DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 40     <-- 40 -->        PDF

-. 204


Završnjnć za danas te svoje crtice iz ovih hrvatskih krajeva
želim, da nam budu kao što nekad i opet doskora istarskidalmatinski oni bajni gajevi krasili krš, pa da kao što jest
Istran i Dalmatin moralno bogat, da mii i dom sjao blagoslovom
i prirodnim bogatstvom!


! z k a z


kada je godine 1882. u okolici grada Zagreba i Maksimira počimalo
cvjetati šumsko drveće i grmlje. — Bilježeno po Josipu
Uttingeru, kr. kotar, šumar, nadzorniku.


Dan i mjesec
cvatnje


Klen — Acer eampestre ,.,:....,, 10. travnja
Javor mliee — Acer platanoides .. v, . . . 18. travnja
Javor bieli — Acer pseudoplatanus 30. ožujka
Zestika — Acer tartaricum 12. travnja
Javor pajavac - Acer negundo. 26. ožujka
Kesten divlji — Aesculus Hippocastanum 4, travnja
Jalša ili joha crna — Alnus glutinosa 28. veljače
Jalša biela — Alnus incana .. ... . 25. veljače
Badem — Amygdalus communis 10, ožujka
Breza — Betula alba .,...´.;.. 12. ožujka
Zutika — Berberis vulgaris 16. travnja
Grab — Carpinus betulus´ ´.. . 12. travnja
Kesten pitomi — Castanea vesca ...,. , 28. svibnja
Koprivić — Celtis australis ..,,..,.. . 12. travnja
Pucalina — Colntea arborescens .. .. 14. travnja
Svibovina — Corous sanguinea /.; . . 8. svibnja
Dr^n — Cornus mascula 26. veljače
Ljeska — Corilus avelana . ^ 20- veljače
(xunja japanska — Cydonia japonica . . 19. ožujka
Gunja — Cydonia vulgaris . . . 20. travnja
Zanoviet obični — Cytisus laburnnm, . 15. travnja
Likovao — Daphne mezereum 18. veljače
Kurkovina biela ili mašljikovina—Evonimus europ. 18. travnja
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 41     <-- 41 -->        PDF

205


V


Kiirkovina crna — Evoniiriuö verucosus . . ..
Kurkovina širolirita — Evonimus latifolius. .
Bukva rana — Fagus sylvatica............
Bukva pozdna —


Dan i mjesec
cvatnje ´


24.20.1022.10.16.
2.
travnja
travnja
travnja
travnja
travnja
travnja
lipnja


Jasen bieliJasen crniPajasen —


Žuti trn — Hippophae rhamnoides ........ .
Orah — Jnglans regia , ,
Smreka ili borovica — Juniperus communis
Kalina — Ligustrum vulgare ,
Kozilac obični — Lonicera xylosteum
Grlog bieli — Mespilus monoginia
Glogovac — Mespilus oxyocantha
Mušmula — Mespilus germanica :.. ..
Dud bieli — Morus alba ......-.
Dud crni — Morus nigra
Jela — Pinus pectinata ,
Bor crni — Pinus austriaca
Bor bieli — Pinus sylvestris
Omorika (smreka) — Pinus picea
Ariš — Pinus larix
Borovac — Pinus strobus
Klekovina — Pinus viridis ....."...,.
Platana — Platanus orientalis
Topola biela — Populus alba
Jablan — Populus dilatata,
Topola jagnjed — Populus nigra. ....... . .
Jasika — Populus tremula
Topola siva — Populus canescens
Divlja trešnja — Prunus avium ..........
Višnja — Prunus cerasus
Šljiva crnica — Prunus domestica
Sremza — Prunus padus


— Fraxinus escelsior ,
— Fraxinus ornus. ,
Ailanthus glandulosa _.
20.15.16.20.24.14.10.2510.20.24.2.208,
travnja


12. travnja
20. ožujka
12. svibnja
10. travnja
travnja
travnjatravnja
travnja
travnja
travnja
svibnja
travnja
travnja
ožujka
travnja
svibnja
travnja


24. veljače
10. ožujka
24. veljače
24. veljače
26. veljače
I4. ožujka
16. ožujka
22. ožujka
12. ožujka


ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 42     <-- 42 -->        PDF

206


Dani mjesec


V r s ti


cvatnje


Trnjina — Prunus spinosa . 14. ožujka
Miikinja — Pyrus aria 16. travnja
Divlja kruška — Pyrus communis ..,.....,.,.. 20. ožujka
Divlja jabuka — Pyrus malus 22. ožujka
Brekinja — Pyrus torminalis 20. travnja
Hrast lužnjak rani — Quercus pedunculata ... . 12. travnja
Hrast lužnjak pozni ~- Quercus pedunculata lac. 14. svibnja
Hrastkitnjak rani—Quer, sessiliflora var, ovalifolia 28, ožujka
Hrast kitnjak pozni — Quer, sessilif. forma serotina 22. travnja
Cer rani — Quercus austriaca 16. travnja
Cer pozni — Quercus ceriš / 26. travnja
Hrast medunac obični — Quercus pubescens... 5. travnja
Pasjakovina biela — Rhamnus catharticus .... . 8. svibnja
Trušljikovina — Eliamnus^frangula- 12, svibnja
Ruj obični — Bhus cotintis. . . 14. svibnja
Ruj kiseli — Rkus thypbinum 5. lipnja
Grozdić — Ribes riibrum , 24. ožujka
Ogrozd — Ribes grosularia 18. ožujka
Bagrem obični — Robinia pseudoacacia. 2. svibnja
Bagrem čekinjasti — Robinia carnea ., 4. svibnja


Vrba biela — Salix alba ., 2." travnja
Bjeloiva — Salix caprea ,,...... , 26. veljače
Prava iva — Salix cinerea , 12. travnja
Paiva — Salix aurita 10. ožujka
Vrba cvjetnjača — Salix acuminata 16. ožujka
Vrba krhka — Salix fragilis 24. ožujka
Bekva, vezovina — Salix viminalis 10. ožujka
Zukva — Salix helix „ 16. ožujka
Vrba žuta — Salix vitelina 10. travnja
Vrba rakita — Salix parpurea.". , , 20. ožujka
Zova ili bazga crna — Sambucus nigra 2. svibnja
Zova crvena ili divlja zovika — Sambucus raeemosa | 8. travnja
Jorgovan — Syringa vulgaris ., = ... j 25. ožujka
Jarebika — Sorbus aucuparia, j 20. travnja