DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 43     <-- 43 -->        PDF

^ 207


A^ i i


Oskoruša — Sorbus clomestica
Klobočika — Staphylea pinata .. ;.´
Tisa — Taxi-is baccata .,...,..,....,. ,
S mre kuša — Tu ja orieutalis ,
Lipa,rana širolista — Tilia grandifolia
Lipa pozua ili malolistna — Tilia parvifolia. ,.
Lipa biela — Tilia argentea


Lipa obična ili šumska — Tilia europea .,/.,.. ,
Bliest crveni, vezoyina — Ulmus campestris...


Briest bieli — Ulmus effusa


Briest jagnjed — Ulmus suberosa
Hudika ciijena — Viburuum opulus


Hudika crua ili šibikovina — Viburnum lantana


Divlja ruža (šipkovina) — Rosa canina


Dan i mjesec
cvatnje


18.
15.
24.
8.
2.
95.
30,
12.
M.
14.
14.
24.
8.
travnja
travnja
ožujka
travnja
lipnja
lipnja
lipnja


svibnja
ožujka
ožujka ,
ožujka
travnja
ožujka
svibnja


Različite rasti.


Glavtia skupštma šumarskoga družtva za g, 1882. u Zagrebu,
od 13. do SB. kolovoza. Dnevui red, odnosno program ovogodišnje
glavuc ´.skupštine hrva,tskoga šumarskoga družtva ustanovljen je po upravIjajućem,
odboru kako sliedi:


Dne 13. kolovoza. Dolazak članova i ugestuika u Zagreb, Prijave
nadoŠljaka kod odbora u družtvenih prostorijab, rnarovska ulica br.


28. I. kat. Na večer družtveni komers.
Dne 14. kolovoza. U 8 sati sastanak svih ČJanova na glavnu
skupštinu uz sliedeći dnevni red:


1. Pozdrav članova po predsjedništvu družtva.
2. Čitanje izvještaja upravljajuceg odbora o djelovanju družtva u
minuloj godini. Izviešca uredničtva i blagajničkoga stanja.
H. Sastavljanje proračuna ^a god. 1882,´´83.
4. Ixbor ´šestorice članova npravljajućega odbora mjesto one gospode
Članova istog odbora, kojim je trogodište jur minulo.
5. Izbor družtvenog tajnika i izbor družtvenog urednika šumarskog
lista.^)
fi. Promjena nekih, §g. družtvenih pravila po predlogu odbora.


´^´) Požto je dosac^anji´l.ajiiik izjavio, đa mti je nomo^nće feajßictvo eiulje pridržati, zaključio je
iipravlJAJuoJ odbor g-JavDoj ."^kupštin! predJožiti promje«!,) E;§. 35- i Iß. liniitvtiTiil) pravila,
tako da bi t^Jaodnom promjenom bai- urednict-TO jog i nadalje oytalo u istih ruko.li.
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 44     <-- 44 -->        PDF

,- 208 —


7. Ustanovljenje mjesta sastanka dojduće glavne skupštine, predmeta
razprava strukovnili, odnosno izbor g. izvjestitelja.
8. Izvještaji pojedine gospode članova o vanreduih pojavih I drugih
možebitnih znamenitijih dogodjajih u njihovih područjih.
9. Razni pi-edlozi (koji se bar 8 dana prije glavne skupštine upravIjajućemu
odboru prijaviti imadu) i odgoda sjednice do IG. kolovoza.


U tri sata po podne veliki zajedniöki objed.


Dn e 15. kolovoza . Izlet družtva u gradske gumena „Sljemenu^.´.


Dn e 16. kolovoza . Nastavak glavne skupštine u 8 sati jutrom.
Dnevni red: \. Razprava „Osnove novog Šumskog zakona^´ u smislu
odpisa Visoke kr. zemaljske vlade od 2ß. listopada 1871. br, iü^ . i 2.
Zaključak ovogodišnje glavne skupštine.


Pod večer zabava na sti-eljani´ i oprostni korners.
Kako se je već i do sada prijavilo više gospode članova,
da će bezuvjetno skupštini prisustvovati, to se upravljajući odbor
nada, da će I ostala gospoda članovi čim prije svoj dolazak
objaviti, da uzmogne prema tomu izhoditi i razne po!akšice na
željeznscah, parobrodih i t. d. ,
Sjednica upravljajućega odbora. Upravljajnći odbor šumarskog
družtva držao je dne 27. svibnja sjednicu. Na dnevnom redu bijahu osim
rieŠenja tekućih poslova i konačno uglavljenje dnevnoga reda ovogodišnje
glavne skupštine te izbor odbora za priredbu iste. U odbo r bud u izabrana
gg. M. Vrbanić, A. Zore ti ć, V. KörÖsköny i R. Fischbach
, — Pošto je nadalje dosadanji tajnik i urednik družtvenog Časopisa
izjavio, daje u interesu stvari i obzirom n a d r u ž t v e n e o d n o nošaje
prinukan zahvaliti se na časti družtvenog tajnika, odnosno
i urednika (dok su te dvie časti prema drnžtvenim pravilom nerazdružive),


— to je odbor zaključio ovogodišnjoj glavnoj skupštini predložiti shodnu
promjenu clružtvenih pravila tako, da bi odsele imao u obče jedan član
upravljajučeg odbora uređjivati „Šumarski list", bio on tajnik družtva
podjedno ili ne — te onda prema tomu dosadanjeg urednika lista umoliti,
da i nadalje kao član upravljajučeg odbora pridrži uredniČtvo „Šumarskoga
lista-´, dočim bi do glavne skupštine bilo izabrati novoga družtvenoga
tajnika za ostalo družtveno poslovanje. U interesu stvari sastavio bi se
nadalje medju upravIjajućlm odborom i urednikom lista posebni ugovor
obzirom na izdavanje lista, sadi-žaj, dopitanje nagrada itd., a novi tajnik
dobivao bi posebnu nagradu po prilici u iznosit od 150 for,, koja bi se svota
uzela mjesto dosadanje nagrade za „poslovodju", koje bi se mjesto dokinulo.
t Dr. Emanuel vitez Purkyne. Dne ´žS. svibnja t. g. umro je
u Bieloj u Moravskoj naglom smrčii poznati pisac i profesor na tamošnjoj
šumarskoj školi, g. dr. E. vitez Purkyne , sin slavnoga učenjaka pokojnoga
dra. Ivana Purkyne. Pisao je mnogo članaka u „Živu", a napisao je
i xoologicfcn razpravu u Wiedemannovom ,,Archiv für Zoologie´´, zatim
^i;-;o članaka po raznih družtvenih časopisih, imenito i u „Oesterreichische
Monatsschrift für Forstwesen´\ Svomu narodu koristio je mnogo, a njegovo
učeno djelovanje bilo je poznato i izvan medja njegove domovine, koja
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 45     <-- 45 -->        PDF

~ 209 -


gubi u rijei-n pravoga rodoljuba, a Sumarßki 2avod u Bieloj jednoga od
svojih najboljih profesora. Blava mu!


f Dr. Josip Schlosser vitez Klekovski. I)ne 27. travnja t..g.
n 7´/4 sati u jutro umro je u Zagreba nakon kratke i te/.ke bolesti u 7 5
godini života Josip S c li loßser vi t e^ K J ek o v s ki, doktor svega
ljeČni<;tva, kr, odsječni savjetnik, pravi ölan i predstojnik matematickoprirodoslovnoga
razreda hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i inih
družtva itd., poznati botanik i entomolog. Za 46 godina svojega uzornoga
službovanja u drugoj mu domovini Hrvatskoj obišao je cielu zemlju, te ne
imaš brda niti doline, ne imaš gore niti ravnine, kamo bistro oko vrlog
tog učenjaka ne bi bilo doprlo te po koja dragocjenu tajnu prirode odkrilo.


Plod njegovih istraživanja, njegova duboko proučena rada, oglašen
je u mnogih znanstvenih razpravah, monografijah i obsežnih djelih. Schlosserovo
ime poznato je učenomu svietu daleko preko medja hrvatske nm
domo-vine, daleko preko granica prostrane monarhije ; njegovo je ime europejskoga
glasa, a dokaz tomu je toliko učenih družtva i zavoda, koji su
si za čast smatrali brojlti ga medju svoje članove. Njegova djela „Flora
croatica" (koju je u zajednici sa poznatim učenjakom i botanikom Ljudevitom
Vukotinovićem izdao) i ^^Fauna kornjaša" poznata su i našim šumarom.
I hrvatsko Šumarsko družtvo uvažujuć zasluge neumornog tog učenjaka
položilo m.u je na lies vrlo liep vienac (lovor sa bielom vrpconi).


VriednOj da se spomene. Akoprem nas po minuloj vanredno


blagoj zimi koncem ožujka na nekoliko dana iznenadio snieg, to je ipak več


oko 20. travnja u okolici Ivanic-tvrdje nadjene zrielih j^igoda. Mraz medju


tim na mnogih mjestih naškodio je ranomu hrašću, tako da će i opeta


mjestimice biti slabo žira. Po svih su se pako krajevih pojavile gusjenice i


hi´ušti u velikoj mjeri. — Dne 14. lipnja pako u noei zapao je snieg na


zagrebačkoj gori.


Uspjeh lova na krunskom dobru Gödöüo. Od X, veljače 1881.


do 31. sieČnja 1882. ubito je prigodom obdržavanlh lova 70 jačih i oO


slabijih jelena, 100 junica, 24 mlade, 52 komada teladi, 2 vepra, 14


srnaca, 875 zečeva, 1 zamorče, 481 fazan, 218 jarebica, 106 šljuka, Gl


divja patka, 99 prepelica, 101 grlica, 39 komada razne divjačl. 138


lisica, 2 jazavca, 1 divja mačka, 19 kuna, 104 lasica. 80 ježeva, 8-3


psa, 78 mačaka, 2 orla, 68 jastrebova, llikokošara, 76 sova, 709 vrana


.i svraka, — ukupno 3700 komada. Od tih ubilo je Njegovo Veličanstvo


kralj : 24 jelena, 20 junica. 3 mlade, 4 telca, 1 srnca, 12 zečeva. 30´


fazana, 2 šljuke i 1 lisicu.


Poučno putovanje na dalmatinski kras. Slušatelji šumarstva na


kr. šumarskom učilištu u Križevcih poduzeše dne 14. do 28´. svibnja t. g.


pod vodstvom g, profesora Dragutina Hlä\ve preko Rleke, Senja, Zadra,


Spljeta i Dubrovnika poučno putovanje za upoznati se s tamošnjom fioi-om


i kultivacijom kraških goljeti po tih hrvatskih stranah.


Šumarstvo križevacke podžupanije. Iz izvještaja za g. 1881.,


koje je Visokoj vladi podniela kr. podžupanija križevačka, vadimo sliedeče


šumarstva se tičuče stavke. Šumarske štete u obćinah bivše krajine ove


podžupanije ostalo je od g, 1880. nerazpravljenih. slučajeva 2G0, a god.
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 210 — .
1881. pri-uadoslo ih još 1792, ukupno dakle prijavljena su g, 1881. do
20B1 slučaj. Razpravljeno bje g. 1881. ukupno 1851 slučaj, preostalo
dakle 210. utjerano je šumske odštete i odpadajuceg troška: na korist
imovne obćine križevačke 1948 tor. , 42 nove.; na korist državnog erara
pako 181 tor. 8 novč., ukupno dakle 2129 for. 50 nov. Najveći dio
ovih odšteta pokupljeno je po izvjestitelju kod razprava, zatim nešto po
obćiui Bv. Ivan, manje po obćini vojakovackoj, a najmanje po obćinl farkaševačkoj.
Šumske štete po obćinah ove podžupanije u starom provincijalu
pako uzeto je mjeseca travnja i svibnja u razpravu 417, te su neke
presude ovršene, dočiui su druge u prizivnom stanju, kasnije se pako nije
moglo raditi u tom predmetu radi mienjanja izvjestitelja. Lovnih karta
izdano je po 12 for, 2 komada, po 6 for. 8, po 3 for. 7. po 2 for. 4
komada, po 1 for. 3 komada. Za nabavu baruta izdane su god. 1881.
ukupno 58 dozvole. Žalimo, da nam ovakove izvještaje ne šalju i ostali
izvjestitelji i družtveni delegati.


Bostrychus curvSdens u gornjoj krajini. Javlja nam na kratko
prijatelj iz otočkog okružja, da se je ove godine po šumah otočke imovne
obćine Bostrychus curvidens pojavio u tolikom množtvu, da tamošnjim
šumam crnogorice velika pogibelj pohare prieti, tako da će se morat više
hiljada hektai^a Šume vanredno posjeći uz poznate mjere. Nadamo se, da
će nam tko od tamošnje gospode drugova ćim prije još i koju obširniju
0 tom javiti.


Sumsk! prorok vremena. Čitamo u „G-ospodaru" (organu slavonskog
gospodarskog družtva, urednik g. Ilić), da se kao naravni tlakomjer može
najuspješnije upotriebiti vajmutov bor (Pinus strobus, borovac). "Nadolazeće
vrieme vrlo se lahko na tom boru upoznati dade, jer kad se one u posljednje
dvie godine izrasle grane bora mlitavo i Cisto uvelo po stablu
spuste, to je siguran znak, da će naskoro kiša ili snieg padati; hoće li se
pako vriome popraviti i opet liepo postati, to se te grane opet osokoljeno
u vis podignu i ostaju za cielog liepog vremena u tom svom naravnom
položaju.


Pletarstvo. Već smo opetovano puta u tom listu naglasili veliku
važnost pletarstva u obće, a napose I korist, koja bi mogla i našemu narodu
poteći s te obrtne grane, samo kad bi se umjelo narod uputiti, kako
se trgovačko pletivo sgotavlja. Da je pletenje košara i drugih pletiva po
Italiji. Francezkoj i Njemačkoj danas već vele razvito, poznata je Stvar,
akoprem je n. p. u Njemačkoj taj kućni obrt tek pred kojih 40 godina
uveden. Glavno sielo pletarstva u Njemačkoj je u Bavarskoj u mjestu
Lichtenfeis, gdje se danas tom radnjom prehranjuje do 25.000 ljudi. Pletež
se pravi :tuj iz vrbja, paomovog lišća, esparta, šaša, trstike, slame itd., a
gotova se roba odavle izvaža rek bi Čitavim svietom.


Proračun ugarskih državnih šuma za god, 1882. Redoviti
prihod izkazan bje sa 5,895.609 for., redoviti razhod sa 4,055.164 for,


a. yr., po čem bi preostao čisti prihod od kojih 1,840.445 .for. Prošle
godine unislo je za 99.717 for. više, nu to je samo prividno zato, što su
jieke šume prešle Iz resorta fiuancijalnog ministarstva n onaj ministarstva


ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 47     <-- 47 -->        PDF

™ 211 ~


obrta i trgovine, fakti&no pako izkazauo je /.a ovn godinu za 87670 for,
vise nego lane.
Najveći dio tih dohodaka odpada na državice «ume u Hrvatskoj
i Slavoniji.


Uspjeh (ova g. I88S. na imanjih kneza Schwarzenberga i
grofa A. Forgaca. Na imanjih kne^^a Sohwar^^enberga uhićeno je god.
1881. ukupno 65.374 komada lovine, .i to same plemenite divjači ;:U9
komada, srnadi 117G komada, divljih svinja 179 komada, zečeva 21194
komada, 2040 fazana, 2681 divlja patka, SSH komada lisica itd. Na
imanjih G-aes i Kekko grofa Antuna Forgaca pako ufoito je god. 1881.
nkupno 1333 komada raznovrstne divjači. —


Iz tvornice g. M. RadoševJća u Fužinah- Šumarski muzej kr.
Šumarskog uGiliSta u Križevcih primio je nedavno toli krasno izradjem
okvir iz tvornice g, M. RadoševJća, da ue možemo na ino van čestitati
gospodinu podhvatniku na prekrasnom vispjehu radnje. Ipak bismo u interesu
stvari željeli/ da se kod okvira popravi naslon za staklo, jer dosada
načinjeni fiz äesanea) ue može odgovarati svrsi, osobito kod većih okvira),
k^j*^j j ^ mani medjutim lasno odmoći. Mi pako gospodu šumare, koji žele
svoje stanove ukusno urediti, upućujemo na dotićnu tvornicu.


Promjena referade. Javljaju nam s pouzdane strane, da je vis.


kr. zemalj. vlada nakana kr. šumarsko i gospodarsko uĆiiiste u Križeveih,


koje je dosada neposredno podčinjeno kr. vladnomu odjelu za unnf^arnje poslove,


dođi eliti kr. vladnomn odjelu za bogoštovje i nastavu. IzČekujnć dalnje,


bilježimo tu viest, kako ju primismo.


Šumarstvo Dalmacije. U listu „Objavitelj dalmatinski" br. 38,


od 13. svibnja t. g. Čitamo medju ostalim i kratko izviesće o djelovanju


vladinu u Šumskoj struci u Dalmaciji tečajem godine 1881. Novčanimi


sredstvi podupirane su ukupno 23 obćine, i to za uzdržavanje od ukupno


7 nadlugara i 184 lugara. U tu bi svrhu ukupno izdano 9507 for. 15


novč-, što prema prijašnjim godinam svakako pokazuje napredak, budući


je bilo potrošeno u iste svrhe:


godine 1877. za nadlugara ... . 70 lugara for. 370G.60


,„ 1878. ,, „ .... 85 „ „ 3759.99 .


„ 1879. ,. „ ...... 101 ,, „ 5796.69 ´


, 1880. ,; „ ... . 151 „ „ 8332.19.-


Osim toga služila su g. 1881. kod raznih obćinajos 2 nadlugara, 61


lugar, koje uzdržavaju obćine same ili uz podporu zemaljskoga odbora.


Po tom je vršilo, šumarsku službu kod obeina godine 1881. ukupno


9 nadlugara i 248 lugara, dočim je prijašnjih godina bilo namješteno:


godine 1877. nadlugara 70 .lugara


´^ „ 1878. „ 85 „" ,


„ 1879. .2 ....... 101 „


„ 1880. 6 -,...... 187 „


.Godine 1881. povećalo se je dakle Šumai-sko osoblje za ´ 1 nadlugara


i 46 lugai-a, od kojih oni obćina: Eaba, Zadra, Benkovca i Drniša nisu


bili podupirani od vlade, utjerano je u ime Šumskih globa na korist pokrajin


ske poljodjelske zaklade 1881. god. 7758.75 for., docim je u sedam predidućiii
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 212 — .
godina utjerano: godine 1875. forinti 1030,48, godine 1876. forinti
,184:3.42, ´godine 187T. forinti 3G7T.58^/2, godiv\e l878. forinti B930.36´/2,
godine 1879. forinti 2417.89, godine´1880. forinti 2177.41.


2a nabavljanje šumskoga sjemenja i bilja, za izvadjauje, omotavanje
i prevažanje istih potrošeno je god. 1881. iz državnih sredstva svota od
958 for. i 96 nove., a za izvadjanje uzgoja poti^oseno je godine 1881.
3128 Lor. i 82 novč., za obce svrhe dakle ukupno 4087 for. i 78 nove.
Nasuprot potrošeno je g. 1877. za sjemenje i bilje za vanjske uzgoje 1465.98 fr.


. 1878. „ „ , „ . „ „ 1561.98 ,


. 1879. „ „ „ „ „ ´ „ „ 3411.47 „


„ 1880. „ ,, , „ „ „ _ „ 3314.51 ,,


Sjemenje upotriebilo se je kao i drugih godina dielom za državne i
obćinske razsadnike, zatim za primitivna sijališta lugara, a dielom razđalo se
je obćinam i poljodjelskim družtvam za različite vanjske uzgoje.


Svi uzgoji bez iznimke izveli su se na ob<5inskih prostorih, i uzet
je obzir osobito nä one obćlne, koje iz svojih vlastitih sredstv^a razmjerno
doprinose k troškom. IMože se reći, a to se imade Smatrati dobrim znakom,
da već sve podupirane obćine manje ili više doprinose k uzgojem,
a to ili gotovim novcem ili pribavljanjem radnika bezplatno ili uz
sniženu nadnica.


Obično su sudjelovali državni šumarski strukovnjaci kod uzgoja,
doćim su jih obćinski poslovači neposredno izveli. Uspjeh uzgoja godine
1881. može se u obće povoljnim označiti^ a onaj od zadnje jeseni ima se
još čekati. Ovdje je nadalje opaziti, da će se radnjami u području bujice
Cikole-Yrle u obšegu obćine drniške već ove jeseni započeti; isto tako
vode se razprave i ob uredjenju drugih bujica u obćinah mučkoj, kninskoj
i sinjskoj. Time koraknulo se je u Dalmaciji na novo i toli važno
polje uredjenja bujica i pošumljenja i pobusenja njihovoga područja. Za
uzdržavanje državnih razsadnika u Kninu, Sinju i Kotoru potrošena je
svota od 1553.75 for. g. 1881.


Iz tih je razsadnika izvađjen za uzgoje i bezplatno izdavan obćinam
veliki broj stabaiaca, što je takodjer sliedilo iz sijaliŠta oko Korčule^ Vrgorca,
Drniša, Knina itd. Dalje bilo je naručeno iz državnih razsadnika u Istri
velik broj šumskih biljka, i nabavilo se je lanjskog proljeća 2 500 komada
položnjica crnog jablana za uzgoje u močvarah, oko bujica, a i za istu
se svrhu ove zime iznova naručilo 75000 takovih i presadilo u razsadnike^
tako da za buduće radnje oko bujica bude već raspoloživog bilja.


Osim u tih većih državnih razsadnicih gojile su se šumske biljke
sa strane podupiranih obćinskih lugara u primitivnih sijalištih u branjevinah,
kako n. p. kod obćina Rab, Pag, Knin, Drniš, Trogir, Yrgorac,
Makarska itd. Obćina benkovačka ustrojila je pripomoćju vladinom, a
obćiua lukšićka pomoćju zemaljskoga odbora prošaste godine svaka po
jedan razsadnik.


Nastojanje političkih oblasti i uredovanje šumarskih strukovnjaka
kod istih nije bezuspješno ostalo. Osobito ae to pokazalo kod ustanovljivanja
lugarskog osoblja, kod uzgoja, kod kaznenog i odštetnog postupanja,
pri šumskih prokršajih, kod umanjivanja koza, kod nredjivanja šumske
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 49     <-- 49 -->        PDF

" 213 —


službe i uprave, potakuuea razjirava o uredjenju bujica i mj(>ra šmuskoredarstvenog
značaja u ijodruč^ju istih, kod zabranjenja prikladnih šumskih
miesta u amislu §§. 6. 7. 10. i li). Šumskog zakona, prigodom radnja o
šumskom katastru, kod upravljanja ili pou6euja šuinsko-lugarskog ob<-inskog
osoblja, ograničenja .sječe drva i paše na zakonito doba itd,


U obće može se kazati, da je DaUnacIja u šumarskom pogledu i
prošle g. 1881. napredovala, sto se ne malim dielom može pripisuti znatnim
svotam ukupnih 15194"6 7 for., upotrebljenJii od dr^^avnih i zemaljskih
sredstva, što svakako dakle i u novčanom pogledu sačinjava napx-edak,
budue je g. 1880. u istu svrhu bilo uporabljeno samo 13188-97 for.,


g. 1879. pako 10.175 for" 37 nove.
Zemaljsko dobro Kutjevo se prodaje. Vec lanjske godine spomenusmo
u ovom listu, da je visoka vlada nakana zakladno dobro Kutjevo
prodati, dapače da je i neko englezko družtvo svoju ponuda stavilo, —
sada je pako visoka vlada pod brojem 5.100 razpisala oglas i za dražbu
istoga dobra. Dobro Kutjevo obsiže polag gruntovnoga stanja 25,283
katastrah´ie rali, od kojega kompleksa od pada: na kućišta, dvorišta, vrtove
41 ral, oranice 2322, livade 466, vinograde 26, -pašnjake 1619, na
kostanjeve šume 86^ na hrastove Šume 20.7 19 rali. Na istom dobru je
segregacija paša i šuma u cielokupnom kompleksu pravomoćno provedena.
Ponude se imadu podnieti kr. zemalj. vladnom odjelu za bogoŠtovje i
nastavu do 10. srpnja 1882. 12 sati prije podne. Akoprem je procjena
tamošnjih šuma već opetovano puta obavijejia, to je ipak U´ ista svrhu u
najnovije doba odputovao onamo g. kr. šumarski pranadzornik Anderka i
i kr. šumar R. Piscbbacli. — Čudnovato je još i to, da je ogromno to
dobro od tolike vriednosti do sada jedva i troškove uzdržavanja nosilo.


Njegova preuzvišenost ban na krasu. Dne 10. lipnja odputova
Njegova preuzvišenost ban grof Pcjačevie na put u gornju krajinu. U
Senju pridruži se Njegovoj preuzvišenosti i posebno šumarsko povjerenstvo,
8 kojim se je htjela Njegova preuzvišenost o dosadanjem uspjehu radnja
oko pošumljenja krasa i investicljonalne zaklade osvjedočiti. U šumarskom
povjerenstvu bijahu takodjer i gospoda c. kr. ministerijalni savjetnik Ivan
Saizer iz BeČa i kr, šumarski nadzornik M Vrbanić.


Nadamo se, da če se tim na pitanje o pošumljenju krasa i opet
nešto više obzira uzimati, ter od eksperimentiranja preći k činjenicam samim.


Pobjesni!´! ugrizeni od kurjaka, Ü- Bedeniku, obćine severinske
u podžupaniji belovarskoj, umrla su braća Filip i Mijo Mostovac od bjesnoćej
pošto jih jedne 12. travnja blesan kurjak nagrizao. Osim toga pobjesnila
i poginula su dva od istoga kurjaka nagrizena konja.


Projekt za zakon o šumama u Srbiji. Pod ovim naslovom donaša
beogradski list „Težak" noticu sliedećeg sadržaja: TJvIdjajući, da je
krajnje vreme, da se dosadašnja šumska uredba zamenf zakonom, koji ib
odgovarao kako sadašnjim potrebama naše zemlje, tako i suvremenom
razviću nauke o šumarstvu, gospodin ministar iinancije naredio je, te je u
ministarstvu financije izradjen projekt za zakon o sumama i radi pregleda
toga projekta sastavio je komisiju od 11 članova, koja je 10. marta ove
godine odpoćela svoj rad. Komisiju sasta^djajn: G-g. Aleksa Stojković


16
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 214 —


nadzornik ćumriika, Milan Jankovic načelnik okružja biogradskog, A,r3a
Jovanović državni pravobrauilac, Jovau Badeniuć prof. zenialj. Šumarske
škole, Jevrem Novaković, iMato Jovanović, Svetozar Miljković sekretar
upi-ave fondova, Košta Gjorgjević sekretar ministarstva financija, Mihajlo
Mihajlović, Vueko Bogdanović pisar upr, topčiderske ekonomije, Äh.xandar
Sekuiić pisar min. financija.


K pošumijenju na austrijanskom .krasu. U „Centralblatt für
đ, g. Forstwesen" na strani 271. ćitaino, da je na austrijskom primorskom
krasa pod nadzorom c. kr. šumarskog nadzornika u ´.Prstu od jeseni god.
1881. do- proljeća 1882. ukupno zasadjeno 6/"!.900 komada ci´nogoriee
(80 postotaka crnog bora, 12 postotaka smreke, 8 ariša), 224 100 kom.
listača i 5200 komada voćaka, ukupno dakle 901.200 komada stabala.


Krom toga hnde još i 1300 kilograma žira neposreduo ;iasa(ljoMO.
Godine 1880/81. -obavljene kulture vrlo su štetovale usljed velike snse
lanjske godine. Izniraice ućinjen je pokus sa presađujom od 20 000 komada
crnog bora, jednogodišnjih biljka, koje se inače obično tek u drugoj
godini presadjuju. Za očuvati žir od miševa, poškropljen bi petrofejem,
ter tekućinom sastojećom od vode i absuda od quaxia lignea. Isto tako
započeti će ljetos i gi´ad Trst ošumljenjem svog područja, j to zagajenjem
i zasadjenjem od 60 rali pašnika.


Eucalyptus. U perivoju „Varaždinskih toplica" nalaae se dva j,Encalyptus
globulus", od kojih je trogodišnji 115 cm. visok, a 1 cm. debeo
iznad zemlje, doćim je drugi četirgodiŠnji 91 cm. visok. Prvi do sada liepo
uspieva, a nadati se je, da će oba uztrajatl. Uzgojeni su iz sjemena.


Gatanje, da li će se žir pretvoriti u šišaricu (lučec). Veleštovani
gosp. nadzornik šumarstva J. Ettinger piše nam : Koncem mjeseca
svibnja t. g. podjem kroz neko selo i stanem da razmatram na samotnom
Jednom dubu, ima 11 na njem žira. To opazila jedna baka, napajajuća sa
svojim unučetom na obližnjem zdencu telad, te vldeć što radim, primjeti :
„Kodio je, samo ako je tako i u sutni urodio!" — Ja joj odvratim, da
valjda ima dosta svinja, da ih u žirovinu tjei-a, a ona (´-e na to : ,,Hranili
sm,o ih dakako, dok je bilo hrašća po Šumah, ali odkada su šume izsjecene —
jok, ne držimo jih, — no mislim, da će se žir u šišaricu prevrgnuti´´. —
j^Fo ćem Vi to sudite?" — „Ziiam to" — reče, „kad šljive okilave"
(gdjegdje kažu, da se šljive u,rogače pretvaraju), kao što su ove godine,
onda je nade, da će, biti šišarice; pa zar Vi to neznate? Mi žene i djeca",
nastavi ona, „zasinžimo si sakupljajuć iste po koji grošić, a ,dok bijah
mlada, a još ne bijahu šume izsječene, kao što ih vidite sada, zaslužila
sam si svilene marame i fertune (pregaĆe), pak su onda djevoj^ke po selu
i gizdavo se nosile, a, sad — sad jedva da .nasvnagaju i domaćeg platna,
a na svilu im ni pomisliti nije. Dok je šume bilo i kuća nam je dobro
stajala, jer smo držali preko 100 glava svinja, a sad jedva da držimodvoJ€j troje. Pošto mi baka sve više jadikovati stala, oprostim se i odem.
Odvezav se zatim u drugo selo, unidjem, dok mi kočijaš napojio kouje, u
gostionu, gdje nadjem više žena i djevojaka sakupljenih oko Kranjaca, tržećih
mindjuše (naušnice), vrpce, čipke i druge sitnarije. — Ne imajuć
mnoge od njih gotovine, da si potrebno kupe, obećavahu Kranjcu^ da će
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 51     <-- 51 -->        PDF

~~ 2.15 ~


mu robu platiti k jeseni, dok pokupe žiSkn. — Čuvži to, padnem im n
rieč: „A hoće li biti šigarica?" „Kako ne^´, od^ove se jedna snasa, šmijuć
se na me, ,^kad sa itam šljive okilavile, biti će vjere i äiSarica". — Pa i
zbilja im Kvanjae dao na vjeru robe. — Valja li gatanje to, do mala ćemo
viditi i sami.


Poziv. Gospodjn professor zoologije na brvatskom sveučilištu i i^avnatelj
muzeja u Zagrebu, Šime Brusina, razaslao je sliedeći poziv: Poticanjem


N. c. kr. Yisosti prejasnoga carevića Ktidolfa, pokrovitelja ornitoiogičkoga
družtva a Beeu, sastao se je odbor :^a motrenje seobe ptica u. austro-ugarskoj
monarkiji.
Seoba ptica jest svakako veoma zanimiv pojav životiiijstva. Premda
je to stvar, koju rek bi danomice vidimo, premda su se o tom predmetu
pisale mnoge razprave, pače i čitave knjige, premda su to pitanje razpravljali
znameniti strukovnjaci n. pr. Berthclot, Wallacc, Palmen, Homeyer
i´ t. d., to se ipak ne može id malo reći, da je to pitanje riešeno. Zato
ima u svih knitarnih naroda ljudi, koji se bave skupljanjem gradiva, ne
bi li se ipak jednom točno razabrall zakoni i pravi povod selenju ptica.


Nn i nakon toga biti će uvJek vriedno ^zabilježiti sve [:Kfjave i fluktuacije
seobe ptica. Prije nekoliko godina ustrojene su postaje za motrenje
i bilježenje seobe ptica po svoj Njemaf-koj ; osnutak sličnih postaja za Austrougarsku
jest od dvostruke potrebe Već radi položaja pojedinih njezinih zemalja
na jngo-Jztoku.


Ne ćemo ovdje izticati, kako se u nas silno zanemai-iiju prirodne
znanosti, ne ćemo ni bugariti, što hrvatski prirodopisac ne ima ni svoga


družtva, niti svog glasila, ali se tvrdo nadamo, da ne ćemo biti zadnji,
nego da će se naći toliko prijatelja prirode i znanosti, koji će na se preiiz;
eti ovu zadaću. Trebalo bi u svakom predjelu naše domovino da ima
barem jednoga motrloca; professori i učitelji, šumari, župnici i t. d. jesu
prvi na to pozvani, nu izkljuÖeu nije dakako nitko. Zato tko bi bio spreman
podupirati ovo poduzeće, neka se ein» prije neposredno obrati na g.
Brusinu, kao povjerenika istoga odbora" za naše zemlje, koji će cielu stvar
rukovoditi, te u svoje vrieme poslati potanku uputu i k tomu potrebite
hrvatske tiskanice.
t Miroslav Bepgvaldj umirovljeni kr. gumar, umro je "27. lipnja
u Kakovcu kod Karlov.ca. Pokojnik služio je više godina kod kr. šumarskoga
ui´eda u Fužini kao šumar i blagajnik. Bijaše čestit rodoljub i dobar
prijatelj. Pokoj mu duši!


Lužnjak od 246 godina starosti u slavonskoj nizini Od ravnatelja
dobara g. baruna Prandau-a, g. A. Danhelovsky-a, primismo sUeđeću
vrlo zanimivu crticu :


„Usried prekrasnog uzraštaja sastojine, sastojeće se većinom iz doraslih,
a ćestimice baš 1 iz prastarih lužnjaka u budimačkoj srezi (šumarije
D. Miholjaeke), čijim krasnim hrastovom se je divio svaki gledaoc,
osobito se izticaše gori spomenuti dub toli svojimi dimen^ijami, kao i ostalimi
vidljivim! vanjskimi znaci. Griedajuć toga gorostasa, koji u svakom pogledu
daleko nadkriljivaŠe sav ostali okoliš, i nehotice nam se nametnula
misaOj da kušamo upoznati prošlost njegovu i uzraštaja mu, d;t mu pro
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 52     <-- 52 -->        PDF

~ 216 ~


učimo bit postanka i obstanka. Nedvojbeno je, da bi isti interes zaslužio
taj dub takodjer i sa gospodarsko-vriednostuog obzira, pa zato se i eto
latismo sad nakon sto je oboren, da na temelju točnih iztraživanja amo
odnoseee se činjenice pronadjemo.


Nu
prije još da ga opišemo, i to pi´ije nego li bje oboren.


Dub je taj uzrasao na ponešto uzvišenoj, od poplave zaštićenoj stojbini
humoziio-pjeskovite ilovače. Starost sastojine iznašaše popriečno 140
godina, i to od 120 do 250 godina razlike u dobi pojedinih stabala;
sklob bio je dobar, uzrast vrlo dobar. Obkoljen je dub taj sa pet, u udaljenosti
od 5, 8, 12 i 20 metara stojećih hrastova srednje jakosti, ter sa
nekoliko slabijih grabića; nablizu imade tu 1 tamo uešt.o i trnja. Visina
debla tog duba ocienila se na 17 metara, nad kojim se razvila trograna
krošnja s najvišom točkom od 14 metara, tako da prema tomu skupna
visina njegova iznaša d i metar.


U visini od 8 metara izrasle su tri grane od 20, 18 18 centimetara
debljine, od kojih je posljedna suha, VrSei, imadu 80, 78 i 45 centimetara
u promjeru zajedno sa korom, a nešto su posvodjeni. Na sjevernoj strani
nalazi se od zemlje u vis na deblu do 4 metara duga brazda, u kojoj se
može razabrati nekoliko škulja od ličinka, te s kojih se dade slutiti na nutarnju
bolest debla. Kora je po žici razpucaua, brazde teku vertikalno;
deblo je do 8 metara iznad zemlje valjasto, zatim se vidljivo snžuje. promjer,
a u cielosti je deblo više Čunjevito. Na gornjem dielu debla viditi
su dvie miene, Inače je pako upravnog uzraštaja. U krošnji imade nekoliko
suhih grancica, cio izgled duba pako obećaje osobitu tehničku uporabljivost
drva.


Po podsjeku stabla. Dub taj bje u travnju t, g. oboren, i to izkapanjem,
deblo u trupce za laktovinu i cjepku gradju razpileno, imajuć
na označenih točkab sliedeće dimenzije, i to


a) deblo.


u 50 cm. visine iznad zemlje 1721 mm. kružna ploba 1635 mm. bez kore


?1
±o u n n n . )i ine „ „ „ 1630 , 71
260 w y) )) 1600 „ „ „ 1520 ,


V V
51 11


n 1600 11 ´ 11 r> 51 1320 „ -„ . ,, 1240 ,


!! 55


h) Icrošnje


1 komad 5 m. dug, središnji promjer 800 mm., kružna ploha 740 mm bez kore
^ n ^^ n „ ^ » ^ 11 780 „ j, „ 7 20 „ „ „
Treća krošnja razbila se je za obaranja, ter bijaše samo još za gorivo
prikladna.


c) godova izbrojilo se


n 260 cm. visine iznad zemlje 234.
u 1000 „ , 214.
U 1340 cm. razlike = prirast u visinu za 20 godina,
Starost duba dakle iznaša 234 -|- 12, do visine od 260 cm. uzeto =
246 godina.
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 53     <-- 53 -->        PDF

. , , — 217 ~


d) ];)nra8t drvne punoće.


Na doinjem pročelju (Abscbuittsflächc) u


2B() cm. visine 1600 cm. visine


l´>^^^^ ´^^´"´ 1240 mm, sadanji promjer,


^´^^^ » 980 „ promjer prije 50 godina.


^Ö*> . n , 644 ^j- ,^ ,^ 100 ´„
Središnji promjer (sricd debla) sada = 224 godine, iznaša 1380 mm.
n " » prije 50 godina „ 1107 „


...^ . ,. ,. . , .., razlika ^00 ^ . .


Odtada shedi po obhku ——~ X — — = P^ (Presalerova formula.)


si?roj n ^ ^


gore dolje


od i do 134 godine, odnosno 1 —114 godine 1.493´yo 1.754´*/o


´„ 135 „ 184 „ „ 115--164 „ 0.670"/o 0.827"/«,


„ 185 „23 4 „ ,, ,365 — 214 „ 0.4I57o 0.468%


a poprieeuo =^= 124 godine . . 1,613*^0 )


,, „ = 174 „ . .- 0.738^0 U obće za deblo 0,893´´/o


„ . ^ ´^´M „ .. . 0.422>J,
Protnjer u sredini tog 16 metara visokog debla ii^nasa
pada . 1394 mm, = 1,526212 0 m. povrSina prosjeka.
prije 50 godjna . 1108 „ ^ 0.964204 „ „ „
^ „ 100 „ . 754 . „ = 0.447(397 „ „


e) Prirast drone grotnade debla.


jedrina istog iznaša prema gori spomcuatim površinam prosjeka


sada 1.526212 X 16 = 24.410 jedrih metara,


prije 50 godina . . . 0.964204 X 16 = 15.427 „


„ , 100 „ y , ´. 0.447697 X 16 ::=== 7.163 „ ´ ,
Odkuda se opet proraeunava prirast kolikoće
od 1 do 124 godine sa . . . I.6I370 \


,. 12.5 ,, 174 ,, „ . _-. I.4637o [ Za deblo u obec OJ^82´7o


„ 175^ ,; 224 , „ . . . 0.903> I


f) Jedrina čitavog stabla.


Deblo sadržaje prema prije spomenutom 24.419 jedrih metara.


1 gaču jak 5 m. dug 74 em. u promjeru 2.150 ,, „
´4-" . 4 „ „ 72 ,„ ^^___^„ ^i^^L...^ . V ^


Ukupno 28.198 jedrih metara bez kore.
Ukupno gorivo oeienjeno bi na 14 prostornih metara ša 0.63 jedrih metara
sadržine = 8.820 jedrih metara sa korom.
Kora debla u debljini od 8 cm. =
24,700 ^~ 24.419 ::= . . . .´ . . . . \ 0.281 jedrih metara.
Kora grana sa 5 em. debljine
4,313 3.779 = . 0.534 jedrih metara.
Daje nknpnu jedrinu stabla 37.833 jedrih metara sa korom, Jli a ´^i^jn ==


1198,045 kubiSnih stopa.
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 54     <-- 54 -->        PDF

: , — 218 — ^


Deblo je zdravo; od korjena sve do 3 metra visine moći je liepo
razlikovati strž n debljini od 90 cm. po žutkastoj boji. Nadalje ijnaše deblo
d\a hodnika (^škulje) od drvotoea i jedna bra2dii mrazom nastavsu, koja
je prije 105 godina nastala.


o) Iznos robe iznuljene.


Odbiv neizbježive oiJpadke dobljeno je


(() iz dolnje česti debla ... . 10,5^-) jedrih metara kolarskih ž})ica,
„ ,, ,, „ . . , . G 5^3 „ „ izabrane laktovine
h) iz gornjeg debla (obih gačnjaka) 4´i.73 vedara = 005 jedrih metara


njemačkih dužica.


Uknpno 18.04 jedrih metara = skoro 64"/() robe.


Jerlrina debhx iznaša od nkupne jedrine stabla zajedno sa korom
28 170 :37.b;33 = 7570.


f/ahvaljnjne se \ i.sok">(´ovanomn piscu na priobeenjn vele zanimivog
tog pokosa, zeljoii bisni > u interesa stvari, da se i druga gospoda }u-igodno
oghise kojimi lakvimi po spoznanje naših šumarsko-stati&tirnih odnoSaja bas
vf^le interesantnimi podatci. Uredničtvoj.


Naša trgovina dužicami. Čitamo u ,,Narodnih Novinah" br. 1*25


t. g. sliedec´n notien : „Po&lje duljeg vremena podpnnoga mira n prometu
s drvi piodan je u Sisku proljetos jedau milijun dužica tršćanskoj jednoj
kn(´i, tisuća po tb2 for., piemda se ciena drži na 100 for. za liepu slavonsku
robu srednje ^ rsti po 170 for, do 175 for. Do o/aijka dovažalo
se drvo A^eoma t(´gnt-no, jer je voda bila nizka. Osim dužica ])rse je nmogo drugih \T^t\ drva.
Pošto se o v godijic svudfi liepo kažu vinogradi, to će i vinorodnoj
Franeezkoj mnogo vi^e trebati buradi, stoga se je nadati većoj piodaji drva
i povoljnijim ciennm, koje su uslied velike produkcije a slabe potrebe bile
tako pale. da su jedva naplaćivale trud šumskih podhvatnika.


U Trstu ležalo je nmogo dužica, ali nada u rodnu bei´bu ponuka
kupce u Bordcauxu, te ,su u travnju natovarili u Trstu poldiug milijun.
Tio^iik se računa na 20 do ^3 frardca za tonelu na parobrodu.


Polovicom svibnja nagomilalo se je n Rordeau\´u do sedam milijuna


dužica, sto će za ova jesr-u biti ipak mala zaliha, kad se pazar u lipnju otvori.


Šumarstvo u podžupanija sisačko]. Tz službenog izvještaja kr.
pofl/npanije sisačko za god. 18^1 . vadimo sliedeće. šumarstva se tićuče
podatke: Mutne u [jodrućju te [)0(!/,up;utije razdieljene su u dva korara


^[.-ueki i tuiopoljskl. Kiuuskili «teta bje ]>rijavljeno u svoti od 1287 for.
7 2 nove ^ te f^u ^ve prcsudjene. Tećajem prošle godine prodani su hrastovi
za MJeeu i/ ,^iune urburljabie obćine Kratećko z;i 500 \\\, Cigić za I44´J fr.,
desetinjakji prelo/kih za 15,512 for., Lekenik za 4000 for. Dužica za
lb500 for., Srebronik za f>0() for., DubrovĆak lievi za 1400 for., Podbtoćjc
zH 500 fbr. i Hi,aro riće, za 33000 for., ukupno za 5K253 for,
J2 nove. Gospodarske osnove sastavljene su za sume „Martinska ves^´,
Topoljak, Brezovica, Dužica^ Palaujak i Makovo.


ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 219 ~
Službeno izviešće o stanju šumarstva kr, podžupanlje zagrebačke
za god, fiSBI. Po popiRih iznaša velieina obćinsktb šuma u kr.
porlžuiiaulji >:ugTebačkoi 12,02(-,K87 jatara, koje ^^e a manjih parcefah na
prostoru od 2i\Z\ niilje ra^sute nalaze.


Prostor tih šuma razdieljen je na dva šumarska kotara sa dva kot.
šumara, kojim nadle/i pod nadzorom županijskog nadšumara w Bmis!i:i privremene
naredbe visoke kr. ;3emaij. vlade od 4. ožujka 1871. br. 2144
nadgied i gospodarenje´ njim povjerenih yuma.´


Osim tib u obeoj veličini naznačenih Šumskih površina ima jošt.e i
drugih, koje su kasnijih godina nakon provedene segregacije ob<^inaai kao
vlastnost pripah:!,´ koje pako ovdje niti su poznate, niti sn pod šumsku
upravu predane. Obćlnske šume leže dielom na bviegovih, ^ dielom u ravnicah,
pa na oLijc strane nahode se one u obće u nepovoljnom stanju, postx) su
kod provedene segregacije u nekih mjestih lošiji šumski predjeh pripali
(d:i(´inatn u posjed, kasnije su pako li haranje u ono nepogodno stanje dovedene, u kom se one sada nalaze.


Uživanje obćinskih šuma po žiteljstvu proteze .se usljed gOi-e navedene
naredbe kr. zemalj. vlade na pravo drvarije gortvnoga i gradivnoga
drva i sve uianje druge plodove šumske bezplatno : samo. za žirenje krmadi. ima
se uplatiti žirovina nakon provedene procjene, ako se ne bi taj Šumski
užitak dražbenim putem unovčio, kako se kod šisarice postupa, gdje bi se
ta u hrasticih pokazala.


Pošto pako ti Šumski dohodci one novčane potreboće, koje su sa
šumskom upravom skopčane, podpuno pokriti ne mogu, uvedena je u ovoj
kr. podžupaniji i šnmska pašarina, koju po komadu mariie i njene Yvsti ustanovljuje
obzirom na^ pokriće troškova šumske, uprave, svake godine obeinsko
zastupstvo.


Goriya drva diele se pučanstvu po selištih obzii´om na potrajao šumarenje,
.a gradivo-.po´ potreboćah, u koliko drvlje sposobno u sjeeinah nahodeće
se to omogućuje.


Pošto se pako šume i njihove, sastojine nalaze, u lošem stanju, tako
da većim dielom ne mogu ni potreboće pueanstva pokriti, te godine 1881.
nije ni bilo nikakvoga unovčenja na drvlju, žira. pako nije ni bilo, s tjh
se razloga ne mogoSe poduzeti ni kulture, kojim, se pučanstvo u
0 b će baš silom proti v 1 j u j e. U ostalom pobrinulo se za uzgoj stromlja
bar u toliko, u koliko se je popaša takovih predjela zabranila, ter strogi
nadgied u tom pogledu šumskim čuv;irom naložen.


Najvećom nevoljom šumske uprave niožemo ozriačiti obstojnost, d a
šume do sada nisu još ni omedjene a zato ni osjegurane; nadalje
što ne ima još sastavljenih gospodarskih osnova, pošto takove samo za
dvJ c obćine postoje, i to za šume urbarijalue obeine .Kugvlca i onu j)lemenite
obćine ,^Sv. Ivan" na Zelini, koje se za. takove pobrinuše, nos(^ć dragovoljno
i dotične troškove, dočim se druge obćine ne htjedoSe upustiti u
troškove te vrsti, tev se usljed toga n.i rečene nidnje do sada ne mogoše
obaviti. Ä valjda ne bi bile toga u Č i n i,! e ni obćine Kugvica
i 8 V. Ivan, da im nije bilo do prodaje š u m a. Sumarenje običaje se
doduše po sjeeinah jednake veličine obavijati, bez obzira na jednaki go
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 56     <-- 56 -->        PDF

^ 220 —


diŠnji etat i svrhe postignuća normaluib sastojina, ali obično, ako ne uviek,
uiog tih sjecina tako je nedostatan, da ne moga odgovarati zahtjevom urednog
šumarenjaj posto i isti neobhodno potrebni nacrti manjkaju, a ni iste se
izkazane površine pojedinih suma ne mogu vjerodostojnimi smatrati. Uz tako
žalostne ođnoŠaje šumari tumaraju u tmini, a drugačije i nije moguće (!).
Pokazalo se je takodjer, da je šumsko redarstvo povjereno nevještomu, a
većinom i nepouzdanomu osoblju, i da se u tom pogledu ima malo koristi
po čuvanje šuma. Lugari postavljeni malo su gdje i to slabo pismu vješti, tako
da uz sve podačavanje ni ne mogu službu shvaćati, kamo li izpunjati, a
još manje sastavljati točne prijave vrhu učinjenih i pronadjenih Šumskih
Šteta i prekršaja proti sigurnosti vlastniĆtva šumskog u smislu šumskog
zakona. Da prema tomu i isti propisi i prociene šteta, koje kotarski šumari
sastavljaju ter županijskom nadšumaru podnašajUj n e mog u podpuni i
dostatni biti, samo se po sebi razumieva.


Ne samo šumski čuvari, nego i Šumari ne izplaćuju se uredno, a
imade ih i takovib, koji \-cć kroz više godina nisu dobili svoje plaće, što
ne može biti niti na uliar službe, niti se u obće slaze sa točnim obavljanjem
iste. Da se toj nepodobštini po mogućnosti na put stane i da se lugari
pod strožju pazku pogledom na izpunjivanje svojih dus^nosti staviti mogu,
da se uprava šumska bude mogla laglje obaviti i izvršivati, postavljeni su


g. 1880. ZH pojedine obcine i obćinske Šume posebni odbori, za koje je
izdan posebni naputak ob-^irom na zahtjeve šumskog redarstva i gospodarenja.
Mogao bi se dakle u ostalom neki uspjeh samo onda postići, ako bi se
gore navedene urednomu Šumarenju protivne mane dokinule, ter kad bi ovopodžupanijski
kot. šumari kao i nadšumari kadri bili svojemu zvanju odgovarati.
Malo ne u «-leloj Hrvatskoj i Slavoniji jednoglasna je tužba, da niti kotarski
šumari ne poznavaju dotičnih šuma i dotičnoga pučanstva, niti da pučanstvo
poznaje kotarskih šumara, koje tek onda vidi, kad dolaze u obćinu utjerivati
svoju ])Iaću. Tim nedostatkom mo/-e se ovdje tim manje doskočiti,
što je mjesto jtadšumara županije zagrebačke izpražnjeno, a od najmljeuoga
mu zamjenika (perovodnog dnevnićara) ne može se zahtievati, da bude svojemu
zvanju dorasao, jedini spas dakle štunarstva zavisi od predstojeće organizacije,
koja se na neproračunivu štetu narodnoga bogatstva do sad ne
mogaše izvesti.
Čitajući to izvic^će u „Narodnih Novinah" (br. 182 t. g.J u svoj
svojoj f^olotinji, takovo nas čuvstvo obuze, da za ovaj put prepuštamo samim
vcIeÄtovanIm čitaocem „Mumarskog lista"; da izreknu svoju, a tvrdo smo
uvjereni, da ee i Visoka kr. zemaljska vlada, pročitav spomenuto izviešće,
sjegurno preduzeti shodno korake, da se glavnoj skupštini prve podžupanije
XI Hrvatskoj već neće morati takove vrsti izvještaji predlagati-— Je.


Imenovanja. G-osp. rijuro Koča, kr. katastralni povjerenik šumske
procjene, imenovan je nadšumaroni brodske imovne obcine. — g. Milan
A^urdojja, bivši midšumar grada Požege, imenovanje protustavnikom imovne
obcine u Otočcu — (4. Maksi Prokiću, kotarskomu gumaru petrovaradinske
imovne obcine, povjerena jo privremen<( uprava imovne gospodarstvenoga
«reda poraenute obcine. — Gr. Viktor Andjel, gumarski yj^^Ahamk imovne
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 57     <-- 57 -->        PDF

^ — 221 ™


ob(5ine križevačke, imenovan je šumarskim vježbenikom ogulinske imovne
obćine. — Gf. Dragutin Trötzer, gumarski vježbenik u Namicah, imenovan
je kotarskim gumarom u Dolnjem Milioljeu. — G. Robert Pischbach, kr.
šumar II. razreda, imenovan je privremenim šumarom IX. dnev. čina kod
kr. zemaljske vlade. — G. Vatroslav Raöki imenovan je privrem. gumarom


IX. dnev. čina kod kralj, zemaljske vlade.
Stanje


hr^.-slav. šumarskog dnižtva koncem mjeseca lipnja 1882.


Pokrovitelj:


Njegova prejasnost knez Maks i milij an Maria L am oral od Tharu
i Taxis.


Uprarljajući odtoor:


Predsjednik:


Vr b a n i Ć M i j o , Šumarski nadzornik kod hrv.-slav. dalmat. zemaljske
vlade u Zagrebu. (II, trogodište^ izabran 11. kolovoza 1880. u Vinkovcib).


Podpredsjednik:
. Zoreti ć Antun , kr. šumarnik kod šum. ravnateljstva u Zagrebu.


Tajnik i urednik lista:


KesterSanek Fran Ks., kr. pravi učitelj na kr. gospodarsko i šumarskom
učilištu u Križevcih.


Članovi:


Beye r Juraj , nadgumar kod kneghvje Thurn i Taxis u Lekeniku;
Ettinge r Josip , kr. nadzornik kod šum. procjenb. katastra u Zagrebu;
Hlava Dragutin, kr. Šumarski professor u Križevcih; Dr, plem. KoroŠkeny
VjekoslaVj kr. umir. professor matematike u Zagrebu; Pausa
Gustav, nadšumar u Petrinji; Rosipal Franjo, vlast, šamarnik u
Zagrebu; Rosipal Slavoljub, kr. nadzornik kod šum. procjenb. ka.
tastra u Zagrebu; Vichodii Gustav Vlast., ravnatelj kr. gospod. i
šumarskog učilišta u Križevcih.


L ZaCastiii članoTi:


1.
Danhelovsk y Adolf, ravnatelj dobara preuzvišenoga baruna Prandaua
n Dolnjem Miholjcu.
2.
pl. Grossbauer Franjo, c. kr. umirovljeni professor šumarske akademije
u Weidlingau-u kod Beča.


ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 58     <-- 58 -->        PDF

, - 222 —


3.
Dr. Judeich Miroslav, kr. saski šumarski madsavjetnik i ravnatelj
šumarske akademije u Tharandu u Saskoj.
4.
Ka die- Franjo, c. kr. umirovljeni šumarnik u Zagrebu,,
5-
Dr. barun Se ck eu do´r f-G u d en t Arthur, c. kr. professor na ^visokoj
škoii za" zemaljsku kulturu i vladin . savjetnik u Be^u.


6. Dr. Šulek Bogoslav, akademik i literat u.Zagrebu. ^
1.- Tomic Ante, c. kr. umirovljeni šumarnik n Zagrebu.
8.
vitez Wcssel y Josip , glavni nadzornik dobara i c. kr, umii´ovljeni
THvnateij bivše šumarske akademije u Marijabrunu, sada u BeŽu.
II. Prari članovi.
Zaostali d u s o v i


od


za


Imen a prijašnjih ukupno
god.1882


for. for. ne


A^jić Košta, kot. šumar imovne oheine u
Otočcu 4 Agjić
Proko, kot. šumar imovne obćine u
Kareniei .,.´...
Alandsec de Napoleon, vlast, šumar u


Sušio!
Alimpie Uavro, kralj. lugar n Jfrmini..
Affi b r i n a c Pet a r , 1 ugar u Cerni
A n d er k a J n 1 i j o : kr. nadšumarnik kod ze


.maljske- vJade a Zagrebii
Antel Milan, kot. šumar u Zagrebu ....
A n 1010 V i ć Donat, liignr u Cerni
AnU š Ivan , šum. kandidat u Z;igr.d:)U. . .
Bnbie Ivan, lugar u Koinlettnelh
Barlć Gjnro. kralj, ,yuni;ir u Bereku....


la


Barišie Pavle, kot. šumar u Klenkn....
Bartnlić Franjo, kralj, lug^r n Soljanih
B elj a J u st, šum. kandidatu Sv^Krizu (lstr:i)
B e n ak Vi n k o , kot. šumar u Oa/ATii
Benaković VJnko^ lugaru Abševcdh...
Be.y er Gj uro, kneževski nads. u Lekenika
Bogoevio Torno, protustavnik i raeuno


vnija u Belovaru. *
Bon) F r a n j o, podšumar n Klani
Boliutinsky Miroslav, kr. procjenb. po


vjerenik kod katastra u Koprivnici
B Ö I j0 ( n T) Vago t i n , i´avnatelj dobara u


Ujakovu
Bö] lein Ko! Oman, kot. šumar u Cerni.,
B oro vkić Ferdo , iugar u Vinkovcih .. .
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 59     <-- 59 -->        PDF

22.3 —
Zaostali dugovi


1


od 1 1
..


! za 1


Imen a piijašnjih 10


1 u k u p


igod,1bby\


1


1


1
1
, Ivi,
1 hl n^" 101 n< 101 u,


II


Bosanei c Bolo , kial]. Ingai u DrenoNuh ;i — .-i
B 0 š n.1 a k 0 V 1 e N i k i f o i , kt alj hi^.ii u
Stiosincih .
Boiu´Ok Otokai , kr. nadMimai na Pfioei
(^
8


´I
4
— ii
1
B I os lg A afp \lasr Miuj´ainik u Čahiu — — 4 4 —
Btosj gifnpi.
Ljudevit , kno) šnniur n Brodu na
— —. i _ 4 —
Biosi g Rudolf, kne? sninar u Lokvjih 8 „ 4 -\2 —
Bidusi l Miroslav , kt. šumar a MOIOMCU — — 4 — 4 —
Bj´oneek DI,^gutin ki ^šiin^rB 1 0 ve t Vinko , lugai u GubruBinoi c Ivan , šamar n Osiekn
a Jammi
... .
4
— 1
4
8
48
H
4Buhalo\i ć Marko , In^^r u Vinkovcih . — —. 3 ! -
1 Bilisk o Stanko , c ki sumaiski piistav ii
u Sinjn
Bunji k Koloman , šumar u Vinkoveih
Biadi c NikoJa , lugar jmo\ne obcine u
— 4
1
1
1 4


, (uabeiju
Canic Ante , ki. akeesi^^t u Senju .
,cboei Dušan , Mimai u Vaia/xhnu .
Cell a Ant-e, šnmir n Podove . .
Oelikovjć Vinko , liigar n Vinko^eih
C erma n Va ti o´^la v ki buinai uKutje\u

38__
U´.
1—
1
1I
3
4
4
B
4

— 1~s-!
U
\2
t:]
^
__

t´rnkovio Mjla^n, šnnur u Ka^tui, . 5 ^~ 4 — i U —
v^PP -Franjo, podsnmar u Vi^ici . . — — 3 — ´ —
Goida&ic Pjftn)o ki tajnik i bum^ "\ lostitcli zemaljske vlade a Zngreim
Ooidasi ć Ivo. Ingai u Vink.)\fih
Copoid a Mile, luga i u Fnki
iz—1
11
4
3
^^
1


4
3Oopotd a Peio lugar u Polimili.
D l do urok Ante , sum nijei nik u Čubiu

_

— i^


;
4


Da ni ) a n 0 VI e Kn /. m an ^ kialj lugaf u
Vi!) mi u .. .
Dane k Josi p sumai u Kia\aiskoni
Dojko ; 1´ Vilun , mdšumar u Olini
Denieltovi(´ bi uro, šumar n Jaski
1 Diindierov u l\a n Šum. l*isku[) \laste!
Jinsr\a !i I>)ako-\u
Don e Petai , lugai u Vink()\(´ih

n _

8


1
i
i
1
1
´j4
4
4
i^

-

-
~—
o
-1 .
17
t
´
^´^ 3

Dom 1 tro VI ć Josip , lugai imovno OIH iue
u Kn>u
D 1 eto vi e A nd i i ) >
lu^ai u A inkoveih .
Eftingo i Josip , kr. birm nadzornik kod
piocjenb. katabtia u Zagiebu
Fl lit Maik o lugar u Cerni
, Filipovi c Mato , lugar u Vinkovoih
1
"

´
— 1
— ,1
i
~
8

´Ö
:3
1
1 -1-1
.´!
3


ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 60     <-- 60 -->        PDF

_ 224 ~


i^aostalJ di!Lovi
od


za


1 m e n a prijašnjih (1 k u p ri 0
god.1882


ffod.
for. nč,, tor. ncJ for


F i 1 i pu y i e Ž i v k o. nadliigar´ u K´leuku ..
Fjsclibaeh ßoberto, kr. šiunar kod zemaljske
vlade a Zygrebii
F u m i s Paulo, e kr. šumarski povjerenik
u Kninu :
Fu n tek Josip, lugar imovne obćine n


Pobjenikii F
uri an Jakob, kr. nadŠaoiar u Križevoih
Fiirster Dragutin, šumarski pristav a


Vukovaru ..
Fürster Petar, imiirovljeni šumarnik a
Berku ´ -. .
Frkit? Stjepan, šumarski protustavnik u


Rak ovcu ,
G-elinek Teodor, kralj. šum. mjernik u


Belovaru
Grosspitsoh Ferdo, kr. šumar u Udbini
Gruad Hugo, kr. šumarnik u Zagrebu...
G r u s s Teodor, šumar u Sisku
Gjurišić Gjaro, lugar u Prgomelju´
Hajek Bogoslav, nadšumar u Belovaru.
Hankoiiy Stjepan , šum. pristav u Valpovu
Harrer Franjo, kr. šumar \i Nomeih....
Havlieek Josip, šu^mar u Morovieu.....
Heinz Gustav, šumar u Orioveu.
He 1 d r i cli M i r o s 1 a v, kr. bavarski nad


šumar u Zwiesselu
Helebrant Josip, vhst". šumar u Suseku
Herbei Adolf, nadšumar u Norojgradiški
Herzel Eduard, nadšumar u Rogateu.,.
Hiebe) Franjo, šum. asistent u Lekeniku
Hiava Dragutin, kr. professor na šu


marskom ueilištu u Križevcih . . .
Horvat Baltazar, vlast, šumar ii Slanjih
H0 r V at V oj t j e h , šumarski upravitelj u


MarkQŠi<3i .. .
fiorvatić Ivan , lugar imovne obćine u


Mostarih . .
H 010 V y Gustav, kr. šnmar a Johanisdorfu
Plem. Houvalt Wenzel, kr. šum. povje


renik u Karlovcu ´. .
Flrobae Josip, umirov´jeni nadšumar u


Morovieu
[1 i j ć D u š an , šumar imov. obline u Kosinju
Ivan e ić Ante , kralj, lugar u Vi´hanju...
I vio Vjeku^lav, lugar u "Vinkovcib


8
5


15
8


5


8 ,
4
13
8

´_


43
3


5


4


4


4


4


2


4
2


4
3


^ 4
24
4
4


4
1
4
4
4


4
4


4


4


4


3

80´


~


4
17


12
a


4
2
4
4
4


d


1
4
4


12


8
9


17


12
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 61     <-- 61 -->        PDF

225


i


Zaostali dubovi .
1


od i
[


e a


I m nprijaš(ij;h i za u k u p ]> 0 j
god. 1


god.1882
for. Inc. 1 for. ne. for, nuj


1


! -.-. .
i 1


Jakobovae Mato, kralj, lugar u Vrba nj u
3 o
J
!


^ Jakobovac Simo, Uigar u Bošnjaeih . .. . 3 3
Jareš Gjuro. kne/. šumar a fiokvah 4 4
J a k -s i n i ć J o z o, ugar u Markoveu 4 4


(


Jerbić Ivan, kralj. Šumar u Ogulinu.... 4
4 Ö
3 3


—. 1
Kadić Cjjuro, lugar u Vinkovclh..* 3 3
Kadić Dragutin, Šumarski taksator u


5
Kadlooek Ivan, kr. nadšumar u Vjikovaru 4 4
Kafka Dragutin, šum. pristav u Gereviću 15 50 4 19 50
K a r a š i e T o m o , 1 ugar inaovn e pbeine u


Kemenovie Mato, lugar u Sv. Petru... . 4 4
3 3
Kestereanek Fran Xav., pravi učitelj
na šumarskom ueilištu u Križevcih
Kiseljak Vladko, kr. professor na šu


4 4 8
Kladarie Martin, lugar u ,Podgajcu.... 3 3
Kl a dar i ć Marijan, lugar u Vinkoveih.. 3
Kladarie Zivko, kr. lugar u Novomselu 3 i)
Knežević Franjo, kr. lugar u Nemcih.. 3
Knobloeh Pavao, kot. šumar u Karlovcu 4 3
Koca G-juro, nadšumar u Vinkoveih...., 4, 1
Kocian Petar, lugar u Lipovljaiiih ;.... 3 4


3


"^ i


Košeec Nikola, šumar u Maksimiru...-:? Plem. KörÖskeny Saudor, kot. šumar u
1 4 5
Dr. plem. Körösk6uy Vjekoslav, kr. i


umirovljeni professor u Zagrt-bn... . ´.. .
Korab Ante, vlast, šumarnik u Vukovara
Kovacevie Ante. lugar u Vinkoveih. B 3
Kraljević Ladislav gi tdski šumai u


1


Požegi 4 4
Kraus (J ustav ki sumai ii riok\ah 4 4
Kreutz rlosjp, nuisuiuai u lio iluvu S 1 4 ]2
Kuhinka Josip, suiun u Dtlnuah.


1 ^


Ku&tan Mijo, ki In^n u ßeitiku. . 1
3


1 I


KrueieMi]!), ]ui{u iinov OIK IUP a Ojuigjicu
Kopie Mijo, kl lugu n Podgaieu . 3 3
KoAicevic I´otu Ingii u Ociui .
]j ak sai D I agu M )i sutnar imo\ oh< jn<^ 1 ´


1 u Bp´^´^.lru 4 4
1 Lang Ki( haid, ki. ludŠumar u Belo"\aiu 4 4


1
1
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 62     <-- 62 -->        PDF

- 226 -


Imenu


Lazie Nikola, lugar u Yojakovcu. . . .


Leutgeb Oštriroj, hii^nv u Raeinovcih.


L epu sie Mirko, pomoćni šumar u ST.


Ivan-Zabno ;


Ljev;uno Andrija, kr. lugar u Plesnu..


Lippert Ivan, vhist. šumar u Koienicnuih


Lipovac Blaž- lugar u Pr-zidu


Loneai-ßviS Pajo , kr. ]ugar u PJe.snu...


Lonearie Vinko, šumar n V. Križu....


Losert Adolf, kr. šumar u Jasenoveu...


Makovieka Vatvoslav, šum. u Kuriloveu


Malin Ante, nadzornik dobara u Ti navi


Mal in Virgil, nadšumar imovne obeine u


B´lovaru


Malner Josip, pomoćni šumar u Klani..


MarkoTae Jakob, kr, lugar u Yrbanju..


Mar k 0 v i ć Ivan, kr. kont. lugar u Johanes


dovfu


Matasovie Adam,´lugar u .Vinkoveiii....


Matasoviu Mate, lugar u Vinkoveiii .,,


MartJnovie Adolf, vlast, nadšumar u


Erdeviku
Matlević A nte, lug^ir u Soljanjb... ....
M a z a 10 V i e J o s o , lugar u V/ba nj u
Mikešie Mijo, kr. šumar a Skarah
Mikineić Ilija, nadlugar u Oerni
Milinkovie Ivan, lugar u Vinkovcih ...
Mlreic Ivan, kr. lugar u Xrmpotiii
Miš krio Ante; kr. lugar u Vrbanju
Momeilovie Ivan, kr. lugar u Begovom


razdoiju
Mrazović Franjo, lugar u Garešniei
Mtittermüller Friedrich, vlast, šumar


u (ierovu
N an i ci u i Dragutin, šumar imov. obćine


u Petrinji
Navara Antun, obć. šumar u Virovitici
Pkm. Kemeie Gostövinsky Edo, šu


marnik u Vinkovolh
Ni k mann Milan, kr, nadšumar u Ogulinu
Novaković Jvnn, lugar u M.arkf>veu
Obradovie Milan, šumar u Jaski
Opara Stjepan, obć. šumar u Sinju....
0 z b 01 d F r a n j 0, lugar u Prezidu
Ozbold Josip , pomoćni šumar u Kraju
Pantelić Gavro, proej. pristav u Mitroviei


Zaostali dus-ov


od


za


prijašnjih uku


2od,1882


god.


for. for. ne. for.


9


9


4
a
9
4
14 18
19 23
12


4
3
3


3
3
3


4
3
3
17
8
3
6
3


6
3
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 63     <-- 63 -->        PDF

227 —


_. ^.


Zaostali d u g 0 v i


i ´ ´ 1
I od


za


Ime 11 a


priJKŠnjili j u k u p n 0


god.1882


god.


f´or. Ino for. ine for. jnč


I


Par aga Mijö, lugar u BoRiljevn - ^
Patzak Antun, grarij. mjernik n Vinkovcih —. 4 —-4
P a V1 e k 0 V i ć "N i k ii 1 a. lugar n Krizevcih — — 4 -4

P a V1 0 V j ć M a 10 , kr. I ugar u ´Stro^irn-ih -it — i 3 — 0
P :» u sa (i u s t a v , nadšumar u Petrinji ---__ i 4 4
Peki i ć Š an do r, šumar iuioviie obćiue u 1 i


^ ^
i 4 4Pere
Šandor, nadyiimar u Otoocn ´ 4 z
1 — 3 4


Perok Ladislav, kr. povjerenik kodšomsko-.
_-:
1 5 __ f}
Perović Martin, lugai" imovne obćine o


!


Peeina Luka, lugar imov. ohć nVagovinali —" z
Petanjek Franjo, šumar u PJaški--2 4 __ i; ´
Piberni k Edo, p otustavnik u Ogulinu--f; — 4 10 — i
Pil/-V jek os lav, šumar u Netroslaveu--— 4 4 — i
__


Pohl Edo, kr. .šumar a Ravnoj gori 4 — 4^ 8 i
Polak OustuT, šumaniik ir Našieah 9 _ 4 13

PosaVao Marko, Ingar n Remetinojh- _ i 4 _ 4 —


1


Predragović Arsenija, Jugar imov. obe. " !


T) j. , .


.


i


— — ´ 4 4
Račkl Vatrosiav, kr. šamar kod zemaij. !

— 4 4 — i
R a d 0 š e V i e M i j o , drvar, tvornicar u Lokvali 9 — 4 13 — 1Ra kiti«; Joso, nadlugar u Vrbanju- ^ 3 3 1


—^1


i


R a s b a eh P :i v a o , šum. ´iipravi-telj n Lokvah — —! 4. 4 1
Pienner Ante, šumar u Dubiei -8 -l i ^ —; 12
Reichl Eustak, nads, i mjernik u Zagrebu -~ -Ö — 5 — j
Ribarić Josip, lugar u Ruškovcu--1 1—li 3´ — 4 — ;


Richter Rajko. \xr. šumariiik u Vinkovcih — -i l 4 __ 4 1
„_ !


Riemer Ladislav, šumar u Tri.janih ;y — -ji 4 — 4
Ring! Rudolf, som upravitelj u Pleterniei — -|! 4 1 ^ 4-.


__ 1


, 1
Rosipa! Franjo, vlasc.šumarnik u Zagrebu —
RosipalEdo, kr. šumarski nadzornik kod


-1 {


il ´
1


Rugašević b^erdo. Jugar u Drenovcih- — — 3 — 1 3


— 1
Ružieka August, kr. šumar u Jasenka. . ~ ^;´ 4 __! 4 _
4 4 —´


— i
I


Sekulić Gjuro, kr, lugar ii Jaraini ´ 3 !— 3 ~


—— j 1 e


3 3 —
Sive ß Mirko, lugar iuiov. obe. u Obrežku "-— ij — —


— 1 —


Sianee Franjo, šumar u Pakracu 8 — i 4 — 1 12
Siapniear Edo, šumar u Vrbovcu 5 i * —^11 9 ´ — — 1
Sokolović T r i V n n , 1 ugar u Kraljevcu 1 3 3


i


1


^
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 64     <-- 64 -->        PDF

ŽŽ8 —


Zaostali dugovi


od


za


Imen a prijašnjih ukupno


god.1882


ffod.
for. ne for. Ine.l for. ne.


Soretio Ante, kr. šumarnik u Zagrebu-
Stanič Franjo, lugar ii Vinkoveiti
Stareeviti Martin., šamar imovne obeJne


u Virju ´-
Stary VeneeslaV, šumar u Novsk^oj - .
Stech.us Josip , šuni. profcustav, u Oerevieu
Stein Ljudevit, ravnat. dobara u Pakracu
Stojanović Bo/.o, lugar u O´-rni
Stojčev´ić Tanasija, lugar imovne obćine


u Lipovcfinih
Strepaeki Mato, kr; nadi ugar u Vrbanju
Snbotieanee Stjepan, šum, vježbenik


u Otočcu
Siib.otin Savo, kr. lugar it Strošincu-
Se ring er z^nton, šumjir u Lokvati^-
Sklebar Simo, šumar u Sv. Jvan-Žabnu-
Skornjak Franjo, šum. prisrav u Tompo


jevcih ...
Šmidingev Josip, žup. nadšum. u Osieku
Smidt Dragutin, kr. nadšum. u Ogulinu
Smjdt Šandor, vlast, nadlugar u Paukoveu
Sneberger Josip, lugar u Cerni
Šuie r (-Tilido, kot, šumar u Orahovici -
Švabić Petar, lugar u Oerni
Todorovle Mijo, lugar u Kukunjevea-
Toljevio Stanko, lugar imoviie obeinö u


Saranpovu
Tomić Stjepan, šum. pristav u Vukovara
Tremac Franjo, kg. zamjenik u Šumećanili
T r e m a c Miško. lug. zamjenik n gumeeaniii
Tropper Ivan, šumar n HajevomseJu
Trötzer Dragutin, šumarski kandidat u


Našieah ,
Tucakovič Marko, lugar n Rajevomselu
Tn rk Vinko, lugar n Poiieah
Tvrdojevie Ivo, lugar u Vinkovcib
Unukie Grjuro, kr. lugar u Lipovcu
Crba n Josip , kr. nadšum. u Novojgradiški
Ü ž a r e V i e Ilija, kigar u Yinkovolh --....
Vasić Tomo, kr. lugar u Grku-.-.-.
Veiehinger Leopold, šumar u Boboti-
Yerner Vilim, kr. šum. proejenb.


povje


renik u Sisku
Vezie Nikola, obć, šumar u Drnišu
Vichodil Gusfcav VLa,st.,ravi su


marsko^- učilišta u Križevcih


3


50


6
17
4


15
12
11
4
3
5
3


S
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 65     <-- 65 -->        PDF

229


Zaostali dugovi
od


za


Imen a prijašnjih ukupno
god. god,1882


for. for. for.


Vince ti e Blaž , lugar u Vinkovcih ,
VlaoVić Nikola , kr. lugar u Koiuletinoih
Vlajsavljevi e Petar , kr. lugaru Oguliuu
Vrbani e Mijo, kr. šumarski nadzornik
zem. vlade u Zagrebu
Vrbljaneevi e Franjo , lugar u Vinkovcih
V še t e ck a V o j t j e h , šumar u Cerju
Viikašinovio Stipe . kr. lugar u Podgajeu
Vuko.vie Dane , kr. lugar u ErlvomputuVuković
Tomo, kr, lugar u Nemcih-.-
V y 11 a e i 1 Josip , šum. mjernik u Vukovaru
Vlirth Edo, kr. šumar u Novom
Pl. Zaje Karmelo , kr. šumarski vježbenik
u Jasenku
Z e eh e 1 Gustav , kr. šumarski. izvjestitelj
u Sarajevu ´
Zeil n ka. An te, kr. šumarnik u Otočcu—Z
etov i e, Gj uro, lugar u Trnjanih
Z ikm´u ndovsky- Ferdo , e. kr. šumarsld
nadzornik u Zadru
Zobaadji a Mijo, nadšumar u Ogulinu
Zubović A.nte, lugar u Otoku
Z a g a r Franjo , lugar u Gerovu
Žaga r Ma to, lugar u Polieih -
3
6
3
4
4
4
17
17
3
Ukupn a svota43
819 80 1268
III. PodupirajTi<5i članovi:
I. bansk a imovna obein a n Glini
II. bansk a imovn a obćina u Belovaru´
Brodsk a imovn a obćina u Vinkoveih-
Gjurgjevaek a imovna obe. u Belovarn
Gradišk a imovn a obć. ii Novojgradiški
Eriževack a imovna obein a u Belovaru
Pet rova radi n s ka imovna obćin a u
Mitroviei -
Kr. i si ob, grad Karlovac ^
Kr, i si ob, gra d Križevac -
Kr. i slob. gra d Osiek-*
Kn i slob. gra d Petrinja
Kr. i slob. gra d Varaždin-
Kr, i slob. gra d Zagreb"--,
17
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 66     <-- 66 -->        PDF

230


Zaostali dugovi


Imena:


Vlastelinstvo dobra Pakrac- ..-.....
Presvjetll grof Dragutin od Elz, vele*
posjednik u Vukovaru
Presvjetli grof Janković , veleposjednik u
Daruvaru
Uzoriti nadbiskup kardinal Mihalović Josip
, veleposjednik u Zagrebu
Presvjetli grof Nugent Arthur, vele


posjednik u ZagrebuPresvjelli barun StiJfried,
u Pleterniei
uzoriti bisknp Strosmajer,[ -JjJjakOYll .-.---:
Pleni. Bubanovio, kralj,
Vukovaru


-.
veleposjednik


veleposjednik
-^--^ ^:-^^^
veliki županu


- -


Baoi ć Antun , veletržao drvarski na Rieei
Dra/iić Josip, trgovac u Vrbanju
Parkas Vatro slav, trgovac i posjednik


u Krapini
Gašparac Ante, trgovac u Vrbanju
Hirsch L. L., trgovac u Sisku
Iskr a Ante, drvarski trgovac u Križeveih
Ivie Andrija , kr. umirovljeni kapetan, po


sjednik u Rajevomselu
Kajgano vic, posjednik u Tvr, Ivanić—--
Majsatz Viktor, trgovac u Mitrovjci
Operman Stjepan, posjednik u Križu-
Rajkovie, posjednik u Vinkovcih-*--
ŠOnbucher Šandor, ravnat. ruda u Sisku
Plem. Radić Ivan, posjednik n Škaričevu
Švrljuga Stipica, trgovac u Fužinah-
Tomljenović Luka, nadšum. u Vinkovdh


Ukupna svota,


10
50
20
10
12
1-^
10


10
10


10
10


10
12


12


198


Kotarska šumarija0 b ći n c n Gerni
Kotarskašu 111 arijaobćJH e u VJJ-ikoyeii}
Kotarska šumarijaob ć in e n Trnjanih


IV. Predftrojniei
brodske imovne


brodske imovne
: . ..
brodske imovne
,,;....


od
prijašnjih ukupno


god-1882


god.


for. ne. for. nč. for, ne.


5 15
26 75
10 30
5 15
6 18
15
5
15
15
5
15
15
5
15
18
5
18
5
124 322