DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1882 str. 27     <-- 27 -->        PDF

~ 339 -


Za poslednjih deset godina, polazilo je školu ukupno 162
učenika. Trogodišnje školovanje svakog učenika stoji državu
1320 franaka. Na uzdržavanje ove škole troši država poprečno


80.000 franaka, od kojih ide na profesorske place. 31.800 fran.
Nu pored bogatih sredstva za teoretičku nastavu praksa
je hrdjavo zastupana. Ovo pako dolazi odtuda &to je škola,
privremen o otvorena u Požarevca, i nije mogla nikako, da
dobije svoje livade, vinograde i šume. Pri školi postoji svega
20 rali gradine.


Ovaj nedostatak, kao i druge školine mane, koje leže u
organizmu škole, opažene su već prve godine, i zbor profesorski
živo je od vlade tražio da se škole iz Požarevca na
btalno mjesto premjesti, i snabde sa zemljom i šumama, kako
bi teorija sa praksom išla uzporedno. Nu razne u zemlji političke
okolnostij nedozvoljavahu, da se vlada ovome odazove.
Tek ove godine vlada je stvar tu rješila, te su svi učenici
svoje školovanje na ovoj školi dovršili, a novi niesu primani.
Tako će škola ove godine biti zatvorena, dok vlađanerieši
pitanje, o njenom, preustrojstvu i stalnom smještenju.


Željeti je da pitanje o preustrojstvu i premeštenju ove
škole zauzme prvo mjesto, medju državnim! pitanji, i da se
što prije rieši, jer Serbi će svoju budućnost osjegurati i xigled
podići, samo onda, ako se živo zauzmu oko unapredjenja go
spodarstva i šumarstva.


U Požarevcu početkom listopada 1882, ,


Šumarstvo u Ugarskoj.


Hrvatska u političkom je pogledu, a donjekle i u šumarskom,
u toli tjesnom savezu sa kraljevinom Ugarskom, da je
po svakoga hrvatskih šumara donjekle baš potrebno poznavanje
šumarsko-gospodarskih odnošaja onkraj Drave. I to u najnovije
doba još i tim više, što nam državne šume neposredno podpadaju
pod ugarski ministerij obrta, trgovine i gospodarstva, kao
i s toga, što se broj Madjara i u šumarskoj struci kod nas
danomice mnaža. Držimo dakle, da neće biti zgorega, štovane
čitaoce upoznati sa clankom, koga je kr. ugarski šumarski nadsavjetnik
F. lUes priobćio u 6. svezku ovogodišnjega tečaja
ŠUMARSKI LIST 6/1882 str. 28     <-- 28 -->        PDF

^ 840


šumarskog lista, koga proL Baue r u Monakovu izdaje, ter


koji članak glasi:


Međju najvažnije stečevine na polju šumarstva u Ugarskoj


u novije doba spada bezdvojbeno šumski zakon od god, 1879.


(zakonski članak XXXI. od g. 1879.), koji je 8. srpnjem god.


1880. stupio u kriepost. Nejma dvojbe, da će uvedenjem ovoga


zakona i u Ugarskoj nastati nova doba ratioualnoga šumskoga


gospodarenja i njege šuma, kako nam se već i danas koristo


nosne posljedice njegove pokazuju.


Glavna načela toga baš vele liberalnoga zakona sadržana


su po prilici u sljedećem:


Uživanje i gospodarenje šuma, uz čuvanje prava drugih,


samo se sliedećimi ustanovami ograničuje.


Zaštitne i zabranbene šume, kao i one iz obzira narodno


gospodarstvenib na novo zagajenih pustošib, imat će se u bu


duće, obzirom na vrst i način njihovog gospodarenja, po saslu


šanju posjednikah i županijskih upravnih vieća, po ministar"
stvu za gospodarstvo, obrt i trgovinu označiti i urediti.


Šume se takove nesmiju čistom sječom uživati, ni krčiti,
isto je tako zabranjeno i krčenje šuma, uspjevajućih na absolutnom
šumskom tlu, imenice pako na popješcina, na koje se
poslednje tlo osobita pažnja svraćati imala bude, a eventualno
sad izsječena ili izkrčena takova zemljišta morat će se najdulje
u roku od šest godina i opet pošumiti. Zabrana krčenja panjeva
i žilja, paša u branjevina kao i stelarenje takodjer su zabranjene
na takovih mjestih.


Nebi li pako koji vlastnik htio u rečeno doba takova zemljišta
sam i opet zagajiti, to pripada ministarstvu pravo, odrediti
takovo zagajenje sudbenim putem; ter se obzirom na to
n zakonu nalaze i shodne ustanove, za da se eventualno u tu
svrhu i posebna „družtva za pošumljivanje" oživotvoriti mogu.
Država podupire takovo pošumljivanje vremenim opraštanjem
od poreza, bezplatnim razdieljivanjem semenja i biljkah, uzajm-
Ijivanjem novaca iz državnih zaklada, kao i neposrednim novčanim
podupiranjem.


Država, juridične osobe, gradovi, obćine, crkvene zadruge,
biskupije, fi-dei koraisi, composesorati i rudane dužne su u svojih
šumah uvesti redovito šumarenje, primjereno gospodarskoj
osnovi, po ministarstvu odobrenoj, a isto tako ih zakon veže
ŠUMARSKI LIST 6/1882 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 341 -na
postavljanje primjerenog broja strukovno naobraženog šu^
marsko-upravnog osoblja i lugara.


Onakovi šumovlastnici, koji u svojili^ šuma po redovitoj


gospodarskoj osnovi gospodare, uživaju tu poylastj da su dužni


samo od polovine šumske površine plaćati obćinski namet. —


Privatni se posjednici dakle, ma da ih zakon i neveže na redo


vito šumarenje, ipak time podtiću na takovo, a slobodno im


stoji, podvrći se i neposrednom, državnom nadzoru.


Zakon označuje nadalje i stanovite kazni za one, koji se
zakonskih ustanova držali nebi. Tako se naredjuje za krčenje
jedne rali = 0´57 ha, zaštitne ili na pjeskovitu tlu se nalazeće´
šume sa 100—400 for. Krčenje suma na absolutnom šumskom
tlu, odnosno yodjenje čiste sjeće u zaštitnih šuma, kažnjivo je
sa 50—800 for., zanemarena naplodba takove šume po rali i
godini sa 10 do 100 for., nepodnašanje gospodarske osnove do14,
lipnja 1884. ili nenamještenje potrebitoga šumarsko-upravnoga
i Guvarskoga osoblja, kažnjivo je kod šumske površine od
500 rali i manje sa 100—300 for., inače pako sa 300—1000 f.
globe. Tko se nebi držao ustanova gospodarske osnove, može
se kazniti globom od 26—100 for., a u slučaju povrate i sa
1000 for. globe. Koji više sjeće, nego li bi po gospodarskoj
osnovi smio, može se kazniti novčanom globom do iznosa vriednosti
više sječenoga drva, najmanje pako sa ´A te vriednosti.-


Isto tako dužni su šumovlastnici eventualni manjak normalne
zalihe u stanovitom, po upravnom vieću ustanoviti se imajućcm
vremenu pokriti.


Šumarsko-ređarstvena oblast prve molbe jest županjskoupravno
vieće, odnosno šumarski pododbor istog, koji se iz
trijuh članova sastoji; u drugoj molbi pako kr. ministarstvo
za gospodarstvo, obrt i trgovinu.


Neposredni nadzor nad vršenjem ustanova šumskoga zakona
povjeren je posebnim kr. šumarskim nadzornikom.


Takovih imade ukupno 14, a svakomu njih dodieljeno je
1—4 pomoćnih povjerenika (nadšumara). Ova se nadzorna
okružja steru kroz više županija, ter dolazi poprečno na svako
šumarsko nadzorničtvo po 545-791 ha. šume.


Šumaj^i nadzornici imadu pravo, prepriečiti svaki nezakoniti
postupak sa sumama. U slučaju pako da „upravno
ŠUMARSKI LIST 6/1882 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 342 —


vieće" nebi htjelo zahtjevu nadzornika zadovoljiti, intervenira


ministarstvo.


Odnošaj šumskih nadzornika prema upravnom vieću odgovara
u bitnosti odnošaju državnih odvjetnika prema sudovom.
. Kr. nadzornike šumarstva imenuje sam kralj, a po öasti


ravni su kr. savjetnikom šumarstva.


Šumarsko upravno i cuvarsko osoblje onih šumovlastnika,
kojih šume nadzoru države podpadaju, imade posebnu prisegu
položiti, u službi je ° dužno nositi posebnu uniformu, a uživa
sva prava javne straže, neplaćajuć ni porez za pušku ni onaj
za lov.


Medju šumske prekršaje broji zakon svojevoljno prisvajanje
za prodaju još nepripremljenih šumskih proizvoda, od
manje nego 30 for. vriednosti; a medju pogibeljne učine i zanemarenja,
n. p. palenje vatre u, šumi ili blizu nje, neprijavljenje
šumskog požara, oštećivanje šumarskih prometila itd.


Kazne šumskih prekršaja podpadaju u prvoj instanciji kotarskim
sudovom, u drugoj molbi zbornim sudovom, koji se sastoje
iz dvijuh članova upravnog vieca ili strukovnjaka pod
predsjednictvom velikog župana.


Šumski se prekršaji imadu za se, ter u najkraćem roku i
svom strogošću riešavati. U takovih strana pako, gdje su šumski
prekršaji i kvarovi vrlo eesti, imadu se svaki mjesec u
svrhu dosudjivaDJa posebna ročišta obdržavati, a ministar može
u vanrednih slucajevih na zahtjev interesenta takodjer odrediti,
da svaki, koji šumske proizvode prodaje, posebnom potvrdnicom
izkazati ima, odkuda je do plodina i užitaka došao, —
Ustanova, koja se već i dosada vrlo shodnom pokaza.


Takodjer i obzirom na prevažanje šumskih proizvoda sadržano
je u zakonu potrebito, — a isto tako naređjuje zakon
shodna i za slučajeve, gdje se u svrhu izvažanja šumskih proizvoda
takodjer i putevi i zemljišta susjeda upotrebiti imaju.


Novac, koji će unići od globe, ide 7-^ u ubožku blagajnu
obćine, ^/s pako pripadaju novoj zemaljskoj šumarsko-kulturnoj
zakladi, iz koje se razne potrebe šumarstva podmirivale budu.


Povjest postanka tog šumskog zakona svjedoči nam, da
je glavna zasluga u tora pogledu išla zemaljskom šumarskom
družtvu, koje pocam od g. 1868., kad no je nacrt osnove novog
šumskog zakona izradilo i ministarstvn pođnilo, nije propustilo
ŠUMARSKI LIST 6/1882 str. 31     <-- 31 -->        PDF

~ 343 —


sgode, da urgira podnešenje te osnove na ustavni pretres parlamentu.


Mađjarsko šumarsko družtvo danas je jedno od najuglednijih
i najbogatijili družtva n zemlji. Broj članova, medju kojimi
se svi i najođličniji muževi i velikaši zemlje nalaze, iznaša
danas: 636 utemeljiteljah, 502 godišnja, 5 pocastna elana i 1
protektor, ili ukupno 1144 člana!


Imetak družtvene zaklade iznaša ukupno 148.254 for. —


od kojih pripada samoj Deakovoj zakladi 10.000 for., Wagne


rovoj zakladi pako 6633 for.; Ovoj poslednoj zakladi je svrha,


podupiranje sirotöadi šumarskog osoblja.


Grođišnji prinos članova iznaša 8 for. Zato im pripada i
bezplatno družtveni list „Erd^szeti Lapok", koji mjesečno izlazi,
a obsizao je g. 1882. ukupno 72 tiskovna arka.


-U glavnome se djelatnost družtva očituje u širenju ratio


nalnog šumarskog znanja medju šumoposjednici.


Za podići madjarsku šumarsku literaturu, izdaje družtvo
godimice nagrade u iznosu do lOO dukata i^ Deakove zaklade.
Tako je nagradjena šumarska botanika sa 200 dukata^ upotrebljivanje
šuma sa 100 dukata, a „Dendrometrija", sto no juizdaše
profesori šemnićke akademije Fekete i Šoltz, sa 100 dukata
— medjuto je baš sada razpisana nagrada od 40 dukata
za djelo; „0 našumijivanju pešćara."


Skupštine obđržaje družtvo izmjenice po raznih predjelih
zemlje. Predmetom razprave bijahu u posljednje doba sljedeća
temata: Koje se vrsti uzgoja preporučuju osobito za šume alfoldskog
područja? Kako je moći stare hrastove šume, noseće
želud i šišku, obzirom na pašarenje najbolje pomladiti odnosno
uzčuvati? Kojim bi se načinom mogli unovčiti ogromni komplex!
bukovih šuma po prigorju? Koji je rentabilitet šuma guljaca,
kako da se u hrastovih šumah guljaca gospodari, a koji
je način unovčenja kore najbolji? itd.


Šumarskom se družtvu i njegovoj djelatnosti imade nadalje
pripisati, što ugled šumarskog stališa takodjer i u nas
danomice raste. Po malo već se i u Ugarskoj uvidjava, da su
samo toli praktično, koli i teoretično naučni strukovnjaci zvani,
sumarni shodno i racionalno gospodariti i postupati


Da i madjarski posjednici velevažnost šuma cjeniti počimlju,
dokazuju medju ostalom takodjer i u najnovije doba po
ŠUMARSKI LIST 6/1882 str. 32     <-- 32 -->        PDF

ravnicab alföldsHh izvedeni nasadi. Šumarsko je družtvo pod


livat taj na sve moguće naSine podupiralo, izticuc svako doba


korist i potrebu ošumlenja pešoarab.


Za da se i privatnim sumoylastnikom omogući namješte


nje valjanog lugarskog osoblja, postoji već kroz više godina


posebni naukovni tečaji za lugare kod pojedinih državnik šum


skik ureda, u najnovije doba pako radi se i o tom, da se u


Segeđinu posebna lugarska škola uredi.


Književna djelatnost ugarskog šumarskog družtva priznata
i odlikovana bi najvećimi znaci priznanja na parižkoj, bečkoj,
kao i stulweisenburzkoj izložbi. Družtvo izdaje takodjer i posebni
mađjarski šumarski kolendar, od kojega se je poslednje
godine 1000 komada prodalo. Napredak toli družtva, koli i šumarstva
u zemlji očevidan je, tako da se danas već i mađjarski
šumar strukom svojom slobodno ponositi smije.


Na obranu.


PiSe c. kr. umirovlj. Štimarnik A. Tomić.


Veleštovani gospodin upravitel} dobara g. baruna Prandau-a
gosp. Adolfo Danhelovsky, objelodanio u „Šumarskom listu"


VI. Tečaju na str. 182, u članku pod naslovom „K riešenju pitanja
0 čistomu prihodu šuma", prigovore protiva po meni jur
god, 1881-u „Šumarskom listu^´ na str. 248. i sliedecih, objelodanjenom
članku „Nekoliko rieći o silhuetti šumarnika Danhelovskoga".
Prigovori se ti u bitnosti svadjaju nä sliedeće pitanje „da
li mi je poznata šumsko gospodarstvena ciel, u kojoj svi dobni
raizredi od prve do x. te godine obhodnje^ u jednakih ili barempribližno
jednakih površina postoje?" — Obstojnost koja bi
odgovarajuća bila idealnoj šumi, pređstavljajućoj normalnu sumu.
To je pako jedna onih „koza" — koju t. z. praktikeri, pristašam
rationalnih methođa naproti, najvole derati odnosno stavljati.
Nemisleći pri tom, da tamo vec pitaju za gotov ucin,
koji se tek po obavljenoj jednoj gospodarskoj obhodnji, koja
kod visokih šuma 100 i više godina traje, postizava, docim se
bit rationalnih metoda baš u tome karakteriše, da nastoje iz
ŠUMARSKI LIST 6/1882 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 345 nepravilnih
šuma, pravilno — odnosno normalno stanje šuma


polučiti, koje u istinn neobstoji — već se tek stvoriti imade.


Za polučiti pako normalno stanje koje šume, nuždni su
prije svega njeki preduvjeti^ pak se u ostalom obzirom na ovo,
pozivljem i opet na ono, sto sam spomenuo bio u „Šumarskom
listu´^ br. 2. i 3. od god. 1B77. obzirom na normalni prihod i
normalnu zalihu jedne šume, gdje sam podjedno bio takodjer i
iztaknuo, kako je gosp. professor Hundeshagen time, što je po
kameralnoj taxaciji proračunavanu normalnu zalihu prevelikom
označio, postao začetnik nesporazumljenja medju strukovnjaci,
kao i tim stoje u mjesto normalne zalihe uzeo sbroj zbiljnih priraštaja
pojedinih dobnih razreda, za zbiljnll normalnu zalihu, u
račun. Učin pogrešan, jer je. taj sbroj premalen za kojih 14^/oj
od zbiljne normalne zalihe, koje zadnji Član (zaliha najstarijeg
dobnog razreda) normalni prihod predočuje. U tadanjem rukopisu
uvukla mi se je medju.tim pogrieška, jer sam pogrešni taj
iznos saino sa 8"/„ označio bio — činjenicu koju time izpravljam.


U predstojećem se slučaju, medjutime radi jedino o pravom
shvaćanju smisla zakona o katastralnoj procieni, pak zaoto
i nastojah u svojih razmatranjih o silhuetti gosp. Danchelovskoga,
da obćinstvo o tome uputim, a to učinih još i stoga,
pošto se u silhuetti medju ostalimi i takove činjenice spomenute
nalaze, koje rek posvemašno neznanje stvari posvedočuju,
u kojem mi pogledu još i sliedeća u prijašnjih mi radnjah nespomenuta
činjenica dokazom budi. U spomenutih se bo silhuetta
tvrdi; da se prigodom katastralnog procjenivanja šuma, nuzgredni
užitci, poput žirovine, šiške i paše, isto tako kod obračunavanja
čistog prihoda branjevina kao i ostalih mladih sastojina
u račun uzimaju, doćim kako poznato, mlade sastojine
tih koristih u istinu nedavaju, tvrdnja koja međjutim nestoji.


U smislu katastralnoga naputka za procienu šuma bo imadu
se prije spomenuti medjutimni užitci, odnosno njihove vriednosti
za svaku šumu, za razdobje od godine 1850. do 1874.
ustanoviti, ter onda poprečni prihod istih po rali i godini, na
cielu površinti dotičnog stojbinskog razreda porazdieliti i to
stoga razloga, što po konačno ustanovljenom čistom prihodu
po rali, dakle jedinici površine, tek ustanovljenje poreza sliediti
ima. Pošto je prema onome što u prije spomenutom primjeru
navedosmo , doba starosti prve stojbinske vrstnoće 150


^ 25


ŠUMARSKI LIST 6/1882 str. 34     <-- 34 -->        PDF

- 346 ~
godina, ter stayirao li nadalje, da u tom razredu 100 nalili jur
sjeći dorasle šume bude, a ßO ralib pako još nedorasle, to iz
toga sliedi:


Prv o da se je ustanovljeni prihod nuz;grednih užitaka, samo
iz zbiljnih prihoda te vrsti, od stare šume od 100 ralih dobio
i to iz računa i dobivenih podataka dotičnog šumovlastnika,
drugo , da se za branjevine i nedorasle sastojine nije moglo
ništa računati, pošto iste i u istinu takovih koristih nedavahu.


Biti će pako svejedno, razdielili mi tako proracunani 24 godišnji
poprečni prihod, tih nuzgređnih užitaka, koji neka n. pr.
24 for. iznaša, razmjerno na čitavu površinu dotičnoga razreda
stojbinske vrstnoće od 150 ralih, ili pako samo na površje dobnih
sastojina, s površjem od 100 ralih, jer: u prvo m ćemo slučaju
dobiti na ime prihoda za nuzgređne užitke 24 nove. po rali
starih ili ti doraslih sastojina, u drugo m slučaju pako po
rali za cieli razred vrstnoće 16 novo., pošto time jednaka suma
na čitavi stojbinski razred dolazi, naime: 24 (kr.) X 100 (ralih)
=- 16 (kr.) X 150 ralih.


Ili 24 for. = 24 for. neće se dakle niti novčić više zaračunati,
nego li poprečni prihod i zbilja iznašao. Što se pako
normalnoga stanja sume tiče, to isti sjegurno nije puka ideja,
kako to običavaju protivnici tvrditi, samo da rationalnu methodu
diskreditiraju, a to već i zaoto ne jer se isto temelji
na drvnoj gromadi sastojine, u dobi sjećivosii istih, po čemu
realnu podlogu dobiva, kako nam to i sliedeći primjer dokazuje.


Ako li pođielimo drvnu zalihu jedne rali sjeći dorasle i
u sklopu se nalazeće sastojine, sa dobom starosti iste dobiti
ćemo broj, koji nam oznaćuje popriećni godišnji prirast spomenute
sastojine po rali i godini. To pako nedvojbeno vriedi, ma
da i zbiljni prirast drvne gromađe nije godimice jednak, tako
dobivenom poprečnom godišnjem prirastu, vriedi dalje i stoga,
sto kako znamo, razlike medju popi´ecnim i zbiljnim godišnjim
prirastom, za dobe sjećivosti sastojine (Hauberkeitsalter, Zuwachs
-= Maximum) podpunoraa nestaju t. j . oba su tada jednaki.
Ta cnyenica pako jeste ona realna podloga normalnog prihoda,
ua kojoj se primjereno dobi obhođnje, takodjer i odgovarajuća
normalna zaliha a s ovom u savezu takodjer i normalno stanje
šume osniva.
ŠUMARSKI LIST 6/1882 str. 35     <-- 35 -->        PDF

-^ 347 ~


Dalnja razglabanja pako o tome, tißu se već i same rationalne
metbode, kojoj jeste kako znamo, prije svega svrha
normalno stanje šume polučiti, nespadaju dakle strogo uzeto u
okvir ovih razmatranja.


Vriednost Presslerove nauke „o rentabilitetu šuma", na
koju se g. Danchelovsky u svojih prigovorihtoli oslanja, iztaknuo
je vrlo dobro u ovome listu g. prof. Kestercanek u članku „Bit
pitanja o rentabilitetu šumarstva." Svezak II. strana 80—107.,
na koji budi ovdje upućeno.


Sto se pako tiće, mana i pogriešaka, počinjenih prigodom
katastalne ocjene prema zbiljnom stanju šuma i ustanovljenim
stojbinskim vrstnoćam, zaoto i sam zakon naredjuje reklamacije


— za pređusresti nepravednostim te vrsti. Ove reklamacije bijahu
za dobe provizornog katastera, ustanovljene unutar granica
svake pojedine obćine, po sadanjem zakonu pako dozvoljene
su za svako pojedino okružje — dakle za znatno veći obseg.
U tu svrhu imati će dakle i strukovnjaci, koji će kod
okružnih povjerenstva intervenirati, prigodom nađgledavanja
stojbinskih razreda, pobilježiti ćinbenike nečistog kao i čistog
prihoda za svaki pojedini takav razred, jer se baš na ovih i
samo razredjivanje temelji. Što se pako drvnog prirasta tiće,
to se imade ovaj za svaku gospodarsku ciel stojbinskog razreda,
koja je vlastnižtvo pojedinoga posjednika, razmerno u toj cieli
se nalazećim sjeći doraslim sastojinam, od starijih i mladjih
sastojina jednako u obzir uzimati, jer tuj stojbinska vrstnoća
odlučiti imade.


U takovom se slučaju imadu još i možebitno izvan granica
takovih ovećih jednomu vlastniku pripadajućih šuma se nalazeće
šume preizpitati, imadu li zbilja sva ona obiležja sadržana
u sebi, koja dotični razred vrstnoće karakterišu ili ne, u kojemu
se poslednjem slučaju, iste moga, za uvršćenje u koji nižji
razred vrstnoće reklamirati, dokaže li se i zbilje da za takove
omanje cestice i zbilja nevriedi isti prirast i to možebiti i zaoto
što nestoje u savezu s inom šumskom površinom, ili ako oni u
nečistom prihodu izkazani nazgredni užitci^ žirovine, paše itd,
bud s kojih razloga u račun doći ne mogu.


Pošto je u ostalom u provincialu segregacija jur svagde
provedena, a isto tako i u bivšoj vojenoj Krajini izlucenje državnih
šuma i onih imovnih obćina obavljeno, to gori sporne
ŠUMARSKI LIST 6/1882 str. 36     <-- 36 -->        PDF

, - 348 —


nuti prigovori, obzirom na raznolike posjednike, samo još iznimno
možda za njeke krajeve u proTincialu yriediti mogu^ nipošto
pako i za šume bivše Krajine, poštu u poslednjoj i onako samo
dvie vrsti šnmovlastnika nalazimo naime erar i imovne obcine.


Dali se napokon i onaj po gospod. Dancbelovskomu navedeni
novčani primjer i zbilja može smatrati umjestnom prispodom,
s mojimi razpravlanji zakona o katastralnoj procjeni^
ili ne — o tome odlneiti prepuštam čitateljem.


U Zagrebu mjeseca srpnja 1883.


Različite viesti.


Šumarski državni izpsti, Obdržavaai su kod kr. zemaljske vlade
od 18. do 23. rujna t^ g. U povjerenstvu bijahu kr* ravnatelj šumarstva
E´ Durst kao predsjednik, kr. izvjestitelj za. šumarstvo Fran Cordašlć i
kr. šumski nadzornik Mio Vrbanić. Tzpitu se podvrglo ukupno 18 kandidata
i to 11 bivših slušatelja u Križevcih, 5 . bivših slušatelja visoke škole
za šumarstvo u BeČu, 1 bivši slušatelj akademije u Tharandu i jedan
akademije u Scliemnicu. Od ovih položiše izpit s odliko m gg. Kozai´ae
i liićj a jednostavno budu osposobljeni gg. Crnkovid , Drenovac, DraČar,
Starčević, Kraljević, Sever, Zeisberg^ Rajnović i LonSaric. — Svi državni
šumari (akoprem rodjeni Hrvati) pravili su izpit. njemački — Čemu se ne
malo čudismo!


Naša tisovina (die gemeine Eibe). Veleštovani naš suradnik


g. kr. katastralni nadzornik J. Ettinger priobćuje nam sliedeću zanimivu
0 tisovini po Hrvatskoj. Riedko ovo di´vo raste po planinah i sriednjih
goi´ah u Hrvatskoj, nu malo ga je dan danas još vidjeti visokoga uzrasta
i jakoga debla. Medju najdebljimi tisami, koje sam do sada vidjevao, ima
jedno sačuvano u Varaždinu u vrtu gradjana Apela, koju nedvojbeno, kako
mi i vlastnik spomenu, bivši u Varaždinu Pavlini zasadiše, jer je i ono
zemljište gdje no je sada spomenuti vrt, negda spadalo k samostanskomu
posjedu Pavlina. Spomenuto je drvo liepoga uzrasta i pravilne krošnje, a
biti će mu jedva premca u Hrvatskoj, pače ni u cieloj monarkiji. Izmjeriv
ga prigodno ove godine, imalo je to drvo u prsnoj visini obod od 239 cm.
iliti promjer od 7 6 cmt. Druga jedna tisa spornena vriedna, nalazi se
u vrtu pred nadbiskupskom palačom u Zagrebu, takodjer je liepoga uzrasta,
a imade u prsnoj visini obod od 218 cm. iliti x>romjer od 70 em.
Oba ta stabla pako podpuno su zdrava, a bit će valjda vršnjaci u dobi.
Jer što je ono u Varaždinu jače i višje bit če uzrok bolja stojbina i položaj,
a bit će oba valjda negdje početkom šestnajstoga stoljeća zasadjena.
Na gori zagrebačkoj bilo je, kako mi pripovjedahu žitelji, još prije
80 — 40 godina prilično tisovine i to ojakih stabala, koja su medjutim seljaci
jur izsjekli, prodavajući drvo zagrebačkim tokarom, koji ju rabiše za