DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 1     <-- 1 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST.


Br. 4. U Zagrebu dne´ 1. srpnja 1882. God. VL


Prilozi za poviest šuma i šumskoga gospodarstva
kod Hrvata


objelodanjuje IFran X. Kestercanek.


xni.


;Tužno stanje „ostanaka" nekoć toli moćne velike Hrvatske
u to doba — uz posvemašnju stagnaciju svake kulture^ - bilo
jö"naTavnim uzrokom, da su se šume sve većiua i sve dalje
širilej dok ne nije mal ne ciela iztocna Hrvatska pod konac


16. vieka bila pretvorila u veliku šumu.
Jedino je još sjevero-zapadna Hrvatska sa primorjem uzčuvala
narodnu kulturu i uljudbu, dapače mogli bismo reći, da
je u tih stranah kultura okoluostim primjereno prilieno napredovala.
Spomenusmo već, da su prije svega Zriiijsko-Frankopanski
primorski gradovi i luke bile bogat izvor po Italiju i
Mljetke za drvnu gradju i ini lies- Bakar, Bakarac, Kraljevica,
Crkvenica. Selce i Novi izvažahu sol i drvo, a željezo izkopano
u rudnicib Zrinjskoga na imanju Čabar vozilo se a susjednu
Istru i otoke, a i dalje. Po izumrcu tik hrvatskih velmožkih
obitelji stadoše oko godine 1652. razni njemački zapovjednici
svojevoljno^ da i protupravno, tržiti primorske šume i sjeći
senjsku goru; ako li uz to još uzmemo u obzir, da su baš u
to doba koze bile glavnom stokom naroda našega, koje pasuć
sumarni uništivahu svaki i najmanji pomlađ gore. to možemo
uztvrditij da je baš u XVII. vieku pravi. zamet kasnijemu
posvemašnomu zatoru šuma po mnogih naših krajevih, imenice
pako u Primorju. Tako vidimo, da dočini nam s jedne strane u


XVII. vieku prekomjerne šume zapremijuju iztočne dielove
domovine, da nam tudji nametniei i siehajnost pučanstva Jia
zapadu .pustoše zemlju. ^


ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 2     <-- 2 -->        PDF

-^ 166 -,


Nemirna i nesigurna vremena ne dozvoljavahu, da se u
zemlirVrši zakon. \i koliko bi takav f branio pustošenje
sume i podržavanje koza. Svatko je sjekao, što i-"köliko ga
volja i potr-ba biJo, debla se nisu na panju" vec na ^stabluj a
öesto i u pol kro,;nje podsjekla, a klaštrenje bilo je posvuda
navaduo. Gorivom pe nije štedilo, palilo se danju i noći na
üg]-oninib otvoreniji žarištih bez mjere i cilja, ne brinec se za
potomstvo kao ni pomJad suma. Pravu novčanu vriednost imaše
jedino drvo za dužice i brodovni lies u primorskib krajevih^
te šume spadajuce pod upravu pojedinih državnih rudokopja


n. p. u (rvozilanskom, Samoboru, Čabru i t i,, gdje se ipak
yee bar neka vrst šumarenja vodila. Svuda ostavljalo se je
naravi, da se skrbi za pomlad i uzgoj šuma. 0 kakvom šumgospodarstvu
jedva se i znade. Stabla najraznije starosti i
vrsti vode naravni boj za obstanak; stoljetni gorostasi nađkri-
Ijuju svojimi krosnjami okolišje kolosjeka i sikarja nikloga iz
sjf^menja i podsjecenih stabala, štiteć ga za dugo, ma i ne dajuc
mu svjetla i zraka. Tek bura i vihri obaraju trula i suha prastara
stabla, a na tako nastavšib prazninah opet se u kratko
uzdižu mladice^ boreć se u gustih hrpah za svjetlo i zrak, dok
se ne podignu do jezgrovitih stabala, da opet i one štite svojom
blagotvornom sjenom i hladom svježe šumsko tlo.
Tako nam se predočuje onaj vječni rad naravi, koji je baš
do najnovijega doba vladao i ravaao našimi šumami. Svagda
bo, dok je čovjek jo^ na nizkom stepenu kulture, prodirao bi
u šumsku zabit, željan prisvojit si bogatstvo šumskih proizvoda;
tu je postupao kao barbar, jer je šume, koje bi po zakonik
jiaravi tek po decenijih ili stoljećih propale, u tren oborio.


Imajuf´i pred očima jedino potrebu i korist, iizimlje čovjek
za doba najprimitivnijeg uživanja šuma drvlje gdje i kako mu
je sgodnJje, bez reda i pravila, prepuštajuc naravi, da izpuni
nastavke praznine, te ne brinec se za to, da li marva, ta vierna
pajdasioa čovjeka, uživajuć šumske plodine u prekomjernom
broju, .šumskomu uzgoju možda ne škodi podgrizavanjem nejakih
mladica ili strvljenjom supnica.


Tako nam oko predoöuje sliku najdivljega uživanja šuma,
ono palv´o prisvojavanje proizvoda bez pravila i mjere nađkri-
Ijuje svojiin nnistivanjem i užas samih naravnih svojih nepogoda,
p´> 1>dc_ vbUjive i osjetljive posljedice . ovakovoga nena
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— 167 —


ravnoga postupanja sile čovjeka, da u vlastitom interesu svoga
obstanka preostalu šumsku glavnicu samo primjereno troši i
da si nastoji isti pomlad šuma umjetnim pomladjivanjem i uzgajanjem
osjegurati.


Nestajanjem šuma u pojedinih krajevilz domovine naše
vidimo, da su se amo tamo veo i izkustvom udomila neka oboa
šumarsko-gospođarska pravila, sastojeca se prije svega u toiUj
da je dosele neuredna preborna sječa postajala pravilnijom^ a
\ i^^,9_.™jetno sadjeüje žira običajnije, a uzgajanje neke vrsti
srednjih šuma nara viju označenom potrebom.


Pravilnost uzgajanja listnatih šuma u obce, a hrastika i
bukvika napose, bijaše takodjer uzrokom, da se je u obće kod
nas Hrvata šumsko gospodarstvo moglo samo po malo i slabo
razvijati, a zato i vidimo, da su zaštita šuma i šumskoga vlastnictva
dugo glavni temelji naših kulturnih zakona i ustanova,
a pravo i naučno šumarenje da nastaje u nas tek u najnovije
doba nestajanjem doraslih šuma.


Tek onda, kad se je i u nas sbog bezobzirnog plienjenja
i haračenja šuma sve veoma pojavljala bojazan, da bi uz potrajno
takovo bezbrižno trošenje suma i drva napokon i kod
nas zavladao manjak toga najpotrebnijega nam proizvoda naravi,
stalo se i 0 šumarstvu ozbiljnije raditi i nastojati.


Kako i na koj se je način pako u nas šumsko racijonalno
gospodarstvo razvilo uz šumsko znanstveno spoznanje^ čuti
ćemo kasnije.


Konačno budi još spomenuto, da proučavajuc kulturnu
poviest naroda hrvatskoga tečajem XVI. i XYIL vieka, opažamo,
da su nam tada bile šume više zapriekom. uljudbe, nego
li vrielom narodnoga bogatsva.


XIV.
Sliedeč nadalje tek obcih kulturnih odnosaja naroda brvatskoga,
preci ćemo sada na razmatranje stanja domoidne naše
u XVIII. vieku.
Znamenitim u historiji karlovačkim mirom od 26. sieČnja
1699. godine nastaje rek bi novo doba za po^äest hrvatsku.
Bolji dio zemlje naše izbavljeu bi izpod turskoga jarma, te
đodje opet pod zakonitog si kralja. Onaj plačni glas o zemlji.
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 4     <-- 4 -->        PDF

^ 168 -^


da su ostale samo „reliquiae relicpiarum´S više se ne cuje^ niti


si vi?e daju toga naslova otoi naši u svojih saborskik spisih.


Širje pako granice daju našemu narodu ne samo od Tu.
raka oduska. već je i i^ceznula ona vječna strava, koja je do
nedavna još i daleko preko medja Hrvatske toliko puti znala
uzrujati narode i države srednje Europe. Habsburžka kuća pako
stajale u to doba u tolikoj sjajnosti sa pobjedonosnoga oružja
vojska svojih, da se je živo nadala i pobjedam tradicijonalnih
svojih državnih ideja, koje su za tim išle, da prevlada jedinstveni
sustav državne uprave u svih zemljah kuće habsburžke.


Absolutizam, centralizacija uprave i kabinetska politika
glavne su oznake povjesti zapadne Europe u XYIII, vieku
(razvijajuć se dalje do velike francezke revolucije), a austrijska
dinasticna politika ih dakako prenaša i na ugarsku i Hrvatsku.


Kod nas pada u to doba velevažno pitanje o pripojenju
nove vojne krajine pod staru vlast hrvatskoga bana i povodom
toga nastajuće razmirice međju carskimi generali krajine i hrvatskim!
velikaši. Na početku XVIil. vieka vidimo, da se i
opet, osobito po krajini, ponavljaju bune naroda proti samovolji
carskih generala i gospode, koji izvrnuše sve odnošaje
podauicke na štetu seljaka. Neprestani ovi nemiri prinukaše
napokoD kraljicu Mariju Tereziju, da je god. 1755. mjeseca
novembra izdala znamenitu zapovjed o oblakšanju i uredjenju
podaničkih odnosaja, „da se dokine nesmiljeni postupak gospode,
ter da mir med narod uvede".


Naredbe ove i polakšice ponovljene su kasnije (iste gogodinei
u znamenitom „therezijanskom urbariju", o kojem ćemo
još i kasuije govoriti.


Nu već po smrti velike carice započe nasljednik joj Josip


II. stvarati nove institucije, protivne temeljem državnoga prava
Hrvatske, kakove su jur prije bile nikle u njegovoj duši. Zemlje
njegove imale su se stopiti u jednu jaku i moguću „Austrijsku
državu^´, u kojoj bi bio jedan narod, jedan ustav, jedno zakonarstvo
— njemačko! Al zato mu je ipak glavna bila skrb, da
podigne narodno blagostanje svojih država, nastojeć osobito u
nas Hrvata, da podigne svilarstvo.
i>a podigne seljaka kmeta na visinu dostojnu coyjeka,
izda 22. kolovoza god. 1785. znameniti i važni patent o eman
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 169 —


cipaciji seljaka, a da uzmogne bolje pravednim razporezivanjem
izcrpiti snagu svojih podanika, odluči god. 1786., da se imadu
sve zemlje katastrom izmjeriti.


Nu u koliko i jesu bile obe ove naredbe od vanrednoga
zamašaja, to ipak ne imahu željena uspjeha. Već na 28. siecuja
god. 1790. morade car popustiti pravednim zahtjevom naroda,
ter pođpisati onaj znameniti dokumenat, kojim se i opet u svih
zemljak vraća konstitucija u ono stanje^ kakova je bila g. 1780.


Motreći sa kulturnog gledišta povjestne dogodjaje naroda
našega u XVIII. vieku, to vidimo, da jošte nosi na sebi očite
znakove nesretne minule dobe. Polahko i težko brišu se turska
obilježja sa ove zemlje; nu Hrvatska ipak se odmara od dugovječnih,
neprekidnih ratova, koji su joj potresli srce i dušu. a
sladki užitak mirnijega života odsieva se u spomenicih ovoga
vieka, dok nam ne poče i opet svesilni duh austro-njemacke
centralizacije udarati nove biljega na državnom tielu, pođajuć
zemlji svoje boje i svoju svietlost. Al ipak jasno se vidi blagodati
mira, jer plemić i seljak, svećenik i velikaš, svi sabiru
sile svoje oko kuća i kućišta, polja i druge imovine, sve se
žuri i nastojij da uredi svoje odnošaje i podigne blagostanje.


Sve to pregnuće mogaše medjutim biti tek pripremom za


dogadjaje XIX. viekaj komu povjest dosudi, da nam iz temelja
preustroji sredovječne temeljne institucije B.aroda i države
Hrvatske.
´ XV.


Već opetovano puta iztaknusmo pobune i nemire, koji su
nastali, po Hrvatskoj ponajviše zbog raspisivanja nepravednih
daća i mecovječnoga postupka vlastele napram kmetovom i seljakom.
Kazasmo i to, da je carica Marija Terezija god. 1755-.
mjeseca studena/ izdala zapovjed. usljed koje bi se bili imali
nesmiljeni postupci gospode dokinuti, ter red i mir u narod uvesti.


. Liep spomen, koga si je kraljica ova u narodu naSem nzcuvala
izdanjem ^^urbarija´^ jasno nam svjedoci smier koristonosnoga
toga nauma. Znajući, koliku važnost rečeni spis još
i dan danas i u šumarskom obziru po nas imade, dajemo eto
u-sliedećem doslovce sadržaj istoga:
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 170 -
Prv i del.*)
§,1 . Pokehdob vsakojaSke daće i službe iirbarlaJske k selišća naređjenju
moraju se prispodobiti, selišće pako nije svlgder jednako^ nego
ka kotara stališu i k drugoj kakvoj goder sela onoga basni ili kvaru
moraju se primeriti; zato vu ovom kotaru grunt ili fundus nuternji
celoga selišća kmetskoga, to je hižno mesto, dvorišće, vrt i skeden na
dve požunske drvenke setve prostran biti mora^ tak da, ako kaj vu ovoga
fundusa širini od dve požunskih drvenkili bi zfalelo, ono se vu zvunskim
pristojaligeu, te je to iz oranec zemlji, ali senokoš mora pridati; kaj se
pako goder od dve požunskib drvenkib više najde, ono se k oranem zem-
Ijam, ali k senokoSam pridati mora. Ako bi pako širina grunta za jednu
samo stertinku od dveb požunskib drvenkib vekša bila, zbog malome dugovanja
preštimati se mora.


§. 2. Iz pristojališća zvanjskoga za ćelo selišće kmetsko zemlje
orane zmed kojib vsaka ral z dvemi pozunskimi drvenkami
obseati se more i senokoŠa pako na koscev, koja se čez leto
samo kosi, ima se k celomu takvomu gruntu pridati.


§. 3. AI?:o bi pak iz oraneb zemlji, al senokoŠ kaj zfalelo, ono se
takvim načinom zpunifcl mora, najmre : da na mesto jedne rali zemlje jeden
kosec, ali pak na mesto jednoga kosca jedna ral zemlje odredi tak, da
kada se takovo nadomešdenje pripeti, ali takaj gdje falinga nuternjega selišća
ftxndusa z oranom zemljom., ali senokosom nadomešća se, budi jedno
budi drugo podložniki slobodno brez svake daće i nezpake, ili ti neprilike,
vživali budu.


§. 4. Koja goder od celoga selišća gore rečena jesu, ona od pol,
četerte, ali osme stranke selišća prispodobno razumevaju se.


D rU gi d e 1.


§. 1- Poleg artikuluša 36. leta 1550. krešna vinska od dneva sv.
Mihalja do dneva kmetom slobodna bude.


, §. 2. Ako kmeti kakove krĆe imaju, zemeljski gospon takove vzeti,
ali k gruntom kmetskim pridati drugać nemore, zvan ako poleg zdušne
varmeđjiske limitacije, ili ti procembe za delo i trud odsudjena plaća vu
gotovom prvije se naplati.


Oni pak grunti, koji su od starine skrćeni, i potlam gruntom kmetskim
priđani, ali pako, kada oni kmeti, kateri su takve skröili, ter iz
onoga grunta otišli, kröi pako od ruke do ruke drugim davali se jesu takvem
načinom, da vezdašni kmeti prez vsakoga dela i truda izpiaćenja
krće takove drže, za krde se već imenuvati, vnogo menje redeno nadomešćenje
za nje potrebuvati se bude moglo.


§. 3. Za kmetsku marliu, na kuliko prilika kotara dopusti, mora za
dosta paše biti, iz kojega pašnika kmeti za voznu svoju marbu, znanjem i
dopušćenjem gospodskem nekoju stran gojiti i prepovedati drugem mogu,


*). n intßreeu SitaUca uzesrno, pridržav ..riginalni tekst, ipak pisati noTim pravopisom.
iNoizpunjena mjesta man niti u originalu tislcjina.
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 7     <-- 7 -->        PDF

. — 171 —


tak vendar, da ha takovoj za se odluSeni i prepovedani pagi, i gospodska
vozna, znikakvim pak nacinohi čreda more se pasti. Vu kojem pak kotaru
paša bi tesna bila, onde niti z oranjem, niti z drugem naöinom na rnenje
se spraviti nesme,


§. 4, Drva za ogenj, kade je lug, onde kmeti podrta i sulia, kade
pako takov lug nebi se nabajal onde i hirova, ne vender sadjena, za svoju
samo potrebo(5u imali budu.


§. 5, Drva tolikajše za stanje potrebna z gospodskim vender dopusćenjem,
i stanoviteh drv odkazanjem vu domaćem kotaru za obstuin
i prez plaće moraju se dati.


§. 6. Ako drv za žganje vu kotaru sela zbog maloće luga nebi zadosta
bilo, z drugih gospodskih lugov takova spodobna vendar imaju se


§. 7. Žirovina kmetom vu kotarskom lugu za §est krajcerov zlese,
nego strainskem ima se dopustiti, vu dvorneb pako lozah takovu za onu
cenu, kak se s zemaljskem gosponom pogoditi budu mogli, imali budu.


§. 8. Ako bi se pak koje selo znaslo, koje bi svojega luga na biže
razdieljenoga imalo, i takvoga nadalje lađati selelo, iz takvoga luga drva
za ogenj i za zdanje, kak tulikajae za žirovinu, branje vuka ili ti gubaca
kmeti samo za svoju potreboću prez vsakoga gospodi podauka slobodno
imali budu, goispon ništar manje zemeljski takvim kmetom . drva i žirovinu
vu svojem lugu ni dužen dati, nego da bi vu kmetskom lugu nikakov žir ne
obrodil, onda zemelski gospon svojim kmetom žirovinu vn tugu svojem vu
onu cenu, kak i stranjskem, prvo vendai´ svojem nego stranjskem dopustiti
ima,


Meten toga vendar kak ovi, tak i drugi lugi pod obramborn i čuvanjem
gospodskem ostaju.


T r e ć i d e 1.


§. 1. Vsaki celoga selisća kmet gosponu svojemu zemelskomu
vsaki teden jeden dan od sunčenoga izhoda do zahoda, nuter raSunajuc
dohajanja i odhajanja, krmenja i napajanja vender vreme
delati bude moral; uebude vendar slobodno %oxQ. remenu voznu marku razdvojiti,
i tak na dva dni gospodčine kmeta siliti, zvan da bi svojum nemarljivošćum,
ali hmanjošćum kmet gospona svojega zemeljskoga vkaniti
hoteći menje vozne marhe držal, ali zmensem marhe brojem, neg je dužen,
na gospođčinu došei, i - svoju marhu k drugomu iz jala na kvar gospodski
pripregei,, na mesto pak vozne gospod^ine takov celi kmet zemeljskomu
gosponu vsaki teden dva pešiška težaka dati dužeu bude, i tak na spodobu
rečenoga kmeta, on, koj pol, 5etrtu, ali osmu stranu drži, služil bude.


§. 2. Ako bi pak za gore rečeno dohajanje i odhajanje na gospodžinu
med gosponom i kmetom takovo pitanje, ali tužba bila, nju varmedjinski
oficier previditi i dokonĆati mora, na kuliko se dalekoća bi vura^
unati, morala.


§. 3. Gospodi zemeljski đopušća se, da ako bi kmet pol dneva, ali
više na gospod^inu jti imaL takovoga, jenkrat vn meseou , Setiri dni na.
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 8     <-- 8 -->        PDF

" - 172-,—
peski ali vozni gospodöini zadržati more, tak vendar, da se njemu :VTI
one četiri dni dohajanje i odhajanje vu račun gospođčine vzeme, ništar
manje, da se kmet za takvu gospbdčinu bude mogel pripraviti, YU vremenu
opomenuti se tuora; za takvu pak gospodčinu vu letu za voznu kmeta
marhu potrebnu paSu, kak takaj vu zime potrebnu priliku za kmeta, i
marhu njegovu zeuieljski gospon preskrbiti mora.


§, -4. Kada pak kmet za jednu, ali najviše za pol drugu vuru
daleko iti na gospodöimi mora, onda vu mesecu, sesvetčaku, grudnu,
prosincu i sečnu vu zorju dojti i vu mraku oditi duzen je, tak da gosponu
svojemu zemelskomu od sunčenoga izlioda- do zahoda delal bude, vu drugih
pako meseeih, od sunčanoga izhoda do zahoda z dohajanjem gospodčina
celoga dneva razmeva se.


§. 5. Vu vremenu kositve, setve voznu, ali pešičku tlaku
vu duplom gospou zemeljski vzetl more: tak venđar, da težaki duplit vzeti
V drugo tjedne vuračunaju se. Dužnost anda takove težake duplit davati,
ovak se razumevati ima, da celoga selišća kmet najviše jednoga dneva
z raarhum vozuum, i dveh dnevov pešičku tlaku odbavi i kajti pol selišta
kmet samo polovicu dneva z marhum, ali jedan dan pešičku tlaku, fertali
pako seii.^ća kmet, jeden fertali dneva z marhum, ali pol dneva pešičke
tlake davati dužen bi bil; zato takov kmet gleded na broj i prikladnost
jednoga tjedna´tlake svoje, takovu tlaku duplit obaviti dužen bude, koteri
se način od oneh tulikajše kmetov, koj sami osmi tali selišća drže, ražumevati
ima; seljari vendar vu nijedno vreme k davanju dupličneh težakov
pritiiicani biti nebudu mogli.


§. fi. Kada pak, kak gore rečeno je_, zbog dalekode jednoga al pol
dneva dopnščeno je, da kmet z dohajanjem i odhajanjem neprestance četiri
dni na tlaki more se zadržati, onde se more rečena tlaka vu , vremena
sllnogfi dela dvakrat vu mesecu jednom ponoviti, tak vendar, da kmet
prvi tjeden zemeljskornu gosponn Četiri dni, druge tjeden sebi, treći pak
tjeden istomu gosponu svojemu i pak četiri dni delal i služil bude. Koju
tlaka ili gospodčina tak z dohajanjem kak i odhajanjem, kak vre reĆeno
je, vu druge tjedne vračunati se more. I to tak razmevati se mora, da
najmenje četi´ta stran tlake celoga leta za šest zimske mesece zadržati se mora.


§. 7. Ako li bi pak kmeta z tlake i dela deždji, ali drtigo kakvo
hman vreme pregnalo, niti kmet celoga dneva gospodčinu žveršiti nebi mogel,
tak ona stran dneva, v kojem takov na tlaki je bil i delal, budi do
pol dan, ali i duže, mora se takovo kmeta delo vu račun tlake na tuHko,
kuliko je delal, u nikaj više vzeti. Ako bi pako kmet samo došel, i zbog hman
vremena niknj delal, nego nazad od ti moral, takvomu samo dohajanje i
nazj-ul odhnjanje vu račun tlake .uzeti se more,


g. 8. Seljar svoju hižu imajući, 18 dni vu tudje pako hiže stojeći,
12 dni 09Z leto peSičku tlaku služiti mora.
^, 9. Ako prem kmet gosponu svojeniu poleg pravic urbarijuma,
zvi-hu gore vre imenuvane tlake nlkaj nebi bil dužen dati, ništar menje
vendar pravično ne nahaja, da kada kmet stranskomu za plaću pešičkoga
težaka želei bi daii. za onu istu plaću prvo svojemu gosponu, uego stranykomu
ali kak sez goaponom svojem pogoditi more, ali ipak vu takvom pripečeaju,
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 17B —


koteri se poleg pravio orsaökeh po varmegjije limitera, vuz onu limiteranu


g-otovu placu dužen Je dati.


§. 10. Na izplaćanje ali skupljenje dužne Čez leto gospodeine, kmet


nikakvom načinom siliti se nemore, ako bi se pak z dobre volje z gosponern


svojem zemeljskim do Časa, ali na veke pogoditi, i tlaku z penezi odkupiti


hotel, takovu pogodbu pred varmegjinskim svjedočanstvom vuči´niti slobodno


mu bude; vu takvom ništar manje pogajanju, ako jedna ali druga stran od


onoga vremenitoga pogajanja odstupiti, i ovoga urbarialnog dokoneica bi se


držati hotela, isti posel s jednim leto prvo nazvestiti, i pred varmegjijom


dokončati mora se, da tak obadve stranke za gospodarstvo svoje skrbeti


se budu mogle.


§, 11. Vsaka pogodba z kmeti z jednim po jednom, ali pak z


občinom za odkuplenje tlake i druge daće urbarialske včiniti, i pred


varmgjinskem svedočanstvom dokončati se mora. Vsaka pak pogodba zbog


arende, hasue gospodske i drugih dohodkov^ koji se vu nrbariumu ne za


državaju, vsigdar prez svedoČanstva varmegjinskoga slobodno se vučini.


§, 12. Zvun navadne i obćinske gospodeine kmeti vsako leto jednu


foringu na daleko dati budn dužni ovim najrare načinom.


Pe r vic : Četiri kmeti celoga sela, i na spodobu oveh dragi men


šega stališa skupa naprezujući, ali z načinom, s kojim oni med sobum pogodiju


se. jedna kola s Četverum marhum dati budu morali; tak vendar ... .


Drugoč : Da ova foringa ne vu zločestom, nego vu priličnom putu,
niti više od dveh dnevov daleko dati se nemora.
Tretić : Vu vremenu oranja, setve, kositve i branja naj se ne
terja, niti pako . , . ,
Cetrtič : Na drugo leto odlaČati, niti z novci ali z kakvim natural-
skim dugovanjem odkupiti, niti tulikaj z drugim dolom premeniti ni slobodno.


Petić : Ako rečena foringa z kakvim pi-ipečenjem više od dva dni
tam iduc bi se primudila, ali pak nazad iduč kola z kakvim gospodskim
trhom bi se nakladala, oni vise buduei dnevi i nazad povracenje moraju
se za tlaku Vu račun uzeti.


Sestič : Na putu za maltu, harmicu, brodovinu i za oštarije potre


ben stroŠek gospon iz svojega platiti mora.


§. IB. Pokehdob kmetu za^ ogenj j za zdanje potrebna drva za
obstuin dopušćene jesu? iz toga zroka celoga sela kmet, koj voznu marhu
ima i ovu hašen vuživa, dužen bude iz luga po oüeirih gospodskih odlučenoga
jeden, klafter drv, koja se moraju pređi po dveh pešiČkih kmeti
naseći, vu dvor gospodski, na marof, ali vu drugo vu onom imanju odlučeno
mesto dopeijati. Ova pak dužnost pol, četrtogaj ali osmoga talja selisda
kmetskoga takaj spodobno dotikaia se bude.


§, 14. Slobodno metem toga bude zemeljskomu gosponu ovo isto
delo na drugo spodobno premeniti, tak da on, koji bi morali drva dopeijati
jednu voznu. oni pak dva, koji bi morali drva naseci, jeden po
jednom peŠičku tlaku vsaki jednoga dneva vu zimi odslužiti ima.


^, 15. Kmet deveto, gde se vu nature daje^ ali gornu đaču, ili ti
gornicu na mesto vu kotaru gospodskom odlučena zvan gospodeine voziti
bude^ dužen. Vožnja pako desetine i gospodskoga žitka, foršponti ili ti


ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 10     <-- 10 -->        PDF

_ 174 -


foriuge gospode, ali njihovem oficirom dani, budi oni vu poslu gospodskom
ali obćinskom uzeti, kak takaj listov nošnja, z jednum reejum vse službe
kmetske, koje polag urbariuma ovoga doprinašati dužni ne su, vu račun
tlake prijeti se moraju.


§. 16. Z vrhu toga gospon kmeta nikakvom načinom na foringu
2van gospodcine za kakvu goder placu pritnicati nemore; metem toga
vendar, ako bi zemaljski gospon hotel kam kmeta s foringum na sejme,
piace, ali drugam poslati, žnjim za njum dobrovoljno mora se pogoditi,
i polag pogodbe naplatiti.


§. 17. Na skonSanje škodlivih stvarih, ili ti zverja (gde se takve
nahajajn) zvan tlake tri dni lovinu držati, ili ti vadas iti "budu dužni g
gospodskem vendar prahom i olovom tak, da dužnost ove loviiie ili ti
vadaženja niti s težaki premeniti, niti s penezi odkupiti bude slobodno.


§. 18. Akoprem kmet na službu i gospodöinu, ali pako na svoje
gospodarstvo, ali morebiti vu melin za mletvimi svojim žitkom idući
maltu, ali mostovinu gosponu svojemu platiti nebi dužen bil, hištar manje
vendar ako bi morebiti vu dragom poslu po takvem putu, kade se malta
plaća, išel, mostovinu ili ti m,iitix ali zgotovemi novci platiti, ali takvoga
puta za obstuin spodobno popravljati dužen bude. Kmetu nistar manje
poleg volje ostavlja se, hoće li tak puta popravljati, ali mostovinu zgotovemi
novci plaćati.


G e t r t i d e 1.


§. 1. Vsaki kmet i seljar svoju hižu imajući dužen je prez vsakoga
vanjemljenja ili ti razlučenja gosponu svomu zemeljskomu vsako
ieto jeden ranjnicki na dvakrat^ to je to pol ranjćka na sv. Juija, pol
pako na sv. Mihajla dan dati. Seljari pak pri drugeh stanujući od ova
plaće jesu slobodni,


§. 2. Ysaki kmet celoga selisća ima dati gosponu zemeljskomu ćez
Ieto: Dvoje pišćenec, dva kopuna, dvanejst jajec, jednu holhu ili ti maslin
raztopljenoga masla, i tak poleg toga pol, četiri i osmi tali selišĆa imajući
kmeti spodobno ovu daću dati jesu dužni.


§. 3. Zvan ove rećene daće trideset kmetom vsi selo — selci ćez
letu jeden put jedno tele, ali na mesto teleta jeden rajnićk 1 trideset
krajcerov dužni budu dati.


§. 4. Kada se gospon zemaljski ženi, ali gospa vudaje (kade se
nerazumeva ženitba sina, ali udavanje kčeri) i takaj kada pervu sv. mašu
služi (i ovde se van jemlju kaptolomi, conventuši ili ti kloštri) poleg
gore rečenoga §. 2. potrebna za kuhinju dugovanja vsaki kmet celoga,.
pol, četrtoga, ali osmoga tala selisća , prikladno gosponu svojemu mora dati´.


§. 5. Poleg volje vendar zemeljskoga gospona ostavlja se, hoće li
vu rećeni priliki imenuvana za kuhinju dugovanja, ali vu naturi, ali- na
mesto oneh peneze uzeti, najmre od kmeta celoga seligća 48 krajcarov, i
tak od pol, ćetrtoga i osmoga na spodoba talja.


§. 6. Poleg stare navade i artikuluša 39. leta 1548., ako zemski
gospon vu boju vlovljen bi bil^ i vu takovo sužanjstvo opal, da bi glavu
svoju s penezi odkupiti moral, onda kmeti svojemu gosponu pošteno i -trplivo
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 175 ~
pomoć dati budu dužni, StroŠek pak vu vremenu orsaSkoga spravisća ili
ti diaete, koj se šarao onoj gospodi, koja su vu imenu po kraljevskih
listih k diaete zove, dati mora, da pako takovi stroski prekorednl nebudu,
gospoda varmegjiöka na to paziti budu morala.


§. 7. Od kotla žganjarskoga, ako za istinu njega uživa^ plaćal bude


svojemu gospodu svako leto 2 ranjöka.


§. 8. Od zemlje, koja 2novi<5 krßila se bude, pogodba za daću med
zemeljskem gosponom i kmetom slobodna je, od zemlje pako pred tem
toga skerÖene daća, do ovoga vremena navadna bude se obdržavala, niti
2 nikakvem naÖinom poveksavala.


Peti, deL


§,1 . Pokehđob vu onom mestu do ovoga vremena devetina gosponu
zemeljskomu vu naturi ne se davala, za to vsaki kmet selo selec na
mesto dev^etine jednako vz-ednost, dati mora, od koji vrednostl pak pol,
öetrti i osmi tali selisća onoga spodobno na se spadajxicu daću kmet podnašati
dužen bude, tak vendar^ da se vu ovoj vi*ednosti devetina od
janjcev, kozličev i pćelcev razmeti mora.


§. 2. Od koaepel i lana ili ti prediva ali deveto vu naturi, ali na
mesto ove celoga selišća kmet Šest funtov gospodskeh konopli, ali prediva
presti, i na ovoga gledeć pol, ćetrtu i osmu stran selišća ladajući poleg
pravičnoga razređjenja dužen bude.


Kade vendar na mesto devetine drugo kaj jednake vrednosti daje
se, onde dužnost budi prediva, budi konoplji, ali preje dati, po reĆenoj
jednakoj, vrednosti vre nadomešćena i izpunjena razumeva se.


§. 3. Akoprem pitanje od desetine, komu najmre i od Ćesa davati
se ima ? Ovoga urbarialskoga dokončanja se nedotice, na kuliko metem
toga desetina od onoga zemlje prirodjenja, koja se vu prvom artikulušu
leta 1481. ne imenuju, bi se more biti vzela bila, vsa se prepoveda, i
samo od dugovanju vu vre reĆenom artikulušu imenovaneh, z nikakvem
načinom od drugeh jemala se bude,


§. 4. Devetina vinska, kadi se ona jemlje, na onu istu meru, z
kojum se vse drago zadobljeno vino zmerilo je, pravilno i prez vsakoga
pridavanja naj se prijemlje, i kak goder deveto tak i gorniea ne na drugu
merUj nego poleg orsaĆke požunske mere, ali fizera (poleg kojega vedro
32 pinta drži) naj se uzimlje.


§. 5. Pokehđob poleg artikulusa 978ga leta 1715. naviski gornice
ili ti gorne daće prepovedaju se, i drugac orsačke pravice sobum donašaju,
da se vse druge mere z požunskom imaju složiti, zato zapoveda se,
da kakvigod naviski od vremena prerecenoga artikulusa 97 leta 1715.
bili bi navrženi ili ti na više zdignjeni, ovi vsi kakti nepravični, kaj
brže moraju se zakratiti i poleg prerećene Stare navade na meru požunsku
gorniea ima se prijemati. Kade bi pako novo tersje od vremena prenapisanoga
artikulusa zasadjeno bilo, ter vu vremenu takvoga novoga tersja
zasadjena med gosponopa i gornjakom kakov kontrakt ili ti pismo zvrhu
gorne pogodbe vuČiujeno bilo, tak takova gornja pogodjena daća ne dru
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 176 —


gac, nego " na požunskn naeru prijemati i nadalje obdržavati se ima.
Ako bi "pak pri takvom tersju more biti kakve nove ter vekše daće
navrzene bile, ove takaj kakti nepravične zakraćiiju se.


§. 6. Da se pak suprot orsačkem pravieam na više gorna daća
odsehdob ne zdigne, vu vsakom takvom mestu kade naviška prijemljeju,
gorice gornjakov naj se popisu, i kuliko gornice poleg požunske mere od
takovih dohaja, naj se tulikajše zapiše, ter takov register ili ti pismo pod
pečaćum varmegjie tak gosponu, kak i gornjaku ima se van datj, tak
vendar, da i vu arhivnmu vavmegjinskem ostane.


§. 7. Ako pak gorice nekoje leto zevsema nebi rodile, vu takvom
pripečenju dužen vendar gornjak gosponu zemeljskomu gore reSenu gornicu
i drugu daću ostane, pokehdob i tak ne s penezi, negovu naturi, ili ti
z moštom plaćati mora, zato ako jedno leto % reSenoga zroka dužen
ostane, drugo leto iz prirodjenja goric naplatiti t^kov dug mora.


; Š es ti d e 1.


§. 1. Ako kada koji kmet prez odvetka vumre, kmeti drugi njegov
imetek za se obrnuti nesmeju, nego taki smrt njegovu gosponu zemeljskomu
na znanje dati dužni su. Imetek pako pokojnoga kmeta, kak i oneh,
koji iz sela, ili ti fundusa kmetskoga skoĆe, gospon zemeljski poleg tituluŠa
30ga dela trećega ima slobosćinu k sebi vzeti, tak vendar, da se iz
imetka takvoga vsem dužnikom dugi izplate, sebi pako ostalo poleg odredjenja
artikuluša 18. leta 1723. zadrži.


Onde pako, kade kmet po smrti svoje odvetka ostavi, gospon 26meljski
imetka takovoga za se obrnuti nemore. i kada imetek takov morebiti
m-ed rodbinu razdeliti bi se moral, vu takovom poslu^ da se vsakojačke
krivicam ´put prepreci ne po oficirih gospodskih, nego po prevdenom
gospodskom sudu del takovoga imetka sam gospon zemeljski poleg tituluša
30ga dela trećega vu činiti, i delni list pred sud varmegjiski poslati
dužen bude.


§. 2- Ako bi pak se pripetllo, da bi sbog ostoće i pregona. gospodskoga
kakovo selo ili ti grunt opusćel, onda vu takovem pripečenju
pusti grunt, kak goder druge zemlje, ali fundusi, koji vu portab -zapisani
zapisani jesu, (ako kmet, koji je skočil, nebi se nazad povmul) ali novomu
kmetUj ali pako drugem onoga mesta stanovnikom gospon. zemeljski poleg
urbariuma za službe i daće dužen bude vundati.


§. 3. Poleg razuma artikuluša 18ga dekretuma 5ga Yladislava
kralja, kak tulikajše artikuluša 22ga leta 1729. vsakojaćko vadaženje.
ili ti lov, ptlc i rib lovlnah vu ribnih vodah i potokih samoga gospona
je, i zato vsem kmetom kak najoštreše prepoviđa se.


§. 4. Akoprem krĆma kmetom vu gore napisanom stajiovitom vre


menu bila bi dopušćena, ništav manje vendar, kade se gospodska -krSina


za vezda nahaja, ali na potlam napravi, vu takovi kremi ali ostariji


^´sakojaökoga napitka točenje celo leto gosponu slobodno bude, i to tak


vma kak žganice i plve, kojeh napitkov. pripvavlanje, samomu gosponu


zemeljskomu dopugćeno je. .
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 177 —


§. 5. Ako zemeljski gospon poleg razumevanja artikulu.^a 36ga
leta 1550. kojemu kmetu krčmarenjc ,vina svojp.ga zaufati boc-^e, takov
kmet doklam to5i, od tlake prost bude, i zvrbu toga takvomu 2a krčmarenjc
od vsakoga požunskoga vedj-a 4 gjukese gospon ima platiti.


§. 6. Dobodki od sejmnoga mesta (ako pređi obćini raesta onoga
iz milošće kraljevske nebi bili dani) kak i od mesnic, pravilne tulikajse
malte, pokehdob po privilegiuraib kraljevski i orsackih pravicab na säiD,oga
gospona zemeljskoga spadaju, zato poleg same gospođe takvi dobodki
ostavljaju se.


´ S e d m i d e I.


§. 1. Pokehdob na zemaljskoga gospona spada po smrti kmeta
ostavljenih sirotic ^agovarjanje, i na njihova dugovanja skrb imanje, zato
njemu od inventara ili ti popisavanja i razđelenja med odvetke kmetskoga
imetka za trud svoj nikakvu plaću vj^eti ni slobodno.


§. 2. I cene prodanoga, zamenjenoga, ab vu teštamentumu ostavljenoga
imetka kmetskoga gospon zem.eljskl deseti tali vzeti nebude mogel.


§. 3. Vu prodavanju duhana, meda, vojsha, masla, prediva, konoplja,
i drugoga zemlje prirodjenja, komu i od koga goder budu hoteli kupovati,
ali prodavati. Kmeti od gospode zemeljske TJHJ se nebantujn, niti nepačiju,
jos menje zbog prodavanja po skrbi i trudeh prigcspodarenih .dugovanj
s kontrabandum ali vu penezi, ali vu telu naj se nekaštigujUj slobodno
ništar manje poleg razumevanja artikuluša l5ga leta 1723. prekuplenjo
gosponu zemeljskomu za svoju samo potreboću bude, tak vendar, da one
peneze, za koje se slobodno pogodi, takf gospon zemeljski svojemu kmetu
naplati. 1 nikakvem načinom vu dojduće dohodke, ali vu tlaku nezaracuna,
kak takaj nijednoga zvunskoga kupca, koj bi vu kotar isti kupovat kaj
hotel dojti, niti z prepovedjum, niti 2 drugem načinom zabraniti nemore,
tak ravno niti kmetom, ako bi svoja dugovanja drugam na prodaju odpeljati
hoteli, zakratiti, još menje zadržati, nego kak se kmet s sbranjskim
pogodi, ako gospon novce gotove taki položi, prerečerio prekuplenje samo
za svoju potreboeu vužival bude, i to tak, da na pravu orsaeku meru i
vagu vzeme, i prodavanje kmetom slobodno ostane, niti je na nju prisiliti
mogu.


§. 4. Kak goder z drugih kvarom ni slobodno monopolium, to je
to´ trztvo jednomu samomu dopuščeno doprinasati proti očivestne orsačke
praviee, tak ravno, i tržtvo vu prirodjeuju zemlje z oČivestnem ostalih
kmetov kvarom jednomu samo kmetu tržiti i njemu samomu pod arendu
od gospona dati pi-epoveda se.


§. 5. Kmet se trućati nemore, da bi ravno na gospodskom melinu
svoj žitek mleti moral, nego je sloboden na kojgod melin odpeljati
I zemleti. .


§. 6. Pokehdob se kmet na daću od kreme ,,pöhn — Weingeld´zvanu,
i vu nekoje mesta nepravično v pelain; pritrucatl nemoi´e, za to
se i od vezda prepoveda.
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 14     <-- 14 -->        PDF

- 178 —
§. 7. G-nojna daća od ve^da bude prepovedana takvim načinom, da
kmeti svojega gnoja nikam, gospona pako ^emeljskoga niti YU gorice,
niti drugara drugaČ, nego vu račun tlake vo^^iti budu dužni.


§. 8, Nepravična perja desetina i kmetskih gusek podskubenje pri


ujekoji gospodi do ve^da navaduo prepoveda se z podobnim naöinom.


§. 9. Niti slamu za vezanje gospodskoga trsja kmeti nebudu


dužni dati.


§, 10. Kmeti gospodskih gorie Čuvare ili ti pudare i prigledaÖe


dela gospodskoga vu njih od sehdob nebudu plaćali.


§. 11. Na exekueiju poslanem gospodskem ijudem 2van groga exekutionalnoga
(koj se vu dole podpisanom deJu dopušća) drugo vsakojaSko
penez jemanje, kak takajše hajdukov i jagarov gospodskih hrana, i po
njih vučinjene sile zavsema prepoveđaju se.


§. 12. \z zroka da kmet neskoči, vu ime poruČanstva, ali zbog drugoga
stanovitoga ostajanja zroka peneze od kmeta ni slobodno uzeti, ter
ako bi se bili gđe silum od kojega takovi penezi vuzeli, isti penezi s
interesom skupa naj se takovemu povnieju.


§. 13. Daća quaterska, i plaća, katanski i mondurski penezi, zvana^
gdje je do vezda navadna bila zevsema se prepoveda.


§, 14. Vu onih mestah, kade je mesnica oblini iz arende dana,
na sečenje, ili ti mesarenje izmuštrane marhe kmeti po gosponu prisiliti se
nemogu, niti kakvo goder meso na funte ali na falate med kmete naj se
nedeli vu to ime, da bi rečeno meso plaćati morali, nego meso naj se
seče, i kmetom naj slobodno bude prez vsakoga trucanja kupovati, kuliko
hoteli budu.


§. 15. Znepotrebnem kupovanjem, ali prodavanjem kakvoga god
zemlje prirodjenja, ali drugeh dugovanj, koja su k hrane potrebna, naj
se kmet od gospona zemeljskoga netruca, kak tuVikajse na krčmarenje
zkvarjenoga vina, žganice, ali drugoga napitka po lagveh, ali po maslini^
ili ti hoibah siliti se nemogu, niti od skvarjenoga vina, ali drugoga napitka
na kremu njim .silom danoga račun dati, ali prazne lagve s krčme
zvu tlake nazad voziti nebudu dužni.


§. 10. Daća spisna i serpna, kak i plaća snopna od preše i košfcaski
pinti dežmarom i detine pobiračem hrana, i drugi vsaki esceŠuši i nespodobni
dohodki zevsema prepoveđaju se.


§. 17. Yu vremenu pobiranja desetine i devetine, ili ti goimoga
vina kmeti lagve svoje dati nisu dužni.


§, 18. Vsakojačke z kakvem goder zmišlenem imenom zvane daće,
koje se v gore spisaneh delih nenahajaju, od vezda se zevsema zbnšuju
i za nistar činiju.


§.19 . Promenanje i zamenanje zemlje i aenokoš gruntskih drugač
ni slobodno, nego ako na mesto takovih gospon zemeljski tuKko drugih
zvelikoćum i dobrotum jednakih kmetu da; ar drugač takve nazad dati^
i kmetu povrnutv bude moral.
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 15     <-- 15 -->        PDF

. — 179


Os mi d e 1, ^


§. 1. Birsagi 2 kakvem goder zrokom zmiälenj, nemoraju se drugač,
negu vu onih pripečenjih, koja vu orsackih pravica oÖevestno postavljaju
se, i tak od oneh samo kmetov jemati, kojim ae pred pravdenem sndoni
gospodskem i svedočanstvom varmegjinskem, to je to sudcem i prisežnikom
vu pravdi dosudi, slobodno vendar bude kmetu suda takvoga na previdjenje
pred sud varmegjije donesti.


§. 2. Vu kaŠtigah pako zvun birsagih, kade se na polju kvar pripeti,
pokehdob da tak vlovlene na polju kvar 6inece marhe i živine dokonöenje
vu orsaÖkih pravicah nahaja se, ouo i obdržavati se mora.


§. 3. Drugih pako kastigah, vu kojih bi se kmeti zbog pravičnoga
zroka kaštigati morali, takovi krivci zvun takovoga pripečeuja, koje bi
vre po orsackih pravicah dokouöaxio bilo, ne vu penezi, zkojum kaštigum
siromaško ljudstvo podankom podvrženo je na nikaj se meče, niti pako
vu telu kaštigati se imaju, nego na mesto rečene kaštige jednoga, dva,
ali najviše tri pešičke težake dati dužni budu, ovi vendar za kaštigu takovu
dužni težaki ne vu vremenu oranja, žetve, kositve ali branja terjati se,
nego vu drugom leta onoga vremenu zplatiti se imaju.


§. 4. Akoprem kak gore rečeno je, kmeti niti vu penezi, niti vu
telu kaštigati se imaju, pokehdob se vendar negda pripeća, da kmet svojem
hman jezikom, ali drugaÖ s telom sagreši. ali pak po kaŠtige treh dnevov
pešiSkih težakov nebi se hotel poboljšati, onda takvoga i na telu kaštigati
potrebno je. Zato vu vsakom takovom pripečenju paziti se mora, da ako
se zbog takove kaštige telovne posel najde, krivec ako vu telu svojem.
jak i zdrav je, najviše 24 palic, ili ti batin, ženska pako glava tuliko
koi´baeev prijeti mora.


Ako bi pak takova persona stara ili gingava bila, ona s temuicom
(ter ako potreboća i krivnje fela bi sobum donašala) takaj s postom poleg
samoga kruha i vođe trapitl se mora. Tak vendar, da se vu takovom
areštu ali vuzi nigdar duže od dveh, ah najviše treh duevov od svojega
dela i gospodarstva sadržati se ima, zvun da bi poieg pravdenoga suda
gospodskoga za .svoje veće pogreške dugše traplenje, a.li kaštige zaslužiL


§. 5. Da bi kmet zbog svojega pogrešenja vu tamnicu gospodsku
postavljen bil, i vu željezje okovati se moral (gde do vezda od takvoga
okovanja plaćati je navada bila) ne više nego 15 krajcerov dati je dužen,


§. 6. Kmetom prez dopušcenja gospodskoga krčiti od vezda slobodno


već nebude, ako pako gdo prez dopušćenja gospodskoga krčil bude, on


prez plaće truda, krča takvoga zgubi i poleg toga kvar vučinjeni napla


riti dužen bude krča takova gospon zemeljski drugaS za se uzeti nebu


mogel, nego ako poleg varmegjinskoga pravičnoga dokoneanja i iimitacije


za dein, i trud dopitanu placu kmetu povrne i iiaplati.


§, 7, Pokehdob lugov obcuvanje i gajenje na samu ^emeJjsku


gospoda spada, zato nijednomu kmetu friško i sirovo drevo i šibje za


gradju, niti štange za obruče, ali kolje za gorice prez dopušćenja gospod


skoga šeći ni smeti, i ovak na drugi kotar prenesti, prodatij ali pak


z dervi teržiti uebude slobodno.
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 16     <-- 16 -->        PDF

, - 180 "


§. 8. Kaj se pak kaštige onili kmetov dotiče, koji luge kvare i
drevja obsekavaju, oni ne samo vuSinjeni kvar naplatiti, nego i poleg
toga tri pešieke težake dati dažni budu. Ako li bi se pak kmet po ovakovoj
kaStigi ođ pokvarenja lugov steznuti nehoteli, onda se z oblašću
varmegjinskum kaštigati, i zbog toga zemeijskomu gosponu pomoć dati
mora, da se takvi na spodobu vueinjene krivice drugim na peldu oštro
kastiguju.


§. 9. Pobiranje penež;, ali drugih dugovanj naturalskih, ali kak je
navada reci vsakojačke kolekte ili ti porezi med kmeti pod kaštigu 24
palic budu prepoveđane.


§. 10. Ako bi se kojega kmeta vu lug gospodski vkanlivo zatiranih
krnjakov više našlo, za kaštigu vkanlivosti ovakove duplit, ili ti dvakrat
žirovinu platiti dužen bude.


§. 11. Yuka ili ti gubača i želuda branje, i z dreva tresenje same
gospode dotiče se, kmetom pako pod kaštigu kontrabande^ i treh pesiČkeh
težakov prepovedano bude, gospodi pako kmete na gore rečenoga vuka,
ili gubača, i želuda pobiranje prez tlake siliti nebude slobodno.


§. 12. Nijednomu kmetu oružje nositi, niti lovne pse držati pod
imenuvaneh dnevov peŠičkoga dela kaštigu slobodno nebude.


§. 13. Zvan vremena pravdenoga i gore imenuyanoga vsake fele
krömarenje kmetom pod kaštigu contrabande i pešičkih težakov tuliko,
kuliko krat se zapopadnu, naj bude prepovedano^ vu mestab pako kade
kmeti gorice imaju, svojih pravih goric prii´aŠćeno vino, i gospona svojega
kotaru pridelano vu vremenu takaj gospodske kreme za svoju hižnu potreboću
dopeljati kmetom naj slobodno bude.


§. 14. Ako kmet na gospodčinu potrebuvan zbog svoje lenosti, ali
drugoga krivičnoga zi^oka nedojde, dvanajst palic kaštigu podnesti ima,


§. 15, Ako bi se koj kmet na škodu gospodske mesnice iz drugeh
mestah meso nositi, al sam meso za peneze šeći podufal, takov se zvan
kontrabande tuliko krat se zapopadne^ z pešičkem treh dnev delom
kaŠtiguval bude.


§. 16. Udove ostavljene kmetske moraju se poleg 24ga artikuluša
Vladislava kralja dekretuma 7ga držati, to je to, akoprem se drugoČ
vudadu, vendar prez gospodskoga dopušćenja z hiže oditi nesmeju; ar
drugač njihov imetek na volju gospodsku spada.


§. 17. Prez dopušćenja i znanja gospodskoga ne slobodno kmetom
obćine imenom duge delati.


§, 18. Prihodniki prez znanja gospodskoga naj se neprijemljeju, i
poleg toga vsako prodavanje, kupovanje, premetianje i poleg teštamentuma
ostavljeni kakvi goder selski grunti, prez znanja gospodskoga pod
kaštigu zgublenja peaez prepovedani budu, vu takvom vendar pripećenju,
vu kojem morebiti podložnik! slobodno prodavanje poleg pravdenoga dokonćanja
imaju, to znanjem gospodskim i nazvešćenjem vuciniti mogu,
ništar raenje vendar^ te po znanju gospodskom prez volje iste
jnogu vuÖiniti,
ŠUMARSKI LIST 4/1882 str. 17     <-- 17 -->        PDF

:- 181 ~»
Devetidel.


§. 1. Za čast sudca ili rili tara selskoga gospon aemeljski. naj tri
imenuje, zmed kojeb oblina jednoga pred gospodskim oficirom slobodno
zebere, kojega metem toga gospon zbog svojega liman držanja slobodno
zvrše i kaštiguvati more, i na mesto njega drugoga poleg pripisane naredbe
postavi. Notariuša pak i prisežnike oblina pre/i gospons. zebrati i zvrći more.


§. 2. Kihtari pak zbog gospodske službe , ali drugoga kakvoga
goder zroka od štibre davanja slobodni nebudu.


§. 3. Pravo I potrebno je, da zemeljski gospon na to pad, da se orsacki
padanjki med kmeti po varmegjinskom dokončku jednako i prez vsakoga prekanjenja
razdeli, i od ribtara (ali prez troska i trha kmetov) račun vzeme.


§. 4. Ako bi pak zemeljski gospon prerečeni račun vučiuiti zamudil,
iijega varmegjija doprinesti mora.


§. 5. Pobiranje pak razdelenje spodobno porcie ili ti stibre i u kasu
varmegjisku prenašanje samo poleg obćine i rihtai´ov ostaje, i zato varmegjija
pazila bude, da se vu ta,k podeljenu Stibru niti zemeljski gospon,
niti oficiri negvi meŠali nebudu niti pušćali.


§. 6. Vse đače i službe, koje po odlučenju ovoga urbarialskoga
dokončka kmeti gosponu zemeLskomn dati dužni jesu, vu svojem vremenu
gosponu dati moraju, tak da se tvrdokorni kmeti na davanje svoje dužnosti
S´ executium takajŠe prignati mogu, i zato vu ovom pripecenju poslanim
executorom jeden groš na dan daval bude, tak vendar, đa ou executionalni
groš onim samo, koji se samo za terjanje takve reštancije, a ne vu drugih
gospodskih poslih poslanim, od takovih dužnih kmetov platiti ima.


§. 7- Da oni, koji z kakvem načinom kakovu težkoču trpe, prez
odlačenja pravičnu pomoč dobe, zato ako bi se one tužbe kmetov, ali
seljarov jednoga gospona dotikale, tužeći pravice zadovoljščinu od zemeljskoga
gospona, ali oficira naj išču, ako bi se pak njim kakva krivica, ali
kvar od gospodskih oficirov vČini]., onda zemeljskomu gosponu naj se
pritužiju, i ako od njega zadovoljščinu nebi zadobili, onda se naj pri
vai-megjije oglase. Ako pak podloznikov tužbe samoga zemeljskoga gospona
bi se dotikale, i_ poleg svoje prošnje zadovoljščinu dobiti nebi mogli, va
takvom pripecenju zaradi pomoći k varmegjije naj se vteku.


§. S. Takov zemeljski gospon, ali njegvi oficiri, koji bi kmete zato
kaštiguvali da su se zbog pomoći k varmegjije, ali na vekša mesta vtekali,
takovi kakti proti kmetom nemilostivni naj se sude i kaštiguju.
Proučimo li potanje važni taj spis, to vidimo, da je „urbarium"
bio od prevelike važnosti po dalnji razvoj naših
agrarnih ođnošaja, a svi kasniji zakoni i naredbe, tičace se šumarstva,
temelje se na istom, imenitopako i razni zakoni najnovijega
doba kao n. p. zakon o segregaciji obćinskih sumapašnika, zakon ob odknpii servituta, odbupn gornjih daća ili
gornjica itd.; nije dakle ni čudo, da su ustanove nrbarija u pravom,
smislu rieci postale najpopularnijim zakonom naroda hrvatskoga.