DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 1     <-- 1 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST.


Bi\ 5. 0 ZagTel)ii am 1. rujna 18S2. Goci YL


VI. Glavna skupština hrv. šumarskog driižtva.
Upravijajuei odl)or izdao jo xa ovogodiMjjn glavnu skupštinu,
imajuću se ohdržavali u Zagre])u, ua dne ili kolovoza
t, g. i dledeeik dana, sliedeiM´ potanld progjaia. ]i u cielosti
okdržavaii:


12. kolovoza iia yeeer doeek claiiova sknp.^line na kolodvoru
u Zagreba po zaoto izabranik poslovodja gospodi Dr.
V, KeiTi^kbay-n i R, Fisclibaediu.
Na večer u 9 satik sastanak tumara u gostioni kod „ugarske
kruue".


13. kolovoza u jutro dalnji doček skup-^tinsldh članova
U 9 satib u jutro početak glavne skupštine u dvorani lirv.slavonskog
gospodarskog diužtva, uz diodeći diit-Ani led:
1. Pozdrav skupštine po piedsjedniku diai/.tva.
2. Izvježće družtvenoga tajnjka o dpdovnnju upravljajueeg
odbora kry.-slavonskog šumarskog družh^a tečajem g. 1^31^.
3. Tredlog glede promjene druživenilu pravila, a im<-iiTto
i §§, 15., IB. i 18. pogledom na ustanovit se imajući djeloKiug
tnjnika i urednika za đi´užtvenj organ.
4. ITstanovlenje pj^oraČana za gon. 18^3. "konüiranp^* dru*žtvene
blagajne i izpitaiije znkljucink rarnua za god. I"^"-»!.
5. Izbor nekolicine novih članova npravljajnćeg odbora u
mjesto onik, kojim je izminulo trogodištc (izaoranik g. 1^7s.).
6. Razprava „osnove za sum-kj zakou´´; i´tderadi´´ p]f´uze>e
gg. nađšumar Vilim Dojkovič i šumar l]i*d,gutin Laksar.
7. Razni predloži.
Po podne u 3 sata zajednička vožnja n perivoj Mak.-injir,
14. kolovoza nastavak razprave nznačene ])od točkom li
i zatim razni strukovni i administiativni predloži.
15. kolovoza đružtveni izlet u zagrebačku goru.


ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 2     <-- 2 -->        PDF

^ 234 -


I. Dan sastanka.
Kao što bje u program stavljeno sakupi se većina u Za
grebu se desećili druztvenih članova, kao i oni koji na dne


12. kolovoza u Zagreb prispješe, isti dan na večer, na prijateljsku
večer u bašći gostione „k. kruni". Uz dobru volju i
strukovna razmatranja te razgovore, prodje nam ono njekoliko
večernjih časova što ugodnije. Bilo je ponoć kad no si u prijateljstvu
đovikosmo do vidova sutra.
Tuj nam budi ujedno i spomenuti dična imena onih sviestnih
družtvenih članova, koji prisustvom svojim ovogodišnju
glavnu skupštinu omogučiše, bijahu to gospoda:


Kr. nadšumarnik Anderka iz Zagreba; nadšumar (rjuro
Bayer iz Zelin-Cića; kotar, šumar Benak iz Čazme; kr. izvjestitelj
šumarstva Fran Cordašič iz Zagreba; gradski šumar .Dejan
iz Zagreba; nadšumar V. Dojković iz Grline; kot. šumar


G. Demetrovič iz Jastrebarskog; kr. šumar R. Fischbach iz
Zagreba; kr. nadšumar J. Furlan iz Križevaca; nadšumar B.
Hajek iz Belovara; kr. šumar Jerbić iz Ogulina; kr. profesor
Dr. V. Kerosköny iz Zagreba; kot. šumar Š. Kerösköny iz
Luđbrega; kr. profesor F. Kesterčanek iz Križevaca; kr. profesor
V. Kiseljak iz Križevaca; cand. šumar, König iz Zagreba;
žup. šumar Knobloch iz Karlovca; šumar Drag. Laksar iz Belovara;
nadšumar V. Malin iz Belovara; šumar kot. D. Nanincini
iz Petrinje; nadšumar Gr. Pauza iz Petrinje; kr. šumar V.
Racki iz Zagreba, kr. šumarnik A. Soretic iz Zagreba; kr.
nadšumar J. Šmidinger iz Osieka; kot. šumar E. Slapničar iz
Vrbovca; kr. šum. nadzornik M. Vrbanić iz Zagreba; nadšumar
M. Zubundjija iz Ogulina.
Napokon pako nemožemo na ino, a da ne spomenemo tuj
još i baš žalostan pojav, da njeka stanovita gospoda članovi,
akoprem u Zagrebu boraveći, ter akoprem inače baš nezapriečeni,
ipak zaboraviše izvršiti, ne samo jednu glavnih dužnostih
članovskih, no i moralnu, u toliko u koliko ih nejmasmo zgode
na samom sastanku, odnosno skupštini vidjeti.


Nasuprot pako izraziti nam je jošte zahvalnost onoj veleštovanoj
gospodi družtvenih članova, koji akoprem zaprieceni,
ipak stranom brzojavno, stranom pismeno sastanak naš, prijateljskimi
pozdravi uz veličaše.
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 3     <-- 3 -->        PDF

^ 236 —


II. Skupština.
Dočim se nad zgradom gospodarskog družtva ponosno
vijaše narodni barjak, sakupiše se na dne 13, kolovoza u ure6euo
doba, spomenuti uöestnici ovogodišnje skupštine, u liepo
uređjenoj velikoj dvorani, na i^ajedaieko vječanje, gdje ih predsjednik
družtva kr. nadzornik šumarstva g. Mijo Vrbanić sliedečim
govorom pozdravi:


„Slavna skupštino! Velecienjeiia gospođo članovi! Evo
prodje pet godina, da mi ta čast u dio pade, medju Vama velecienjena
gospodo, pređsjedovati našim skupštinam. Veseli me,
što se ove godine upravo sastadosmo u glavnom nam gradu
Zagrebu, da jedno ođ najvažnijih pitanja, zasjecajuće toli duboko,
u naše šumarsko-gospodarstvene i redarstvene odnošaje,
naime po g. kotarskom šumaru Laksaru i nadšumaru Dojkoviću,
kano izvjestitelj ih nacrtanu osnovu novoga šumskoga zakona,
u pretres uzmemo, te da na temelju medjusobnog svestranog
dogovora i sporazumljenja shodne predloge visokoj kr.
zemaljskoj vladi u tom smjera, prema smislu §. 18. družtvenih
pravila, podnesemo.


0 dielovanju upravljajuceg odbora izvjestiti ce nas obširnije
naš družtveni tajnik, s toga se u tom pogledu neupuštana
u pojeđinkosti, samo Vam mogu, velecienjena gospodo izjaviti,
da je odbor što mu je moguće bilo, učinio na uhar i napredovanje
našega družtva.


Pozdravljam Vas indi najsrdačnije i molim Vas, da uložimo
sve moguće umne i fizićne sile prigodom našeg ovogodišnjeg
zasjedanja, imajući pred oćima jedino dobrobit i svestrano
unapredjivanje naše za cielu zemlju važne i koristne struke.
Dovikujem Vam s toga — dobro i zdravo došli!


Podjedno se pako častim, predstaviti slavnoj toj skupštini
gospođina gradskog tajnika Tošu Malina, koji u svojstvu političkog
političkog povjerenika našoj skupštini prisustvuje".


. : Svestrani „živio" poprati te rieći g. predsjednika, koji na
oto pozove družtvenog tajnika, da pročita izvješće o djelovanju
i stanju družtva, tečajem minulog godišta, ter koje izvješće u
interesu stvari u cielosti na drugome mjestu ovoga Ksta donasamo.
Skupština pako prime rečeno iz\^ešće jednodušno i bez
primjetbe do znanja.
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 4     <-- 4 -->        PDF

- 236 ~
Prema ustnuovljenoni rliu-vnon) redu predlaže zatim društveni
tajnik g. K^.toreanc^k ua ime upravljnjaceg odhora, preinake
njekih ustanova ilružtvenUL pia\i[a, koji ])red]ozi budu
n ci(4osti primljeni, kako sliedi:


T. U laje-to UK-lova ,,lirvatsko-slas^oasko suiaarsko dvužtvo^,
imade od^elp glasiti naziv djTztva. pn´mjoreiio žeiji laujske
gk.vne skupštine, kao i obzirom ua po g. Prog, Lak^arii
1 opeta ove godine pouovlj´Mii pi edlog „hwat.-ko samai´sko
dnižtvo´´»
2. Bosadanji g. IF). clrnžtvenih pravila, govoreći o upravljajućemu
od))oru imao bi odnek^ gkasiii - Za v^oci]eijje i izradjivanje
tekuoib poruka ima djužtro svoj upi-avljajući odbor.
On so sastoji od predsj´-^dnika, ])odprod-jpdnika, tajnika,
urednika i osam di ugik o(tboruika. Upravljajući odboi birn
glavna skupština iz broja pravib (^lanova.


Odboradctvo traje tri godine. Tzpražnjeua mjesta odbornika
popuiljuja se na pivoj glavnoj skup^^tini.


8. Donađanji §. li´>. imao bi odsele glasiti: Tajnik i uiodnik.
Tajnik obavlja poslove blagajničke uz nadzor i suodgovornost
upravijajnćeg odbora, te izradjuje i supodpisaje sve na
ime đrnžtva sastavljene dokaznice, dopi^-c, zapisnike i pviziis
nice. Urednik iiredjuje diužtveni organ na ime upravijajnćeg
odbora.


4. Dosađanji §. 18. đružtvemb pravila, menja se samo u
toliko što se u točki h iza lieći tajnika, ´imade uvrstiti još i
rieß urednika.
Upravljajući odbor bude nadalje upućen ovako promienjena
družtvena pravila, podnieti visokoj kr. zemaljskoj vladi na
odobrenje.


Zatim se prešlo na četvrtu točku dnevnoga reda, naime
mstanovlenje družtvenog proračuna za g. 1882/83., koji bude
po odborovn pređlogu skoro nepromienjeno primljen kako sliedi,


-A. U p r i b 0 d b u d e u V r š ć e n 0. :


1.
Drnžtveni prinos od 36 podupirajućih članova
u iznosa od 500-fr. — nč.
3.
Drnžtveni prinos od 212 prava člana po
2 for. u- iznosu ./.; ......,.. . 544 -__
´"´´´ ^´"Iznos rTTTT" lOOltr´^^nČ.
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 5     <-- 5 -->        PDF

,- 237 —


Preuos; . . 1044 fr. — no
3.´ Prinos od 71 predplatnika na „Sunr. list^\
po 1´ fr. 50 TIC. u i;^nosu. 106 „ 50 „
4/ Predplata za list od 272 prava dlana 544 „ — „


5. Za družtvene diplome piiLod od 15 „ - ^j,
l>. Pristupnina novih članova . . . 15 j,´ — ,„
7. Za uvrstbe oglasa u listu .. . 25 5, — ^
8. [naki nepredvidjeni prihod
. 5Ö „ — „
9. K tomu´jos gotovina u blagajni si\ 266 ,, ~-^
10. Kamate od uložaka sa glavnicom ´ ^32 ,, — j,
11.
Zaostatci od minulih godina 1534 j, — „
Ukupna svota vjerojatnog´prihoda.. 3631 fr. 50 B(3<
B^ U razho d bud e u "/ršćeiio.
. 1. Nagrada, za družtvenog tajnika , 180 for


2. Nagrada za urednika ,^Öumarskog lista" 180 -^
3. Za tisak družtvenog časopisa 700 ^
4:. Za odpravnictvo lista i vez .´...,... ,90 .«.
,5. Nagrada za suradnike „Sum. lista´´ . , . .. , , 200 ^
{.). Placa za posiužnike družtva 36 j^
7- Stanarina za družtvene prostorije 200 .^
8. Blljege i tovarni listovi. ,, 30 7,
9. Pisaće stvari, , 30 „
10. Tiskanice. ....!... ´ . ., . . , , 10 ,,
11. Za strukovne časopise i knjige .
, 40 .^
12. Poštarina ,
15 ^
13. Trošak p-i´igodom glavne skupštine. ............ . 60 „ ,
14. Za vezanje družtvenih knjiga 20 j.
15.. Nepredvidjeni troškovi . .^j^. *^0 ^
Ukupna svota razhoda.... 1811 for.
Nakon toga p^-ešlo se po predlogu predsjednika, na točku


5. dnevnoga reda, naime na izbor podpredsjednika, tajnika,
urednika i osmorice drugih članova upravljajuceg odborav u
mjesto onih, kojim je dosadanje trogodišteizminalo, naime gospode
Josipa Ettingera, Vlastimila Vichodila, Dragutina Hlave,
Gustava Pauze, Franje Rosipala, Gjure Bajera i Franje Eestercanka,
koji se je na mjestu tajnika zahvalio bio.
Na što budu izabrani:
.-´
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 238 —


Za družtvenog pođpredsjednika g. kr. šumamik Ante Soretić.
Za tajnika dosadanji odbornik g. prof. Dr. V. Kerösköny.
Za odbornika i urednika g. .Fran Kestercanek. U odbor pako
gospoda kr. nadšumarnik Julio Anderka, kr. nadzornik Josip
Ettinger, kr. prof. Vladimir Kiseljak, kr. nadšumar Jakob Furlan,
nadšumar Grjuro Bayer, šumarnik Franjo Rossipal i kr.
šumar Robert Fišbab. Koji izbor bude nakon proglašenja sa
„ziyili" popraćen.


Na to predsjednik izjavljujuć da je dnevni red time do
toeke 6. izcrpljen, pozove odborskog izvjestitelja gosp. prof.
Kestercanka da otvori generalnu debatu o razpravi „o nacrtu
novog šumskog zakona´´, a podjedno pozove i gospodu izvjestitelje
Dragutina Laksara i Yilima Dojkovica da zauzmu svoja
mjesta.


Nakon kratke generalne debate, u kojoj gospoda izvjestitelji
svestrano važnost predmeta označiše bude jednoglasno „nacrt
osnove novog šumskog zakona" kako no ga izradiše gospoda
Laksar i Dojković, po slavnoj skupštini primljen za podlogu
specialne debate.


Kod zatim sledivše specialne debate, koja je jošte i na
dne 14. kroz cieli dan nastavljena bila, sudjelovahu malo ne
svi prisutni clanoyi.


Mi bismo daleko prekoračili obseg ovog izvještaja kad bi
htieli cieli tečaj razprava prema samom stenografskom izvještaju
saobciti — u interesu svari ipak saobcujemo na drugome
mjestu toga lista cieli „nacrt osnove novoga šumskoga zakona",
u onom obsegu, kako ga skupština upravljajućemu odboru na
dalnju stilizaciju prepusti. Taj nam je pako samo još spomenuti,
da bje sjednica na dne 13. u jedan sat po podne prekinuta,
a članovi se odputiše na zajednički objed „kruni", a odavlje
onda krenuše u 3 sata po podne kolima put nadbiskupskog perivoja,
u divni „Jurjevac". Opisivati dražesti i milinje tog t)erivoja,
držimo suvišnom, jer su one i onako velikoj većini štovanih
štioca poznate. Spomenuti ćemo ipak, da se izvrstno. za«
bavljasmo do večeri, a zatim i opet u priredjenih kolih odpratismo
g. predsjednika do njegovog stana, gdje se raztadosmo.


Svrha tog izleta najme medjusobno spoznanje i dogovaranje
obzirom na sam predmet skupštinske razprave takodjer bi podpunoma
polučena.
ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 7     <-- 7 -->        PDF

" 239 ~


Dne 14. kolovoza bude sjednica u 8 satib jutrom, prema
ustanovljenom programu nastavljena. Pošto bje po podne svršeno
specialno pretresivanje spomenutog nacrta, paragraf po
paragraf ~ ter svrsi sbodne preinake po skupštini ustanovljene,
zaklučena bi razprava tog vrlo važnog a i zanimivog predmeta.
Zivahnost razprave i obći interes svijub ucestnika, jasno nam
predočivahu važnost i ozbiljnost same stvari. Nakon dovršene
razprave, bude g. izvjestitelju Laksaru po skupštini zapisnički
izražena zahvalnost na trudu i požrtvovnom radu oko same
osnove.


Prešav zatim skupština na razpravlanje 7. točke dnevnoga
reda, naime razne predloge, predloži predsjednik, ponajprije
sliedeći, upravljajućemu odboru po g, šumaru Laksaru podneseni
predlog: „da se izabere iz skupštine uži odbor, koji bi u
što kraćem roku izradio nacrt organizacije šumarstva, ter istu
posebnom deputacijom njegovoj preuzvišenosti g. banu predao^´.


Nakon živahne debate, bude napokon usvojen sliedeći po


g. nađšumaru Malinu modificirani predlog: Da skupština izvoli
izabrati dvojicu, koji bi skupa sa upravljajaćim odborom
družtva, imali sastaviti nacrt osnove organizacije obće šumarske
uprave, ter istu osnovu podnieti Visokoj vladi, odnosno
banu.
Ujedno pako, da se od strane skupštine umoli visoka vlada,
da upitnu dvojicu izvoli pozvati takodjer u povjerenstvo, koje
će imati razpravljati političku reorganizaciju zemlje".


Zatim budu izabrani većinom glasova gospoda nadišumari
Virgil Malin i Jakob Furlan. Ujedno bude zaključeno na predlog
tajnika, da gospoda članovi svoje odnosne nazore izvole
ćim prije priposlati urednićtvu lista, na pravodobno objelodanenje,
za da upravljajući odbor ouđa uzmogne prigodom vjecanja
o tom predmetu svrsi shodni obzir i na želje pojedinih
Članova uzeti.


Zatim bude po predlogu g. nadšumara Dojkovića, kao
mjesto dogodišnje glavne skupštine hrvatskih šumara, označeno
Osjek. Za predmet skupštinske razprave pako bude prihvaćen
tema j^o preinaki lovskog zakona od g. 1870".


Izvjestiteljstvo u tom predmetu pako, preuzeše blagohotno


g. prof. V. Kiseljak i nadšumar J. Smidinger. Sto se pako
ostalib točaka dnevnoga reda đojdnće glavne skupštine tiče,


ŠUMARSKI LIST 5/1882 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 24Q to
se prepušta npravljajućemu odboru ^ da svojedobno shodna
odredi.
Isto tako bude prepušteno upravljajućemu odboru u slučaju
potrebe, i drago koje mjesto, za sastanak odabrati.


Na predlog g. nađšumara Dojkovića bude nadalje zaključeno
,,o3novu 0´ preustrojstva šumarske uprave^* kako noja
upravljajući odbor svoje doba izradio bude, objelodaniti u „Šumarskom
listu",


Zahvaljujuć se konačno predsjednik, svim slavnim đružtvom
kao i pojedinim osobam, a poimence i slavnom gospodarskom
družtvu, upravi faC ugarske i e. kr. južne željeznice,
parobrodarskom dunavskom družtvu^ kao i plauinskome družtvu,
što družtvo naše podupirahu, obzirom na ovogodišnji sastanak,
zahvali se podjedno na ime dražtva i g. političkom povjerenike


T. Malinu, na trudu, kojim je pratio ovogodišnji nam družtveni
sastanak, ter zaključi pošto bje zapisnik skupštine, koji bje
vodjen po g. šumaru Slapnicaru, pročitan i staute sesione ovjerovljen,
ovogodišnju glavBU skupštinu.
,111. Izlet na „Sljeme",


Osim zajedničkog izleta u „Jurjevac´^ ustanovi upravljajući
odbor još i na dne 15. kolovoza izlet u šiime gore zagrebačke.
Izletu se ovome pako pridružiše još i od strane odbora
hrvatskog planinskog dražtva gospoda: Levin Šloser Klekovskij
Vladimir Krešić i Milan Lenuci. Prema ustanovljenom programu
pako, krenu ucestnici ovogodišnjeg nam sastanka, na
dne 15. jutrom u naručenih kolih, put podnožja zagrebačke
gore, u Grracane, gdje nas na ime planinskoga družtva, odbornik
g. Vladimir Krešić, na ime grada Zagreba, pako gradski
šamar g, Dejan srdačno pozdrave.


Zahvaliv se družtveni predsjednik na ime družtva, odputismo
scj po planinskom družtvu označenim putem^ kroz šume
obćine Gracanske, i gradske, put „Sljemena´´, odnosno do kraljevog
zdenca i planinske kuće,


U veselom razgovoru uzpesmo se oko 9 satih jutrom do
vrh zagrebačke gore. Gdje nas jar dan prije stigavša gospoda
planinskog družtva pozdrave. \ .