DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 161 ™
kodjer i professor šumarstva g, Kesteröanek prisustvovao, obdržavau bje u
Beču dne ´21. i 22. ožujka t. g. u prostorijah bečkog gospodarsko»- družtva
pod predsjedtiičtvom prvoga podpredsjednika kneza Karla Schwareenberga,
pošto je predsjednik knez Colloredo ^ Mansfeid odsutan bio. Na kongressu
bijaiiu zastupana sliedeća družtva i to: Ć e s k o šumarsko družtvo
, po Njegovoj Visosti knezu Karlu Schwarcenbergu, grofu Karlu de
Bonquevalu, ravnatelju šumarske škole F. Tiskali-u, Šumarskom savjetniku


E. Svobodi i po šumarniku J. Zenkeru. Moravsk o-slezko šumarsko
družtv o po grofu A. Serenju, grofu H. Haugvitzu, barunu A. Ledereru
i Šumarniku Fr. Badisehu, Austrijsko šumarsko družtvo: po
Njegovoj preuzvišenosti g. Dr. A. Banhansu, ravnatelju šumarstva g. DomesUj
professoru Gr, Hempelu, dvorskom tajniku g, K. Baneru i taxatoru
g, K. Wälteru. Gor nj oaustr ijansk o šumarsko družtvo: po g.
grofu Dürckheiniu - Montmarfcin i professoru barunu Seckendorffu - Gudentu,
D olnj o austr ij a nsko šumarsko družtvo: po g, grofu F, Falkenhaynu,
g. grofu Karlu v. Hangwitzu i sa\;jetniku šumarstva g. E. Lembergu.
Kranj sko-primorsko Šumarsko družtvo: po g. minlsterijab
nom savjetniku A. vitezu Rinaldxni, c. kr. nadsavjetniku šumarstva Ivanu Salzeru.
Koruško Šumarsko družtvo: po g. nadzorniku šumarstva Karlu
Ferheru. Zemaljsko kulturno vieee 7>a Češku: po g. STofu Karlu
Zedwitzu. Šumarski odsjek gospodarskog družtva u Beču:
po Njegovoj Visosti knezu J. Colloredo Mausfelđu, Njegovoj preuzvišenosti
g. grofu Ernstu Hojes Sprinzensteinu, Njegovoj preuzvišenosti g. c. k. nadmeštru
lova g. Hugi grofa Traun Abensbergu, g. c. kr. ravnatelju J. "Wesselyix,
g. c. kr. savjetniku šumarstva g. Antunu Unterbergeru i g. gospodarskom
savjetniku I. Smetani. C. kr. galieko gospodarsko
družtvo ; po g. grofu Vladimiru Dleduszyckiju, ravnatelja šumarskog zavoda
g. H. Strzelecki-u, i narodnom poklisaru A. vitezu Javorskomu. C.
kr. gospodarsko družtvo u Solnogradu: po g. nadzorniku šumarstva
H. Volkmanu. Šumarsko družtvo u Gratzu: po g. nadzorniku
šumarstva 0. Polzlu. Ljubljansko gospodarsko družtvo:
po narodnom poklisaru g. W. Pfeifern. Družtvo gospodarsko u Bukovini
: po g. dr. J. Lorenzu, ministerijalnom savjetniku. Šumarsk o
gospodarsko družtvo u Slezkoj: po gosp. nadšumarniku J. Miklizu
i g. nadšumarniku grofu Figdoru. Gospodarsko družtvo u
Gracu: po g. J, Scbmivgeru professoru i Šumarsko družtvo u Tirol
u po g. professoru Fr. Grossbaueru.
Na dnevnom redu bijaše:


1. Izvještaj provedbenog odbora g. 1881. glede tiska i objelodanjenje
razprava šumarskog kongressa od god. 1881.
2. Izbor predsjednika i ostalih funkcionara za ovaj kongres.
3. Izvještaj (šumarskog odsjeka beekog gospodarskog družtva) i razprava
pitanja: „Koristi i štete seljačkih zadružnih šuma i zajeđinskog im
gospodarenja, gdje se takovo udrugarstvo preporučuje, koji im ima biti
djelokrug, i kako da se takove zadruge urede?" Izvjestitelj g. J. Wessely.
4. Izvještaj (češkog šumarskog družtva) i raspravljanje pitanja: Kako
da se uredi šumarsko pokušavanje u Austriji s osobitim obzirom na šn