DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1882 str. 15     <-- 15 -->        PDF

~ 327 ~


šumarih F. Sporeru i Drag. Kosu. U Češkoj pake, već g. 1824.
Christof Liebicli stao izdavati obće šumarske novine pod naslovom
„Aufmerksamer Forstmann". Mimogredce budi spomenuto
đa jedne i druge te novine prestaju izlaziti već g. 1848.
usljed nastavših odnošaja u monarkiji.


Time bismo bili ti kratko spomenuli najvažnije o razvoju
šumarstva u monarkiji našoj tečajem prve polovice XIX. nam
vjeka. Naglasismo, da naše šumarstvo u cielosti nije razliöno
od onoga u Njemačkih zemlja, a to već iz razloga toga, što
se njemačko šumarsko-gospođarska nauka, može u obće smatrati
roditeljicom sveg europejskog šumarstva, Nu ako i jest njeraacka
znanost podlogom i današnjem nam hrvatskom šumarstvu, to
se isto kasnije ipak samostalno dalje razvijalo i razvija, akoprem
nam tek budućnost pravi hrvatsko šumarski živalj stvoriti ima.


´: Kako i na koji se to naćin do sada u nas mislilo postići,
i u koliko se je možda već i postignulo, upoznati ćem.o u sliedećih
razmatranjih j proučavajući najnoviji razvoj šumarstva u
Hrvatskoj.
Osvrt


na đojakošnji uspjeh radnjah katastera 2:emljariiiskoga u bivšoj vojnoj
Krajini.


Buduć, da su radnje, o uredbi zemljarinskog katastera,
u bivšoj Krajini već malo ne kraju privedene, ter tako moguć
i njeki pregled istih prema procienbenim kotarom i pojedinim
mjestnim obćinain, to je time moguće upoznati, takodjer i čiste
prihode, kako pojedinoga kotara, kao i pojedinih težatbenih
vrstih tla, te prema tomu i odsjeći, ~ bar aproximativno i
budući iznos poreza.


Za sedam godinah, dakle primakosmo se kraju, prvoga
odsjeka, ovog u njegovih posliedicah preznamenitog djela, toli
po narodno gotpodarstvo kao i unapredui mu obstanakj do
„prociene " (lokalizacije).


Kr. katastralno ravnateljstvo za bivšu Krajinu a Zagrebu,
da omogući i olakša ukupni pregled, složilo je za svaki procieabeni
kotar po mjestnih obćina i vrsti težatbe, skrižaljku o
pvedbježnih razredih čistoga đohodka, te skrižaljku uvrstba pripadajućega
zemljišta u ove razrede s izraoanaiiim čistim piihodonij
ŠUMARSKI LIST 6/1882 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 328 ^
pa je ove skrižaljke razdielilo clanovom kotarskih povjerenstvah;
prigodom sjednicak, obđržavanih ovoga mjeseca.


Polag ovoga glavnoga pregleda iikazujn se privremeno
sastavljeni cisti dohodci, naročito za šumsko tlo, u pojedinih
procienbenih kotarih, kako nam to priležaća skrižaljka A. kaže,


I. Ovi cisti dohodci sastavljeni su: Na temelju skrižaljka
0 dohodkuj služećih kod katastralne šumske prociene, (vidi
skrižaljku B.).
II. Na temelju ustanovah §. 18. p. g, zakona cl. YIL od
godine 1875., o regulaciji zemljarinOj koji propisuje, da se kod
izračunavanja gospodarstvenih troškova imade uzeti prosjek 6
godišnjeg razdobja, od godine 1867—1872.; — te na temelju
§. 19. koj ustanovljuje, da se ciena drva i ostalih šumskih proizvoda
imade uzeti od prosjeka dvadesetgodišnjega razdobja,
(od god. 18B5 —1874.)j obstojalih ciena, bez svakog uztega.
Na temelju ovih ustanova izračunali su se u procienbenom
kotaru broj VIII. Kostajnica, kod državnog šumskog ureda
izvadjeni, ogojni troškovi, po jutru i godini sa 10 ne., upravni
i obranbeni troškovi pako sa 22 nove.


Ciena drya ustanovljena bje za hrast;


za
tvorivo drvo, sa 2.85, l.so, l.oo, dakle poprečno sa


for.
2.50,
Ciepanice: O.^.-i, O.20, O.io; — O.25.
Klipovina: O.15, O.io, O.os; — O.12..
Za bukyu:
Tvoriv o drv o for. O.95, O.eo ili poprečno O.90.
Ciepanice: O.40, 0.20; — O.30.
Klipovina: O.aj, O.12; — 0,22
Eazredba vrsti pako, ovako bje izvidjena:
Za hrast:


II.
stojbinska vrstnoća: 40^0 tvoriva, 40> ciepanica, 20´7o
klipovine;
III.
stojbinska vrstnoća: 327o tvoriya, SB^o ciepanica, 407()
klipovine;
IV.
stojbinska vrstnoća: 267„ tvoriva, 3.5*^/o ciepanica, 407^
klipovine.
Za bukvu:
II,
stojbinska vrstnoća: 207o tvoriva, 60% ciepanica, 20^jo
klipovine;
ŠUMARSKI LIST 6/1882 str. 17     <-- 17 -->        PDF

329 —
ŠUMARSKI LIST 6/1882 str. 18     <-- 18 -->        PDF

880
ŠUMARSKI LIST 6/1882 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 331 lU.
stojbinska yrstnoca: W^ja tvoriva, 70> ciepanica, 20´V*´
kupovine;


IV. stojbinska vrstnoca: 70^0 ciepanica, 30"/o kupovine.
Nuzgredni užitci izračunati su po jutru i godini: za pasu
5 nove., za žirovinu hrastovu 12 nov5., za bukovu žirovinu 8
novc.j za šišku O.o4 nove.


Na temelju ovih izviđa i skrižaljkali o đobođku, sastavljena
je i sliedeca skrižaljka čistoga dobodkat (Vidi priloženu
skrižaijku C.)


Brojevi su najjasnije govoreće činjenice, samo da se, žalibog,
u obće slabo uvažavaju, jer ili da odkrivaju neugodne istine,
ili se pako pravo netumace.


Pokušajmo s toga razgledati, na koliko će navedene brojke
uplivati na šumski dohodak?


Kako se pogovara, iznositi će u buduće zemljarinski porez,
izkljuciv ostale državne namete, 20% od čistoga dohođka,
akoprem se nadaju, da bi moglo pasti i na 15^/o?


Polag ovih obielodanjenih skrižaljka o čistom dohodku
iznosi ukupni čisti dohodak svih vrstih težatbe za VIII. kotar


380.601 for., od toga čisti dohodak šumah 75.946 for. ili lOs´Vo
od prvoga. Prema tomu nositi će u ovom kotaru šumsko tlo
19.9, a ostale nekretnine 80.i7o ukupnoga zemljarinskoga poreza,
dakle u razmjeru 1: 4 kontribuirati, dočim faktično medju
spomenutimi vrstmi težatbe, sljedeće razmjerje postoji 1 ´ l.a,
(101.900 jutarah šume, a 127.405 jutarah ostaloga gospodarstvenoga
zemljišta.)
Promotrimo li nadalje sadašnji način oporezovanja u bivšoj
Krajini, za da si stvorimo sud o uplivu budućega oporezovanja
prama današnjemu, to vidimo, da su polag zakona o
uredjenju služnostih za bivšu Krajinu, od 8. lipnja 1881., razdieljene
državne i imovno-obćinske šume baš radi oporezovanja
u razrede, ter je plaćano poreza po austr. jutru (1600 ´*), n
savskih nizinah petrovaradinske i brodske pukovnije (za hrastove
šume od lužnjaka) 30 nč.; za šume u posavini i pokupju,
ležeće u obstojaloj gradiškoj, I. i II. banskoj, te slunjskoj pukovniji
(većinom kitnjak hrast) 25 novč., za Šume, ležeće u
gorskih predielih, 10 novč., a za šume ogulinske, otočke i. ličke
pukovnije (većinom čisti bukvici) 8 novč.


Zemljarinski porez za ine nekretnine bio je trovrstan, i to:
ŠUMARSKI LIST 6/1882 str. 20     <-- 20 -->        PDF

-332;—
ŠUMARSKI LIST 6/1882 str. 21     <-- 21 -->        PDF

~ 333


´ 1. Jednostavni porez od zemlje, kojega plaćahu oni
žitelji, koji su Mli konskribirani kao krajišnici, negledec na to,
da li su živili u zadruzi ili ne, nadalje trgovci, zanatlije, Častnici,
činovnici i nadničari, koji su bili ovlašteni samo na ograničeni
zemljištni posjed, a bijahu u pogledu mužkih ßlanova
svoje porodice novačenju podvrženi.


2. Viš i porez , što ga do sada povlašteni pojedinci zemljišta
plaćati imadu, kamo spadaju žitelji gi^adova i žitelji civilnoga
điela zemlje.
3. Osebni porez, što ga plaćati imade katoličko, zatim
grčko-iztocno svetovno i redovničko svećenstvo, kao i patrijarha
karlovački, od onoga zemljistnoga posjeda, koji nije u
kongruu uračunan, ili za uzdržavanje konja odmjeren. Prema
ovomu odmjeren bje porez zemljištni po jutru (1600 Q^), kako
sliedi:
B
1
1
Vo<5nJa


Od oranica ili livada


öd´


ka i ku

Od


vino-´ li injsuma


U pukovniji I. j II. 1 IIL grada skili


vrtova


razreda


fr. nČ. fr. ne jfr. ne. fr. no. fr. ne. fr. ne.


ličkoj, otočkoj, ogiilinlinskoj
i slunjskoj .. —. 52.5 — 35 — 21 1 5 1 5 — —


— 70 — 52,5 — 35 2 10 1 40 ~ —


L


— 87.5 — 70 — 52.5 4 20 1 57.5 — —
brodskoj i petrovarađin:.
, 1 05 — 87.5 — 70 4 20. 1 57.5 — ^


. , Ih 1 57.5 1 22.5 87.5 4 20 2 io — ,52.5


-


IIL 1 57 1 22 87 4 20" 2 10 ~ 52
-


Polag navedene razdiobe u procienbene kotare^sacinjavaju
obstojala lička, otočka, ogulinska i slunjska pukovnija kotare
broj I. do VI.; I. i IL banska pukovnija kotare broj VII. i
Vm. ; gradiška pukovnija broj IX. j brodska i petrovaradinska


broj X. do XIII,
ŠUMARSKI LIST 6/1882 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 334 -
Prispodobimo li pako primjerice ko-itajnieki procienbeni
kotar sa današnjim poreznim stanjem (po ljestvici gornjoj za


II. bauskii pukovniju) i budućim, to vidimo slieđeća:
Porez:


Sadanji: budući sa 207o
od čistog doliodka:


Za oranicu I. razreda 70 ne.
. „ n. „ 52V2 „
„ „ III. „ 35 „


,,, ^ srednje 52 72 „
437io ne.


„„ livade . , . , . .5272 „ . . ;. . . . 95710 „
„ vinograde 210 „ ..... . 97^/io „
„ voćnjake i kuhinjske


vrtove 140 „ . .´ . . . . 1737io „
„ pašnjake vrsti III. .52 „....-. 77io „


,.
,?. . , n I. i II. — ,,, 771a „
„ šumu (privatnu) . . 527io „ . ---. . 147io „ ,
„ državno i imovno obćinske
šume ... . l37io „ ..... . 147io „


Prispodobimo li još i I. i XIIL procienbeni kotar, to nam
se ukazuju porezne stavke sadašnjosti, prema onim budućnosti,
ovako:


Porez za: oranice, livade, vinograde, vo(5njake
-r -1 1 i i sadanji O.35 O.35 I.05 I.05


1. procienb. kotar T n -n e/ n A n 6/
^ I budući 0.12/10 O.u 0.3Ö 0.70/10
^TTT 1 1 j. i sadanji 0.877^o 0.877io 4.2o 1.57´"^/io ,


X111. procienb. kotar 1^-12, A 4/ 02/0 4/


^
I budući l.u Ito 0.797io 2.74/10 2.20/10


Ove tri prispodobe upućuju nas nadalje, da će zemijarinski
porez na poljodielstvena zemljišta u bivšoj Krajini biti od
povoljna upliva, buduć da će isti biti ne samo pravedno razdieljen
polag pojedinih težatbenih vrstih, već će i današnji iznos snižen
biti za sve težatbene vrsti.


Za privatne šume snižena će biti porezna stavka za 93.67^
do 46.57o (^´ i XIII. procienb. kotar) od današnje stavke, tebi
prema tomu i privatne šume mogle lahko po obsegu dobiti, navlastito
mogli bi se u tu svrhu upotrebiti: pašnjaci i oranice,
koji su po novoj procieni uvršteni u zadnji razred čistoga dohodka.
Oranice pako pogotovo radi običajne gnojitbe pašom (tako da
ŠUMARSKI LIST 6/1882 str. 23     <-- 23 -->        PDF

" 335 —


ovakove oranice dajxi istom svake pete godine, i tad slabu,
žetvu prove ili helde).


Za obstojalu Krajinu, moći je dakle prema tomu proricati
bolju budućnost, — izuzam možda državne i imovno obćinske
šume, kojih će budući porez iznašati nešto više od današnjega.


Nu i ovo povišenje poreza, za državne i imovno-obćinske
šume^ nije bas tako pesimisticke naravi, kako to na prvi mah
izgleda, uvažimo li, da su procienitelji godine 1864. prigodom
radnja u brodskoj pukovniji ustanovili bili, da posavske šume,
nz 150-godišnju obhodnju, lahko popriečno za 4.i6 kub. met.
na godinu prirastu, te da se dobije 40 do 507« ^^^^ ^^ P^´*^"
redjivanja, ukupno dakle da 6.24 kub. met., dati mogu; (Oesterr.
Monatschrift für Forstwesen 1877 str. 558), đoćim spomenute
skrižaljke 0 dohodku za katastralnu procienu ustanovljuju, i
za najbolju (I) stojbinsku vrstnoću, za hrastove visoke šume,
popriećni dohodak drva od 3.o kub. metra. Uvažimo li nadalje,
da ova prva stojbinska vrstnoća u obće malo površine zapremlje,
tako da u istinu nekim načinom samo nakit elaborata čini, dočim
najviše površja na srednji razred, dakle u IV., V. i VI.
razred čistoga dohodka odpada.


Zagovaramo li dakle ovime državne i imovno-obćinske
šume, to činimo to više radi toga, što se pri ustanovljivanju
gospodarstvenih troškova imao uzeti pravedni obzir i na ob^
stojnost, da -su imovne obćine utemeljene istom poslie g. 1872.,
ter da su uslied toga nastale sasvim druge obstojnosti po gospodarstvo
toli u državnih koli u imovno-obćinskih šuma, navlastito
pako baš u ovih posliednjih, dočim su uzprkos toga
uzeti mjerilom spomenuti poprečni iznosi od god. 1867—^1872.


Tako je na primjer od godine 1874., pa do preustrojstva
imovnih obćina godine 1881., kod II. banske imovne obćine, s
posjedom šumskim od 39.370 ralih, iznosio trošak za zastup


stvo, kao i ravnateljstvo . . . . . . .. . . for. O.045
gospodarstveni ured i šumarije .. . . . . . . „ O492
obranbu šumah . . ´ ´ ´ ´ " ´^´^^^
Ukupno for. O.345


po rali i godini, Dočim će počam od godine 1882. iznašati ovi
troškovi, polag proračuna za godinu 1882.:
ŠUMARSKI LIST 6/1882 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 336 za
zastupstvo .. . . ., . . . .. .* ^^´^´-O-"´*-*^


gospodarstveni ured i šumarije . . . ,. . , -. ,-„ 0.264
obranbu šumah . . .... . . . . ,, O.192


Ukupno for. O.501
po jutru. Važno je nadalje kod ovoga razmatranja i to, da posjed
ove imovne obćine imade GO^o čistih bukvikah, koji se polag
prosjeka od god. 187B. do 1881. najviše sa 23´*/o unovSiti mogu,
pa i ovaj postotak sastoji se većim dielom samo u onom užitku,
što ga pravoužitnici po pripadajućem im pravu bezplatno dobivaju.
Uočimo li nadalje, da je požar u ovo-imovnih šuma bukovih
tako rekuć običajan, te da znade zahvatiti i na stotine
jutara površine, koje radi pomankanja mogućnosti prodaje strunu,
ostavljajući prekršene i od vjetra prekinute trcke, izgledajude
poput kamenih krstova na groblju, i kazujuć nam nerazbor
ljudski i pohotu za vandalismom. Pa ipak bi ovo bila svakako
dva prevažna razloga, s kojih bi se sniženje ustanovljenoga
poreza opravdano tražiti moglo, dapače i tražiti moralo, jer
nas predstojeća pasivnost imovnih obćina svakako nuka
na zrelo razmišljanje 0 stvari.


,Da je tome i zbilja tako, spomenuti ćemo samo sljedeći
primjer:


U 7-godišnjem razdobju, iznosio je cisti dohodak, nracunav
i plaćeni porez, poprečno po jutru godimice . 1 for. 13 nč.
k;tomu plaćeni porez. — „ IS^io nč.


, , Ukupno dakle 1 for. 26^/io ne.
Vriednost bezplatnih užitaka pravoužitnika
iznašaše pojutru i godini poprečno .. . 1 for. 11 ne.
Jreosta dakle čisti dohodak od ~´. ´, ´. ~~~^^^foT. 15^/io nč~
Od ovoga se imadu pokriti porez, kao i,ostali nepredvidivi
izdatci.


V , Istina bog, pravoužitnici . ovlašteni su polag zakona od


11. srpnja 1881. na bezplatno uživanje šumskih pripadajućih
užitaka, samo ,dotle, dok dohodak imovnih obćina bude mogao
pokrivati te izdatke, u protivnom slučaju dužni su u to ime i
primjereno plaćati ove užitke. Uvažimo li ipak s druge strane
slabo gospodarstveno stanje krajišnika, to je očevidno, da će
plaćanja, šumskih užitaka od strane pravoužitnika biti jako
mršava, t. j . ostati će samoiua papiru!


ŠUMARSKI LIST 6/1882 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 837 —


Da se uredba zemljarinskog poreza cim prije dovrši, naredio
je iinancijalni ministar posebnom okružnicom, da se imadu
kotarska povjerenstva sastati u prvoj polovici rujna u sjednice,
u kojih bi ujedno izabrali i odbor od tri lica, koj bi u slučaju
potrebe mjestnoga izviđa imao udesiti svoj posao takOj da bi
do konca listopada o. g* s izvidi gotov bio- Katastralni ravnatelj
opredieljuje po tom, dogovorno s predsjednikom kotarskoga
povjerenstva, kada se imade sastati druga sjednica, ali
ipak tako, da se ista svakako u prvoj polovici mjeseca studena
obdržala bude.


U ovoj sjednici imati ce povjerenstvo izpitati predloge
izabranoga odbora´, a izabrat će podjedno i reklamacionalno
povjerenstvo od dva redovita elana i dva zamjenika.


, Odmah, kako su primljeni operati kotarskog povjerenstva,
imati će katastralni ravnatelj sazvati okružno povjerenstvo,
koje će i opet imati izpitati predloge kotarskoga povjerenstva
uz sudjelovanje okružnoga i šumskoga procienitelja,


Cim izaslanstvo okružnoga povjerenstva izpita predloge
kotarskoga povjerenstva i podnese odnosne predloge o istih,
imat će katastralni ravnatelj sazvati okružno povjerenstvo najdulje
početkom siecnja 1883, i to prijaviti iinanc. ministarstvu.


Bilo bi dakle dobro, da svi poslovi, predradnje, kao i
možebitni prigovori pojedinih interesenta ßim skorije svrsi
shodno podneseni, odnosno sgotovljeni budu-*


Crustar Pausa,


nadšumar.


Kr. šumarsko gospodarska škola u Požarevcu.


Priobcuje kr. profesor J. Novaković.


Pitanje unapredjenja gospodarstva i šumarstva, od eminetno
je državnog značaja po Serbiju.


Serbija je zemlja surovina, i ona će. ovaj karakteri dalje
za čitav niz godina uzčuvati, ma činili se koji mu drago obrtni
preduzetci.


Gospodarstvo i šumarstvo u Serbiji, su ona granitska podloga,
na koju se oslanja cielo državno tielo. Sve naše imanje,


* Ovaj je ölauak bio takodjer njemaöki objelodanjen u „Oesterr. M,
f. Forstwesen^´ g. 1882. str. 417,