DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 47     <-- 47 -->        PDF

~ 163 ™


Da li je moguće? Da li je moguće? morasmo se ovth dana zapitati,
primiv i pročitav pismo, koje nam posla prijatelj šumar sa kraških
strana, u kome nam javlja žalostnu vicst, da jedna od najvećih naših hrvatskih
gospošfcija i šumovlastnika onih ki-ajeva u novije doba toli bezobzirno
po svojih šumah haraći, da se je bojati, da će se Kvas u mjesto
umanjiti, doskora baš i znatno povećati! Znajući s druge strane vrstnoću
šumarskog osoblja dotićne gospoštije, kao i plemenite joj inaee težnje,
bilježimo žalostnu tu viest — za sad samo ovako — nadajuć se u ostalom,
da će se s mjerodavne strane usljed ovog spominjanja — ako li je
zbilja u stvari onako, kako nam to vrlo pouzdana spomenuta osoba piše


— svakako poduzeti primjerene mjere te na put stati takovom gospodarstvu
— ma bilo s koje strane, mi pako s naše strane pomnjivo ćemo i sami
pratiti tu stvar i to tim više, sto nam u najnovije doba takove i siiĆne tužaljke
i iz drugih krajeva domovine naše — i to s pouzdanih vrela —
dolaze.
Ratarska statistika zemlje. Englezki list „Graphie agrieultural
of the World" donosi sliedeće podatke o ratarskoj statistici zemlje t


Najviše oranice imaju Francezka i Belgija, 5.5*7o površine tla u te
dvije države jest oraća zemlja; k njim približuje se Njemačka sa 50, Italija
i Austro-Ugarska sa 35, Englezka i Španjolska sa 30, Portugal i Holandija
sa 25, Rusija aa 20, Švajcarska sa 15, sjedinjene sjevero-amerikanske
države sa 10 postotaka.


Zemljišta na ugaru i pašnjaka ima u sjedinjenih državah, te Holandiji
i Portugalu 70 po sto; k njim se približuje Englezka, Španija i Švajcarska
sa 65^ Italija sa 45^ Rusija sa 40, Belgija sa 35, Francezka i
Švedska sa 30, konaćno Njemačka sa 25 post.


G-lede šuma stoji na Ćelu Švedska, jer je u njoj 60*^^^ površine pokrito
šumom; iza nje dolazi Busija sa 40´*/oi Austro-Ugarska sa 35, Njemačka
sa 25, sjedinjene države, Italija i Švajcarska sa 20. Najmanji postotak
šumom pokrita tla pokazuju: Francezka 15, Belgija 10, Englezka,
Španjolska, Portugal i Holandija 6*^/^.


Po vriednosti zemljišta i tla diele se kultm-ne države ovako : Na čelu
svijuh stoji Francezka, gdje se vrieđnost zemljišta raćuna na 27.000 milijuna
for.; Englezka sa 18.000 milij., sjedinjene države i Njemačka sa
16.000, Austro-Ugarska 11.000, Rusija 10.800, Italija 10.200, Španija
9.000, Belgija, Holandija i Švedska 6.000 mil. for. ukupna vrieđnost
stoke na svietu raćuua se na 17.000,000.000 for.


Šumarstvo Daimaclje. U „Gospodarskom pouSniku" br. 6. nalazimo
u Ćlanku „0 gorivu i Šumah" sljedeće zanimive podatke o dalmatinskom
šumarstvu: U našoj pokrajini nahodi se gradjevna drveća, uporaviva i za
brodogradju, nu nerazborita sjeća uzrokom je, da se stablo nikad ne uporabi
u svrhu, za koju je doraslo. DapaĆe vidimo po svih gradovih i trgovištih
prodavati za gorivo još posve mlada i nezriela stabla, premda je šumskim
zakonom zabranjeno prosto haraĆenje Šume, premda zemaljski odbor i obćine
namještavaju danomice novih šumarskih nadzornika i lugara. I sasvim
tim ne prestaje niti zlo gospodarenje niti haračenje šuma! Znamo da se
zemaljski odbor osobito brine, e da se najstrožije vrše šumarski za