DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 9     <-- 9 -->        PDF

~ 241 ™


Odmoriv se po rij est o, ter okriepiv se jelom i izvrstiioni


čašicom pive, odpatisrno se jos prije podue, do piramidej zada


se naiižimo prekrasnog vidika sa vrška gorostasnog ...Sliemena´^


Sreća nam^ posluži bar u toliko, da nam. se pr^d oeima


otvorio čaroban pogled u divno Zagorje^ docim bje južna strana


ponješto´maglovita. Medjutim nam se priklnee još i ina njeka


drnžtvanca iz Zagreba, deseća se istodobno na ,,Sljemena".


Nauživ se pako prekrasnog vidika, povratismo se i opet do


idilične planinske kućice, gdje se medjutim spremaše objed. Uz


prijateljski razgovor i pjevanje narodnih pjesama, .brzo nam


minu vrieme, dok se ne sabrasmo i opet oko obilnog stola, da


u druztyu sa „planinci´´ a i ostalimi odlicnimi gostoyi, njeko


liko veselili časova sprovedemo. Po staro hrvatskom običaju u


brzo se redahu zanosne zdravice i pjesme, dok nas opet „Ne


me2;is" vremena, na povraćaj u bieli Zagreb, nesjeti.


Oko pet sati po podne, zaputismo se niz goru put ,,Kra


Ijičinog zdenca", .a odanle .dolinom „Medveščaka" put „Šestina´


— gdje nas i opet naračeiaa kola čekahu za daJjni put u Zagreb.
Tiha nocca već bje zavladala, kad no se povratismo u
grad, veseli i zadovoljni, na postignutom cilju, oprostisnio se
čim srdacnije međjusobno, želeći da nam bude zgode, jos mnogom
takovih ugodnih i liepih družtvenih sastanaka, prisustvovati,
ter kličuć „do vidjenja na godinu u Osieku"!


Zakluciijući time u kratico naše izvješće o ovogodi^šnjeni
sastanku hrvatskih šumara, zahvalit nam se još jednom svoj
onoj gospodi, koja nam omogučiše ovogođiRuji. sastanak, na čast
družtva i stališa, toli krasno i liepo u povjest našega družtva
ubilježiti.


Izviešće družtvenog tajnika o djelovanju upravljajućega
odbora tečajem godine 188IJ82. i


Slavna skupštino!
Štovani drugovi i prijatelji! .
, . Danas me eto po drugi puta pred Vas, za da Vam n;i
ime . npravljajućeg odbora kao i svoje, podnesem izviešće o radu
i maru družtva tečajem razdobja, od prošle glavne skupštine.
ohdržavane lanjske godine u liepom našem zagorju, do danas.
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 10     <-- 10 -->        PDF

- 242 —
Dozvolite mi medjutim, da prije, nego li predjem na samo
izvieUe, koju obćenitn o hrvatskom nam šumarskom družtvu
spomenem.


Carey veli u svojoj nauci socijalnih znanosti, govoreći o
udruživanju, sljedeće:


„Udruživanje kolievka je ljudske kulture. Zametak mu
treba tražiti u ideji osobe, koja si bivstvo svoje stiće jedino
doticajem sa drugimi osobami, pa samo u družtvu s ovimi može
polučiti najviši razvitak, savršenost. Čovjeku je asociacija vrlo
nuždna. Obdaren je svojstvom, da se može dovinuti shvaćanju
i razumievanju najviših pojmova; nu ipak manjka mu u početku
njegova bivovanja i onakav instinkt, kakav imaju pčele,
dabar ili druge životinje. Da si pribaviš znanja, upućen si na
vlastito i tudje izkustvo, a za ovo potreban je jezik, da se izmenjuju
misli i nazori; ali jezik nemože obstojati bez asociacije.


Prvu, primitivnu formu udruživanja daje nam obitelj, pa
onda prijateljstvo medju stanovitimi osobami. Odavlje razvilo
se ono tečajem viekova u sveobću formu u družtvo, u razne
uđružbe, u koje se sastaju pojedinci u skup, da zajednički i
zajedničkom snagom poluöe, što pojedinac sam nebi mogao, i
da se ovako što podpunije primaknu zajedničkomu koristnomu
cilju. —


Temelj družtva i udruživanja jest individualna sloboda i
samoodluka. Družtvo sastaje, stvara se dobrom voljom svakoga
pojedinca elana, svi ulažu svoje duševne i tjelesne sile, da se
postigne ona svrha, radi koje se udružiše i koje pojedinac sam
nebi mogao nikako postići.


Pravo udruživati se, pravo je prastaro, prvobitno, pripadajuće
pojedincu čovjeku i cielomu narodu. Družtva se sklapaju
u prerazlicite svrhe, u djelokrug njihov unose se svi oni
zadatci, koje izvoditi prema svom ustrojstvu i zadatku država
nemože ili kojih izvoditi neće. Tim postaju družtva s jedne
strane neizbježivom nuždom gradjanskoga života, a s druge
strane popunjuju život državni.


Ma da i jest pravo udruživanja vrlo staro, čovjeku privodjeno,
samo udruživanje uzelo se tek u novije doba tako razvijati,
da se zaista može smatrati onim, što smo gore iztaknuli:
popunjivanjem državnoga života i neobhodnom potrebom.
„Duhu udruživanja novoga vieka i njim u život privedenih
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 11     <-- 11 -->        PDF

~ 243 -»


družtva i udružba svake ruke ima se pripisati ustrojenje pođu


zeća, koja su zeinljam i narodom donieli veličanstvenih rezul


tata i probitaka." (Komers.) Najveći dio probitaka pako ovakih


ođpada na polje produkcije materijalnih dobara, jer je asocia


cija na ekonomickom polju najveličanstvenije razvijena; nu i


za promaknuće duševnih interesa, za intensivno širenje pro


svjete uredba asociacije urodi obilnim plodom, pa se kod pro


svjećenih naroda sada živo radi oko udruživanja i u ovoj struci.


Njeki su narodi prije, drugi kasnije uvjerili se o probitcih


udruživanja, kako su već kamo xrake prosvjete prije doprle, a


napose pojmovi ekonomije prije poželi prodirati u masu naroda.


Oni prvi su sada vec na materijalnom i duševnom polju daleko


napređ, ovi drugi pribiru sve sile, da dostignu one prijašnje,


Međju ove potonje spada i narod hrvatski. A radošću konstatujemo,
da se pocimlje i u nas živo osjećati potreba udruživanja,
prem razumijemo vrlo dobro, da nikomu nije pomoženo
jedino osjećanjem te nužde, nego treba se umah latit i posla.
Na ovo mora da nas nukaju s jedne strane silni nedostatci u
životu narodnom, kojim bi se dalo još najprije doskočiti pribiranjem
i ujedinjivanjem razštrkanih sila, a s druge strane polučeni
već povoljni resultati u djelovanju postojećih družtva.


S ovih se razloga predšastnici naši, a na čelu im neumrle
uspomene hrvatski šumar Fran Šporer, već god. 1846. skupile,
da stvore hrvatsko šumarsko družtvo. A s istih je razloga i
godine 1877. ustrojeno i to naše družtvo u Zagrebu. Ono ima
biti ono ognjište, oko koga će se sabirati sve šumarske sile
svijuh hrvatskih pokrajina, da pomognu dovinuti se one svrhe,
koja je đružtvu namienjena i u drugom paragrafu njegovih
pravila ubilježena: „da unapređjuje cielokupno domaće šumarstvo
u obće i svaku šumarsko-gospodarstvenu granu na poseb."


Ustrojenje takovog družtva bijaše zaista prekom potrebom.


Domovina naša, nagodbom vezana uz posestrimu kraljevinu
ugarsku, uživa barma donjekle i u njekih poslovih, a imenito
i u onih nutarnje uprave i nastave autonomiju, naše su
šume neprocjenjeno narodno blago, dohodci njihovi sačinjavaju
bitni dio državnoga đohođka , podignuto je eno već pred 20
godina i kr. šumarsko učilište, stališ šumarski u na^ takodjer
je liepa broja. Na Cislajtaniju i tamošnja družtva nemožemo
se priključiti, jer uas uz narodnost i političke obstojnosti lu^e,
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 2U —
tko luci U2 narodnost i exklu/ivnost niadjavka,
koja nam u obce absolutno svako sbliž.enje onemognčuje.
Pa napokon i samo navodno, goskodarska osebujnost zemlje i
naroda našega, ter zabtievi, nuk´aju nas-i same već na separati/
am. nsljeđ kojega >S6 baš i moralo tonaže đrnžtvo ustrojiti,
knje, bi se imalo´ a i moglo snnxtrati ročištem hrvatski´h šumaia.
u kojem bi sve, što može i ima sposobnosti, radilo oko „unapiedjenja
i razvoja brvatskog šumarstva^´; . , ; .
Prispjođobimo li izvještaje o radu družtvenom za minulih
,u-´Mliaa. to nam je svak´.ako radošću konstatirati moći, da družt\
o naše, primjereno odnošajem i okolnostint, ne samo svoju
zadaću vrši. no ono´ baš i napreduje."
Ovo je svakako za prvi početak dosta. Družtvo naše bo
imalo — kao svako drugo u
početku prevaliti kojekakve
zppreke, međju kojimi su opet najveća: uztezljivo.st ljudska ~
a donjekle i novost same stvoru. Kad se pako jednom prevali
o´vo dvoje, nesumnjamo, da će i hrvatsko šumarsko diTižtvo
postati važnim faktorom, ne samo prosvjetnim, nego da će ga
uzet smatrati i dostojnim organom, koji će poput inih stai´ijih
dražtva takove vrsti u drugih naredah i državah, izricati strukovna
mnenja u važnih pitanjih šumarstva, koja će mjerodavni
krugovi ne samo tražiti, već i uvažavati.
Da bude pako šumarsko .družtvo i zbilja moglo uharno
raditi, nije dosta, da nastoje, oko svrbe njegove samo ono r´ijekojiko
šumara, sto no im do sada zahvalnošću krase izvještaje
i rad družtva,-već je k tomu potrebno složne radnje svijuli
družtvenih članova. Imence pako nije svrha družtva, da budu
\/ vanjski članovi ograničeni jedino na čitanje druztyenoga časopisa.
Vanjski članovi ne samo da mogu, nego su donjekle i\
interesu sam.oga družtva i pozvani prema silam svojim doprinositi,
da se ona svrha dražtva postigne. , . . ^. .
A napokon´nije dovoljno ni-to,, ako članovi svake godine
obdržavat se imajućoj skupštini prisustvuju — već treba da
svako doba ne samo urednictvd j^Šumarskog-lista",-no i uprav´
\ / Ijajnći odbor o svojih´težnja´i želja pismeno obavješćuju. Imadi:
li koji članova kakov pređlog, a on ga neka pošalje upravlja^
jućem odboru, koji će ga dragovoljno ne samo u svojih redovitih
sjednica, u pretres uzeti, nego i´primjereno uvažitk —.
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 245 -
Znamo 1)o i ^aiiii da ivam it uz i´aiboljn vuljii nij.- iuoi;Ui <->\
aK(´ godiue ^i\ d(d)a dola/iti o-olmo n.i ^kn])´=iuie i ^a-laidvi
(Mm lia´-iaj!» ži\l]^ -»fMUiyanie inedpi (lanovi, lim (^ ´t
(iiužuo kia^nije ui^^djali


La"n]^ke godiiu´ bio je iifMaMJijiK´i oilboi n iKneodiuipo
lo/aju, d-I u :,Yoni ta(Uuijda ´-c g()spodniuiaju, dapače da su nam lijtdJ < d npb ba´^ (uih pioiiMini.—
ol\o]nneposfoji. l^to tako ibnade-nnu jo> i taj lado ini pwja^ /aLrje \ ^
žiti, da je broj našili olruiova i^A an u/jik uipjf.i, jn^^e doluo^]^L
/a pioŽle godiJie patatjio naia´^aOj osobitu .si pako mnoi^o /.d
sliTi>a u iom pogledu ^tc^´e vi^okostovaia g. e ] nidzo.wl
^nmii\^t.a za JJalmaciju ^ F Ziknmndov ^ky.


I tako bio]i dnzžtvo danas piema zadnjVni izkä/Ai -^ Zd
oa^tnilj, 3i> podupiiajućib i 207 pun^h Tiauo^a az 7^ picdbiu]-
Jiika na .^biinvai-^ki li^t´°, — J)o(im j diu^ivo lani^ki i^c.diin
brojilo b poeastnih i 310 pia-vili Članova i podapiia]U( ili i 71
piedl^rojnika ili


God 1779. 2 poca-tna ´^72 pi. ekma i podup . i 111 pitd])ioi
„ 18R0. 2 ,, 301) .. ´ . . „ . ^2
„ 1881. 9 „ 316 ,j ,, ., j. ., 71 „
. 1882. 8 „ 306 „ „ „ ,, ,, 70


Ili ukupno g. lR79. bilo člano\a i piedbiojnika . . . o^.^
„ 1680. „ „ „ ... 393
„ 1881-„ „ „ ... 39(1
., 1882. „ „ ,, .... o^.


Tako da bi h^ pienja iomu bio]u flanova tečajem ovo pi
godino bio umanjio ukupno za ir>, od kojik je nmilo 1 poLa-im
i Ö piavih člano\a dočim ^e bioj piedb] ojnik^t od lane do li.
tos umanjio ukupno za -edam, piema blanjn g. l^bO pako za. 1"


Nemio je to svakako pojav koji ^e modjutim u mnogon
i našim družtvenim po"^ jci enikoia u grleli upi-ati moia. ko]i
kan da ^labo dinž(\e]u^ intne^e ^a-^tupaju. akopit-m i tuj pii
znajemo, da imamo, kao ^to bje Xo vel i pnie iztabnito, i Viied
nik iznimaka spominjali


Od unnlik nam diu50\a =;])(OuiniHnJo A riedne u-pomcn *
kot. ^Limaja .1 JF Pleše-a u Civlib kr smnainika E Vith ..
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 14     <-- 14 -->        PDF

^ 246


u Belovaru i kr. šumara Miroslava Bergwalda u Rakovcu. —
Slava im!
Yidimo dakle, da nam žalibože broj članova družtva ako
i neznatno, a ono ipak konstantno pada — poimence pako
spao je znatno i broj predbrojnika šumarskom listu. — Biti će
tomu medjutim glavni uzrok jedino u tome, daje družtvo naše
usljed zaključka od g. 1880. izgubilo svoj dvolični značaj -r\
y^ ter -postalo čisto krvatsko šumarsko, usljed česa se više tako.
viK, članova, koji žalibože, akoprem u nas službujući, ipak hrvatski
jezik neumiju, izbrisalo iz družtva.
Što se naravno i opet nedogodi najedanput, pa s toga i
ono polagano prividno padanje broja članova. Nije to medjutim
jedini uzrok, o dalnjem pako medjutim još i kasnije više.
Predjemo li nadalje na razmatranje blagajničkog stanja
našega dražtva, odnosno prihoda mu i razhoda, to vidimo
sljedeće;
-,. G-odine 1878. bade zbilja primljeno 215B for.
. ´1879. „ „ .„ 2660 „
^-´ . 1880. .„ „. „ 1908 „
. :: . ´881. „ „ ^ „ 1888 „
Naposeb pako bude primljeno od
rujna g. 1880. do srpnja 1881. ukupno 1640 for. 59 nove.


„ „ 1881. „ lipnja 1882. „ MOl „ 37 „


Izdano pako


god, 1878. ukupno 1805 L, a ostalo koncem g. u blagajni


„ 1879. „ 1792 „ „ n . n „ 767 f. 81 n.
„ 1880. „ M85 „ „ 55 i) r 423 „ -„
´ . 188L „^ 1603 „ „ T) II „ 284 „ —-^ „


Ovo padanje prihoda valja medju ostalim pripisati tako


djer i tomu, daje počam od godine 1880. družtveni prinos članova
obaljen od B for. na 4 for.


Za godinu 1882. bijaše u proračun stavljen ukupni redoviti
prihod u iznosu od. . ..... , . . ... 1891 for.
i razhod u iznosu od . . . . . . . . , . . 1685


Što se nadalje zaostataka tiče, kojih se družtvo nikako


riešiti moglo nije — to ovi iznašahu:
Godine 1877. . . . . . 6 for, ,
^. „ 1878 . , . . 282 „


,„ 1879. ....,., 975 „
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 247 ^
Godine 1880 1219 for.


1881 1130 ,,


do koiioa lipnja 1882 1854


8to se napokon sadaujeg stanja dvnžtvene blagajne, odnosno
gotovine tiče, to družtvo neimajuć absolutno nikakoviii
dugova, jučerašnjim danom imalo u blagajni gotovina od 62 f.
17 n., u štedioni pako bilo je uloženo 203 fr. 35 ne., što ukupno
266 for, 52 novč; ßini.


Izpustiv ovogodišnju bilancu, vidimo, da se je doduše broj
tib zaostataka koncem godine 1881. prema onomu od g. 1880,
umanjio za kojih 200 for. — u cieiosti ipak vidimo, da ukupna
svota tih zaostataka baš rapidno raste — poj^^j koji svu pozornost
zaslužuje.


Da se razlika međju prihodom i razhodom od godine do
godine umanjuje, biti će takodjer i s toga, što se troškovi, nzprkos
toga da „Šum. list" počam od g. 1881. samo na hrvatskom
jeziku izlazi,, ipak neumanjiše, dapače donjekle i umnožiše,
u koliko bo list sada u mjesto četiri šest puta na godinu
izlazi.


Uočimo li pako sada konačno skupno financijalno stanje
„hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva" — to dolazimo do
sliedećih zaključaka;


„Financijalno stanje družtva nije najpovoljnije, ali moglo
bi prema obstojećim u nas odnošajem biti mnogo povoljnije,
svakako pako potrebno je ustanoviti njeke mjere — za moći
na put stati eventualnom pogoršanju."


Medju ove mjere pako ubrajamo mi s naše strane prije
svega dobro uredjenu manipulaciju internih družtvenihj a osobito
i blagajničkih poslova. — Poslovi ti bo toli su omašni i
zamršeni sbog nehajnosti velike većine družtvenih elauova, da
je prema dosadanjem ustrojstvu družtvene uprave, gdje je predsjednik
sam tako rekuć sve te poslove voditi morao — pošto
dosadanji tajnik, buduć neprisutan u Zagrebu^ a az to dovoljno,
da i odviše zabavljen poslovi uredničtva „Šumarskog iista´S
blagajničke poslove družtva u obće obavljao nije. — Isto tako
mislimo, da stvari nebi bilo odmoženo, da se jednostavno prema
dosadanjem sadržaju §. 16, družtvenih pravila, sav posao družtvenog
internog poslovanja svali na novo izabrat se imajućeg
tajnika, ma da je isti i u Zagrebu — jer je to, kako yeć spo
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 248
oieniismo, posao preogromaii za ljude, koji družtvii tek dio slosi
a .


bodni
bodnibodnih
hh SI časov
časovčasova posvetit
posvetitposvetiti
ii mogu
mogumogu.
mo


Drugačije bilo bi to dak´ri,ko onda, kad l)i na
nanam
mm bil
bilbilo
oo m
iti


gu´ie poput našib gospodarskih druztra, plaćati i uzdržava.
posebnog jed)icg dmžtvenog činovnika u svojstvu dnižtvenog
tajnika — nu o tom dakako, i to s vise razloga^ nejma ni
govora.


Upravljajući odbor mislio ´r dakle, da Idu interesu stvari
i razvitka drnžtva bilo s gore edenili kao i inih Još razk)ga
na]bolje. da se posb)vi i-^jinv´ drnžtva u načelu odiele od
poslova ua´ednicbva dmžtvenog ^ana. — Postupak je to, koga
takodjer i u drugih sličnih dniž1 vih nalazimo, poimence pako
i kod družtva ,,Oeste]Teichisc]te Keldisibrstverein" u Beču.


Pošto nadalje mjesto posJovodje, koje je negde god. 1S80.
uvedeno — dok je mjesto tajnika družtva izpražnjeno bilo —
u oboe m^edgoA^aro naumu, to predlaže odbor isto dokinuti, a
tim pristedjeni novac upotrebiti za nagradu novog družtvenog
tajnika, —


0 tom medjutim jos i kasnije više — kod razpravijanja
3, točke dnevnoga nam reda.
Prelazimo sada na imovinu družtva u oboe, ova se sastoji:


1. iz gotovine u blagajni;
2. iz dugova članova i stranka;
3. u vi´iednosti družtvene knjižnice;
4. u vriednosti družtvenog pokućtva i ostale imovine
(zbirke etc.).
Prvu i drugu točku medjuLim vec prije razpravismo govoreći
0 družtvenili zaostatoih i razlici medju godb-^njimi prihodi
i razbodi, pak bi nam sada samo još preostalo obrazložiti
stnnje družtvenf^ knjižnice i poknćtva, odnosno ostale i^novine
družtva.


Öumarska knjižnica drnžtva ut(ime1jenn bje godine 1878.,
koje godine bude vise od 20 diela razne vrsti Jiabavljeno, god.
IHr^O. bude knjižnica znatno pomnožana, a isto tako i tečajem
posled)ijih dvijuli godina, tako da današnje stanje knjižnice
iznaša:


od god. 1878. — Ifiij svezaka
„ „ iH79. — "225


v


r . lyyo. -241


ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 17     <-- 17 -->        PDF

- 249 -^
od god. 1881. - 256 svezaka


„ „ 18S2, — 272 ,, ili 170 djela.


Tečajem ove godine pako budu sliedeća djela nabavljena:
Tbarander JahrbucK, Bericht des österreicMscben Forstcongresses
81. u. 82. Ebermayer: Chemie der Pflanzen. Wachtel:
Der Weiöstannentriebwikler, Engel: Hokinduafaie üngarnSj uz
njeka manja važna djelca. Ukupna vjiednost tečajem ove godine
nabavljenih djela iznaša 43 foi\ 30 novo.


0 samoj knjižnici pako izdati će upravljajući odbor za
koji dan tiskano izvješće odnosno katalog. Isto tako smatra si
upravljajući odbor osobitom dužnošću, g. dru. B. Šuieku , pocastnomu
elanu družtva, izreći javno zahvalnost, što je izvoljeo
toj knjižnici pokloniti 19 raznolikih djela.


Bezplatno dobilo je đružtvo (odnosno u zamjenu): „Viestnik
arkeolog. družtva." „Handelsblatt für Walderzeugnisse."
„Gospodarski list", „Gospodarski pouSuik", „Težak", „Seoski
gospodar^^ „Gospodar^V ^^"g^^"^ slavon. gosp. družtva, „Viesti
kluba inžinira i arhitekta", Vereinsschrift des böhm. Forstver.,
Oesterreichische Monatsschrift für Forstwesen. ^ Osim toga
držahu se sljedeći listovi: Forstliches Zentralblattj Baur. Tha-
ranđer Jahrbuch, Forstliche Blätter i Allgemeine Forst- und


Jagdzeitung.


Vriednost pokućtva napokon, koje bje g. 1878. nabavljeno,
iznaša takodjer oko 100 for., a osim toga imade družtvo još.i
liepu zalihu raznih tiskopisa i družtvenog časopisa prijašnjih
godinaj koja se imovina tečajem vremena takodjer bude unovčiti
mogla.


Već u lanjskom izvještaju pako naglasismo govoreći o
stanju družtvene knjižnice, da se prema zaključku upravljajućeg
odbora za družtvenu knjižnicu budu imala odsele nabavljati
samo diela trajne vtiednosti. Po naravi družtva bo, se.do
sada i onako samo jedino družtvena uprava tom knjižnicom
služiti može. Nu i u tom pogledu moći će se u mnogom doskočiti,
prihvati li slavna skupština predlog upravljajućega odbora
glede preinake §§. 15. i 16. družtvenih pravila. Po kojoj
bi preinaci u buduće poslovi tajnički i urednički imali, međju
dva člana upravljajućeg odbora podieljeni.biti,


Prelazeć sada na samo djelovanje odbora, spomenuti nam
je sljedeće: . , . .; _ , 19


´v´
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 18     <-- 18 -->        PDF

^ 250


Upravljajući odbor držao je ukupno 5 sjednica tečajem
ove godine, i to na dne 3. prosinca pr. g., zatim 2. travnja


8. travnja te 27. svibnja i 6. kolovoza t. g., ukupno dakle bilo je
tečajem ove godine obdržano pet odborskib sjednica, nu i osim
toga držao je predsjednik družtva s tajnikom preriia potrebi
dogovore i sastanke više puta tečajem minule godine. Sav mar
odbora usredotočio se je tako rekuc oko provedbe zaključaka
minule glavne skupštine, kao i oko predradnja ovogodišnje gl.
skupštine, a osim toga riešeni su još i njekoji manje važni administrativni
predmeti.
Zaključak lanjske glavne skupštine glede nacrta nove naredbe
za polaganje šumskih državnih izpita, podnio je upravlj.
odbor svojedobno visokoj kr. zem. vladi, čekajuć na dalnje riešenje
visokoiste. Isto tako izložio je odbor družtveni časopis u
finovezu na ovogodišnjoj obćoj izložbi u Trstu. Od važnijih dopisah
pako, stigavših našemu družtvu, spomenuti nam je;


Odpis visoke kr. zem. vlade, kojim se družtvu javlja, da
za sada nemože družtvu podieliti zamoljene podpore, sbog pomanjkanja
razpoloživih sredstva.


Dopis počastnog člana, visokopoštovanog g. ravnatelja dobara
A. Daiichelovskoga, kojim se isti zahvaljuje nä odlikovanju
»


Dopis austrijanskog državnog šumarskog družtva gledom
na utanačenje cienika za drvo na željeznica ove monarkije.
Dopis uredničtva srbskog gospodarskog lista „Težak" glede
uzajamnog rada našega družtva s tamošnjimi šumari.
Dopis madjarskog šumarskog družtva, kojim nas pozivlje
na sudjelovanje ovogodišnjoj im glavnoj skupštini.


Dopis tajnika kr. zem. vlade g. Fr. Čordašića, kojim družtvo
obdaruje sa knjigami „Poučnikom" i „Nauka q sadjenju
šuma."


Dopis bukovinskog šumarskog družtva za bezplatno dostavljanje
;^Sumarskog lista".
Molba njekojih slušatelja šumarstva u Beču i Eriževcih
za bezplatno dostavljanje „Šum. lista."
Dopis obrtničko-trgovačke komore u Zagrebu, kojim nam
ista dostavi svoje ovogodišnje izvješće.
Osobitu skrb obratio je napokon upravljajući odbor takodjer
i utjerivanju družtvenih zaostataka.
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 19     <-- 19 -->        PDF

^^- 251 ^


Isto tako držao je upravljajući odbor za shodno, neumrle
uspomene hrvatskim piscem, sada žalibože pokojnikom. Augustu
Šenoi i Dr. Ivanu Šloseru Klekovskomu u znak štovanja i zahvalnosti
na ime đružtva na lies položiti vience.


Nu uza sve revnovanje pojedinih članova upravlj. odbora,


nije se ipak moglo sve ono učiniti, što bi ne samo u interesu


družtva, no i baš u samom interesu struke raditi valjalo, nije


se pakosni moglo uraditi, a to ponajviše iz sliedećih uzroka:


1. Sto družtveni predsjednik i onako vele obterecen svojim!
zvaniSnimi poslovi, imao još i sve blagajničke, a donjekle
dakako uz poslovodju i administrativne poslove družtva voditi, i
2. Sto je dosadanji tajnik preokupiran uz zvaniene svoje
poslove^ i po tome da mu obitalište izvan Zagreba, svoje djelovanje
manje više morao samo na urednictvo „Šumarskog lista´^
ograničiti, a napokon
3. i zato, sto velik dio članova upravljajućega odbora iz.
van Zagreba obitavajuć, slabo ili nikako mogo rad odbora onim


marom podupirati, kako bi to biti moralo, a konačno donjekle ^.^


i zato, što većina družtvenih 61anoya još uvjek njekim indife


rentizmom rad družtva prati,


Izjavljajuć to iskreno slavnoj toj skupštini, činimo to ponajviše
zato, jer se nadamo, da će nam poći za rukom, izvedenjem
njekih tomu shodnih preinaka svim tim nedostatkom jadan
put za svagda na put stati. Kako — to ćemo imati sgode odlučiti
i prigodom samih razprava pojedinih točaka dnevnoga
nam reda.


Nakon razmatranja svih tih iztaknutih đrnžtvenih odnošaja,
dolazimo sada konačno takođjer i na samo izvješće ob
uredjivanju, izdanju i stanju „Šumarskog lista" kano ti družtvenog
organa.


Nejma dvojbe, da se u posljednje doba baš malo ne sva
društvena djelatnost ograničila manje više na samo izdavanje ^^
„Šumar, lista". Organ naš bez dvojbe najbolje je ogledalo i samoga
družtva. — Podići ga na onaj stepen, sličan uzornim
strukovnim listovom drngih naroda, bijaše nam vazda najpreča
skrb. — Nu kako nam nije bilo do konkurencije sa ostalimi
primjerice njemackimi strukovnimi znanstvenimi časopisi — to
nastojasmo osobito oko toga, da nam „Šumarski list" bude
vierno ogledalo sveg rada i pregnuća na polju šamarstva svijuh
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 20     <-- 20 -->        PDF

-^ 232


hrvatskih krajeva u obće/a jugoslavenskih plemena napose. —
U obće pako dielili bismo zadatak lista našega li troje i to:
Organ naš valja da prije svega zastupa svestrano interese hrvatskoga
šumarskoga družtva, — drugo , da bude vazda braniocem
svijuh šumsko-gospodarskih napremica naših krajeva,
a napokon treće: da bude posrednikom medju hrvatskim šumarskim
življem, ter šumarskom strukom i znanošću^u obće. —
To su ona tri zadatka, koje izticati i zastupati u „Šumarskom


\/ listu" ^uzesmo pocam od prvoga dana, od kada nas povjerenje
štovanih sudrugova častnom zadaćom urednictva đružtvenog
organa počasti.
Nu još jest jedna okolnost, koju nećeme da mukom pređjemo,^
a ta jest: podpuna neodyisnost našega glasila u pogledu
smiera u svakom obziru. Jer samo uz ovu moći i ostalim gori
iztaknutim načelom udovoljiti.
Da je uređjivanje strukovnog časopisa, bar u naših okolnostih,
tegotno, nećemo dalje razglabati, kao što nam nemože
biti zadaća izreći sud o samom organu — tob o prepuštamo
Vama/— Nu ipak jednu radostnu okolnost budi nam slobodno
iztaknuti, a ta jest: da se malo ne svi naši domaći listovi u
razno doba i opetovano vele pohvalno, toli o snjjeru, koli i sadržaju
„Šumarskog lista" izjaviše — a neućiniše to samo domaći,
već i strani-—


List naš broji danas do 380 predbrojnika, a tišće se u 500
odtisaka. — Medju suradnici mu nalazimo imena najodlicnijih
domaćih šumara, a u najnovije doba pošlo nam za rukom prisnubiti
takođjer i vele odlične i vrstne suradničke sile i za susjedne
i pobratimske zemlje, kao kraljevinu Srbiju, Dalmaciju
i Istru. — Docim za Bosnu i Bugarsku još do sada nejmamo
stalnih suradnika — nu i toj nestašici bit (5e, kako se stalno
nadamo, doskora odmoženo. — I tako se nadamo ^ da će nam
se list onda toli originalnim koli i raznovrstnim sadržajemj moći
liepo ma s kojim inim strukovnim časopisom takmiti.


Nu treba k tomu prije svega složnog, uzajamnog i uztrajnog,
ter požrtvovnog i rodoljubnog rada svih šumara širom
miloga nam doma — uz povjerenje u osobu urednika. Ovo poslednje
steći, bit će nam najpreća skrb.


Nu ipak za postići i zbilja ciljeve, koje gori označismo,
potrebne su još i njeke reforme u samome upravljajućem od
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 268 boru
i njegovu djelokrugu. Imenito nas pako trogodišnje izkustvo
upućuje na to, da je nuždno, čim prije ugovorno točno
opređieliti djelokrug, prava i dužnosti samoga urednika lista,
kao i njegov odnošaj prema predsjednictvu družtva, odnosno v>^
upravljajućemu odboru, A u interesu stvari držimo i neobhodno
nuždno zajamčenje samostalnosti uređničtva.


Sve dosađanje mane^ kao n. p. da list nije mogao svojedobno
izlazitij reklamacije, izplate suradnika, kolportaža itd.,
većinom proizlaze iz gori navedene nestašice. Isto tako bilo bi
potrebno ugovorom vezati tiskaru i knjigovežu i urediti bolje
ođpravničtvo lista itd.


Kako su to međjutim sve manje više stvari koje u djelokrug
samog upravljajuceg odbora spadati imaju — to ih samo
načelno ovdje iztaknusmo — nadajući se da će usljed reformacije
družtva, koja bi po samoj intenciji ovogodišnje skupštine,
usljed promjene pra^dla, i noYo izbora većine članova
upravljajuceg odbora i tajnika družtvenog sliediti imala, upravljajući
odbor takodjer i svakako već dojdućo] glavnoj sbupštini
moći na pretres podnieti samu osnoru kućnoga reda. Kucni red,
za samog obdržanja skupštine kao i obzirom na interno poslovanje
upravljajuceg odbora — po našem mnenju bar neobhodno
je potreban — želimo li doskočiti svim onim u izvještaju ovom
iztaknutim manam.


Slavna skupštino! Zaklućujuć tako ovogodišnje izvješćejoš mi je samo umoliti Vas — da ga uvažite. — Moguće
da zaoto što smo u -izvještaju tom, držeći se strogo učina, spomenuli
takodjer i mnogu, koju neizčekivaste — a Yas uzbudili
i Čustvo nezadovoljstva — nu onda Vas i opet sjećamo jednoga
onih zadataka — koji nam baš danas složno i trezno razpravljajući
riešiti valja, a taj jest^ da odmognemo — gde pomoći
treba, pak će sjegurno i naše družtvo — uz plemenitu si svrhu,
imajuć već i sada za svoje članove veći dio svestnijih i odličnih
šumara zemlje, koji razpolažu i sa velikom glavnicom duševnoga
blaga, šumarske obrazovanostij ne samo obstajati, no
ono se mora i sve to liepše razvijati, a u to ime budile Vas
nezaboravne rieći^ našega Prerado vica:
K jednoj inisli dnh uznes´te!
K jedBom Sinu dajte ruke! .