DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 279 —


rodno gosp. obzirah, imadu se pošuiiniti, te u buduće s istiraa u smislu
§. 2. postupati.


§. 170. Koja mjesta će se pošumiti i u kojem vriemenu odredit će
zem. vlada na temelju pi^edradnjah šum. nadzorničtva, koje će otom prije saslušati
vlastnika i susjedne interesente, kao i pol. oblast, te neće li vlastnik
ili ostali interesenti odredjeno pošumljivanje izvadjati, to će zem. vlada po
Šum. nadzorniČtvu isto izvesti, kao i za dalnji nadzor shodna odrediti, nu
na trošak dotičnikah.


Pošumljenje dužan je izvesti ponajprije onaj ili oni kojeg ili koj li
posjed time zaštićen bude, nu može i sam vlastnik svojim troskom to posu
mlj ivanj e izvesti.


§. 171. Država podupire pošumljivanje:


a) privremenim oprostom od poreza za površine koje će se pošumit (z.


c VII. ug. hv. od g. 75. §. 6. toc c);


h) bezplatnim dielenjem sjemena i biljkali;


c) pozaimlj ivanj em novacah u onih slućajevih, ako U se je pošumljivanje


ureda radi odredilo te dotičnik ili više njih vjerodostojno dokažu da


svojima silami nemogu te radnje izvesti;


d) novčanom pripomoći u slućajevih, ako \l se je pošumljivanje ureda


radi odredilo te. interesenti dokazati mogu, da će iz tog pošumljivanja


očekivat se imajuća korist manja biti od troska i npotrebljivanje rad


nje na pošumljivanje.


U takovom slučaju imade država razliku izmedju očekivat se imajuee
koristi i one nastalih troškovah u godišnjih obrocih polag napredovanja poŠumljivanja,
bez svakog prava na naknadu kao dr/avuu pripomoć dozvoliti.


Zakonodavstvo će od godine do godine ojn-cđjeljivati svotu keju će
moći zem. vlada kao zajam ili pripomoć za posumljivat-ije upotrebljivati.
§. 172. Grlede pošumlenja goljetih na krasu primorskom izdati će
se posebni zakon.


Prilozi za poviest suma i šumskoga gospodarstva
kod Hrvata


objelodanjuje Fran X- Kestereanek.


XVL


Govoreći prije o zlosretnom pravu ,,reserve^´ po sve one
dielove domovine naše, koji pod mljetacku vlast podpadoše, spomenu:´
mo takodjer i to, da je "baš to re;iervatno pravo bilo prvim
i najglavnijim uzrokom zatoru prekrasnoga nam njekoc, a
do.nas toli golietnog i strahovitog primorja. Nu ipak nam je
s druge strane priznati, da su pojedini mljetački gubernatori
Dalmacije i sami video očito propadanje te prekrasne zemlje,
opetovano nastojali, ne bi mogli izdanjem shodnih zakonskih
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 280 - , .
ustanova bar po nješto na put stati sve to većemu haraženju
šuma i ogoljeoivinju zemlje. Nu žali bože slab je bio uspjeh
ovih toli koristonosnih koli i liepih naredaba mljetacke vlade,
pošto se republika slabo brinula za vršenje istih, ako se nije
radilo o vlastitoj koristi njenoj.


I tako vidimo, da ni najbolje naredbe nemogabu pre.čiti,
da se nebi i nadalje naša gora plienila i pustošila.


. Medju najznamenitije naredbe ove vrsti, spada nedvojbeno
,,agrarni zakon´^, koga je g. 175´6. Dalmatinsko - Mljetaöki gubernator
G-rimani izdao. Osobitu važnost pako po šumarski razvoj
u nas imade, obzirom na to, što sadržaje u XX. i XXIL
odsjeku, takodjer i više ustanova ticućih se uzdržavanja kao i
čuvanja t. z. .,svetih gajeva" t. j . oriih pašnika (?) koje je svaka
obćina posjedovala za obou porabn paše tegleće marhe. Ovi su
gajevi bili ostanci tako zvanih „svetih gajišta´^ poganih dalmatinskih
Hrvata.


Na ovih se gajištih rečenim zakonom, strogo zabranjivalo
svako krčenje drvlja i panjeva, koji bi se prestupak kaznio globom
do 100 dukata. Buduć da su se ovi obeinski „gajevi" smatrali
svojinom svijuh občinara, stoga bje strogo zabranjeno na
takovih zemljirštih graditi ograde ili branjevine. Isti zakon- nalaže
još i u odsjeku YII. svakomu posjedniku zemljišta, da
mora na svakoj rali posjeda, po šest voćka, kojegodj vrsti zasaditi,
koje da će ostati kroz 20 godina proste od svake desetine.
Ovi su se pašnici po imenu, sve do danas uzeuvali kao
šume. Konačno nam budi ovdi joj spomenuti, da je kulturno
stanje u Dalmaciji, pod konac ovoga vieka bilo veoma žalostno.
Jur ćešće spomenuti nesmiljeni sustav trgovačke i državne Venecije,
ostavi tamo na tielu hrvatskoga naroda stotinu rana.
Sve se u državi upraAdjalo na vojničku, inostranci talijani zaokupili
imanja i časti, nasiljem i neosnovanimi državnimi tereti
pripravila se materijalna propast narodu, a monopolom
trgovačkim, dogodilo bi se napokon, ono što je proricao sam
Mljetčanin Foscarini, da će skoi´o vladari Dalmacije imati čuvati
mjesto podanika kamenje i hrpu prosjaka.


0 polovici vieka opažahu već sami Mljetcani, da će im
propasti ta zemlja, ako joj skoro boljom upravom ne pomognu,
njihovi izaslanici veru se više puta po zemlji^ da izvide pravo
stanje puka, dok ne priznaše g, 1790. i sami, daje onaj vladin
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 49     <-- 49 -->        PDF

~ 281 »-,


siistav takay, da ne može donesti narodu nikakve koristi, „Narod",
vele oni „ne žive viSe u kucah niti kolibah, već u špiljali ^
niedju šumicami i kamenitimi prolomi poput divlje zvieri. Zemlja
položena je u sretnom podnebju; ukrašena je prostanimi poljanami
i obilnimi prostorinami za stada; oplakana morem, na
kom su posijani mnogobrojni otoci; u njoj obitava jak, kriepak
i krasan narod: pak ta zemlja da danas svojim političkim
i moralnim stanjem uzbnđjuje sažaljenje u svakom gledaocu.
Još prije kratko doba prenosnica kulture italske u hrvatski
narodj postala je sada robinja bez kultu}´e i napredka´^


XVIL-


Sve veće propadanje suma po banovini, a hrvatskom primorju
napose, prinuka kraljica Mariju Terezijuj da je g. 176)9.
izdala na hrvatskom jeziku zaton , u kom se koli o cayanju.
tako i zaštiti i uzgoju šuma razpraylja.


Brojeći mi taj spis, u obće medju najznamenitije u povjesti
šumarstva kod nas, spomenuti ćemo mu eto doslovce sadržaj:"
„Mi Marija Therezija 7. božjoai milosćum rimska cesarica udovica. .^^´
Ugerska, Pemskaj Dalmatinska^ Horvatska itd. kraljica apostolska Itd. itd.
Materinskom prigledbum i osebujno milostlvnom skrbljivoSćum, koju
imamo za liascn, i dobro obcinsko predragoga navn kraljevstva ugarskoga
pretegJiutij i povekšati; v pamet v žele i spo^^uale jesmo, kulike s^rednosls
i hasnovitosti je stalno neprestano lugoVj gajov, dubrav i loz, vu dobrom


i. cvetucem stališu začuvanje, i z deržavanje, škodljivo pako suprotivnera
uaćinom; ako zmešano, i prez reda seeeju se, njihovo na uikaj spravljanje
i opuŠeenje. Sadi toga zinašle jesmo osobujuu potreboću prez v sakogr. izpriÖavanja,
dobroga reda vu sečenju i uživanju lozj vu ovo kraljevstvo
taki Y peljati i početi. , , . . .
V sem dobi´o znano je", kuliko basne dugovanjem človečanskem donaša,
i kak potrebno, i basnovito je ne menje v sakomu po sebi, kak i
V semu skupa oreagu lugov, gajov. dubrav i loz Čuvanje i zdržavanje, ne samo
za hiž podiganje, i delanje, v sagdašnje kruha pečenje, jestvln i vsakojačkeli
napitkov pripravljanje, svetlostjufn, i vrućinom zdržavanje, i krepenje
Čioveka, i za ostale žitka človečanskoga pomoći, i potrebcće ; neg;o
talikajSe za soli^ železa i ostaleb rudneh jam kopanja, i tuliko uavukovj i
meštrij napravlanja zevsema potrebuje se. "


Poleg svedočanstva vendar istoga spoznanja navčile smo se, i dobro
V pamet v žele, da nepreceujeui ov kraljevstva kinć kruto za malo drži
se, i za euvauje i zdržavanje njegovo niti najtnenša ima se skrb, na tuliko
da lugi, gaji, dubrave i ioze zvekšem talom ali nemar.jo i razsipno sečcju


* FoSto je u originalu starinski pravopis težko iitljiy, uzesmo pisati novim pravopisom.
21
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 282 —
sü. ati hametoin izkorenjujii. fcer di-ugde ua uei^^taeriie i prevelike gorice,
drugde pako na nehasnovitn dohadjaja pustoću pre^i skrbt budiičega njihovoga
BaraŠtejija^ i povekšavanja, tak da ako se znović po v peljanom kakovon)
redUf i pravom secenja drev iiačinu, za dobro v sakoga vlastitoga,
i za obćinsku haseu ovoinu x me§anomUj raxsipnoniu i Škodljivomu sečenju
etauovito vreme i naredbe itepostave, bojati stanovito se je, da nebi v se
kraljevstvo vu onih takaj mestah, vu kojih sada jošte lugov, gajov, dubrav
i loz za dovoljno je, negda pomeakanje, i falingu drv terpeti moralo.


Da anda za ovu obeinsku falingu vu vremenu skerb vuzme se, ter
i za dojdučeh odvetkov basen preskerbi se: zato ovoga za loz čuvanja, i
derv seeeBJa ißilostivno dokončale jesmo dobroga reda ob^nariitij i očituvati:
Po kojem neöemo od o5ivestne, i vn pravioah aaderžane gospode
zemeljske oblasti kaj odv^zeti, i od imanji v zivanja slobodnoga nikoga prepreČiti;
nego samo kuliko poleg razuma, i istoga loz Suvanja, i zderžavanja,
ne menje ob<5inska potrebe<5a, kak v sakoga po sebe basen potrebuje,
nje najprvie ua to nagnuti hotele jesmo, da oni koji drugać najvekšu
Yii imanjih svojih na loze skerb, i pregledbu ; poglavari pako v seb orsaga
varmegjib s koznujuću za basen obdinsku pazku imati bi morali j za svoje
lastovito dobro i obćinsku liasen drugern dobru peldu dadu, i da terse, da


ov naöiii polag´ prilike, i mogućnosti kraljevstva, most, vu imanja, i ladanja
kak najberže v pelja se. V&e ovo nakanenje, i hasnovito z;a Čuvanje^
i zderžavanje vu dveb oveh delih, oseluijne pazke vređnih stoji ; z kojem
najmre redom;


Prvi e loze stare seči ae imaju? Drugo c z kakvim naeinom mlade
Öuvati se, i zderžavati se na rastenju moraju? i ovak, i na potlam za v
sako ieto derv seČenje preskei-beti se more: na koji eiij i konec:


1. Tak vekše, kak menše loze poleg pravoga razuma, i apozuanja
jednako razdeliti, preštimati, dapače ako je moguće, i žnoruin, ali po brojeüju
koračajev, ah z drugem spodobnem naÖinom z raenti se, i nu tertija
natura ili ti narav, I fela derv spoznati se mora, i proba vuöiniti kakovu
najmre vuožinu derv nadonesti mogu. ter tak stanovit klaftrov i derv tulikajŠe
mešterskih broj za vsako Ieto odrediti bude se moglo, doklam po
premenjenju let, ona isfa, koja je izsečena loze stran, opet prikladna postane
za seßenje: ter tek za posećeuuva zadnji put strankum, oude i pak
počimljejuć, kade najprvi*^ poćelo jese seÖJ, neprestanjeno čez dojduća leta
sečenje naj se ponavlja; kak vu priložna na koncu ove naše naredbe naštanpano
tak prez lišća, tak zllMem loz^ ovo isto kaže se.
2, Paziti se moraju, ]eta derv-na dostojno rasćenje potrebna najmre:


Derv i i s t e n e h ;
Hrast uavadnem načinom raste do let okolo . : . . . . , 200
Javor do iet .............. iOO ali 150 -
Bukva dok zraste za potreboÖu ter z jači se


vu mestu plodnesem raste iet -....... , 120


vtt nepiodnešem. . . , . . ,,. . . ... .´ ´ . . 150
TopBreza vu vubkom mestu raste let ...´.,,.; . 30


,. vu mmtu vielem, i podig^j.eaoiE od leta 40 do 50
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 283 ~
Verba od leta . \ . . , . . . ... . . . . 20 do 30
Jal&a od leta . , . , . . . . . . . . . , . 40 do 50
D erv pr ez lisda.
Jelva, Cmrek, Tisa med osem desetimi, i sto letnai.


3. Akoprem gore rečena poleg razluöavanja derv pravdenoga povekšavanja
je doba, i za nekoja vuživanja, i stanja delanja stari lirasti, i
druga derva jesu potrebna, za vsagdagnju vendar kurenja potreboću zado3ta
jesu.
Loze hrastove let . . . . . . . .... . 30 ali 40
Bukove ali javorove let . . 25 ali okolo 30
Crarekove, Jelove ali Tisove^ let 20
Topolove, Brezove, Brestove ali JalŠove let ...... . . 10
Dapače verbi poklam z raste v sako treće leto moreju se obseći svrži.


Znati vendar i dobro paziti je, da derv imenuvaneb doba nemora se
V zeti, i deržati za takovu naredbu, koja faliti nebi mogla, ar kajti vnoga:
isto mesto, zemlja, i deržanje, kade takavo dreva rastu, premenja; zato
rnesta spoznauje, hitrešega, ali kesnešega povekšavanja v sakoga loz ladavca
navČifci hodö, kakova doba derv je prikladna za potrebo(^e. i na
kuliko let loze razdeliti moraju se.


4. Pokehdob stara dreva, ako sečeju se, nepuSćaju rada iz sebe
mladice, zato vu mestah osebujno takoveh, kade faliuga je derv, penj
dreva skorenom skupa mora se skopati, i na mestu onom vu zemlju drugac
vuhku, i po istom spuknenju korena rahlu nekuliko zern želuđa posaditi,
i zemljum pokriti,
5. Da pak tulikajse i za druge potreboće skerb, i prigledba v zeme
se, V sako vreme, vu kojem stran loze onomu letu odlučena izseČe se,
dreva cimermanska, i za stanje delati potrebna, kotera ravna rastu, niti
V nogo herg po sebe, ali sveržib imaju. 2a vekivećnu i neprestanjenu od
ognja, i ognišća vu miru moi´aju se ostaviti lozu; kakti takaj i fele derv
tverdeŠih za mlinare, kolare, tišlare, i pUtavare,,i za druge spodobne megtex´ske
ljudi pi´ikladneh od kurenja, ter za rečene potreboče zbog vekse
cene i ladovceh hasni čuvati imaju se.
6. Zadovoljna skerb v zeta bude za dervo meštersko, ako vu nticsfcu
jezero- Šest- sto četvero vuglasteh bečkeh klaftrov šestnajst spodobneh ostavi
se drev, z kojem! do dojdačega leta sečenja dreva potreboči zadovoljno
vučini se, i pregledi se, ova pak dreva, kuliko more biti m jarkih, i
nizkih mestah moraju se zebrati, da nebi z jedne strani senenm svojura
drugem podrastučem na škodu bila, z druge strani da bi od vihra i ostaleh
vetrov sile segurneše´ Čuvala se. Kade pj^iko dreva mehka je^´u ova
vi§e puti, navlastito pako vu četerdeseteh letah ijonćema dva^ ali tri pute
poseči moiaju se; kuliko zbog zroka vekse hasni, tuid?.o i rndl toga, kaJti
star koren neče tak lehko i plodno iz sebe mladice, i sverži puščati; pelda
ovoga ima se vu topolu, i verbi, kajtI ova vu treh letah i^a gnojni i turati
zemlji na tuUko i više palcev na debelinu z rasti znadu: koje drev felc
tak dug vu zemlju do polovice nege zakopane mladice, i zeleue, doklam
koja na sveržih za obsekanje giad^a prez visokeh hergih je, kotere sveržt
tak ob3€;iene debleše drugde posuditi, i verbe povekšavati mogu se.


ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 52     <-- 52 -->        PDF

. ,™» 284 ™ ´
7. Derva ne samo moraju se poseći, i na klaftre složiti, nego tulikajge.
koja za dojduce protuleće, i leto odlučuju se, vu zimi van iz loze
moraju se izpeljati; i to do konca meseca susca, a!i konĆema do polovice
maloga travna, đa bi tek loze od ovoga meseca, do konca velikoga mešnjaka,
kakti zaperte prebivale, i z mirom bile, da nebi taki vu početku
dojdučega prvoga protuleća, i tak na dalje z vremenom v sakojacke fele
drevam mladice puš(5aJLi(5em, i zelenit se po6imajućem, .i mlađem, ter tenkem
gibicam za koii, i zmarhum voznum kvar se vućiniL
8. Stran poseČena cez šest let, kad dreva podrastu, iz korena marlivo
naj se zesnaži, da tako dreva podrastujuća z vekšem povekšavanjem
podigati budu se mogla.
Paziti vendar mora se dobro, da nebi drevo sekirum se ranilo, ali
sverži istoga penja odsekle se, nego samo poleg korena pri zemlji male
sibicej i klice dreva, koje na viŠinu nigdar nepodigaju se, moć vendar
razstujućemu drevu jemleju, morajri se podsećl.


9. Kade vekša drev falinga je, onde naj se v zeme siroöka mesto
sekire, kotera samo 2a kalanje drev naj se jemlje, i nuea
10. Iste takaj poseceneli drev sverži, i verbunci nemoraju se ostaviti,
nego vu pnšle, i bremenca skup spraviti i zvezati, da kada obzebneju,
za potrebno vuživanje budu.
11. Da posečena vekša dreva z opadanjem svojem lozici mlađi^ koja
stoprav počne podrastuvati, ne naškode, sečenje takoveli drev na stran od
oveh mladeli najbolje praznu ravnati se mora, i od preved nagloga, i žkodlivoga
opadanja v sečeno drevo z lanci, i z drugemi vu zgovoru dvadesetom
izpisanemi naöini pomagati se bude moralo; ali kajti bolje je, dreva
ovakova onda, i onde najse poseceju, kade poleg odlučenoga odredjenja
seSenje dokonča se, ali poleg reda let povraća se.
12. Na tuliko let ´oze razdeliti moraju se, vu kulikeb iytah poleg
gore rečenoga navuka posečena loza zrasti more; niti pervo seČi dopusča
se, doklam red na ovu, ali onu stran vre jeden put posečenu nedojde.
13. Odkuda v saki skrbljiv, i marliv gospodai-, i loz Čuvar, i laclavec
vu knjigu na ov konec osebujno napravljenu naj zapiše tak broj klaftrov
drev, koje v sako leto poseče, dobi, kak tulikajše i red, poleg kojega
loze seČl se moraju, i skupa kulike fele drev tverdečeli za vsakojačke me-
Strije, lagve, i obruče potrebne posekel je, naj zapiše.
14. Stalna jjazka, i skrb imati se mora, da zvan loze za ono leto
odredjene za sečenje, gore rečene fele drev mešterskib vu drugi seči mestrom
naj se nedopusti. Nego v sem ovem odredjeno onoga leta drev seeenja
mesto naj se odluči; nego ako bi možibiti zvan ovoga mesta vii drugeh
loze stranali od vetra HČena, ali iz drugoga kakovoga zroka posušena
dreva nahadjala se.
15. Za ogenj, i kurenje ona osebujno vzeti se moraju derva, koja
gerbava, i hergava, i za. hiz delanje neprikladna najdejn. se: ravna pako
navlastito jalova, smrekova, tisova na veksu basen za deske, šindol, i roženice,
i ostala za biž napravlenje potrebna, čuvati se moraju. Odkuda
.osebujno skrb, i pazka imati se mora, da se dreva, kotera v sakojačkem
mestrom, kakti mlinarom, piltavarom, strugarom, tišiarom, pintarom, i osta
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 286 -
lem drugem prikladna jesu, z dervi za ogenj, i kuvenje odlucenirni nezmegaju;
tak tulikajše suprotivnom načinom i od oveb naj se neostavljaju gerbava,.
i hergava, kotera z kiiliko vekk>m - težkočuin seceju ße, tuliko lagle
po težakeb dervo sekajuGeh ostavljaju se, i ovak na po konec´konca ze-^
gnjijuj i na nikaj dojdu.


16. Osebujna pako za öuvaiije i zderžavanje loz naredba vu tom
postavljena je, da se simo tamo z mešano prez reda i zbiranja derva ne-
sečejti, nego od falata, do falata odredjeno sečenje, zverseno naj se obdržava,
i naj se Öuvaju, ter dobru pazku imaju derva sekući, da ^ kakovo
-nohasnovito
staro drevo, zato kajti se neda, i nemore labko šeći, i kalati,
ćelo neostave: nego vse drevje, i derva za ogenj, i kurenje prikladna, zvan
oneli, vu koje se je ufati, da za posel, i potrebocu hiž đelanja zrasti kote,
ali za seme čuvati se moraju, skupa s peuji, i doli leže<5em. drevjem naj
poseČeju na falate, i vu klaftre oprave. Sekiron^ pako, ali z pilum drevja
na visoko, nego tia pri korenu naj se seku, alt pile, da penj oäsehenoga.
ali piljenoga dreva, koliko mogude jednak ostane zemljum. Ovo pak razđelenje
polag stanovitoga let odredjenja razmeti se ne mora od maleb loz
falatov> koje možebiti gospoda k dvorom svojem, ali isti takaj kmeti k svojoj
kmetiji, i selu spadajuSe razAucene imaju: ovi vendar z dopnSeenjem gospode
zemeljske vu vremena zimskom, kada menŽe drevide snegom pokriveno
po opadanju vekgeb drev tak lehko uepolamleze, i nepokvari, derva
za buduće onoga leta. potreboće šeći, i odpeljati naj se terse. Ova vendar
dobro pazeć, i obdeiT-avajue poleg naredbe vu broju 43 zaderžane.


17. Najprvić vsigde kuliko je moguće na zemlji ležeća sulia, i simo
tamo preMtana dreva, ali vre zdavna posećena iziskati, i na liasen zeseći,
i izpeljati moraju se, i tak loze od oveh , i nehasnoviteh ^ kakveh goder
klic, ili ti mladić drevja, kotera se pase tulikajše marha (kade ovo loz
doba, i pristojnost dopušća), vnogo prepreĆujuć zeznati se moraju, ter onda
stoprav Uno drevje poleg gore rečenoga odredjenja šeći se more. Vu istom
pako derv posečenfu stanovita poseSenoga dreva mera: t cepelišev jednakost
naj se obderžava, da potlam praveje na spodobu Četvero vuglastu vu kls,ftre
dreva spraviti, i kuliko tulikajše vsako se leto derv |)oseće, skerbljivije
spoznati, i zapisati bude se moglo.
Ako se pako mesto sekire pila vzeme, delo ležeše, i boljše za derv
gospodarstvo bude, ar vnoga, kada se derva seceju, iz njih raztepu se, i
na falace na stran padajuća zgubivaju se.


18. Kolarom zvan mesta za seöenje odlućenoga vu dalešneh i skrovneb
lozah dreva šeći slobošćinu dati pogibeljno je , radi toga kajti zvan
oćih postavljene penje, i zverži derv skriti, i takaj ista drevja ravna otajno
odnesti priliku lahko najdu.
19. Neprepisuje se, istina je, na kojoj strani loz odredjeno ovo derv
sečenje pričeti se mora, ar ovo na volji gospode zemeljske, I spametnom
gospodarstvu, i oficirov imanji ravnanju, i ubiranju stoji. ništarmanje vendar
odredjeno drev sećenje mide pričeti razum svetuje, kade za sečenje
najbolje prikladna naliadjaju se derva, ali kade vetrom, i posušenju : ali
pak na medjah tatbini, i otajnomu sećenju, ali navalenju susedov bližueh
podvTŽena jesu. Obćinskem pako načinom obđržati se mora, da dalešnje,


ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 54     <-- 54 -->        PDF

- 286


potlam pako bliznese loze najse seeejti, vu ovih da podsečena derva polahko
nezegüijn, i prez hasBC neprejdu. Ove da v\i vsakom pripeSenju, pot-
reboći ladavcti taki prilične budu, obćuvaju se.


20. Ako nova, i mlada loza dosta vre gusta je zvasla, i drevja, koja
za seme ostavljena jesu, već nepotrebuje tak ova, kak i druga drevja za
stanje, ali drugu spodobnu potreboćti poleg naredbe broja 15toga na dojdtića
leta, vu lozi, vu kojoj slobodno je šeći ostavljena; ako natuliko jesu
se zjaČila, i deblejše zverži tak razpusćaju, da podrastućoj lozi ^ i dreviću
na škodu jesu, istina je podseßeju, ali vendar pervleje oklesfcre, da z opadanjem
svojem mladicamj 1 sibiSću vekši kvar nevćine, i da, poseČeno drevo;
na onu stran, na koju derva sekući kani, leže opadne, ova imati mora se
pazka : Da najprvić iz one strani, na koju potrebno je da drevo opadne,
sekirom zaseće se, i vu mest-o dreva zasećeno, drevena zagvozda zabiti se
mora, piotlam pako Iz str-ani druge drevo z pilum naj se zapili, i tak bude,
da pokla kam zabije se zagvozda železna za pilum, terb drva tam, odkucla
pervi put zaseöeno bilo je drevo, nagne se, i opadne, kaj da se berže vučini,
z lanci i vužinci, kak vu naredbe broja lltoga rečeno je, nagnuti i
pretegnuti mora se, zatim poseöena derva iz guste loze van taki iznesti se
moraju, da se podrastujuće mlado zveržje, i mladice, na protuleće, i vu
letu, 2 koli i z marlium nepolamlje, i nepotere, i neobgrize. Ako pak mali
germi, dreviće^ i šibice po marhi na toliko objedjene budu, da malo ali
nikakvo iz njih bi bilo ufanje povekšavanja, i liasni, tak bolje bude, da
se posečeju one objedjene šibe, i vu pušle skup postave, da ovak nove
mladice budu mogle Iz korena van izhagnjati, i rasti.
21. Kade derv pomenjkanje i faliiiga, je, i nabadjaju se falati zemlje
prazne, kotere niti za strni, niti za sadjenje trsja prikladni jesu, oni preorati,
ako je moguće, ako pak ne, tak z motikom prekopati se moraju, i
seme drevja na spodobu hrži posejati, i povlačiti, da se ovo seme drva
bude moglo zakriti, ima se. Želud pako hrastov, i bukvica da se po zveijah,
ali po živini, ali po pticah nepoje, za nekuliko palcev glublje vu zemlju
zakopati se mora. Listineh drev fele veksinom vu plodnu zemlju, i mesto
potrebuju, pokehdob i^gluboko korenje pusćaju, i onde za zderžavanje svoje
kakti hranu išćeju. Smrekovo drevo na zemlje tulikajše neplodne raste;
kakova pako v šake fele semena je vlastovitost, i koje se vreme sejati
mora, dole vu naredbe broja 54 hoće se reĆi.
22. Akoprem pako obi^inska ova je naredba, da na kojem bregu,
ali vu lozi odredjeno secenje drev priČelo se Je, onde tulikajše od leta naj
se ponavlja, ako pak vendar drugde stara, i razširena dreva sencum svojom,
i razprestertem kićem povekšavanju, i rastenju mladoga drevja škodiju,
bolje bude, da se posečeju z onom pazkom, koja vu naredbi broja 20toga
prepisana je. Ove zadnić pako fele drev penji, i tercki, kakti takaj ležeća
i suha drevja za kolje gorio, za krovni šindol, i za spodohna ovem hasniti
mogu.
Z Ijudmi pako takova dreva kupućemi tak pogodba včiniti mora se,
da kice, i zveršje kak tulikajše penje drev, i druga onde ležeća drevja na
falate zeseči, i zesečena na klaftre, i pušle skup spraviti, i zvezati, ter
z& ora vBa vrödnu placu postaviti dužni budu.
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 55     <-- 55 -->        PDF

- 287 ™.
23. Koteri zvan basne, vn lej>ote tulikajSe i snažnoši 3oz iiasleduji^
se, i lozu kakovu na gpodobn .^pa)ii-ov na polvertrjih narogjenu podignetK
boöeju, ovu vn stanovitoj meji, i jednakoj dalcćini hraste, i bukve po jednakom
redif naj zasadjajn , doklani ona do prave visine /.niatn, i obja^ijii
se; drugeh pak drev fele oposrod oveJi posejati Imajn, da z oveh gnsto(^urii
ona od hman zvaka obranjena, ravneša, i boiAe imajn povekšavanje.
24. Kade po istih mestaU ^tanovnikib, aii po bližneli devžauj lađavcih
loze na txxHko poruženje, i optišćenje do&le jesu , da mesta sada prazna, i
pusta vidiju se, tak da već niti vredna jesu 2 imcnoiT» loze imenuvati se,
onde ostala tulikajše drevja aa hasen i potreboću naj se posečeju ^ i ako
falitiga devv vu takovom mestn nabadja se, tei- pvavi gospodarstva zrok
sobum donaöa, nova lozica z na&inom gore prepisanem mora se posejati, i
posaditi.
25. Osebujno pa/Atl se, mora na öuvanje i zderžavauje podrastujtu^e
loze, da se nebi ona po novih putih. i stezah ua nikaj spravila, i opustila
nego stari, i treni puti najse x->aze. i obderžavaju, od paSe pako živine navlastito
koz (kojeh obgrizavanje najbolje škodljivo je , i zato poglavari
varmegjinski ze v semi načini tersitl se moraju, da one od loz Čisto odganjaju
se, i odtiravaju) naiuu´e čez deset let naj se čuvaju, doklam najiore
podrastujuća loza od inaleh iiverili pri koreuu očišćena, tak na visoko zraste.
da marha, I ostala živina y. jezikom zverši doseguti. i obgrizti nebude mogla.
26. Pokebdob kite svej-žnaste marhi vn ^imi za hranu podavati vn
nekojeh mesta navada je, i to kaiti je lozam ,sko´.Hiv´0, i ovoj naradbi suprotivno;
zato pod ka.štiguin vsakouuf na peldn prepoveda se; da vendar
iz druge strani OA^oga dobra, i slAhoščine stanovniki, i ladavci. ioz Cisto
nebi se mentuvaü, verbe, ali topoli, i ostala ove spodobe, i beržejsega
i´astenja, i povekšavanja drevja okolo plotov vertneh, i vu drugih pristojnih
mestah zvan loze najse posade za vživanje, i branu zimske marbe; ar
ako se oveh drev kite i zversje za zimu obreže, la,liko i pak ponovi se.
27. Da 2adniČ i Ioz ladavei pnwicnev dohotkov svojeb z kakovoga
goder zroka nebi se rtientuvali, ali vu ovih po menšanjc kakovo terpeii,
nikaj nepreći. da nebi, kakti i do sada poleg osebujnoga svojega odredjenja,
obderžavajuć drugać zu kmete vu lo^ab gospodskeh menšu od šest
krajcerov. gäe od starine tak-navadna je bila, cenu , sirovinu stranskem
polag pogodbe^ i vredne plade dati mogli, samo ako podrastujudoj lozi novi
kvar, i škoda nevćini se. Kadaije potrebna znati, i obderžavati za uoveb
Ioz podiganje, i plodnost.
28. Vu seöenju brez, i drugeh spodobiieb drugov. i štangih za obruče,
lojtre, kola gospodai´ska, i za ostale potreboće kolarom, ali pintarom potrebne
spametno Činiti se mora, da se uebi kak gore spomenjeno je, novi
položi Činili, i povekšavaii puti s koli i izvažanjem drugov rečenih , nego
se izveći, i na pleči iznositi ovakovi drugi iz guste, kade posečeui jesu
bili, loze moraju, od oveh osebujno debJešib seČenja do teh dob prestati i
zdržavati se mora, doklam mladi brasti i bukve na o^ai visinu izrastu, da
njim brezovje podsečeno i padajuće nenaškodi.
Bukovi, ali smrekovi kolarom potrebni drugi, i štange vekše, kakti
tulikajše roženice vu onoj samo loze strani, koja ono leto za sečenje drevje
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 56     <-- 56 -->        PDF

-^ 288,.


odteđjena, imj se seci dopx^ste, i vu ovom Srnu hasnovito bude,, ako se
pervlje drugi i ötaxig:e poseeeju, i vn segurno mesto, nego dreyja vekŠA
na zemlju povale se.


30. Za gindol, kolje gorie, i ovem spodobiia odredjeno drevje tulikaj5e
pred dervi za, ogertj i kürenje potrebnetn poseGi se mora.
31. Znano je, da kmeti i podložniki 2a ogradjenje polja, t-raviiikov,
spasnikov tak iz svojeb kmetskeli, ali obćinskeii, kak i gospodskeh loz,
tak podrastujućeb, . kak i pridobneb zmešano kak se nameriju drev više
V sako leto navadu imaju podseci; zato milostivna uasa kraljevska volja
je, da za ovakove piote i ogradjenja takove fele dreva, koja z vremenom
vekša zrasti, i lahko prodati se mogu, oštro prepovedaju se, i samo vu
oneb mestah dopušdaju se seÖi, vii kojeh za dovoljno derv ima se, prodati
pak Bikak´nemogu se, za ovo vendar ogradjenje, niti đeske niti dreva
razkolena, nego siimo sverži, i oneb drev Me vzeti se moraju, koja mala
ostaju, i pravoga povekšavauja i odrastka nemaju.
32. Za veliko tulikajše gospodarstvo, i hasen loz, bude, ako" biže,
štale, hleve, štagle i dniga zdanja tnužka ne iz dreva, kak vu mnogeb
sada Öini se mestab, nego iz ilovacne i utverdjene zemlje, ali sirovib neobzganib
priprostih eiglov, ali tiilikajše iz morta i kamenja, kade oveb
V množina je zvan krova naj se napravljajn, i podižu, i na mesto plota
\y. pruća spletenoga spodoben zid, ali živi plot naj se postavi, koja lahko
preskerbiti, i vciniti bu.de se mogla , po zasadjenju Šipka, ali ternja, ali
pak posejauju košcic ovakoveb, koja kad z vi´emenom poi-astu vu mestu,
kade ploti potrebni jesu, dvojvrstnom skup izpletenem redom , da z tem
gradja gustuša ziđe, presaditi imaju se, i doklam zrastu,, i gi-adje zadovoljno
prikladna budu, ograbati moraju se, da živina k njim nikak pristupiti
nebude mogla.
33. Zato tulikajse kvar i pomenkanje loz spoznava se, da vu nekojeb
mestah vu vremenu žetve snopi ne slamom, nego šibicami na cilj
poseÖenimi vezu se. Ova zato navada zločesta zevsema prepovedati se ima
pod oštru kažtigu.´
34. Mladoj najmre i podrastuju&oj lozi veliki kvar, i Škoda Čini se,
ako odseČeni drev vrhunci osebujno pako smrekovi za cegare jemlju se.
zato pod veliku kaštigu ovo isto prepoveda se , i na mesto ovoga ali iz
svežja smrekovoga napravljeno znamenje, ali zeleni venec, i koja ovakova
jesu za cegar naj se postave.
Ovo pak isto, kaj od cegarov je re&eno, razmeti se tulikajŠe mora
od drev, koja se na stanovite dneve,, kakti prvi dan filipovČaka za nepotrebni
kinč cirkvih, i procesjih postavljaju, koja pod veliku spodobnem
načinom kaštigu prepovedaju se.


35. Obelenje i ogulenje, koje iz dreva, ali kak govore okruženje i.
obsečenje v nogem lozam na škodu veliku biti zna, i lahko z ovakovem
činom suše se puste postaju loze, kaj pokehdob po občinskoj i orsačkoj
naredbi prepovedano je, paziti se mora na ovakove öine zločeste, i koj vu
njih krivci se najdn, oštro kaštiguvati se budu morali.
Kajti pak kore nekojem mešterskem Ijudem kruto potrebne za delo
Bjibovo jesU; niti prez njih biti nemogUj zato ovakovem preskerbiti iz loze
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 57     <-- 57 -->        PDF

™ 289 -


za drev seČenja odluöeue. more se poleg osebujnoga vendar ladavca loze


odluiSenja i odkazanja.


,36. Yn. meetahj kade navada zloc^esta je trave suhe po loxah, 1 lištje
iz dreva opadajuće v sako leto na protule<:e i v jesen vužigati, tak da
kada ovakov ogenj od vetra ia vekse strani zna se podigati^ zakupa z travami
i z lišćem isto tulikajše menše šibje, drevice, i mladiee obžgane potlam
Šuše se z nepopravlivim skoro loz porušenjem i opustenjem: zato
mlađem pastiricom jednako kakti i starem, od kojeh vekŠem taljem ovi
pogori nekuliko da nove trave, i friške za hasen paše letne z rastu, već
puti pako iz same prokšije 5iniju se, na protuleće i v jesen za krešenje
kameUj ocel^ ogniŠće, i pipa oštro prepovedaju se; logari, stvažani, i čuvari
naj se postave, koteri kak berže dima zapaze, taki tam naj šetnju, i
sudcu mesta onoga naj zru&iju, dok se poleg izpitavanja i vu krivici najdjana
kaštiguvati budu mogli. Ognja pako prvo neg se dalje razširi taki
naj sgase; vu pripeĆenju pako vekšega šume i loze pogora susedi i bližnji
tulikajše dužni jesu pomoći pogasiti, zatim deca zapopadjena z Šibjem,
verstneši pako s paliĆjem, ali s korbaći naj se kaštigviju.


V sako pako protuleće, ali v jesen prepoveđanje vu mestu takovom
oSivesto ponoviti se mora, da poleg ponovljenoga dugovanja prepovedanoga,
i određjene kaštige proti prekeršitelom spomerjka, v saki se od prekeraenja
(Suvati, i habati bude znal. I kakti goder suhe trave, i drev lišće tak i
vnogo bolje isto drevje friško i živo, ali tulikajše sušeće se, ali penj^ i
ležeća simo tamo drevja podžgati, pod jednaku kaštigu pi^epoveda se. Kak
tulikajše luci drevene, koje ua mesto svetlosti sveć i duplerov vu uekojeh
mestah navadu imaju potrebuvati, ali kade obiinosfc loz oveh vuživanje dopušća
prez sloboštine oSiveste dopustiti se nemoraju.


37. Za špalire vertue zeysema Sporno potrebovati se moraju mladi
grabi, i kada se nekoji na ov cilj ixkopaju^ paziti se mora, da se korenje
onehj koji joŠ vu zemlji ostaju nevraži. Kajti pak i murva, ili ti dudovo
drevo. za to isto kasniti m^re, iz ovoga bolje kuliko je moguće spaliri
vrtni naj se zasade i naprave. Za kojega dreva fele povekšavanje vu kraljevstvu
i orsagu, ne prez velike orsa5anov basni vu v sakoj varmegjiji
verti napraviti se moraj\i, kade seme di-eva murve ili ti dudovoga posejati,
i mlade šibice dudove podiće se i v sem vu onoj varmegjiji prebivajućem
tak plemenitem; kak tulikajše i mužemj. koji se oglase, za obstunj´razdeliti
budu se mogle.
38. Za pute obćinske, i orsaćke, koteri peljaju Ćez lozUj -zadosta je
Širina Setireh klaftrov, da kola kolam naproti idućem, vugnuti´ se moreju.
Kaj više mesta ostane iz obodveh stran puta naj se zasadjujuc, ali sejajuć
z drevjem s puni, dapaöe pred istemi tulikajše hižami kak malo niže obib
neje pove se, prikladna v sakomu mestu i deržanju drevja naj se posade.
Trsiti se pak i paziti mora se,, da puti po lozah peljajući budu ravni, koja
ravnoća bude tak za loz čuvanje, zderžavanje, i lepotu , kak tulikajše i
za putnikov vekšu pristojnost i vugodnost.
39. Višekrat biva, da vu mestah za pašu odredjenih mladice, šibice
i dreveća sama iz sebe porasteju, ter od onud zemlja plodnost svoju pokaže,
da ako bi se od paše öuvaia, lahko na lozu, bi se obernuti mogla:


ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 58     <-- 58 -->        PDF

™ 290 —


za to takov falat zemlje ali spašnika od pašenja prepovedati mora se, i
mesto ovoga, ako je moguće. drugde se spaŠnik mora odeliti , vu ovom
vendar odelenju paziti se mora^ da va mladoj podrastm^oj lozi kmetom ova
paša, neodkići se.


40. Pokehdob hiže vu lozah podignjene, i napravljene tak po povekšavanju
družine, kak tulikajše i po zderžavanju, i branjenju više marlie,
i po istih tulikajše k bižam peijajueih putih. kakti i po driigib pokehdob
zvan očih jesu, ne mal lozam čine kvar^ i škodu, zato nikomu od sehdob
prez ociveste gospode zemeljake sloboŠČine, ali vre dopuštenom bočine oposred
loze postavljene na selenju stanja, i hiže vu lozah podigati i deiati
naj nebude slobodno.
41. Vu ovom falatu loze, koj poleg odredjenja sečenja reda zeseće
se, najdeni ostarajtići hrasti, i druga drevja, kotera zbog vekseh možebiti
zverih ostavljena jesu, da nebi sencum svojom, i razširenjem kid zveršja
podrastujuČoj lozi mladi i novi na škodu bila, poleg vre goi´e rečenoga navuka
izse<5i se moraju z načinom vu naredbe broja 20togä izpisane.
42. Medje loz, gor, bregov višekrat pohađjati, pogledati se i ponoviti
moraju, i ako morebiti drevje za medju postavljeno, i za znamenuvano,
ali bi od vetra prehičeno opalo, ali drugać koju medje znamenje zarašćeno
bi se našlo, da se medje nezmešaju, odkud lahko izhajati mogu pravde,
svadje i Ijudomorstva, medje opet ali ti znamenje vidjeno naj se postavi,
i ovakovo medju previdjenje, i pregledanje v sako najmenje deseto leto
naj se ponavlja. Pokehdob pako znano je, da vu lozah, kade velika bivaju
pregovarjanja, i protivnosti zbog dvojnosti medje najvekše loz poroblenje i
opleraenje zna biti: zato po poglavarih varmedjinskih način postaviti se
mora, da doklara pravda nedokonČa se, nijedna stran takov loze falat pravdi
podložen zbog porusenja, i Škode, jedne i druge stranke poseči, i porobiti naj
se ne podufa, nego razložno samo, i potrebo<5i prikladno derv v živanje
naj ima, drngać suprot Čineća fiškalsku naj spoznat pravdu.
43. Za žganje vapna, i cigla v zeti se moraju takova derva^ kotera
se lahko nemogu prodati, niti za drugi posel obernuti, kak je ležeća simo
tamo po lozah je dalešnih drevje i penje., da po tom di´ugo hasnovito za
prodavanje, i hiž delanje prikladno,. kakti i sadovno drevje za drugu hasen
bi se čuvalo.
44. Kupeom derv dopustiti se nemora, da bi oni po svojih derva
sekajuc´ih težakeh loze poJeg svoje volje sekli zbog poroblenja, kojega od
ovud je se bojati, nego pi*ed očima ladavcev loz, ali Ijudih njihoveh dreva,
za koja bude pogodjeno, naj se posečeju, ali bolje . posečena i vu klafee
pravo spravljena njim naj se dadu, i odkažeju.
45. Navadno vreme priceti sečenja derv zna biti, kade vre lištje iz
drev čisto opadne, i ova gibanja i živlenja mo<5 iz zemlje jemati, i k sebi
vleči prestaju.
Odkuda drevja, za ogenj i kurenje odlučena vu polovice, ali pak
taki vu pričetku meseca vsesveščaka do konca sečna seči se budu morala,
ar kajti za ovem mesecom drevja svoju kakti hrarui, i pomadjenje iz zemlje
počneju jemati, i vleči, secenju pak drevja za hiž delanje naj prili5neSi
jesu meseci gruden, i prosinec^ i ovo razmeti se moi*a od drev za hiŽ de
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 59     <-- 59 -->        PDF

^ 291 ~


laBJe na suhom; ar kajtl drevja, kotera vu mesto berečno, 1 vu vodu postaviti
se moraju j jošte friška zelena, i vode puna poseči se , i za takov
posel vzeti se iinajn; ar ovakova vndu i faihtnoću stransku ve6 vuse popiti
nebte, zato vu vubkom i faihtnom mestu ona duže terpeti, kak suha hote.


Kuliko pak spada na seSenje, i vu klaftre spravlanje drev za ogenj
i kurenje odlučenih , ovem istina je vreine od pervoga dneva vsesvešeaka
do konca meseca ivanšSaka obČinskem naöinom navadno je odlučiti, poleg
žroka vendar potreboće, ali prodavanja priliJ^e ćelo leto po đerva sekajućeh
piliti, poseći, i vu klaf´tre spravljati mogu se: tak vendar, da ista drev ja
vu zime, kak vre rečeno je pose^i, i za segenje na falate pripraviti moraju
se, leže^a pak ali od vetra porušena navlastito vu losah, t gorab
đalešneh stanovito vreme nemaju, nego vu svako poseÖi se mogn. Ar ako
bi se samo vu vremenu seSenja na onom falatu zemlje, na kojega red
dervo-sekanja dojele, aekla; v nogo bi vu vremena ovom dukšem prešla,
i zagnila, niti zadosta bilo ono vreme, koje odredjeno je, za seČenje derv.


Znano pak je poleg naredbe lozne, da drevja za šindol, kolje goriöko,
i roženiee, i za druge ovem spodobne potreboče vu samih zimskih
mesecib, vu kojih moći gibanja nemaju, poseöi se moraju.


46. Akoprem najpravićnese je^ da six´omakom, i v bogem simo tamo
ležeda derva menša, koja najmre prez seldre, ali drugoga njim spodobnoga
oružja na kolenu preterČi, ali vre pervo sfcergana i lezeća pobrati se mogu ;
zakaj vu tjednu dva diii postavemo pondelek ali Öetertek, ali drugi dnevi
poleg volje lađarcev loz postaviti se moraju, ako bi pako ov koj dau svetek
pripetil se opasti, tak drugi taki dan pobirati, i na ramenih njihoveh zuositi
naj se dopuste: Spoznano vendar višekrat je, da kada se ovakovo dopuŠćenje
daje v bogem, ne samo dopusćena suha, nego tullkajše i friška, i
najboljeega odrastka derva seSeju, 1 skomce odnaŠaju: zato sudci mest,
jagari, i lugari na ovakove skozlivu pazku imati moraju, da nebi sekiru
ali sroĆku, ali drugo kakovo železno, i oštro oružje vu lozu sobom donesli,
drugac ne samo, da se ovakovem proti, zapovedi činećem oružje, i drva
vzeti, nego tulikajše i onu vu rešt postaviti se moraju.
47. Da zadnifS ovakovo zmesano derv seČenje med kmetJ stegne se,
hasnovito bude, ako vu kotareh, kada kmetivu lozah ob&inskeh, ali kmetskehy
ali gospodskeh derv sećenja hasen imaju, poklam kak pervo zezvedu
i spoznaju njihovu potreboću, polag prikladnosti loz , stanovitu od leta do
leta derv kulikoću odrede , niti više derv neg kuliko je od gospode vu
vremenu odluÖeno pod kastigu proti činećem na peldu drugem nijeden kmet
nesme se5i. Cimermanska pako, i za hiž delanje potrebna drevja , niti vu
isteh kmetov obćinskeh, ali kmetskeh lozah prez osebujnoga dopusćenja
gospode sposedi niti skerČiti dopušća se. Ako pako loze obćinske, i kmetske
tak velike i prostrane budu , da se na više let poleg rečenoga derv
seÖenja reda razdeliti budu mogle, vu ovih tulikajše v sako leto spodobnem
načinom činiti, i ostala poleg naredbe ove prepisana obderžavati budu se
morala.
48. Da loze jezeričaste laglje posušiti budu se mogle, uaprayiti se
mora vodotočje, ili ti žleb iz one strane, kade nizesa je zemlja, i kamo
ižitekanje vode je nagnjeno, kaj lahko spoznati more se, ako kolci zabiju


ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 60     <-- 60 -->        PDF

"— 292 —


se ravne i jednako TU zemlju ter onak zmeri se nizina zemlje^ zvan ovoga
jezerišća takova zesnažiti ođ Šaša i terstine, i mesfco oveli topole, i jalŠe,


posaditi, i ovak na Lasen lađavceVj 1 obt^iasku obrnuti se moraju.


49. Pokebdob otoki, ili ti mesta poleg Drave, Bednje, Plitvice, Krapine,
i drugeh potokov bližnja al med njimi postavljena vekšlm talom dreva
melika, kakti topole, verbe, jalše, i koja ovem apodobna jesu rasti oiniju,
V sako ieto dvadeseto, ai dvadeset i eeterto zevsema pri korenu odseći
moraju se ^ verbe pako v sako treće Ieto, da novo sveržje, i ki(Se zadobiju
obseći se moraju. Vu pesćenih zađnić, i prudnatih mestab, i otokib, vu
kojeb gusto verbovje zna zrasti, v sako Ieto šibje njibovo vu pušle postaviti,
i prodati se, ali za druge potreboće, koje ladavec otoka ali mesta
takovoga kasno izteše spozna, obrnuti se imaju.
50. Pokebdob od leta do leta loze pomenšavati, i derv pomenkanje
povekšavati spoznavamo, najmilostevneša skupa, i stalno istinska zapoveđ
naša je, da koje goder biže stanovnik, - ali gospodar tak dugo, doklam pred
hižum´, i za bižum, dvoriš<^em, vertom, škednjem , ali tratinami prazno, i
za sadjenje drev prikladno mesto najde se, v sako Ieto drevje vu mestu
najmre fajbtnom, i močvarnom topole, verbe i jalse, vu ilovaSne i tverde
zem-ije brest, vu pešćenoj zadnić, i skupa sulu smreke, jelve ali murvih
ili ti dudovine najmanje dvadeseti zasaditi bude moral., Na koji cilj vu
v sakoj varmedjiji mesto zasadno, ili ti cepni vert naj se vuÖini, i napravi,
da od ovud Šibice, i mladice za presađjenje prikladne onem, koji za nje
px-oslli budu, za nikaj dati se budu mogle. Do tek dob pako iz I02, kade
ovakove fele mladice nahadjaju se, spodobnem načinom na eil reŽeni za
obstunj podeliti se imaju.
Verti pako takovi, vu kojeb se seme mui´vino, ali ti dudovo sejalo,
i dudovo drevo raslo bude, da v saki vu nje nebude mogel boditi vse okolu
žipkom, ali sternjem oplesti, ali z malum grabićem ograbati budu se morali.


51. Kakti goder pako vezdašnje ođređjenje, i naredba lozna obćinsko
V seh dobro jedino cilja, i pelja, i odredjena ima se tak tulikajše-naše
najmilostivneše neje nakanjenje, da bi po ovem odredjenju obćinsko
terstvo, i hasnovita orsagu za meštriju mesta, kakti jesu rudne jame kraljevske,
mesto za farbanje, železneb plehov skavanje, za saliter, za stekla,
galica, ali pepela žganje, i koja ovem spodobna jesu, vu potrebnib za megtriju
i delo meštersko dervih premenjkanje terpela: tak vendar, da se
obderžavaju z verbu toga naši milostivni odplski, i perveša napravljenja i
odredjeuja, koja mi po contiliuma našem kraljevskom znana vnčinili jesmo.
Dapače ovoga pravoga loz i derv sećenja reda cil on je , da ova neprestajno
napredek svoji imaju, i kakti vekovečna postanu; stacnni anda i
balte i mesta za žganje, kade za vezda jesu, i nadalje tulikajše zderžavati
se moraju: Paöe ako obČinska basen obilnost, ali možebiti tulikajše i preobilnost
dei´V drugde takaj podići vu 03´sagu bi svetuvala; za oböinsku nemenje,
kak i v sakoga po sebe, ali ti laatovito ladavcev basen, i trstvo
napraviti se bude mogla, tak vendar, da pervo eonsiliuma kraljevsko mesto
deržećemu na znanje dati, i oglasiti se mora.
52. Smreke, tise, i jelve, kotere na visokib, i daleMb bregih,.
V gorah seci, i po letnib naglib potokib vu dolice, spušćati, prebitavati, i


ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 61     <-- 61 -->        PDF

zverbu yode plivajuć vu .bližnje: potoke spravljati je navada, po renđašili,
ali pogodjenih derva sekajuceh pri istom korenu, ne pako kak vebiva na četii-i, pet, ali šest nog ili ti cepelišev visoko naj se seceju, i nato
ladavci Joz osebujnu skerb imaU budu, i l^aštiguvali suprot! čineće.


63. Znano takaj je , da lo^e nerazdelene j i vnogem skup ladavcem
obćinske vekšem talem opušćene bivaju; s^ato kajti nigclo za čuvanje, i
zderžavanje njihovo skerb ima, nego pače jeden od drugoga vise prez
V sakoga premišlavanja, pravičnoga raziuerenja, i razdelenja z iiepopravlivim
trećega kvarom, i krivicum zmeäano v letu, i vu zimi, dapače i ćelo
leto derva seče: Da anđa tulikajše i ovomu zlv; pravičnern načinom suprot
.stane
se, poglavari varmedjinski skerb imali budu, da se loze, i dubrave
takove jednako poleg načina, i naredbe postavljene med skup ladavce razmere^
i razdele ali pak skupnim privolenjem, i pogodbum ovoj naredbi
med sobum od pravdenoga^ i jednakoga loz uživanja, čuvanja, i zderžavauja
pristojni postave način.


54. Zadnić, da se spozna, red i vreme sadjenja i sejanja semena
drevnoga poleg razlučavanja fele^ za ova v sakoj feli podaje se navuk.
. 1. Želud hrastev, ali bukevca , lonak ob<5Inskem načinom znana je,
kojeb sejanje, ili ti zasadjenje najbolje vu mestu senčenom, i kam vruÖina
sunca tak nemore đojti, i to vu mesecu malom travnju, jeden i-ef na da-


Jeko jednoga od drugoga, jedan pak pedenj gluboko . mora biti, drugae
kakti želud hrastov i kukevca, tak tulikajše seme tise, i smreka, borovo
pako seme vu mesecu prosincu zrelo postaje,


2. Bukva sad ima trovuglasti farbe kostanjeve, i v jesen mora se saditi.
B. Graber seme ima spodobu kamenčeea ali leöe vckše, poradja se
pak vu pi´idugi listeni mosnjiei Jz sverzja med lišćem viseći.
4. Seme topola na spodobu najmenšega maka je. kotero vu mesecu
velikom travnju zezreli,. i vu vrućini taki otide, i znikne, i ako se taki
vu pervih dnevib nepobere već se dobiti nemore.
5. Lipe seme spodobu globosa ima.
6. Brezovo seme vu visećih iz zverši jambrekib zadržava se, i okolu
konca ivansčaka zreli.
7. Bukve, grabre i lipe seme vn mesecu malom travnu, brezovo
pako taki kak zezreli, na izora.ni subi zemlji, topolovo na srednje vubki
posejati se mora. Akoprem pak breze, i topoli, i druga ostala ove fele
dreva negda iz sebe sama izrasteju, ne vendar prikladno lepo, i ravno,
nego vekšem talem zvito, i gerbavo suprotivnem pak načinom. koja posejana
van zrasteju, ravno i jednako izrastuju.
8. Smreki, tisi, i jelve , i koja ove Me jesu dreva imaju jambreke
na spodobu palme, vn kojeb zaperfco seme, kada vu možaru v topli biži
ori stučeju se jambreki, van sneti zna se, i akoprem ove tulikajše drev
fele prez semena rasti i povekšavati se znadu vu smrekovib -i jelovih lozah,
pripeća se vendar, da vu sušedem letu povehneju , posuše se, i skončaju,
Vu ovom pripečenju, ako puno trave je mesto, trave s plugom van stergati
se, i zemlja zesnažiti i z friškem semenom posejati se mora, i zato radi
ovoga zroka oneh jambrekov semena puneb v nožina mora se nabrati, i
Čuvati. ´ - "´


ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 62     <-- 62 -->        PDF

--^ 294 —


55. Fokebdob ada za vpeljati, i prižeti ovoga tak potrebnoga i kruto
V semu s kupa orsagu, i vlastitem lugov, dabrav , g-ajov i loz ladavcem
hasnovitoga đrev sečenja reda, i naöina najbolje potrebno je, da se na ovoga
reda i naöina obderžavanje, izvršavanje i izpunjenje osebujno pazi; zato
skerb ova v sakoj varmedjiji jednomu zmed oficirov varmedjiskeb pod obećanje
plaöe od sebdob naj se z ruci, lugari takaj, i jagari zbog toga
zroka istinski j zaufani naj se postave, kade takovi imati se mogu.
Kak goder pako milostivno predvidjujemo, i v pamet jemlemo, da
po ovoj naredbi^ i prepisanom, i na pervo postavljenom derv sečenja i čuvanja
loz redu, i načinu na punom i vu v seb po v aem kraljevstvu me-
stab poleg stališa katarov vse, kaj kanimo, zveršiti nebude se moglo: Tak
tulikajše milostivno obznanujemo, da Imsnovita kraljevska naša nakanenja
jedino na to jesu odredjena, da takoveb mest ladavcem, koteri oOitujuć
nam vu oveh potrebo(5u najponizneše k nam vteku se, pomoć njim milostivno
podati hoČemo, i vsi oni, koteri milostivna nakanjenja naša, i ovu
nai´edbu z osebujnim tersenjem, i skerbjum izvršiti tersili se budu, i z Öini
svojem drugem dobru dadu peldu, milošću, i milosrdnost našu cesarskokraljevsku
spoznati^ i zadobiti kote. Odkuda skupa tulikaj obznanujemo, da
lukaj ne nam dragšega, i nikaj bolje nefelejemo, kak da dragoga i vernoga
ovoga kraljevstva našega Apostolskoga obćinsko dobro, basen, i povekŠavanje
isčemo, i pritegnemo, i ova pazku, prigledbu, i materinsku skerbljivost
našu za osebxynu, i kruto dragu najvekše kraljevske Öasti naše stran
držimo.


Ovoj anda naredbi vsi skupa i v saki po sebi priložiti najse tersi,
znajući da vu tom milostivnu nasu kraljevsku volju na lastovito njibovu
basen, i dobro obc´insko odredjenu izpuniti böte.


Dano vu Arci-Hercezeskom Varašu našem BeĆu Austrijanskom dneva


22. meseca grudna leto gospona 1769. Kraljestvib nasib Vugerskoga,
Pemskoga i ostalib leto 30.
Maria Theresia m. p. Grof Ferenz Eszterhazy m. p.
Ferdinand Sdaltety m. p.


Veliku važnost toga zaiiimivoga spisa po razvoj hrvatskoga
šumarstva još i posebice izticati smatramo skoro suvišnim, jer
ne samo da je ^^cakon taj, ili bolje velec šumski red, bio od velike
važnosti po cielo nam šumarstvo u domovini, već mu je,
kako je u njem malo ne sve i najvažnije^ što u obće u ono
doba 0 šumskom gospodarstvu poznato ne samo pregledno no
i vele poučno poredano te tako je taj spis prema tadanjem običaju
ne samo županijskim oblastim i skupštiriam, već i svim u
zemlji velikašem i dostojanstvenikom dostavljen, sadržaj bio
svakomuj koga se ticao, a u prvom redu i tadanjem^umarskom
osoblju pristupan, nije to dakle samo „prvi brvatki šum
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 63     <-- 63 -->        PDF

™- 296 "


ski zakon", već i prva na hrvatskom jezika i^^dana j,naaka o
šumskom gospodarstvu".


XVIII. ,
Spomenusmo jur, da je već godine 1753. izašao nalog, kojim
se mjesto staroga popisa poreza po broju dimnjaka naredjuje
sasvim novi, po kojem se imalo zabilježiti sve gibivo i
negibivo imanje, dapače i svi odnošaji vlastele i njihovih podanika.
Naredba ova poznata je pod imenom ,,Josephinuma".
Godine 1754. imala je posebna staliska komisija koi^ak po
korak svu zemlju proći i novo popisivanje začeti. Prigodom
tom se pitalo za sve zemlje i njihov prihod. Oranice razdieljene
su po vrstnoei u tri razreda, zatim livade, onda šnme i krči,
odnosno pašnici kao zemljišta najmanje vriedna. Osobitu pazku
pako odredi vlada i na vinograde^ kojimi bijaše za onda kraljevstvo
Lm^atsko baš na glasu i bogato.
Odsele je imao svatko, bio gospodin ili seljak, točno izkazati,
koliko dobiva po jutru (1600 četvornih bečkih hvati)
čistog prihoda, da se uzmogne na temelju ovog ka.tastriranja
zemljišta novi porez razpisati, Nu prociena zemljišta bez poznavanja
njihove količine slabo je koristila novomu tomu podhvatu,
s toga odredi car Josip II. godine 1786., da se imadu
sve zemlje katasti´om izmjeriti. Zelja careva j da pravednim
razporezivanjem podanika svojih svu snagu svojih zemalja izcrpi,
prinuka ga^ da je veliko i reformatorske to djelo započeo,
a dielomice bar i izveo. Sedam sto petdeset oficira, većinom
od tada postojećeg vojničkog mjerničkog sbora, izađje još rečene
godine diljem carstva, da mjeri. Sam car pako, da se uzmogne
osobno 0 n&predku radnja osvjedočiti, prodje državom,
a dođje i u Hrvatsku.


Nu uza svu dobru volju i namisao nije mogao posao
onako napredovati, kako to zahtievaše važnost njegova i prešnost,
a to ponajprije stoga razloga, što je bilo za taj ogromni
posao premalo radnika, a tiz to su i sami naši županijski oficiri
(činovnici) većinom sami posjedaici — bojeć se novog oporezanja,
slabo ili bolje rekuć nikako podpomagali careve ljude,,
a na mnogih su mjestih samo kojekakvi pisarčici, gdjegdje i sami
seljaci mjerili zemlje, naravno je dakle, da se tim. postupkom
nije mogao žudjeni cilj postići, dapače znamo da su tim
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 206 —


nastale na mjestili još i veće smutnje, nego li su do sada postojale.


Prema izdanom naputku o izrojerenju zemljišta imale su
se livade i polja po mjernickih poraoćnicih, a tek samo šume
i gore po vještacik. mjeriti. Nije tuj bilo uviek ni strojeva ni
mjerenja, već odmjera koracaji, a prostoručno crtanje bijaše
cesto jedino sredstvo radnja. Spomenusmo već, da je ova izmjera
imala biti u buduće pomagalom i podlogom novomu oporezivanju,
po kojem bi imao zemljištni posjed i njegov prikod
biti mjerilom kod ustanovljivanja količine poreza, a zato i vidimo,
da su rečene izmjere i zbilja bile sve do ponovljene izmjere
pod carem Pranjem II. od g. 1817. podlogom katastralnomu
oporezivanju kao i katastralnom procjenjivanju zemalja.


Slieđimo li, prouoavajiić korist i važnost ovoga izmjerivanja
zemalja našik po razvoj gospodarstva naroda našega, takodjer
i tek obće povjesti njegove, to vidimo, da je do mala zavladala
čitavom zemljom najveća mržnja proti toj novotariji, tako
da se je prava buna podigla proti ovim carskim mjernikom, te
je car Josip morao izdati poznati onaj dekret od 28. siecnja,
kojim se i opet u Hrvatskoj stai´a konstitucija uvela. Pobojavši
se usljed toga mjernici i za istu sigurnost života, ter da ne
izgube u lađo glave, pobjegoše jedne noći skupno u susjednu
Kranjsku i Štajersku. Sada istom, kao po dogovoru, nasta prava
hajka na ostavštinu njibovu, nacrti im i papiri budu mjestimice
po ,,patriotih", češće uz svirku i oduševljeno pjevanje, spaljeni
i uništeni, samo da ih za sva vremena nestane. Samo se je po
vojnoj Krajini iznimno ovo mjerenje još i dalje do g. 1809.
nastavljalo.


Pravu važnost ove izmjere našik šuma kao i inih zemljišta
po razvoj hrvatskoga šumoznanstva možemo tek onda pravo
razsuditi, ako se sjetimo na obću velevažnost poznavanja količine
i veličine šumske površine po uredjenju i vodstvu sumarenja
i šumskoga gospodarstva.


Gori već iztaknusmo, da je tim izmjerenjem bilo u najtjesnijem
savezu ustanovljivanje čistih prihoda pojedinih zemljišta,
štono su u buda<5e imali biti podlogom oporezezivanja,
koje bi, mimogređce spomenuto, u to doba sa lO^o čistoga prihoda
ustavljerio. Cini je dakle u buduće prihod kojega zem


;a veći bivao, tim se razmjerno manje plaćalo, i to tako
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 65     <-- 65 -->        PDF

~ 297


dugo, doklegod se nije ponovilo uvršćivanje pojedinib. zemljišta
u razrede priboda.


Svakogodišnje plaćanje zemljištnoga poreza pako sililo je
vlastnika na potrajao, odnosno i godišnje gospodarenje t. j ,
njemu bje nastojati, da si osjegura tomu godišnjemu izdatku
primjereni potrajni prihod iz svojih šuma, odnosno da intenzivnije
gospodari. Nu pošto je bilo veoma težko prema dosadanjemu
načinu uživanja šuma prebiranjem količinu potrajnoga
prihoda ma i približno samo ustanoviti, to vidimo, da se je
već i toga radi u nas doskora stala oplodna, dotično cista
sječnja, da i sadnja šuma, uvadjati. Euduć pako da je kod sastavljanja
nacrta, kao što je poznato, osobito važno poznavanje
granica i medja pojedinih cestica i rudina, to su se prigodom
toga mjerenja takodjer i stare razmedje i granice opet ponavljale,
a mnoge i na novo označile.


Samo je po sebi pako jasno, da je taj josefeiski katastar
morao imati još mnogo veću važnost po razvoj poljskoga nam
gospodarstva, kojega se ponajprije a i najviše novi taj način
oporezivanja ticao.


XIX.
Docim su nam za prijašnjih vjekova, kao što vidismo,
Turčin i Mljetcići trgali i dielili domovinu, poeimaju ju za posljednjih
vjekova sami domaći kraljevi usljeđ svojih germanizatornih
i obsolutisticnih težnja ciepiti i trgati. Tako vidimo,
da dobiva u 18. stoljeću sva Krajina hrvatska posebne institucije,
kao da je samostalna provincija njemačkoga cara, akoprem
ju još sveudilj hrvatski stališi svojataju. Carevi ju i kraljevi
naši proglasuju na jedanput nasljednom carskom zemljom
i nekakovim cielovitim dielom državne vojske. Krajina postade
veliki logor, a krajišnik carski vojnik, uzgajan od najnježnijeg
djetinstva samo za vojnika; do mala odtudjio se je ne samo
težatbi i ratarstvu, vec i narodnosti! domu. Vojni sustav Krajine
nije dao, da se ratarstvo i obrti razvijaju, dakle ni trgovine
nije moglo biti, zato i vidimo, da su baš šume u Krajini
jedan od najbitnijih uvjeta blagostanja. Gornji krajišnik gojio
bi samo koze, dolnji konje, a zato je i opet trebovao mnogo
paše, koju mu pako davahu proriedjene šume i travnici; polja


bi tek žene
i djeca obradjivala. .
22
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 66     <-- 66 -->        PDF

298


Neprestanim boravljenjem pastira i momčadi po šumah
činile su se velike šumske Ätete, osobito po banskoj Krajini, gdje
je broj koza danomice rasao, tako da se napokon i zakonom
moralo zabraniti držanje istih.


G-ođ. 1787. bude u Krajini uvedena t. 7., kantonska uprava,
kojom ]e prilikom takodjer i novi šumski red za tamošnje šume
oglašen. Ovaj je humski red po tečaj razvitka krajiškoga šumarstva
od velike važnosti, a njem bo nisu sadržane samo
obćenite ustanove, tiouce se dojakošnje uprave i uredjenja gospodarstva
po krajiških šumah . no i mnogi ini. manje više šumarsko-
gospodarski naputci i nalozi. Krajiške šume podvržene
su odsele upravi i nadzoru posebnoga šumarskoga osoblja, a
smatrahu se posebitim gospodarskim objektom, države,


, Da se pako po krajiških Äumah uzmogne potrajno i racijonalnije
šumarenje i gospodarenje uvesti, koje bi odgovaralo
toli potrebam di-žave, koli naroda, bude sva šumska površina
iznova omedjašena, arondirana i u lugarske, odnosno čuvarske
srezi razdieljena. Vrhovna uprava nad sumarni predana bi od
sada posebnomu šumarsko - nadzoiiiomu osoblju, koje se sastojalo
iz dvijuh ravnatelja šumarstva (jedan za karlovačku, drugi
za križevačku Krajina). Vanjska uprava pako poredana bi kod
svake pukovnije namještenim „obilaziteljem šuma" (Waldberiter),
a svakomu od njih dodieljena su po dva jahaea lugara, za
svakih 1000 do 3000 rali šmne pako ponamješten bi po jedan
lugar ili čuvar šuma. Spomenuti šumarski ravnatelji ili nadzornici
dođieljeni su brigadirom, obilaziteiji šuma pako zapovjedniČtvom
pojedinih kantona ili pukovnija.. Da se uzmognu namiriti
troškovi za uzdržavanje ovoga ;sumarskoga osoblja, ustajjovljena
je bosebna tak^a za šumske proizvodcj štono su imali
plaćati svi oni, koji su htjeli krajiške šume uživati,´osim" samih,
krajišnika. Giene te budu ustanovljene primjereno^ tadanjoj,
vriednosti drva i njegovih razvrstbina, obzirom na uporabljivošt
istoga..


NaravBo da je čitava ova reorganizacija već prema samomu
tad vladajucemu duhu bila posve na vojničku provedena;
f> kakovoj vstrukovnoj naobrazbi toga prvoga šumarskoga osoblja
rek bi ne bijaše ni govora. Citati, pisati i račtinati,, ter
nešto administrativnoga talenta bilo je sve, «to se je od osoblja
ovoga i moglo za onda tražiti, a šumarsko -gospodarsko ospo
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 67     <-- 67 -->        PDF

— 299 —


gobljenje stiealo bi se tek za pođuljeg službovanja praksom.
Iz toga vidimo, kao sto svagdje, da je i kod nas šumarski
stališ u početku identičan s´lovačkom družinom, a kasnije se
tek po malo šumarska empirika i poduka počela bolje uvažavati.
Zakoni, naredbe i naputci, to su podjeđno i ona pomagala, iz
kojih se šumar učio samoznanstvo.


Raznimi naredbami i zakoni nastojala je bečka vlada pojedina
sada jur i drugud usvojena šumarsko-gospodarska spoznavanja
i našim šumarom narivavati. Pravila sječe, proriedjivanja
i ogledne procjene u brzo si jagari naši usvojiše. Isto
tako se je u našoj Krajini, već za rana udomilo umjetno sadjenje
i pomlađjivanje sama, a u primorju nalazimo i stare
mljetačkimi trgovci posagradjene pile vodenice za izradjivanje
raznovrstnoga liesa i iaktovine. Vrkovni nadzor i upravu nad
svimi državnimi sumarni vodio je bečki ,jHofkriegsrätli"; on bi
namješćivao sve vojno cinovniČko šumarsko osoblje, počam od
ravnatelja,, šuma do šumara, njemu pripadahu sve odluke gleđom
na personalija kao i financijalne operacije, prodaju zemljišta-
šumskih, i t. d.


Krajina bijaše ono žarište, odkle su imale zrake njemstva
poplaviti Hrvatsku, pak i zbilja vidimo, da je njemački jezik
(bar u javij u tih stranah na toliko preuzeo mah, da su nam
i šume naše doskora pale pod upravu kojekakvih biksenšpaneia
bečke gospode. Iz ovoga se potištenoga lugarskoga stališa nije
mogao razviti slobodni i naučni šumarski živalj, pa zato se hrvatski
.šumarski stališ, kao neka osebiiia, počimlje tek početkom
druge polovice devetnajstoga stoljeća razvijati. Puka empirija
u stališu samom, a nepouzdanje nai^oda i vlađajuće do nedavna
kaste, plemstva, ne mogahu takodjer pospje.^iti razvoj, — Tek
kako je vrieđnost šuma rasla, rastijase takodjer i važnost te
ugled šumarskoga umječa i stali.^a. Iztaknuvši prije š;tetni, a
donekle i pogubni po razvoj hrvatske književnosti i narodnosti
upliv ponjemčivanja u Krajini, priznajemo ipak rado, da je širenje
njemštine ipak po nešto i koiistilOj i to time^ što se predšastnici
naši, mogavši rabiti do mala već silno se razvijajuću
njemačku šumarsku literaturu, upoznaše i samom šumarskom


znanošću, tako da se je uzprkos svim i najnepovoljnijim na


rodno - gospodarskim odnošajem ipak moglo šumarstvo u nas


istim onim tekom skoro i brzinom na današnji stepen razviti,


. *
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 300 ~
kao sto i u svih ostalih nam srodnih i susjednih zemljah habsburžke
kuće, izuzam jedine Češke, koja nas je u tom sve do
mala prestigla. — Sav znanstveni materijal pako dolazi još i
dan danas ne samo k nam, no i u obce u sve zemlje preko
Njemačke i njemačkom literaturom, koju stoga i mi Hrvati
hoćeš nećeš moramo priznati roditeljicoin hrvatske šumarske
naobrazbe.


Osvrnemo li se sada još jednom na obće stanje šuma i
šumskoga gospodarstva u Hrvatskoj u prošlom vieku, to vidimo,
da nam je domovina u cielosti još bogata sumarni. Samo
Dalmacija i hrvatsko primorje nose jur na sebi vidljiv dokaz
pogubnoga haračenja tamošnje gore; Slavonija rek bi daje prašuma,
tako da je carica i kraljica Marija Therezija silom dala
tjerati narod iz zabitnih nepristupnih prašuma u sela duž novo
ustrojenih cesta, i to poglavito stoga, da učini kraj bezvladju
i haranju hajdučkih četa, pak da se uvede u zemlji red i sigurnost.
Isto tako znamo za naredbu, da se imadu šume duž
Kupe na uru hoda daleko posjeći sigurnosti prometa radi.


U to doba dobiše po Slavoniji pojedini carski generali i
drugi zaslužnici silne i velike šumske komplekse kao nadarbine
za se i svoje potomke. Isto tako dobila je g. 1773. i biskupija
sriemska bogate darove i mnoga vlastelinstva oko Djakova.


Dobivši te porodice tolika i prostrana, al uz to za onda
još malo vriedna i veoma slabo napučena zemljišta, pridržaše
za se samo bolje oranice, livadcj šume i vinograde, ostalo pako
što, bijaše i manje vriedno, razdieliše kmetom i novonaseljenikom,
đolazećim amo iz raznih zemalja i krajeva uz uvjet urbarijalnih
podavanja i zajamčenim ,,salvo jure đominali" na
vlastničtvo tih novih urbarijalnih selišta.


Zirovina i paša, zatim pepelarenje i pougljivanje drva,
representiraju još svedjer po Slavoniji jedini šumski novčani
prihod. Nu i po Primorju je palenje ugljena to doba toliko
stalo preuzimati mah, da je vidljivo nestajalo šuma. U Krajini
pako, osobito banskoj, činjahu najveću štetu šumam koze. ,


TJvedenjem prije spomenutoga krajiškoga šumskoga reda
vidimo da „Hofkriegsrath" doskora propisuje i potrajnost sumarenja
po krajiških šumah na temelju tako zvanog ^prihoda
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 69     <-- 69 -->        PDF

- 301 -^
kameralne procjene" (god. 1788.), a kr. fiskus propisuje malo
kašnje isto i za državne šume dobara Fužine i Ozalj.


Samo na dobrih naše domaće vlastele, vidimo , da se još
uviek povjerava nadzor i uprava šu.ma gospoötijskim oficirom


t. j . obično jagarom ili pako pintarom i pivnicarom, a tek u
19. vieku postavljen bi, kao što ćemo to malo kasnije ćuti, i
u nas temelj dojdućemu pravomu hrvatskomu šumskomu gospodarstvu
ili šumarstva.
Različite viesti.


Gospodi clanovom hrvatskog šumarskog družtva na znanje.
ZakIjuÖkom ovogodišnje glavne skupštine primjereno, odieljenö je odsada
uredniČtvo ,jŠumarskog lista" posvema od ostale društvene uprave, dofiim
je tajništvo povjereno g. dru. KeroŠkonji-u, molimo s toga u interesu
stvari svu gospoda Ölanove da se odsele u svib blagajne i uprave družtva
se tiČudib pitanjib izvole jedino i izravno obraćati na predsjedništvo družtva
u Zagreb. (Marovska ulica br. 28. I. kat.}. Sto se pako poslova lista
i uredniČtva tiče, to molimo sve dopise, reklamacije i objave šiljati ravno
uredniku g. prof. Kestercanku u Križevac. Isto tako se upo^oruju sva
ona gospoda, koja polag izkaza, koji bje u zadnjem broju ovoga lista objelodanjeUj
još na družtvenib prinosili štogodj duguju, da te svoje dugove
izvole 5im prije, kod predsjedništva družtva u Zagrebu, namiriti, jer bi
upravljajući odbor u protivnom slučaju bio primoran i strožije mjere prema
tako neurednim Clanovom poduzeti.


Sume Austro-Ungarije, Čitava Europa bez Kuske imade 814-131
četvorni kilometar šuma, t. j . šume zapremaju 18´5*^/Q ukupne površine.
Cislajtanija sama pako imade 91*94-8 četvornih kilometara (30-6 ^/^), a
translajtanija 91*308 kilometara (t. j . -28*3^/,,). Najviše šuma imade Bukovina
44´5*7o ^"i^"^^"*?^® površine, zatim Eoniska sa 40*4*^/^, Sedmogradska
sa 40´9"/Q, Štajerska sa 40*47^, Kranjska sa 39-9%, Tirolska sa 39-3*^/^
Hrvatska sa 39´´Z,,, Ugarska sa, 25*1 %j Gorička 18*6% a Dalmacija
l(>´5**/(, šume imade.


Hempefov kolendar za god.^ 1883. Netom izašao je u nakladi


M. Perlesa u BeĆu „kolendar za šumare" izdan po poznatom profesoru
šumarstva g. Hempelu. Ciena 1 fr. 60 nvč. Nalazimo u njem takodjernotice o našem hrvat, šumarskom druztvu kao i o križevačkom učilištu.
Sadržaj mu toli obilan, da se ma sa svakim dielom slične vrsti natjecati
može. PreporuČamo ga stoga gospodi clanovom čim toplije.
Hrvatska šumarska knjižnica na izložbi u Trstu. Knjigoveža
g- Grustav Neuberg iz Križevca, izložio je na sadanjoj izložbi u Trstu podpunti
priručnu knjižnicu hrvatskih šumarskih djela. Knjige su vrlo ukusno
vezane, a kolekcija je podpuna, a zastupane su malo ne sve šumarske
grane. Gospodin Neuberg pripravan je čitavu kolekciju uz primjerenu od