskom zakonu razlikuju se čini počinjeni u šumah po
tome, imali dotičnik u istoj šumi kakovo pravo uživanja ili ne. Ako imade u
dotičnoj šumi pravo služnosti, to se taj čin kvalificira kao šumski prekršaj ili
ti obično rečeno šumski kvar.


Neima li pako prava na uživanje dotične šume, onda taj čin sačinjava
kradju. Za šumske prestupke bijaše nadležna politička oblast, a za kradju
polag ustanova kaznenog zakona kotarski sud, odnosno sudbeni stol.


Upravo ta ustanova zadala je našim šumam reć bi smrtni udarac.


Pojedini ovlaštenici znajuć da će za počinjenu štetu biti istom nakon godina
k razpi-avi pozvani, a odsudjeni na odštetu, da će moći istu dužni ostati,
a ako su uz to i kažnjeni bili, to možda jedino ukorom ili na dan dva zatvora.
S toga neki i življahu jedino od ovlaštene kradje drva, napose oni blizu gradova,
gdje se drva bolje prodati mogu, ili gdje se pače gotova roba kao duge,
šindre, itd. kupuje.


Uz siromaštvo, navikli, kadšto raztrošno živjeti, nadjoše seljaci aajbližje i
najlaglje vrielo dohodka, u prodaji drva, pak s toga hajde u šumu.
Takovim postupkom haraju se šume obćinske, kao i sve druge obterećene
služnostju, jer ni zakon ni pučanstvo nesmatrahu to kradjom.


Dočim pako ovlaštenik ili suvlastnik imade pravo samo na zakoniti užitak
drva ili paše, koj mora dobiti i dobije, to ako si samovlastno izvan toga prava
što prisvoji, time svoje suuživaoce ili suvlastnike prikraćuje u svoju vlastitu
korist ter se zato takovi čini kada se u većoj vrieđnosti počine nemogu već
prostim prestupkom smatrati, niti se smatraju u drugih kulturnih i naprednijih
država, već na prosto kradjom.


S toga se u ovoj osnovi za da se tomu zlu na put stane, kvalifikacija čina
ovisnom učinila od količine, odnosno vrieđnosti počinjene štete, kao i od okolnostih
pod kojima je ista počinjena, a ne od pravnog naslova počinitelja, te se
prema tome čini diele na šumski prekršaj i zločin, počinjen šumskom kradjom
ili zlobnim oštećivanjem. Tako sačinjavaju u smislu ovog §. šumske prekršaje
navedene u II. i III. pogl. ovog djela učini počinjeni proti sigurnosti šumskog
vlastničtva, izuzam onih — ako:


a) efectivna (zbiljna) vriednost ukradjenog stojećeg stabla, u času učina,
bez priračunanja posredne štete,
b) u slučaju zlobnog oštećivanja branjevina i kultura — prouzročena šteta
25 for. nađmašuje.


Samo dakle za stojeća stabla, jer se kradji ovih prije svega imade na
put stati, hoćemo li stare šume občuvati, kao i za zlobno oštećivanje branjevina
i kultura, da se uzmogne na izsjećenih površinah mladi naraštaj podignuti,
te mlade šume odgajati — ako prouzročena šteta 25 fr. nađmašuje, gdje već
dakle mora prama toj vrieđnosri svakako i znamenita šteta biti, nemože se
učin već smatrati šumskim prestupkom.


§. 77. Tko ima kakovo pravo na uživanje šume jer je ovlaštenik ili suvlastnik,
imade usljed toga prava samo u slučaju potrebe, iz dotične šume do6
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 60 —


biti drvo za ogriev, kao i 2;a građju, za popravak zgradah itd., te prama dotičnim
ustanovara dobije takovo badava odnosno uz sniženu taxu.


Neupotrebi li to drvo u onu svrhu za koju mu je dano, već da ga n. p.
prođa, da se dobitkom od istog okoristi, ili da isto u obće u drugu svrhu upotrebi,
počini time takodjer šumski prestupak, jer lišen potrebitog mu drva, da
potrebu namiri, morati će onda u šumu krasti, a da se to preprieći. svrha je
ovoj ustanovi.


§. 78. Sliedi iz navoda kod §. 76.
§. 79. Ne treba obrazloženja.
§. 80. Dočim se šumska kradja ili zlobno oštećivanje u branj. i kulturah


ako li nadmašuju vriednost od 25 fr. polag §. 173. i 83. a kaz. zak. zločinom
smatra u smislu §. 78. ovoga nacrta, to dosljedno tomu ako U je vriednost ili
šteta i izpod 25 for. ako u tom pogledu koja od onih okolnostih predleži,
usljed kojih kradja ili zlobno oštećivanje u smislu kazn. zak. (§. 174 i 176)
zločinom se smatra — takovim se smatrati imade uz sledoče okolnosti:


1.
Bez svakog obzira na vriednost,
a) ako li je kradljivac imao pušku ih drugo kakovo oružje pogibeljno za osobnu
sigurnost, pređpostavljajuć, da je isto sobom ponesao u nakani kradje ili
zlobnog oštećivanja. Docira pako sjekiru i slično oružje za ciepat i obarat
drva mora imati, to se ta ustanova proteže ovdje samo na oružje za strielivo,
odnosno takovo, koje nije trebao poradi siečnje drva. (§. 174 I. k. z.),


6) ako li je kradljivac
kad ga zatekoše na kradji ili u zlobnom oštećivanju u
istinu silu iU pogibeljnu pretnju prama čuvarskoj osobi upotrebio, za da
se u posjedu ukradjene stvari uzdrži, (§. 174 I. k. z.) ih nadalje zlobno
oštećivanje branjevina i kultura nastavljao.


2. Ako U kradja i zlobno oštećivanje branj. i kult. više od 5 fr. iznaša,
a) ali se počini u družtvu jednog ili više kradljivaca (§ 174. II. b. k. z.)
b) ako li se počini na drvu ih u branjevinah i kulturah u zagajenih šumah
grabami, plotom itd. ili osobitim oštećivanjem šumah (§. 174. II e. k. z.)


3. Bez obzira na vriednost, ako h je kod počinitelja kradja ih zlobno
oštećivanje postalo običajem (§. 176. L k. z.)
§.81. Moglo bi se naći i takovih kradljivacah koji bi i sada htieh živjeti
od šumskih kradja, ili blago pasti po branjevina i kultura, gdje je liepša
paša, pak da se i tomu na put stane ustanovljuje se, da krivac koj bi u roku
od 3 god. 3 puta kažnjen bio, postaje navadnim (šumskim) kradljivcem polag
§. 176. I. k. z., te bez obzira na iznos vriednosti počinjava svakim svojim od
gore ponienutih čina, zločin kradje.


§. 82. Ako dotični krivac koj je bio odsadjen sbog zločina nakon 3 god.
opet šumski prekršaj počini, dočim je tim ipak pokazao da se je poboljšao, te
možda neopreznošću ih lahkouranošću novi prekršaj počinio, neima se to kao
zločin smatrati, već samo kao opetovani prekršaj (prlupadnik) te u smislu o. z.
strožije kazniti.
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 19     <-- 19 -->        PDF

" 61 —


§.83,. Primjer: Metko posječe liep hrast koj je ostavljen za naplodjenje,
taj ima dakle za da vlastnika šume podpuno, odšteti ne samo vriednost hrasta
platiti, već i posrednu štetu koja je time nastala, što će vlastnik šume morati
sada žir kupiti i pod motiku saditi, docim mu hrast kojega je u tu svrhu
ostavio bio, neće žirom više uroditi, niti će se površina sama od naravi hrastikom
pomladiti, a takovih imade više slučajevah, a na ove se odnose i ustanove
ovoga paragrafa.


Načelno imade se kazniti novčanom globom. Nu može se i na zatvor ođsuditi
ali i to samo u onom slučaju ako se unapred znade daje globa neutjeriva,
a zatim u opetovanom slučaju prekršaja ako će to biti osjetljivija kazna
od globe.


§ 84. Sliedi iz prijašnjega. ^


§. 85. Da se krivac što osjetljivije kazni, da u buduće šumu neoštečuje,


made se kod promjene novčane globe računati; ako li je izpod 2 fr. 1 dan
zatvora, a za svaka daljnja 2 ir. 1 dan više, jer su obično kradje od 2 for.
srednje vriednosti.


§. 86. Nu da se ipak njeki maximum obzirom na §. 85. ustanovi, odredjuje
se u tom §. da je za šumske prekršaje običan zatvor od I do 14 daimb,
a u otežkujućih okolnostih navedenih u §. 91. najviše 30 danah.


§. 87. Predstavljajuć da će eventualno i članovi obitelji za obitelj, služinčad,
šegrti, djetići, radnici — za svoje gospodare šnmske prekršaje i zločine
činiti, a s druge strane docira su oni poslednji za prve odgovorni, jer imadu
dužni im nadzor nad njima vršiti, (kamo se broje i osobe stojeće pod skrbničtvom
i kuratelom) imadu se i ovi k razpravi pozvati, te nedodju li svakako
su dužni naknaditi štetu i troškove podmiriti, te će se i ovrha´ proti njima
voditi, u koliko je proti krivcu ostala bezuspješna.


Isto tako i oni koji imadu u šumi šumske proizvode izradjivati, kao trgovci
ili oni koji ih izvažaju, odgovorni su za svoje punomoćnike i radnike, jer
bi se inače pod krinkom ovih mogli najliepši hrasti sječi, koje krivci nebi
mogli namiriti, te bi tako vlastnik šume prikraćen bio. U svakom slučaju pako
treba da imadu vlastnici pravo regresa proti krivcem.


§. 88. Netreba posebnog obrazloženja.


§§. 89. i 90. Netrebaju posebnoga obrazloženja.


§. 91. U istom se navadjaju otežkujuće okolnosti, koje t^kodjer netrebaju
posebnog obrazloženja.


§. 92. Gdje je jedna iU više otežkujućih okolnostih imade se jednostavna
globa od jedan i pol stavnog do trostrukog iznosa iste povisiti, jer je takav
osjetljiviju kazan zaslužio, nu ipak nesmije se prekoračiti kazan zatvora preko
30 danah u smislu §. 86.


§. 93. Kad se komu nesreća dogodi n. pr. da mu se kola potaru itd., to
će si u selu lahko pomoći, nu može se to dogoditi i u šumi ili Wzn šume,
gdje nemože iči u selo po manjkajući mu komad drva, već je prisiljen isto u
šumi potražiti, to ipak imade za 2 sata taj slučaj prijaviti šumskom osoblju.
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 20     <-- 20 -->        PDF

. _ 62 — .


ili obćinskom uredu ili poglavaru, jer će se inače to pravom smatrati kao
šumski prekršaj.


Nu i u tom slućaju, mora naravno eventualno prousiročenu štetu krivac
nadoknaditi.


§, 94. Dočim gospodar imade dužni mu nadzor vršiti nad osobljem koje
mu blago pase, to bi u protivnom i sam gospodar mogao slugu sklonuti da
blago u branjevine tjera, gdje se blago bolje uzhranjuje, da se tomu na put
stane, imade se vlastnik blaga obvezati kvar nadoknaditi, ako li krivac nemože.
To je uztanova u ostalom i u našemu poljodjelskom zakomu.


§. 95. Ako se šumskom kradjom prisvojeni predmeti povrate ma i dielomiče,
ili se koj dio od istih u šumi ostavi n, pr. hrast se posjeće te doljnji
dio na duge izradi, a vrh se ostavi, to će se za taj vrh proda li se -- manje
dobiti, nego li bi se razmjerno onda dobilo, da se cielo stablo prodaje, jer ili
neima potrebite duljine, ili je gornji dio i lošiji, a može biti da su ljudi i drugimi
poslovi tako zabavljeni da neće drva kupiti, u tom slučaju dakle treba
da se ostatak samo polag vriednosti mjestne ciene odbije od odštetne svote.


§. 96. Da se oštećenik podpuno odšteti ustanovljeno je u ovom §., da
mti je ako se nezadovoljava sa odštetom u smislu ovog zakona, a može dokazati
veću naknada, slobodno istu tražiti i redovitim putem pravde.


Slična ustanova je medjutim već i u starom zakonu u §. 76. sadržana bila.


%, 97. Troškove razprave: t. j . dnevnice lugarom, svjedokom itd. kao i
troškove utjerivanja imadu okrivljenici razmjerno nadoknaditi. Eazprave se bo
te proti više njih na jedan dan povesti imadu, i to s toga, da ti troškovi za
pojedinca ne budu preveliki, ter da se i onako siromašno pučanstvo ne globi
bez potrebe, a s druge strane valja, da se već i stoga proti više njih razprave
vode, da lugari što manje budu odsutni od svojih čuvarijah, jer pučanstvo
upravo onda kada znade da je lugar odsutan kod zazprave, najprije sjeće u
šuma, te tako prouzročena šteta, dopitanu odštetu znatno nadmašuje, a tim se
vlastniku šume samo jošte veća šteta nanaša, u mjesto koristi.


§. 98. Nasljednici bo imujući bar posredno od takove štete koristi neka
i troškove nose, nu nedosudjene odštete nek se u smislu kaznenog zakona
brišu, —


§. 99. Sadržan je i u starom zakonu pod §. 69. te netreba razjašnenja.


§. 100. Za proračunavanje odštetah, za da odnosne razpravljajuće oblasti
i sudovi mogu opravdane odsude izreći, imade se za svaku županiju sastaviti
cienik, za proračunavanje vriednosti odtudjenog predmeta (drvo itd.) cienik za
štetu u branjevinah itd. kao i za troškove izgona.


To je i u starom zakonu, osim izgona. Često se bo dogadja da lugari
nadju blago u branjevinah i bez pastira, te im je dužnost, da na put stanu
daljnjoj šteti, isto iztjerati iz šume, a neznajuć možda ni gospodara kojemu
spada blaga, primorani su tjerati blago više puta tja u selo, da se gospodar
pronadje. U tom slučaju je svakako zaslužio lugar kao i svaki drugi poput poIjačije
njeku nagradu za izgon blaga, a s druge strane znajuć da će istu do
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 63 biti,
neće ni blago u branjevini ostaviti, da i dalje možda štetu pravi, možda i
zato jer se blago neda ba^. tako lahko iz dobre pase iztierati. Ta naknada izgona
medjutim uvrštena je i u novom magjarskom šumskom zakonu.


§. 101. Polag §. 26. k. z. su s odsudom zbog zločina spojene posljedice
kazne normirane koli u kaznenu zakonu toli gradjanskimi i političkimi propisi, a
dotičnik je za cieli život žigosan, te lišen mnogih gradjanskih prava. Time bi
mogli do toga doći košto i sa zakonom za imovne obćina od 8. srp. 1881.;
gdje se svaka letva koja ima preko 10 cntm. debljine krađjom smatra, — da
za koje vrieme budu riedki koji ee imati pravo glasa kod raznih izborah itd.


I s toga se u ovom paragrafu ustanovljuje da te posljedice iza ovršenja
kazne eventualno i prestati mogu.


§. 102. U tom §. se navadja, da se imade vlastniku za stojeće ili posječeno,
ali za uporabu ili prodaju jošte neizradjeno stablo, ako se ukrade,
vriednost ukradjenog drveta nadoknaditi, koja se proračuna polag cienika. Za
počinjenu štetu t. j . prije tako zvanu posrednu štetu pako (§. 72.) koja se
stoga računa, jer je to drvo u riedkoj šumi, jer se gubi na prirastu, jer je bilo
u najliepšem rastu, jer se time za buduće gubi dohodak od uroda ploda n. p.
žira i bukvice itđ. — imade se polag ovoga nacrta računati jednostavnije a
shodnije. Priračuna se naime za počinjenu štetu k vriednosti % ili Va i^^- od
iste, kako već odnosni §. ustanovljuje.


U ovom slučaju V3, a osim toga se kazni globom u visini obih svotah ili
zatvorom u smislu §. 83.
§§. 103., 103. i 105. Sliedi iz prije spomenutog i netreba posebnog obrazloženja.


§. 106. Ako li se u zabranjenoj šumi koja se je vidljivo označila šumsko
sjeme krađe, koje bi se imalo kupiti za sadjenje ili u obće za što bolje unovčenje,
ili je naravno pomladjenje, to se time vlastniku šume mnogo veća šteta
nanaša, nego li takovom kradjom u otvorenoj šumi, — s toga se u takovom
slučaju i imade osim vriednosti, još i dvostruka šteta naknaditi.


§. 107. i los. Govore jasno te netrebaju posebnoga razjašnjenja.


§. 109. Po njekih hrastovih i bukovih šumah običaje pučanstvo obkresivati
stabla za da si ogrievna drva što bržje pribavi, te odsječe vrh i ostale
grane hrasta, te ga reć bi gola ostavi.


Takovo stablo nemože više rasti, ili bar počme trunuti i gnjiliti, tako da
mu onda samo još neznatna vriednost ostaje. Ta se šteta imade s toga vlastniku
nadoknaditi sa V´^ vriednosti stabla; itd.


Tko pako stablo oguli ili podbieli, što čine rado medjaši, da se stablo
prije osuši te onda odstrani, za da im sjenu ne pravi, ili ako se vatra polag
istog naloži, ter isto samo opali da u rastu zaostati mora, te se s vriemenom
osuši, imade isto tako štetu sa ´4 vz´iednosti naknaditi.


§. 110, Netreba razjašnjenja.
§.111. Krčenje i prisvojenje šumskog zemljišta za druge vrsti kulture
preuzelo je u njekih kotarih goimje krajine i odviše mah, tako, da ljudi pod
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 22     <-- 22 -->        PDF

- 64 —
krinkom siromaštva kao u svojoj šumi tudje krče i zasiju, znajuč, dočim je tu
bolje neizrabljeno tlo, da će dobro roditi, pak čemu bi se mučili sa gnojenjem
i skupocienijim obradjivanjem svojeg tla.


S toga da se tomu na put stane, bez onih skupocienih parnicah smetanja
posjeda ili ča prava vlastničtva ako prvo zaatari, ima dotičnik koj krči nepovlaštno
tudje šume, ili to zemljište bez dozvole uživa, odštetiti vlastnika za
svaki ar, cienikom ustanovljenom naknadom vriednosti za zemljište, a u sluča^n
uništenog drveća i za isto, ter se imade osim toga ođsuđiti na nošenje gojitbenih
troškova, jer je vlastnik šume dužan istu u smislu §. 34- pomladiti, a
osim toga kazniti će se globom od 10 do 100 for.


A da vlastnik namah u posjed svojeg zemljišta dodje, te da se isto de
facto usurpatoru oduzeti uzmogne, imadu se plodine ako je zemljište zasijano
po redarstvenih organih političke oblasti u roku od 30 danah od dana učinjene
prijave, za da se s time nezavlači — uništiti odnosno odstraniti.


§. 112. Za prije izkrčeno zemljište valjaju isto tako ustanove prijašnjeg
paragrafa.


§. 113. U istom se ustanovljuje; da se za blago koje se pase bez dozvole
vlastnika imade naknaditi vlastniku prouzročena šteta po cieniku. kao i izgon
ako je tko blago iztjerao iz šume, a ako je uz to jošte daljnji trošak iztjerivanja
blaga jer su se pomoćnici za to najmiti morali, i taj trošak.


Osim toga imade se dotičnik globom kazniti, koja se tu ustanovljuje za
svaku vrst blaga u istoj kolikoći košto i u magjarskom zakonu.
§. 114., Netreba posebnog razjašnjenja. .


§. 115. Ustanovljuje da odšteta za pašariju nemože biti manja od polovice
u §. 113. navedenih globa. Ako li se pako prestupak počinio u šiimah
izpod 15 god. gdje je svakako veća šteta jer i mladi naraštaj mora trpiti, ili
je na lahkom zemljištu, ili kod kišovita vremena gdje se može veća šteta činiti,
ili ako krivac dulje od jednog dana pase, to je odšteta ustanovljena tolika kolika
je globa u istom §.


§. 116. i 117. Netrebaju razjašnjenja.
§. 118. Na zahtjev lugarskog osoblja kao poglavarstvenih osoba odnosno
javne straže, dužan je pastir poslušav isto, blago iz branjevina i kultara iztierati,
a može se isto i primjerenom silom t. j . kroz težake iztierati.
Nu može biti po živini nanesena šteta znamenitija, te da si osigura vlastnik
odštetu, koja se mora za to upravo zlobno uništivanje mlade šume platiti, može se
privatna pljenitba na toliko komada blaga obaviti, koliko će biti dovoljno za odštetu
i globu. U tom slučaju imade se prijava s mjesta pođnieti političkoj
oblasti, u kojoj se prijavi ima navesti zahtjevana po cieniku odšteta, zatim
trošak za pljenitbu, tjeranje i obskrbu živine, te prijavu političkoj oblasti, ako
se je ista možda morala po posebnom čovjeku oblasti podnesti, jer bi poštom
zakasnilo. Političke oblasti imadu za taj prekršaj kratkim putem za 48 satih
dotičnika k razpravi pozvati, koja se ima za 4 dana obaviti. Nemože li krivac
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 65 —


dosudjenu odštetu i globu platiti, imade nm se 8 dan iza obavljene pljenitbe,
zapljenjena živina kod političke oblasti dražbom prodati.


Kod zločina ako se krivac nenagođi za 8 danah, prodat će mu se zaplenjeno
blago istim putem, te novac skupa s prijavom od političke oblasti
odnosnom kaznenomu sudu poslati na daljnje uredovanje.


Položi li krivac dovoljnu jamčevinu, može mu se blago namah povratiti.


Samo ovakovim brzim i euergiekim postupkom spasit će se naše mlade
kulture od propasti, a s drage strane, neće biti od potrebe hiljade i hiljade
for. trošiti na ograbanje i ogradjivanje branjevina, što znatno snizuje dohodak
šuma, a time se i porezna snaga gubi.


S toga je država dužna u svojem kao i u interesu občuvanja prava vlastnika,
ovoga u mirnom uživanju, odnosno da može u smislu ovog zakona šume
odgajati, štititi, te ta ustanova i u Bavarskoj a i kod drugih već postoji.


§. 119. Ako nije moguće izvršit pljenitbe kako to n. pr. glede ovacah,
svinja i peradi biti može, a mora se svakako barem daljna šteta prepriečiti,
dopušteno je u razmjeru štete postrieljatl odnosne živine.


Isto tako kad se svinje nadju u zabranjenih šumah za kupljenja žira, ili
se hoće urodivšim sjemenom u hrastovih i bukovih šumah naravno pomladjenje
izvesti, jer se upravo na taj nafiin mnogo valjano pomladjivanje osujećuje. To
se pako ima u prijavnici navesti da se primjeran obzir pri odmjerivanju kazne
uzme, a ubijena živina ostavi na mjestu gdje bi ubijena za onoga ćija je.


§. 120. Da se koze nisu pasle po Primorju nebi danas tamo tolikih go~
jeltih bilo, jer se može reći „gdje koza nogom stupi, tu se šuma više nezeleni."
S toga se koze izkljucuju iz šumske pašarije, te ie vlastnik iU njegovo osoblje
ovlašteno iste cim ih nadje u šumi — postrieljati.


U ostalom već su koze više manje i onako svagdje izkijućene s tih razlogah,
a kod nas je jošte veći uzrok, jer tim smo znamenito na put stali ogolječivanju
krasa.


§§, 121., 122. i 123. Neirebaju posebnog razjašnjenja.
§. 124. U §. 31. zabranjeno bje ovlašteniku doznačeno mu gradjevno ih
gorivno drvo prodati ili u druge svrhe nego li mu pravo pripada bez znanja
vlastnika odnosno dozvole upotrebiti, iz tamo navedenih razlogah.
Isto tako ako se suho ležeće drvo ili stelja na druge dane vozi nego li
je ustanovljeno, ili se preko ustanovljenog roka drva iz šume izvažaju itd.
imade se kaznit globom dotičnik kako se u istom §. ustanovljuje, i to zato,
da se izbjegne mogućim štetam, te red uvede u interesu boljeg i lagljeg
nadzora.
Slična ustunova bila je i u šumskom zakonu za krajinu, a i kod drugih
državah je u odnosnih zakonih sadržano.
§. 125. Neće li nitko kupiti takove proizvode od ovlaštenika, ostat će mu,
te neće trebati štete praviti, dočim se u protivnom slučaju kada se drva od
njega kupuju, na štetu potiče a često baš i siii.
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 66 —
S toga tko kupi takove šumske proizvode za koje je znao ili je polag
okolnostih morao znati, da su kroz kradju stečeni, jer za hrastove duge i šindlu
neimaju žitelji hrastja, a i same bukove ciepanice nemogu imati — kaznit će
se globom od dvostruke Triednosti odnosnih predmetah, koja ipak nešmije nikad
manja biti od -> for.


Ta je ustanova i u svih drugih državah u krieposti.
§§. 126. i 127. Netrebaju razjašnjenja te je i u starom zakonu, a polag
drugih novijih su svrsi shodnije sastavljeni.


§. 128. Ako h je potrebno za konstatiranje čina kod onih koji se ua
samoj šumskoj krađji ih šteti zateknu, kao i kod nepoznatih, ili za preprieSenje
daljnje kradje ih štete, (što je prva dužnost lugarskog osoblja već u zaćetku
svakoj šteti polag mogućnosti na put stati,) mogu redarstveni organi kao i šumsko
i lugarsko osoblje šumske produkte, oruđje, kola, sane i vozeće blago zapljeniti,
te se ima u smislu §. 118. dalje postupati, jer samo takovim postupkom
mogu se šume občuvati, dočim sada, ako lugar štetocinitelja na šteti
nadje, ubilježi ga u knjigu za prijavu, a ovaj onda nastavlja dalje kradju ih
štetu praviti, možda i uz pripomoć lugara.


§. 129. Ove prekršaje šumske iztražuju i sude u prvoj molbi političke
oblasti u teritoriju kojih je taj prekršaj počinjen, za da se što prije i što jednostavnije
bez redovitog postupka kratkim putem rieše, te je i u drugih državah
to pohtičkim oblastira pridržano.


U drugoj molbi sudi zem. vlada, dočim je tu šum. odsjek, koj će znati
iz strukovnog gledišta prosuditi dali je odšteta zekonito i opravdano proračunata
ih ne.


§. 130. Prijavnice se izpunjavaju polag priležećeg obrazca A) za svaki
slučaj posebice, jer su jednostavne, sadržavajući ipak sve što je potrebno, te ih
imade predpostavljeni šumarski činovnik obračunati i podpisati, on jamči za
točnost obračunavanja, za da onda na temelju istog mogu političke oblasti kao
i sudbeni stolovi na naplatu obračunane odštete krivca odsuditi.


Pohtičkoj oblasti i sudbenomu stolu pošiljati će se onda te prijavnice od
zgode do zgode, ih mjesećno, što je jošte najshodnije.


§. 131. Košto već prije razložismo jnnogo je doprinielo k haranju šumah
to, što su krivci za počinjene štete pozivani k razpravi na mnogih mjestih tek
iza gođinah, stoga se ustanovljuje, da se ove prijave imadu extra turnum
najbržje razpraviti i riešiti, a svakako u roku od 3 mjeseca iza dana dostave.
Jer kada se krivac za počinjeni čin namah na odgovor pozove i kazni, gdje
mu je jošte u živoj pameti sve, što je počin,o te kada vidi to brzo postupanje,
proći će ga volja držati se one poslovice koja veh: „tak su naši starci delali,
pak su svega đosti imah," t^ u šumu ići drva krast, kao u svoj sjenik po
sieno. Pri samoj kaznenoj razpravi kod pohtičke oblasti kojoj se imadu pozvati
uz krivce, ako ovi priznah nebi i dotičnik, koji je taj čin ođkrio, što će se
u ostalom uviek morati činiti, kada se proti više njih razprava vođi, jer će se
uviek takovih naći koji neće priznati štetu, a isto tako će se i svjedoci morati
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 25     <-- 25 -->        PDF

^ 67 pozvati
ako su od potrebe. Sama razprava uvrsti se s glavnimi točkami u kazneni
registar koj se polag obrazca i?, vodi, te se po svršenoj razpravi s miesta
imade presuda izreci, a na zahtjev stranakah umiesto prepisa osude priobćit
će im se izvadak iz kaznenog registra.


§. 132. Da šumski ured znade za pod&injeno mu v^umsko i lugarsko
osoblje, imade se isto k razpravam u šumskih prekršajih i zlocinib pozivati
putem istog, jer će isti imati i shodna odrediti za te dane glede nadzora onih
šumah, koje bi odsutnošću dotičnog lugara inače bez nadzora ostale.


§. 133. Za da se u smislu §, 131. te razprave što brže obavljaju, uz što
manji gubitak dragocien-^g vremena ustanovljuje se, ako u šumskih prekršajih
niti okrivljenik, a niti punomoćnik njegov k razpravi nedodje, a pozivnicu je
naravno primio, a nije prije razprave za vremena jošte zamolio odgodu, koja
se jedino sbog bolesti ili smrti u obitelji dozvoljava, uzeti će se, da se nije
kadar braniti proti dokazom koji proti njemu govore; te će se razprava obaviti
i bez njega, te prama tomu presuda izreći.


§. 134. Može nastati potreba da mora okrivljenik glavom doći k razpravi,
te ga oblast tako i pozove, a on ipak i nedodje, to se za da se uzdrži autoritet
oblasti, te da može provesti svoje zakonito opravdano uredovanje, može
proti doticniku izdati i dovedbena zapovjed.


§. 135. U interesu prava, koje je država pozvana štititi, umetnuta je ta
skroz razumljiva i opravdana ustanova.


§. 136. Da tužitelj znade, da li su odsuđjeni krivci po njegovom zahtjevu,
te da prama tomu dalnje korake pređuzeti može, te u svojih knjigah odsude
provesti, imade mu se ureda radi nakon razprave dostaviti razpravni zapisnik
u roku od 8 danah polag obrazca C, a ako želi u slučaju potrebe za priziv
izvadak iz kaznenog registra, jer se je osvjedočio iz razpravnog zapisnika, da
je koj riešen, imade mu se i taj priobćiti u smislu §. 13L


§. 137. Poradi bržjeg i točno^^ uredovanja valja ustanova ovog §., te sadržavajući
sve netreba razjašnjenja, a moći će i vlastnik abecedni registar voditi.


§. 138. U §. 131. je ustanova kako se imadu razprave što prije odrediti
te u ustanovljenom roku izvesti, nu time je samo prvi korak preduzet, da se
štetara na put stane, a sada se ima o tom nastojati, da i ta presuda neostane
sarno na papiru, već da se i de facto izvede, jer samo onda može taj zakon
povoljno djelovati, te pučanstvo videći da mora štete namah i plaćati, te da se i
iste utjeruju, neće na šumu navaljivati do skrajne nužde, a opet nemogu se
tako ogromne svote nakupiti, ko što su se sada, da mnoga kuća imade samo
za šumske štete više platiti, nego li im cieli posjed vriedi. Tim se uništi puk,
a šume se ipak neočuvaju.


Imade se stoga u presudi navesti rok od 14 danah u kojem dosudjenu
vriednost, odštetu i globu krivac platiti imade.


Tim mu se daje vrieme, da se sam poštara za novac, te da bez đalnjih
troškovah utjerivanja štetu naknadi, neucini li to ipak u tom roku, to se imade
u novom roku od 30 dan^ ureda radi po istoj oblasti, koja je presudu izrekla
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 26     <-- 26 -->        PDF

~ m ~


ta svota ovrhom utjerati, a iz unišle svote nakon pokrića troškovah ovrhe,
ponajprije trošak razprave, zatim vriednost i šteta, a onda istom globa namiriti.
Nemože li se globa u roku od 1 godine utjerati, da se na dugu nevodi,


imade dotičnik kazan zatvora u smislu §. nastupiti.


§/139. Da se odštete neprenašaju godine 1. godine kao pasiva, a onda
istom teda negda brišu, nemože li se odšteta utjerati u roku od 1 godine,
imade se ureda radi o tom obavjestiti prija;vitelj odnosno vlastnik šume, koj
se onda može sa krivcem nagoditi, da odštetu šumskimi radnjami odsluži, ili
može sam taj dug utjerati, koj se nakon 5 godinah svakako brisati može.


§. 140. Ustanovljuje, kako se imadu i u kojem roku prizivi podnieti, koje
može krivac i tužitelj izesti.


§. 141. Dražbe koje se izvesti imadu u smislu §. 118. i 128. nesistiraju
prizivi, već se unišli novac do riesenja imade u pohrani držati, jer bi inače
svaki krivac priziv.uložio samo, da mu se zaplienjeni predmeti neprodadu, te
bi se time osujetila željena svrha brzog i energičnog postupka,


§. 142. Ko što svaka kažnjivost manjeg čina u njekom vriemenu zagodom
utrne, tako i za šumske prekršaje:
a) ako li se prijava u roku od 1 godine odnosnoj političkoj oblasti nepodnese,
koi je rok dovoljan za odkriće često veoma zamršenih činah;


b) ako ju politička oblast u roku od 1 godine u razpravu neuzme, dočim je


prije ustanovljeno, da se svaka prijava u roku od 3 mjeseca imade riešiti.


U slučaju nagode imade se zahtjev glede odštete staviti kod dotičnog
mjestnog iU bagatelnog suda, kamo već svota tražbine spada.


§. 143. Zločine navedenene u §. 78. i 79. sudi kr. sudbeni stol u čijem
području su počinjeni u smislu k. z. u koliko to odnosni §, ovog zakona drugčije
neodredjuju, a dotični prizivi idu na banski stol.


§. 144. Kod unovčivanja i dohodka od šumah važan je činbenik i trošak
izvoza. — Dotična šuma može imati takov položaj, da se šumski proizvodi
putem usljed daljine, ili nezgodnog teraina brdinah, močvarah itd. iz šume ili
do mjesta kamo se izvesti imadu mogu jedino nerazmjernim troškom, ih se nikako
nemogu, a da se može preko susjednog zemljišta izvažati, izbjeglo bi se
tim neugodnim posljedicam. Dočim je pako u interesu države, da šume što
veći dohodak nose, jer time većim dohodkom vlastnika i porezna snaga raste,
stoga su u svih šumskih zakonih, a i u našem starom ustanove polag kojih je
dužan svaki vlastnik zemljišta dopustiti, da se u gornjih slučajevih preko njegove
zemlje šumski proizvodi izvažati mogu. — Nu da se to nezlorabi imade
0 tom odlučit najniža politička oblast, posluhnuv najprije stranke i vještake,
pak pri tom ustanoviti predbježno i odštetu za to uživanje, s kojom ako stranke
nisu zadovoljne, dopušten im je utok na višje molbe političke.


Nemogu li se stranke političkim putem o prepornih odštetnih svotah pogodit,
prosto im je redoviti put pravde poprimiti.


Nu čim bude položena kod političke oblasti svota predbježno ustanovljena,
nesmije se priečit iznošenje drvah.
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 27     <-- 27 -->        PDF

- 69 —
§. 145, Zato odpremanje drva ustanovljenje rok u kojem mora opremać
gledati, da iznošenje šumskih proizvodah obavi, nemože li sbog nastalih zapreka,
imade mu politička obiast na njegovu molbu rok produljiti, a 5im isto
svrsi, imade to prijaviti političkoj oblasti, koja će o tom namah vlastnika zemljišta
obavjestiti. Tim se štiti sjedne strane sam vlastnik, da se u što kraćem
vremenu susteže u svojem slobodnom pravu uživanja, a s druge strane, da
nepreči ni opremača.


Vlastniku zemljišta pridržano je pravo, da se šnjim nagodi opremač, te
mu ovaj pravednu odštetu namiriti imade, stoga kada se iznašanje svrši, imadu
se oba pozvati po političkoj oblasti, da se nagode u roku od 15 danah, ako
se već u početku nagodili nisu. Nagode li se, vratit će politička oblast jamčevinu
dotičniku kao. i onda, ako li dotičnici neprijave, da su sbocr odštete kod
odnosnog suda tužbu pođnieli. Prijave li to u gornjem roku onda se ta jamčevina
odnosnom sudu preda.


§. 146. U gi^adove, gdje je razmjerno velika potreba na drvih sbog većeg
pučanstva, te paromlinah i drugib ´tvornicah, koje mnogo drva troše, dogadja
se da obližnji seljaci dočim mogu ovdje drva dobro prodati, krađu i sjeku ista,
niti neobziruć se na to, da je to posjed drugog vlastnika, kojeg je država dužna
štititi, te ako se tOmu na put stalo nebi, jošte i ovo malo šumah što je bližje
gradovom, moralo bi za koju godinu uz neznatnu cienu proći, te tako prazne
površine ostati.


Stoga može zemaljska vlada na predlog šumskog nadzornika, ako li u kojoj
okolici šumske kradje mah preotmu, naredbu izdati, da se u dotičnoj okolici,
kao i ondje kamo se ti šumski proizvodi voze te upotrebljuju, prodaja i kupnja
takovih proizvodah samo uz taj uvjet dozvoljava, ako li se prodavaoc izkaže
potvrdom šumskih organah i obć. ureda, koja se pobliže u ovom §. ustanovljuje,
da je te proizvode zakonito stekao.


§. 147. Ustanovljuje globu za gornje prestupke za prodavaoca i kupca u
iznosu dvostruke vriednosti proizvodah. Slične ustanove su u svih šumskih
zakonih.


§. 148. do 166. Kako se imadu klizi, makar koje vrsti kao i splavišta
raditi, kako se dozvole za iste išću, kako se štete od istih naknadjuju, ustanovljeno
je od §. l48. do uključivo 166., te su iste ustanove, koje su i u starom
zakonu bile, jer su shodne, te netrebaju stoga nikakovog razjašnjenja


§. 167- Već je po starom zakonu za globe, koje su unišle, naredbom ministarstva,
za unutarnje poslove od 20. junia 1853. ođređjeno bilo, da imadu
sačinjavati zakladu za zemaljsku kulturu, nu te kod nas do sada nije bilo.


, Stoga se u ovom §. ustanovljuje šum. zem. zaklada, koju i novi magjar,
zakon imade, te kojoj, od svih giobah za šumske te ostale šumsko-redarstvene
prekršaje, koje sami vlastnici šumah počine, kao i unišli novac prodajom konfisciranih
predmetah (§. 125.) pripada, ^js mjestnoj ubožkoj ili bolničkoj blagajni
a 7^ gori navedenoj zakladi.
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 28     <-- 28 -->        PDF

~ 70 —


§. 168. Ova zaklada služi samo za šumske svrhe navedene u §. 171., a
istom upravlja zem. vlada.


§. 169. Isti ustanovljuje pošumljivanje takovih golih mjestah, gdje je poradi
provale urovinah, stienah, usovah za preprečenje opustošenja kroz buru i
vododerine itđ. od potrebe, da se pošume.


§. 170. Koja mjesta će se pošumiti i u kojem vremenu, odredit će vlada
na temelju predloga šumskog nadzornika, koj će o tom sve interente saslušati,
te neće li vlastnik ili ovi pošnraljivanje izvesti, to će šumski nadzornik isto izvesti,
nu sve na trošak dotičnikah.


§. 171. Država podupire to pošumljivanje sređstvi koja su u istom §. navedena,
te dočim sili vlastnika na pošumljivanje goljetih od kojih će očekivat
se imajuća korist manja biti od troška i potrebljivanja radnje, to će za tu razliku
izmedja troška i tog dohođka država kao državnu pripomoć dozvoliti. —
To pošumljivanje moći će se podupirati iz zem. šumske zaklade, a i zastupstvo
će opredieljivati svake godine po mogućnosti koju svotu u istu svrhu,


§. 172. Dočim za pošumljivanje krasa treba posebnih ustanovah to će se
za isti izdati posebni zakon.


U ovom nacrtu vodila je pisca samo ta misao, kako da se šume očuvaju,
a da se nebaca ljaga na hrvatske šumare, da nisu svoju rekli, te pokazali put
kojim valja poći, te što valja činiti, da se tom vandalizmu, dočim je skrajnje
vrieme — na put stane, nećemo li da nas potomstvo proklinje, te da se i na
nama neizpuni proročanstvo, koje učenjak dr. Ljudevit Šterb, izvrstan poznavalac
tirolskih odnošajah još g. 1870. rekao, da će već u budućem naraštaju
pusterci u tugi i nevolji čeznuti za liepimi šumami, koje su lahkoumno posjekli,
koje proročanstvo se izpunilo eto prošlih danah upravo groznim načinom, gdje
se ciela šteta na milijune i milijune računa.


U ostalom u tom nacrtu sadržano je samo ono što je i kod drugih mnogo
naprednijih državah ustanovljeno, pak kada je u tih takova strogost, te ograničenje
slobodnog uživanja, zašto to nemože i kod nas biti, gdje 100 puta veća
potreba. A dovedena je ta osnova i u sklad sa našimi političkim! i kaznenimi
zakoni. — Završujem pako s riečma čuvenog po svem svietu Humboldta, koj
reče: „Da, ludih ima Ijudih, koji šume bezobzirce sjeku, pa se tako lišavaju
drvah i vode, tih glavnih uvjetah existencije čovjeka."


Eakovac, mjeseca studenoga 1882.
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 29     <-- 29 -->        PDF

71 —


Obrazac 4 k §. 130.


Br. gosp. ureda.


SJ. kr. kot. oblasti^´


Karlovcu,


PođpisHTii ured prijavljnje u sBaislu §. 7(5.
Ivana Mirića. pastira gospodara Steve ualogoviea
kbr. 26. iz Pogaiica obe. Slunj, zbog
šumske kradje u proračunatoj odšteti ud 19 fer.
60 nove. s molbom, da dotienika k r.izpravi
pozvati izvoli, te u stnislu §. 302. na naknadu
proraeunane odštete, kao i globe odsuditi,


Šunisko-gospodarstveni ured slunjske
imovne obćine.


U Hakovc«, 1./11. 1882.


N. IV.
na dš u mar.


ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 30     <-- 30 -->        PDF

72
ŠUMARSKI LIST 2/1883 str. 31     <-- 31 -->        PDF

73