DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 21     <-- 21 -->        PDF

"- 185 ~
ja taj porez podmirujenij jer što su tobože najstariji razredi te
normalne šume u mom posjedu, te ja prema tomu i onom, što
već gore iztaknusmo, godimice dobivam iz svojili šuma 660 for.
38 novo. čistog prihoda.


Posjednici B. i C. takodjer se obraćaju na me za pripomoć,
tužeći se na nepravednost oporezivanja; D. i E. doduše takodjer
ćute tu nepravduj nu oni sutCj volećjoši nedorasle svoje
sastojine stranom posjeći, akoprem znadu i uvidjaju, da time
štetuju, jer su im sastojine još preslabe, pa stoga i vrlo
malo vrieđne.


Naravno, da ja sve te zahtjeve jednostavno odbijam veleštovanomu
svomu protivniku^ medjutim javljam još posebice,
da ga doduše od sveg srca žalim, nu da njegov o gospodarstvo
ne spada na me, pa da sam i sam sa 163—87 ==76 nove. poreza
po ral preobterećen. Neka reklamira, da mu se porezna
dužnost umanji, a ne basni li to, neka liepo mirno nastoji namiriti
porez iz drugih, si dohodaka, a medjutim slobodno
mrx tješiti, da će već nakon kojih 100 godina i on imati dorasle
šume. Do onda pako podmirivat imajući porezn i viša k
da ne znaci mnogOj kamata nanj ne treba mu racunatij jer bi
mu se inaće ipak moglo pričinjati, da su tereti, koje njegova
šuma do onda nositi ima, skoro baš isto onoliki, koliko
bude za ISO-godišnju sastojinu u obće dobiti mogao, što medjutim
ništa ne čini, jer ga njegov računski primjer tješi, da
porez nije prevelik!


Miholjac 29. travnja 1882.


K spoznavanju šumarskih odnošaja u Bosni.


u listu „Oesterreichische Monatsscliiift" od ß. Miklitza,
svezak XXXII. godine 1882., nalazimo medju ostalim na strani


174. i sliedećih takodjer i članak od g. šiimarnika Neumauna
u Banjaluci, u kom nam se veoma zanimivim načinom crtaju
šumarski odnošaji posestrime Bosne, ter koji u interesu čitaoca
naših, kako slieđi, u cielosti priobćujemo.
Po konačnom umirenju Bosne koncem 1878- godine, te
pošto vojnički organi mir i red u zemlji nzpostaviše, odpoče
još početkom 1879. god, takodjer i organizacija civilne uprave,
kojom se zgodom namah i znamenitost šumarstva po zemaljsku
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 22     <-- 22 -->        PDF

^ 186 — .


produkciju iividila, ter budu zato odmah i tri strukovnjaka
ođposlana, da iztraže šumarske odnošaje te istom zaposjele zemlje
uz istodobni poziv jednog strukovnog izvjestitelja za vladu,
kao i šest okružnih oblasti.


Strukovni ti referenti kao i organi okružnih oblasti imadoše
se ponajprije oblastim priključiti, kod organizacije šumarske
službe sudjelovati, osobitu pako pozornost obratiti
unovčenju šumarskih proizvoda zemlje.


Za obavu lugarske služke budu dodieljena svakomu okružnomu
referentu 2—3 jašeea lugara, kojih se broj kasnije još
znatno povisio, ali bude opet za kratko vrieme umanjen.


Iz ove dobe potiču i naredbe glede uredjenja služnosti na
drvu, kao i nekoje naredbe, koje ograničuju šumsku pašu, branjevine
su uzpostavljene, a koze iz šuma izkljuoene. Isto tako
budu preduzete potrebite mjere, da se odkloni zlobno podmetanje
vatre, koje je tuj baš običajno.


Nu za kratko već vrieme u^ idilo se, da je broj šumarskoga
osoblja toli za čuvanje koli i za nadzor nedostatan, pak
su zato u lipnju godine 1880. ustrojeni za Bosnu i Hercegovinu
posebni šumarski uredi i šumarska upraviteljstva.


Tako bude u tih pokrajinah ukupno pet šumarskih ureda
ustrojeno. Uredi ti budu podčinjeni zemaljskomu financijalnomu
ravnateljstvu, kod kojega postoji.posebni odsjek za šumarstvo,
a c, kr. zajedničko ministarstvo pri držalo si je samo pravo
odluke u važnijih pitanjih.


Sadanje uredjenje šumarske uprave u zauzetih pokrajinah
prema tomu je sliedeće:
a) Sumsko-upravni kotari, svaki pod jednim šumarskim upra


, viteljem kao upraviteljem gospodarstva.


c) Šumarski uredi kao nadzorne oblasti.


h) Šumarski odsjek kod financijalnoga ravnateljstva kao uprav^


na zemaljska oblast


d) C.kr, zajedničko ministarstvo kao vrhovna oblast.


Da se postigne jednolikost uprave i da se djelovanje pojedinih
oblasti odredi, a u obće da se po nekom cilju uzmogne
raditi, izdani su i neki tomu potrebni službeni naputci. Djelokrug
i službene dužnosti šumarskih upravitelja (šumara i nađšumara)
odnosi se u obće na izvršivanje svih gospodarskih
miera, na anovcivanje šumskih proizvoda, na pomladjivanje
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 187 —


šuma, sudjelovanje kod radnja, koje se odnose na uredjenje
suniskoga gospodarenjaj te vodstvo i nadzor čuvarskog osoblja.
Za izvrsivanje cuvarske službe dodieljen je svakomu šum


sko-upraviio3nu kotaru ])o jedan nadlugar sa -i—-5 čuvara.


Vodjenje i nad^^or gospodarstva u pojedinih upravnih kotarih
podpada šumskim uredoui. Djelokrug šumarskog ureda
proteže se prema toum na vodjenje i nadzor ukupnog tebuičkog
poslovanja, kao i administrativnu službu.


U djelokrug višje oblasti, naime šumarskog odsjeka kod
zemaljskog financijaluog ravnateljstva, spada; ustanovljivanje,
uzdržavanje i pregledavanje šumarsko-gospodarskog uredjenja,
organičko uvedjenje službe i sastavljanje službenih naputaka,
besprekidno vodstvo tehničkih radnja, ispitivanje zavremenih
gospodarskih osnova i eienovnika za šumarske proizvode, predlaganje
glede sječe šuma i unovčivanje šumskib proizvoda, napokon
vodjenje i nadziranje strukovnih radnja sveukupnog
podredjenog mu šumskog osoblja.


Računarsku i kontrolnu službu obavlja posebni odsjek računarskog
odsjeka financijalnog ravnateljstva u Sarajevu-


Pošto smo time dovoljno orisali službu i uredjenje šumarstva
u Bosni, prelazimo na sam opis šumarskih odnošaja
kotara banjalučkog.


Ovaj kotar obsiže lO.OOOn kilometara, imajuć po izviešcu
odaslanstva 16O.O0O hkt. sječi dorasle visoke šume sa drvnom
zalihom od 6,201.000 kubičnih metara mehkog i 890.000 kub.
metara tvrdog drva i ukupnom zalihom od 47,106.000 jedrih
metara drva.


Kotar graniči na sjeveru Savom do usca Bosne, na iztoku
riekom Bosnom do Maglaja, odavle zapadnim smierom travničkim
gumarskim kotarom sa Vakar-Vakuf-om, Drvarom i Grabom,
dočim je sa sjevera još granica zatvorena bivšom hrvatskom
vojnom krajinom.


Banjalučki šumarski kotar kao sjevero-zapađni dio Bosne,
koji zaprema bivšu krajinu izmedju Une i Save, skroz je briegovit,
a može se u glavnom smatrati nastavkom dinarskih Alpa.
koje se prama Savi sve više spuštaju u ravnicu.


Glavnu kosu čine ogranci Velebita, od koga se Jadovnik


sa Sator-briegom i Vitar-planinom u savez stupajuc k Sav^
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 188 —,
t^pnšta, zatvarajuć malo ne okomito Savi stojeće doline, Une,
Vrbasa, Bosne i Drine.


Dalnje znamenitije grane jesu 1460 met. visoka Grmećplanina
i 980 met. visoka Kožara-planina. Dolina i nizina imade
u tom kraju samo duž Save, dolnje Une, Vrbasa i Bosne.


Ovaj šumarski kotar podčinjen je u političkom upravnom
pogledu dvim okružnim oblastim, a u pogledu sudačkom dvim
okružnim i trinajstim kotarskim sudovom.


U pogledu vođjenja gospodarstva ovaj je kotar razdieljen
u 6 šumsko-upravnih kotara, koji imaju u Banjaluki, Bihaću,
Ključu, Prieđoru. bosanskoj Gradiški i Derventi svoja sjedišta.


Šumarsko upravno osoblje i nadlugari izkljucivo su iz monai´kije
uzeti, nti šumsko-cuvarska mjesta popunjena su samo
domacimi Ijudmi. Poznavanje jezika i predjela kao i zadovoljstvo
urođjenika ona su svojstva, kojimi se manjak ostalih potrebnih
sposobnosti službe paralelizira.


Ovaj upravni kotar obuhvaća 29n milja li površini, te
dolazi na svakoga čuvara srez od kojih 6D milja.


Veliki ovaj obseg cuvarija, a isto tako i razdieljenje sjedišta
čuvara, koja se nalaze ponajviše u većih mjestih, daleko
od šume, priece ih sama po sebi u valjanom izvršivanju službe.


Akoprem se ovi izkazi površina ne osnivaju na strogo
matematičkoj točnosti, već jedino na izkazih nacrta, koje je c.


k. vojni stop na brzu ruku izradio, to se ipak već i po jednostavnom
sravnjivanju broja lugara i te vjerojatne površine šumske
može zaključiti, da su ovdašnje cuvarije nerazmjerno velike.
Uzrok tomu leži u razmjerju troškova i prihoda ovdašnjih
šuma, odnosno u nerazmjerju troškova prama prihodu, jer su
se do sada samo one šume mogle unovčiti, koje ležahu u blizini
Save. Nu u ostalom ne može se tim opravdati samo umanjenje
čiTvarskog osoblja, i to tim manje, što se šume uslied
toga i nadalje bezobzirno haraju, kojoj bi se nevolji jedino
moglo doskočiti povećanjem broja čuvarskog osoblja.


Plače šumarskih činovnika i cuvarskog osoblja vrlo su
malene, uzamši u obzir skupoća živeža i stanova.
Predstojnik šumarskog ureda, IX. dnevni raz. 1000 for.
piaće, 200 for. doplatka i 300 for. stanarine.
Šumarski upravitelj X. dnevnoga razreda 800 for. plaće,
100 for. doplatka i 100 for. stanarine.
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 25     <-- 25 -->        PDF

- 189 —
Šumarski pristav XI. đ. raz. 450 for. place, 60 for. stanarine
i 100 for. doplatka.
Nadlugar I. razreda 600 for. plaće.
„ II. 500 V
čuvar šuma I. 300


1) 11
„ „ li. 200 11


11 57


Za obilaženje šumskoga kotara dopitan je ^viim paušal od
800 for., a svakomu upravitelju 400 for. u svrhu obilaženja
upravnoga mu kotara uz partikularno obraSunanje.


"Vec i zvanje šumara zahtieva, da stupi sa stanovnictvom
u bližnji doticaj, a ovdje se osim toga od njega još i zahtieva,
da prirodjenomu pustošenju svom silom na put stane.


Dogodjaji, sbivši se prigodom okupacije, još su svagdje u
živoj uspomeni, tako da još i danas izvanjski strukovnjaci drže,
da se ovdje služba u obće izvadjati ne da, a zato se niti ne
mogu uz ovakove odnošaje i ovako slabu placu bolje sile dobiti.
Isto tako Sine još dosada neriešeni posjedovni i pravni
odnošaji u velike zaprieke unovčenju drva, a uz to su ovi još
i takove naravi, da napredak i razvitak ove grane reć bi baš
onemogućuju.


Premda si je zemaljska vlada mnogo truda dala, da ovaj
nerazriešivi kaos posjedovnih prava bar nešto razjasni, to ipak
još ni danas ne stojimo mnogo bolje, nego li je to bilo prije
samoga preuzimanja uprave.


Dosada je već više povjerenstva odaslano, koja su imala
šumarsko-posjedovne listine izpitati i sa turskog jezika prevesti;
a i sami stanovnici Bosne bijahu već do 3 puta pozvani, da
svoje šumoposjedovne listine^ ovdje tapije zvane^ okružnim oblastim
odnosno povjerenstvu za izpitivanje tapija podastru, pošto
bi se na temelja tako izpitanih tapija imalo provesti izlueenje
privatnog šumskog posjeda. Iz ovih na hiljade predloženih tapija
uvjerilo se medjutim izpitno povjerenstvo jedino o tom,
da su mnoge od tih listina ili nepodpune ili krive, ili da se
samo na težatne zemlje odnašaju- I tako se moraše na temelju
ovih činjenica sva Šumska površina proglasiti zemaljskim dobrom,
koje će tako dugo ostati pod državnom upravom, dokle
god se ne donesu temeljitiji dokazi posjedovnoga prava.


Oni šumski dielovi pako, koji su svojina pojedinih ili kako
se to oydje često dogadja i više privatnih posjednika, ozno^ceni
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 26     <-- 26 -->        PDF

, — 190 ^


su priepornim posjedom i kao takovi kod katastralnog uknjiženja
ubilježeni.


, Zabranilo se pođjedno svakoj od pravdajućih se stranaka
ma bilo čim posjed krnjiti. Samo tim načinom mogao se je državni
šumarski posjed obraniti od nezakonitik uticaja.


Na OA´akov je postupak bila država prinukana oštecivanjem
u državno-sumskom posjedu po takovik strankak^ koje si takodjer
svojataku pravo vlastničtva na te šnme.


Odmak posije ugusenja ustanka i po uvedenju mira proglasiše
se mnogi stanovnici vanjskim poticanjem posjednici
šuma, prodavajuć drva bud za što.


Često se nije na ovakovo karanje odmak ni naišlo, nego
tekar kasnije, a pomalo još i sada dolare takovi slučajevi, a
to ponajprije zato, što je ovdje malo šumskog osoblja, te što
su sječi dorasle šume prilično odaljene od većik miesta.


Dalnji uzrok raznim tim pravnim zabludam biti će i u
nejasnom te mnogo puta modificiranom vršenju nadarbina.


Po štivu korana: Alak je vrkovni vlastnik, a Sultan njegov
zamjenik j Bog daruje svomu zamjeniku na zemlji, vladaocu
pravovjernih, čitavu, zemlju, da ju u njegovo ime razdieli i koja
bje po zauzeću medju razne vodje ili spajije po spajilucih podieljena.
Stanovnici, koji zauzetu zemlju prije obrađjivaku i
posjedovahu, postađoše kmetovi, morajući zemljišta obradjivati,
a spahijam svojim na ime poreza davati t. zv. desetinu.


U zakonu Sulejmana Velikoga ne bijahu medjutim spahije
priznati kao posjednici nadarenih zemalja, nego samo kao
uživaoci. — Pravo vlastničtva, posjeda i zemljišta pridržano
bi državi. — Za vrieme, kad bje turskim vezirom Bosne podieljeno
pravo od države, da sami po volji porazdieljuju spajiluke,
isti- bi zlorabeć službu onim podielivali, koji bi ih najbolje
mitilk —. Novi uživaoci tih nadarbina (spajiluka) nastojahu
o tom, da što više povise desetinu, te bi tim uapokon raju
i na ustanak prisilili-, nu pošto bijaše u rukuh spahija i cielo
konjanictvo, koje su morali u zemlji podržavati, te ciela bojna
sila, to se nije usudio nitko da ustane \\ prilog poboljšanja
stanja ne^^retne raje.


Tek iza mnogih nutarnjih bojeva u državi, te pošto su i
same vanjske države u tu svrhu posredovale, podje za rukom
sklonuti visoku portu na uvedenje nekih reforma.
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 27     <-- 27 -->        PDF

- 191 ~
Neke poboljšice agrarnih odnošaja uvede sultan Mnkmed
kroz 5,Hati šerif" od ?>. studena 1839.


Ovim si je zakonom država i opet sav prijašnji posjed
nadarbina prisvojila bila, pridržav si ipak vlada pravo pobiranja
desetine, docim je prijaHujim uživaocem tih nadarbina
neku rentu iz blagajne državne osjegurala. Tim je spahijam
oduzeto pravo dielenja tapija i pobiranja desetine, a dobra
njihova prisvoji si država.


Tko je hotio od tog doba steci si posjed i zakonitim vlastnikom
istoga postati, morao bi tapiju, uplaćajuć za istu neku
stanovitu svotu u državnu blagajnu, od države kupiti, kako
to zakon o tapijah propisivaše.


Od onda do sada sticahu se zemljištni posjedi jedino tim
načinom, a novirn tim posjednikom budu od strane države u
to ime uručene posebne posjedovne listine. — Pod okolnostmi,
kakove onda vladahu, te uz koje nisu šume gotovo nikakvu
vriednost reprezentiiale, ne bijahu šumske tapije niti tražene
niti izdavane, ili se bar samo na manje površine protezahu.
Ako je koji beg slučajno i uzeo koju šumsku tapiju, to je za
nju tek veoma malenu svotu platiti imao, jer se je i onako pri
tom predmjevalo, da mora šumsko zemljište tek u težatnu zemlju
pretvoriti. Iz toga se vidi, da je i sama država podupirala krčenje
šuma i šikarja, te pretvorbu ovih u težatne zemlje, jer
šume ne imadjahu i onako osobite vriednosti.


Jedino vezirsko pismo od 13. šenala 1287. i od 24- kiamnievella
1286. (što je po našem kalendaru na dne 5. siečnja
1869.) na bosansku provincijalnu vladu spominje izricno, da si
je sve u Bosni nalazeće se šume država prisvojila — bez obzira
na obćinske šume i!i privatni šumski posjed. — Posije
toga predloži bosanska zemaljska skupština, da komisija, koju
ce ona sama izabrati, na temelju pravovaljanih posjedovnih izkaza
izluči privatni posjed. Nu odmah zatim izadje novi turski
zakon, sa svojim nesretnim §. 5., koga ćemo malo kasnije navesti.


Rečena povjerenstva skupiše se još pod turskom vladom,
da svoj rad zapocmu, ali ga medjutim moradoše na skoro prekinuti
usljed nastavše bune raje proti posjednikom zemljišta.
I tako je sadašnjoj upravi bilo dosudjeno i uredjenje šumskoposjedovnih
odnošaja provesti.
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 192 —


Znamenita turska odluka, po kojoj je cieli šumski posjed
državi pripao, biti će onaj temelj, na kom će se morati riesiti
šumsko-posjedovno pitanje, te je tuj od većeg »amašaja i
važnosti, nego u ma kojoj drugoj europejskoj državi. Spomenuti
§. 5.J koji je god. 1870. u službenom listu „Bosna" oglašen,
opređieljuje:


„Dopušteno je, da stanovnici smiju u državnih šumah
bezplatno uzimati drvo za gradnju i popravak stanova kao i
gospodarskih zgrada, i za domaću potrebu gorivo; nadalje im
je dopušteno i ono drvo, što sami izrade, voziti i u grad na
prodaju, ako ga na vlastitih kolih ili konjih iz šume izvezu;
za takovu pako gradnju, lies i ugljen, koji je namienjen vanjskoj
trgovini, morati će platiti stanovitu po upravi propisanu cienu^´.


Od kolikog je domašaja ta služnost, razabrati nam je lahko,
ako uzmemo n obzir n. pr. samo u ovom šumskom kotaru nalazeći
se broj kuca. Po mjestnoj i stanovnickoj statistici Bosne
i Hercegovine od god. 1880. sa izkljucenjem onih miesta, koja
ne imaju ta prava, ima u okružju banjalučkom i bihaćkom


46.849 kuća, koje imaju osim prava, da si za vlastitu porabu
gorivog drva bezplatno iz šume uzimaju, još i to pravo, da
mogu za pokriće potreba na drvu, unutar granica kotara ležećih
miesta, drva bezplatno iz šuma uzimati i prodavati i tako
si osim onih spomenutih namiruje još i drugih 7743 kuća svoju
potrebu na gorivom drvu pomoću tih ovlaštenika.
Ako uzmemo u obzir još po okupaciji promienjene ođnošaje,
to je sigurno potreba na gorivu drvu doseljenjem mnogih
trgovaca i obrtnika za jednu trećinu poskočila. Kraj primitivne
porabe gorivog drva u Bosni potrebuje uz to svaka pojedina
kuća mnogo više goriva, nego li to drugud uz normalne odnošaje
biva,


Ovakov Servitut pako mogao bi se samo u onom slučaju
šumi naprtiti, kada bi zemlja imala mnogo i mnogo kvadratnih
milja normalno zasadjene visoke šume, što pako ovdje sjegurno
nije.


Od cielokupne šumske površine morati je 267« odbiti na
ime devastiranih sitnih suma i šikarja, a tako isto i od preostalih
šuma još dvie trećine visoke šume nisu bezuvjetno vlastničtvom
države, jer joj se poriče pravo vlastničtva, premda ti
tobožnji posjednici ili nikakovih dokumenata ne imaju ili po
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 29     <-- 29 -->        PDF

- 193 ~
najviše samo onakove, koje su još prije reforma sultana Malimuđa
posjedovali, a ne povratili vladi, a ipak su njimi kadri
uredjenje u ovakovih u pravdi se nalazecib šumskib dielovih
zatezati, te prieciti prodaju u njih se nalazećih doraslih sastojina,
a i isto ustmeno dokazivanje vlastničtva njihovoga omogućuje
im već postignuće gore spomenutog cilja.


Za vrieme portine vladavine bijahu samo nekoja višja
šumarsko činovnička mjesta kreirana; cuvarskog osoblja ili
nije biloj ili sasma malo. — Čini se^ da su se svi turski ciiiovnici
jedino bavili unovčivanjem šuma, a čuvanje i gojenje kao
i pomladjivanje valjda i ne poznavahu. Unovcivanje šumskih
proizvoda — mimogređ rečeno — moglo je porti samo neznatne
dohođke nositi unatoč tomu, da su se hrastove šume,
koje su pristupiiije bile, baš nemilosrdnim načinom proriedile,
ter što se i isto naravno pomladjivanje šuma ostavilo samoj
naravi. Posljedice ovog turskog šumarstva su te, da su šume,
nalazeće se u blizini ljudskih stanova, sada pretvorene u suhe
pašnjake ili u dalmatinskom krasu slične kamenite pustoši. U
onih krajevih pako, gdje je izvoz i unovčenje šumskih proizvoda
bilo rek bi nemogućcj a šumsko tlo ma i slabo, nu ipak
sposobno za njive, vidimo najraznoličnije krčevine. Uzrok tomu
biti će ponajglavnije u ovdje običajnom poljopriređnom sustavu,
al donekle i u čestih, pobunak raje, koje se svršavahu obično
timCj da su rajine kuće popaljene.


(Ovdje u zemlji vodila se neka vrst tropoljskog gospodarstva
ostavljanjem zemljišta na ugaru, samo s tom razlikom, da
se ovakvo zemljište, koje je na ugaru ležalo, 2 3 puta posije
stanovitoga broja godina posijalo, a onda za pašnjak ostavljalo.
Zatim se i opet novo šumsko tlo usurpiralo, i tako se, akoprem
se je ugar za pašnjak izlučio, ipak godimice ista površina, koja
bijaše potrebna^ obrađjivala. Uz pomanjkanje stajskog gospodarstva
i ratila lahko je razumljivo, da u naših gorovitih pređjelik
hranive sastavine tla, dok se nikada tlu ne nadomještaju,
moraju naskoro absorbirana biti tako, da takove oranice onda
u obće ništa producirati ne mogu; trebalo je dakle i opet novo
svježe šumsko tlo usui^pirati, dok se nakon dvo- ili tro-godišnje
žetve opet nije za pašnjak izlučilo i t. d. Drugog komentara
ne treba za uviditi, kada će ovakovo gospodarstvo na prije
pošumljenom kraškom tlu dovesti,
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 30     <-- 30 -->        PDF

- 194 -


Usurpacija šumskog, zemljišta biva još i danas, i to na
sliedeći način:


U proljeću prstenuju se stabla, stojeća na rubu šume. a
kad stabla izumru, zapali se šuma — zaista najudobniji način
pripravljanja svježili i na lirani bogatih oranica!


I tako se u kasnoj jeseni vide svuda silni šumski požari,
s kojih se šumar mora zgražati.


Ostale tuj udomljene nevolje jesu: običajni način dobivanja
šindre, kod koga se prije velika množina stabala kuša, jesu li
kalava; najgorja izradba, što se samo pomisliti može; težnja
izabirati za gorivno drvo za vlastitu porabu najvriednija stabla;
zatim običaj još dobro uzčuvane preostale sitne hrastove šume
posjeći, tako da sama glogovirta preostaje. Ovaj poslieđnji običaj
nalazimo osobito u onih predjelih, gdje se željezna industrija
vođi u tako zvanih majdanih. Ovim postaju nizke šume cielih
okolica žrtvom pravljenja ugljena, koga rabe za kurenje visokih
peći. Za ovo drvo ne plaća se drugo, van samo desetina od
željeza, i to od svake oke = 1*28 klgr., 2 krajcara.


IJzprkos energičnomu postupanju, te baš i požrtvovnosti
nije ipak oyako malenom broju šumarskog osoblja moglo za
rukom poći; da haranju šuma na put stane. A budu li šumarski
interesi i za buduće još podređjeni političkim, to se ne može
ni pomisliti, da će se njega i čuvanje šuma poboljšati, a ova
će zemlja u šumarsko gospodarskom pogledu kao i susjedna
joj Dalmacija baš propasti.


Na put stati navedenim manam glavna je zadaća šumarskih
organa. — Moglo bi se i poučavanjem naroda nastojati
bar 0 tom, da se izvažanje gorivog drva bez svake kontrole,,


kojeg se na stotine i stotine tovara u gradove na prodaju nosi
bar tako udesi, da bude cim manje šumarstvu na uštrb. Kad
je nova uprava započela, naišlo se je usljed lošeg uporabljenja
šuma na množtvo oborenih stabala, tako da je morala biti prva
skrb nastojati o tom, da se ovo drvo unovči. Zato i jest odmah
izdan nalog, da žiteljstvo smije samo od ovog ležećeg drveća
drvo na prodaju nositi. Posto je pako pi-odaja drva samo u
većih mjestih moguća, trebalo je samo gradove nadzirati, da
se trgovina i zbilja na ovo ležeće drveće ograniči.


Trebalo je nadalje odrediti, da se javlja, komu se nosi
gradjevno drvo. Doznačivanje bilo, je samo kod ovog drvlja
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 19B —


moguće; nn ipak možemo radošću konstatirati, da se svuda
obdržaje naredba, po kojoj si mora svatko dozvolu uzeti i drvo
rjoznaßiti dati, tako- da su prema, tomu i upi-aviteJji .šum,arski
u stanju vrliu toga izkaze voditi, uveden jem ovako vih prijava
bilo je šumaru moguće i same sastojinske odnošaje iztraživati,
a donekle preprieciti i haranje i pustošenje. Dok se pako ova
ležeća stabla jednom poti´oše, biti će daljnja dužnost šumarskih
ciiiovnikaj da za vremena doznače, odnosno naznače ona stabla,
koja se imaju posjeći.


Jedna od najvećih potežkoća jest i^^korieniti staru onu navadu,
po kojoj se samo mlado u blizini se nalazeće drvo upotrebljava
za gorivo ili gradjevno drvo, te bi valjalo sviml
sredstvi u tom smieru raditi, bez obzira na onu množinu pritužba.,
telegrama i pi´otesta, koje bi kod ovakoga strogoga postupka
očekivati mogli. Samo kad bi bilo dobre v^olje, nuždne
važnosti i neuzkoljebive postojanosti, bilo bi sjegarno i uspjeha,
a uvede li se jednom potrebna strogost, primiti će i pučanstvo
te napremice kao ueštOj što se samo po sebi razumieva,´
kako to ovdje biva sa svimi ostalimi novotarijami.


Po opisanom ovdje običajnom i već kroz decenija trajućem


uživanju šuma moći će si štovani strukovnjaci lasno stvoriti


sliku 0 tuj postojećem razmjerju dobnih razreda sastojina. U bit


nosti nalazimo ovdje sjeći dorasla, prestara, i već davno dobu


sječe premasivša stabla sa vele nejednakim, pomladkom, ter


branjevine sa pojedinim! zaostalimi debli. One šume, koje se


nalaze po nizinah Save^ davahu se pod turskom vladom Češće


trgovceui za pravljenje dužica u najam, koji bi samo najbolje


i najkalavije dubove baš na ruglo svakoj šum,arskoj gospodarskoj


napremici prebiranjem povadili. Od cielokupne šumske povr


šine u tom kotaru zauzimlju listače do 60*^/0, a četinjače 40^´/o,


sa sliedećimi vrstmi: bukva, hrast, jela, omorika, a na malih


površinah i lipa i kesten, i to u čistih sastojinah ili u smjesi;


umetnute nalazimo: orah, javor, hrast, grab, brezu, dub i razne


divjake. U udaljenijih od harajuće čovječje ruke sačuvanih sa


stojinah pako nalazimo još i pojedina stabla u prekrasnih eksem


plarih i vrlo riedkih dimeuzijah.


UnovČivauje šumskih proizvoda ne bi se moglo tuj po


trajnim dohodkom smati^ati, kad hi jos i nadalje žitelji prije


iztaknute služnosti uživali, naime pravo, da badava gradjevno
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 196 kao
i gorivno drvo ne samo za vlastitu porabu, vec i za prodaju
u obližnjih gradovih uzimati mogu ter dokgod ovdašnje
šume ostanu po vanjsku trgovinu sbog pomanjkanja valjanih
transportnih sredstva nepristupne.


Dalnja težka zadaća mjerodavnih krugova bila bi pomoću
zakona izkorieniti iz naroda ono ubiedjenje, koje mu je rek bi
već u krv prešlo, naime: y,Öuma je slobodan posjed i zaprieka
gospodarsko-šumarskoj kulturi´´. Za izvažanje gradjevnog drva,
šindre, kolarskog i inog obrtnog drva u gradove, koji ne imaju
šuma, valjalo bi pako ustanoviti neku kupovnu cienu. Zadaća
ta čini tim nesnosnijim položaj ovdašnjih šumarskih činovnika,
što im se mogu i pri najsvjestnijem izvršivanju službe raznolike
zaprieke stavljati. Dosada sačinjava bez servitutnog prava izvažano
gradjevno i obrtno drvo glavni dohodak ovdašnjih šuma,
kojim se malo ne svi upravni kao i troškovi za čuvanje šuma
pokrivaju.


TJ okolišju i podruSju Save i tamošnjih šumarijah običajna
je veleprodaja šumaj koji će se nacm unovčenja sad po dogradjenju
željezničke pruge Sisak-Dobrlin moći takodjer i na kotare
Priedor i Bihać protegnuti.


Uživanje šiške, koje bijaše za turske vlade pod monopolom,
daje danas prilično velik dohodak. Njemu še priključuje još i
prihod ribarenja.


Kamenolomi i. dobivanje šljunka, koje su vrsti prihoda
bezuvjetno regalno pravo države, biti će u buduće neprocien-
Ijivo prihodno vrelo zemlje.


Medju đohodke manje vriednosti mogli bismo brojiti uživanje
ruja i cesto neućerive šumske odštete*.


Lov je ovdje tako rekuć bezvriedan, pa će ušlied slobodnog
uživanja lova i za budućih godina još bezvriednim
šumskim paužitkom ostati.


Kod ustanovljenja cienika služio je onaj kr. šumarskog


ureda u Novoj-Građiški za temelj, a uzeto je pri tom obzir i


na sve ovdje obstojeće okolnosti, koje na cienu drva uplivaju.


Za vele- kao i za malo-tržtvo izdane su po šumarskom odsjeku


^ Šumske odštete odmjerene sti po šumskom zakonu, i to: zajedno
stablo, koje ima 1 aršin oboda, (2"02 bečke stope) ima se platiti 5
besluka (l.GO L.); za stablo u obodu od 1—2 aršina placa se 8 besluka
i t. d. kao odšteta. Za hrastova stabla ima se kazna podvostmOiti.
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 33     <-- 33 -->        PDF

~ 197 -\


vlade posebne naredbe, a svako pojedino upraviteljstvo dobilo
je vec i potrebite tiskanice. Tvarno zaračunavanje je Šumarskim
upraviteljem, a pobiranje novca poreznim uredom povjereno.
Da se prodaja u malom pospješi i podigne, ovlaštena su šumarska
upraviteljstva sa 50 for., a šumarski uredi kod slobodne
konkurencije sa 200 for.j a kod javne dražbe do 500 for.
prodaje sklapati. Veće se prodaje ipak smiju sklapati samo uz
privolu zemaljskog flnancijalnog ravnateljstva, odnosno zajedničkog
ministarstva. Pravo prodavanja drva po pučanstvu s jedne
strane, a nevjeste i skupe radne sile s druge strane zapriekom
su, da se ni pokusa radi ovakovo unovčenje uvesti ne može.
No ipak moglo bi se gorivo drvo u vlastitoj režiji izradjivati
i prodavati, jer bi to jedino sredstvo biloj kojim bi se možda
to pravo pučanstva stegnuti moglo, te tim trgovina sa gorivom
prisvojiti, samo bi prodajna ciena iz početka morala biti
jednaka dostalnoj vriednosti drva.


Nadalje bi razdieljenje upravnik kotara i čuvarija moralo
naravi odgovarati, koja bi se činjenica mogla bar privremeno
samo pomoću vojnih pregledovida ustanoviti, pošto nisu ostali
uplivajući odnošaji još poznati.


Pomanjkanje poznavanja specijalnik odnošaja s finanćijalnog
gledišta, kao što i to. da mreža glavnih cesta još nije
gotova, uzroci su, da obzirom na prometiia zemlje ne imamo
ništa osobita iztaknuti.


Šumarsko-uredovni kotar banjalučki prosiecaju tri vode:
Sana sa Unom, Vrbas i Bosna, koje ne samo da za splavljanje
služe, nego su takodjer i brodive, a u savezu su i sa Savom,
po kojoj mogu već i parobrodi ploviti. Osim ovih ima još i
manjih, vodom bogatih potoka. Glavno stovarište za bosanske
šumarske produkte jest ušće Kupe kod Siska, od kuda se proizvodi
u Trst i na Eieku, a odavde dalje na opredieljeno im. mjesto
u JFrancezku i t. d. izvažaju. Druga koristonosna tržišta
za drvo četinjača mogla bi biti sva uz Dunav sve do crnoga
mora ležeća oveća mjesta, te bi prodaja bosanskog drveća mogla
nadkriiiti štajersku, koja ovdje priličnu konkurenciju pravi,
pak bi tim_ moglo bosansko drvo posred sve lošosti radnih sila
možda ipak dostatnu cienu postići.


Od šumarske industrije ima ovdje nekoliko primitivno
uredjenih pilana za pilenje dasaka, koje medjutim. malo izra15
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 34     <-- 34 -->        PDF

- 198


djivaju, namirujuć većim dielom samo lokalne potrebe. Cigani,
koji tuj nisu stabilni, bave se pravljenjem korita, kaca, ko-
Ijevka, varjaca (kuhača), dječjih igračka i t. d.


Kod prodaje drva služilo je dosada kubicno proračunavanje
oborenih stabala na jedre metre, koji je postupak bio pri veletržtvu
običajan. Podredjeno osoblje, koje je većinom neuko,
nije medjutim doraslo za taj način pi^oračunavanja sadržine,
pak se zato morasmo ograničiti na prodaju stojećih stabala.
Domaće žiteljstvo ue pokazuje volje za šumarski rad, pak se
zato i ta moraju Krajnci u šumah zabavljati radom.


Toli ovdašnji hrišćani kao i muhamedanci mogu se samo
upotriebiti za izvažanje drva. Kod toga posla rabe taljige (kola
sa jednim konjem) ili pako natovare tovar na konja, — trad,
za koga si u ostalom dobro platiti dadu. — Jednom riecju
radne su sile skupe, a porazmjerno i nevaljale. Domaća je tegleća
marha jedino sredstvo za prevažanje šumarskih proizvoda,
ter se baš morati i diviti uztrajnosti i sjegurnosti, kojom
po ovdašnjih vratolomnih putevih i stazah trh svoj diljem
zemlje raznaša.


!z Istre.


Od Milana Crnlsovića, kotar. Šumara u Kastvii.


Ob opustošenju naših nekad toli divnih krajeva ht^vatskih,
protežućih se duž obala jadranskoga mora, ne trebamo tu govoriti,
kad su već mnogi prije nas koju žalostnu o tom rekli.
Mnienja su u tom razna, al najviše je njih, koji Mljetciće kao
jedine i glavne krivce obilježuju. Jeli jim čine krivo ili ne,
nije nam ovdje pretresati^ nu ipak naše je skromno mnienje
da se na ove svaljiije odveć nepromišljeno ta potvora. Sudimo
li triezno, koji će od nas kriviti vojnika radi ubojstva, jer strie-
Ija ljude — tako valja da bude. —


Nije se ni posije Mljetčića o boljem mislilo, dapače i sami
smo još živi svjedoci, da mnoge nije mogao taj crni posljedak
mljetačkih učina ni do danas opametiti, da niti ne promišljaju,
što će istom biti, kad se sva ta nedjela sjedine sa nečini prijašnjih
vjekova — kad bude čitava zapadna Hrvatska jedna
goliet, grdni kras! Da, al na to ljudi bez srca i duše ne misle.