DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- 182 —
K riešenju pitanja o čistom prihodu šuma,


od ravJiatelja dobara A. Danhelovs:ky-a,


Vrlo se otegocuje bistrenje pojmova vec dulje od dvadeset
godina na dnevnom redu stojećega pitanja j,o čistom prihodu
šumskoga tla" u smislu Presslerove teorije u protimbah svojih
osobito tim, što se s protivničke strane baš naposebce neće da
priznaje nedvojbena istina: da se može svaka šuma, bez raz-^
like i obzira na vrst drvlja i uzgoja, u vremenom uzgoju nalazećom
smatrati, („dass sich ein jeder Wald, welch´ immer
Holz- und Betriebsart, im aussetzenden Betriebe befindet").


Uzgoj, konačna renta ili sjecivni prihod, a prema tomu
naravno i godimice dotičući prihod su zavremeni, a to već i
po samoj naravi stvari u toj grani privrede tla; drugcije niti
ne može biti. Nu pošto ne možemo bez prihoda obstojati, niti
se bez ovih mogu namirivati troškovi kulturni, čuvarski i upravni,
te postoje u obće šumaru konačno težko svojevoljno priznati,
da u svom gospodarstvu imade i takovih zemljišta, koja
se neposredno posjeći ne daju, a i za mladje dobe sastojina
tek slabe, nu ipak sveudilj (ma i polagano) rastuće prihode
izkazuju, dok napokon na domaku nove te obhodnje i po doraslosti
sastojina ne budu opet novim vrielom novca, to običajemo
smatrati — a drugcije niti ne možemo, ako smo u obće
voljni godimice prihod izkazivati, — pojedine ,,gospodarske
cieli" neke šume, ili eventualno i ciela površja jednoga posjeda
izvorom gospodarstvenoga prihoda, i to tako, da jednostavno
nedužnom odbitbom i razdiobom izracunamo broj, koji onda označujemo
nekakvim popriecnim godišnjim čist im prihodom
svakog pojedinog hektara šumskog tla.


Tako računajući šumar, kojega medjutim ja — budi mu
na utjehu rečeno — ne mogu smatrati privriednikom gospodarske
dobiti (Eeinertragswirthj, nije doduše počinio računarske
pogrieške, ma da (primjerice budi spomenuto) i veli: Moje
šumsko gospodarstvo sastoji od 120 jutara šume sa 120-godišnjom
obhodnom dobom, ja ću dakle svake godine posjeći jednu
ral šume, tako da dobivam od rali 654 for. 92 nove., od kojih
odpada na svaku godinu obhođne dobe 5 for. 92 novo., a nuzgredni
užitci za sjeme, šišku, pašu, iznašaju mi popriecno 97 nč.,
što brojeno daje ukupni prihod od 6 for. 43 TU>VC„ Od ovih sada
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 19     <-- 19 -->        PDF

~ 183


odbijem brojem godina obbodnje podieljene (godimicne) poprießne
neukamaćene kulturne troškove sa 4 novc.j godišnje (popriecne)
upravne i cuvarske troškove sa 96 nove., pa mi onda
ostatak i zv. cisti prihod od 5 for. 43 nove. predočuje!


Kad bi takova „gospodarska ciel" medjutim i zbilja sastojala
u najboljem slučaju iz 1—200 godišnjih jednakih sastojina
od jedne rali površine, dakle kad bismo imali u pravom smislu
rieči sa i zv. „normalnom šumom´´ posla, to je nedvojbeno^ da
bi izuzam promjena u cieni od svake i-ali godimice i 2;bilja
5 for. 43 nove. „prihodnog viška" unići moglo.


Naglasujem pako hotimice pri kodnog viška, ne p ako
čistog prihoda tla, pošto se izkazanih 5 for. 43 nove. ne
može nipošto takovim smatrati.


Takovim sličnim računskim primjeicom mislio je u V. svezci
„Šumarskoga lista" od god. 1881, na strani 248. i siieđećih gosp.
Franjo Tomić, umirovljeni c. kr. šumarnik i počastni elan našega
družtva^ pobiti one u mojih „Silhouettah" od god. 1880,
analitički predočene „žemljistne ciste prihode´^ nazivajući iste
svojevoljnim računskim primjerom, ne mogavši pri tom, ili bar
ne hoteći reći, da cisti prihod njegove idealne šume i zbilja
5 for. 43 ne. po rali u godini iznaša^ već je samo spomenuo^
da: kad prihod sjecivni porazdielimo na svaku
pojedinu ral ukupne šumske ploštine i zbilja odpada
5 for. 43 ne.


Znadem sjegurno, da štovani moj protivnik sve šume naše
domovine poznaje, pa zato ga molim, da bade tako dobar objaviti
i šumarskom obćinstvu, da li je u Hrvatskoj i Slavoniji
zajedno sa bivšom vojnom Krajinom vidio ma samo jednu jedinu
gospodarstvenu ciel u rukuh jednoga vlastelina, gdje bi
svi dobni razredi od 1 do X godine obhođnje u jednakoj ili
bar približno jednakoj površini zastupani bili. koja bi dakle u
pravom smislu rieci njegovom idealu odgovarajuću „normalnu
šamu´^ predstavljala.


Ako li moj veleštovani gospodin sudrug, kako sam osvjedocen,
na to pitanje ne bi mogao jestno odgovoriti, to ipak
neću podvojiti, da ipak po raznih krajevih cielokupne nam domovine
imade šuma jednolikoga uzgoja i svih dobnih razreda^
nu te nisu u posjedu jednoga, već više njih. ^
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 184 — "
Uslobodjujem se nadalje n sliedećem predoöiti jednu normalnu
šumsko-g´ospođarstvenn ciel predoeuj-uoe raztrešene šumske
parcele raznolikih posjednika po sliedecem redu:


A. nt^ka imade o Hrvatskoj 10 )-ali 1 do 20-god. šnma i 10 rali od 11 do 20-god,
B.
B.
>> 1-> ti „ 10 ^ 21 „ 30 n » .10 n „ BI . 40
51


C. r> n 10 „ 41 ,„ 50 j: .10 „ " 51 „ 60
D. 1 Slavoniji 10 ,, 6i „ 70 n .10 „ 80
. f> n 17


.´ n,


E-n V 10 n 81 . 90 :1 W n 91 „ 100


)5


ao „


F. 10 . 100 „ 110 n nio „ . 110 „ 120
Tf


TI n -


Stavimo nadalje, da bude vlastnik dobnih razreda A veleštova-
ni moj gospodin protivnik, u F. ja, a u B. C. D. i E. ini.


Predmnievam nadalje, đa prihodna skrižaljka L, koju u
mojih ,,Silhouettah´^ spomenuh, podpunoma odgovara obstojnostim,
a po njoj bi i opeta i zemlji^tni cisti prihodi bili baš
točno onoliki, kakono ih u tabeli II. istih silhouettah proračunah*.
Godišnji porez neka iznaša 30´^/o to^ zbiljnog zemljistnog
čistog prihoda prema mojoj tvrdnji. —


Toj mojoj tvrdnji međjutim moj gospodin protivnik prigovara,
velee: cisti prihod šume nije, kako ja uz predmnjevu
120-godišnje obhodnje proracunah, 87 nove., vec iz sjecivnog
prihoda od 654 for. 92 nove. razdieljeno sa 120, dobivenih 5 for.
46 nov5. više, nuzgredni užitci po godinu u okruglom iznosu
od 97 nove., dakle ukupno 6 for, 43 nove., manje troškovi
kulturni i upravni u iznosi od 1 for., — dakle da cisti prihod
iznaša 5 for. 43 nove., kako to već i prije dobismo, a prema
tomu bi godišnji porez iznašao 1 for. 63 nove. Nu docim seja
takovom oporezivanju protivim, jer sam uvjeren, da nije temeljito,
to i opeta moj štovani protivnik taj način oporezivanja
zagovara, jer si je za vrieme porezovnog provizorija, službujuć
kod katastra, mnogo izkustva stekao, te jer je i danas istih načela


Cim je u kojoj zemlji veći čisti prihod zemljišta izkazan,
tim se čin i dotična zemlja imućnijom; porez će dakle biti po
godinu i ral sa 1 for. 63 nove. razpisan i pobran.


Moj gospodin protivnik, a u našem slučaju (primjeru)
posjednik i plaćaoc poreza za 1 do 20-godišnje sastojine, opaziti
će bezodvlaeno, da mu šume te dobe u ob će još
prihoda ne davaju, te stoga se i pravom tuži, da je nepravednim
naöinom primoran za te svoje šume godimice 32 for,
60 novč. poreza podmirivati, pak se zato obraća na me, da mu


. * Vidi Jum. list´´ 1881. sfcr. 28,
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 21     <-- 21 -->        PDF

"- 185 ~
ja taj porez podmirujenij jer što su tobože najstariji razredi te
normalne šume u mom posjedu, te ja prema tomu i onom, što
već gore iztaknusmo, godimice dobivam iz svojili šuma 660 for.
38 novo. čistog prihoda.


Posjednici B. i C. takodjer se obraćaju na me za pripomoć,
tužeći se na nepravednost oporezivanja; D. i E. doduše takodjer
ćute tu nepravduj nu oni sutCj volećjoši nedorasle svoje
sastojine stranom posjeći, akoprem znadu i uvidjaju, da time
štetuju, jer su im sastojine još preslabe, pa stoga i vrlo
malo vrieđne.


Naravno, da ja sve te zahtjeve jednostavno odbijam veleštovanomu
svomu protivniku^ medjutim javljam još posebice,
da ga doduše od sveg srca žalim, nu da njegov o gospodarstvo
ne spada na me, pa da sam i sam sa 163—87 ==76 nove. poreza
po ral preobterećen. Neka reklamira, da mu se porezna
dužnost umanji, a ne basni li to, neka liepo mirno nastoji namiriti
porez iz drugih, si dohodaka, a medjutim slobodno
mrx tješiti, da će već nakon kojih 100 godina i on imati dorasle
šume. Do onda pako podmirivat imajući porezn i viša k
da ne znaci mnogOj kamata nanj ne treba mu racunatij jer bi
mu se inaće ipak moglo pričinjati, da su tereti, koje njegova
šuma do onda nositi ima, skoro baš isto onoliki, koliko
bude za ISO-godišnju sastojinu u obće dobiti mogao, što medjutim
ništa ne čini, jer ga njegov računski primjer tješi, da
porez nije prevelik!


Miholjac 29. travnja 1882.


K spoznavanju šumarskih odnošaja u Bosni.


u listu „Oesterreichische Monatsscliiift" od ß. Miklitza,
svezak XXXII. godine 1882., nalazimo medju ostalim na strani


174. i sliedećih takodjer i članak od g. šiimarnika Neumauna
u Banjaluci, u kom nam se veoma zanimivim načinom crtaju
šumarski odnošaji posestrime Bosne, ter koji u interesu čitaoca
naših, kako slieđi, u cielosti priobćujemo.
Po konačnom umirenju Bosne koncem 1878- godine, te
pošto vojnički organi mir i red u zemlji nzpostaviše, odpoče
još početkom 1879. god, takodjer i organizacija civilne uprave,
kojom se zgodom namah i znamenitost šumarstva po zemaljsku