DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 36     <-- 36 -->        PDF

. — 153 ,


3, Vitka omorika ili ja dika razlikuje se od prvašnje
na prvi pogled đebelimi granami, na pokrajnih tankih i visećih
grancicahj kojih igle su dobrano opuznjene, u ostalom su igle
dulje i užje prama prijašnjim; stablo i grane vitke, šešarke
jako dugačke, dok su mlade žuto-zelene.


4. Kostrušastaomorika odlikuje se tim, što ima grane
prama vršiki nešto stubocno postavljene, a igle po granah
cešljasto poredane, prama prijašnjim kraće i deblje. Po obliku
izgleda stablo kostrušasto, a ne raste tako krupno kao ostala
ovoga roda; raste po vrhuncih planine.
Oko četiri sata po podne stignemo sa protivne strane
opet na Lazac, pošto smo tako za vrieme od devet sati cielu
planinu Eišnjak obišli. Put taj ostati će mi uviek u uspomeni,
jer je predjel taj u svakom obziru za šumara zanimiv, te bih
osobito vježbenikom šumarstva preporučio, da nastoje u ljetno
doba, kad se tuj sa drvom živahno kod šumarije na Lazcu
radi, neko vrieme probavit, da se tako s gorskim gospodarenjem
šuma i praktično upoznađu.


Eucalyptus.


Napisao 5*. Zikmundovsk y šumarski nadzornik u Zadru.


II.
U posliednjem broju ovoga lista priobćio nam bio g. D.
Nanincini obcenita ob uzgoju i koristi eucalvptusaj s osobitim
obzirom na naše domaće odnošaje. Da popunimo taj članak spomenuti
ćemo danas nešta ob uzgoju eucalyptusa u Dalmaciji
obzirom na ölanak, što no ga je c. kr. nadzornik šumarstva za
Dalmaciju g. F. Zikmuudovsky bio u drugom svezku „Oesterreichisehe
Monatsschrift für Forstwesen g. 1882." objelodanio :
„Eucalyptusa nalazimo u Dalmaciji prije svega u mjestih
Trogiru, Spljetu, Lešinu, Starom gradu, Korčuli, 5´mokvici,
Stonju, Dubrovniku, Lokrumu i u Kotoru. Sva tuj uspjevajuća
stabalca liepo su uzcuvana uz svu strogu eimu g. 1880/1.,
samo eucalyptusi,,nasadjeni u okolici Skradina i Zadra propađoše.
Prigodom službenih putovanja Dalmacijom g, 1881. imadoh
prilike toli starije koli i novije od g. 1880. potičuće nasade
eucalyptusa razgledati, pak stoga osobitim zadovoljstvom
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 1&3 ~ ,
spominjem, da se biljka ta po Dalmaciji sve to više udomljuje,


kako nam to najbolje dokazuju i sliedeci primjeri.


Podjemo li Dalmacijom od sjevera prema jugUj to nailazimo
na eucalyptusa prije svega u okolisju željezničke postaje
u Vrpolju. Tamo bo se nalazi dobro nzcnvani drvored od kojih
80 komada eucalyptusa, i to ponajviše roda E. globulus. Zemljište
je zaklonjeno i dobro, biljke uzgojene su do god. 1880.
u Spljetu u loneih, dobro su uzeuvane i koljem, pričvršćene, a
preko zime još, i slamom i gnojem pokrite, da se od mraza uzčuvaju.
Na slični je način nasađjeno nekoliko eucalyptusa takodjer
i u okolici postaje Perković, a na postaji Solinskoj
iznad Kaštela nasadjen je takodjer drvored od jedno 80 komada
eucalyptusa, oko kojeg se nasada osobito, g. miernik Cičin mnogo
trudi.


Solinski je drvored zasadjen baš iznad novo odkritib prekrasnih
rimskih grobnica starog Solina.


U Trogiru, u perivoju grofa Fanfogne, zasadjena su u kacah
takodjer četiri „Eucalyptus eornata", koji su danas već
šest godina stari, te akoprem bezprestano vani ostaju, ipak slab
prirast pokazuju. Godine 1880. znatno je vlastelin taj umnožio
Svoje nasade eucalyptusa, uspjeh medjutim još ne možemo znati.


U Kaštelu Cambi zasadio je grof Cambi dva komada E.
globulus g. 1880. na prosta u svom perivoju.


U Spljetu već liepo stoje dva četirgodišnja Eucalyptusa
globulus u bašći tik kolodvora, visina im je 5—572 metra, a
već prošle godine izmjeniše lišće, što kako poznato tek u trećoj
godini biva; tlo je navoženo, a korenje im sjegurno vlažno radi
blizine, mora, što medjutim ni najmanje ne smeta, jer oba stabalca
baš bujni uzrast imadu.


Na Lošinju stoji u malom gradskom perivoju osam komada
Eucalyptus globulus, koji će sjegurno uztrajati kao i oni
exemplari na Visu.


U Starom-gradu nalazimo takodjer na sgodnom i prilično
vlažnom mjestancu više nasadjenih eucalyptusa. U Orebiću i
Kučišću liepo se na prostu uzčuvaše jedna 4 godišnja i vise
2-godišnjih eucalyptusovih biljka, a samo jedno stablo E. globulus
u bašći dra. Ivaniševića poginulo je, pošto je već g. 1880.
sahnuti začelo, što mi se tim čuduovatije pričinjaše, jer u istoj
bašći već kroz više godina do 10 metara visoka datula (paoma)
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 38     <-- 38 -->        PDF

- 164


godimice cvate, pa što je i inače položaj tebašoe vrlo zaštićen
i prema jugu okrenut. Ü obće je pako tuj na uzanom doduše
prostoru baš vrlo zanimivih biljka naći, kao: Quercus coccifera,
liepa zimzelena vrst krasta, a nedaleko monastira Sottomonte
ima i prekrasan gajić cipresa: Cupresus sempervirens, u kome
i oleander divlje uspieva uz Quercus iles, Juniperus oxycedrus,
Phoenica i t, d.


Nasuprot ovomu u biljevnom pogledu vrlo zanimivom dielu
poluotoka Pelješca nalazimo na Korčuli starijih i mladjih
eucalyptusa na prostom u bašći dra. Zovettija zasadjenih, koji
već godine 188O. imadjahu visinu od 6 do 9 metara, a 15 do
26 ^jni debljine u prsnoj visini. Isto tako uspieva liepo i onih
17 eucalyptusa u dvorištu obćinske ku-će na Korčuli takoj da
je prava slast disati onaj miomirisni zrak, koga razprostiru.


Pošto već od prije na Korčuli bijaše sielo c. kr. šumarskog
povjerenika, to se je tamo godine I88O. razsadnik listrojioj
iz kojega se biljke eucalyptusa za svu srednju Dalmaciju
vadijahu. Nu u buduće morati ćemo odustati uzprkos svih i
najpovoljnijih podnebnih odnošaja toga otoka po uzgoj eucalyptusa
od dalnjeg uzdržavanja toga razsadnika, a to s toga,
što ljeti na Korčuli tolika suša vlada, da se je morala potrebna
voda za zaljevanje biljka u razsadniku na barkah iz susjednog
Sabioncella danomice dovažati, po ćem ne samo da uzgoj tih
biljka odviše stoji, nu većina ih ujedno zbog te suše mora i
izginuti.


U mjestu Smokvici na Korčuli, gdje, mimogredce spomenuto,
najbolje mandule uspievaju, naišao sam kraj župnog dvora
na dva ,,Eucalyptus globulus^^ od g. 1877., medju kojimi se 1
najjače i najveće stablo ciele Dalmacije nalazi. Isto je zasađjeno
u neposrednoj blizini žlieba, kojim voda s krova župnikova
teče, pak se zaoto i toli snažno razviti moglo.


Eucalyptus taj danas je već 10 metara visok i 20 do 32
centimetra debeo u prsnoj visini, dočim mu je drug u istoj
bašći, akoprem iste starosti, ipak jedva 5 metara visok10 centimetara debeo. Župnik Seman baš se ponositi može timi
svojimi gojinceti.


Konačno budi još spomenuto, da je položaj, gdje ta dva


eucalyptusa stoje, južni, a i drugčije posvema zaštićen.


U Stonju imade takodjer liep drvored eucalyptusa.
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 39     <-- 39 -->        PDF

~- 155 ~


Pošto su krošnje nekih stabala vihrom odkinute^ to Je obćina
dala za predusresti tomu u buduće, i svim ostalim stablom
krošnje prikratiti, bez da bi zato stabla štetovala bila. Lani
zasadjeno je do 600 komada eucalyptusa u toj okolici, i to najviše
stabala uzgojenih na Korčuli, a ljetos kani obcina te svoje
nasade još i povećati, Tuj sam nadalje našao i jedan esemplar
eucalyptusa, iz panjeva pomladjen.


U Dubrovniku našao sam dvo-, tro- i četirgodišnja stabalca
eucalyptusa globulusa uzgojena u loncih kod „Comizio
arargio" u Lapadu na stotine, što osobito predsjedniku ovoga
družtva barunu Goudali-Ghetaldi-u u zasluge upisati valja. Isti
bio je pođjedno tako sretan, da je ljetos imao u obće prvi cvatući
eucalyptus u Dalmaciji, a bijaše to liepo stabalce od E.
eprnuata, 13. lipnja medjutim već je ocvalo bilo.


Na divnom ostrvu Lokrumu imade takodjer dva starija
eucalyptusa, koji su dobro uzčuvani, a u novije doba posadjeno
je tuj i više tih stabalca i to razne vrsti kao n. p. Eucalyptus
globulus, E- rostrata, E. amygdalina i t. đ.


U Kotoru imade u bobnickom vrtu do 50 komada raznih
vrsti eucalyptusa.


U Budvi dobro se uzcuvaše toli stariji koii i noviji napadi.
Zlo pako prodjoše nasadi u Zadru, Skradinu, Vrgorcu,
Makarskoj i oni u okolišju Neretve, i poimence u Metkoviću,
a biti će tomu bezdvojbeno uzi-okom hladni vjetrovi i oštre
zime po tih krajevih, a jedino da bi možda ipak tuj moći bilo
uzgojiti još žilavije vrsti kao n, pr. E. urnigera i resenifera,
koje i oštrije studeni dobro podnašaju.


Tim bih bio u kratko izcrpio sve o današnjem stanju uzgoja
eucalyptusa po Dalmaciji, pridržajuć si u svoje vrieme,
bude li šta zanimiva, i opet koju napisati, mimogredce pako
držim, da ne bude s gorjega, ako spomenem još obzirom na
stanje nasada dvijuh vrsti australskih bagrema, naime: Accacia
decurrens i Accacia pygmantha, kojih nasade nalazimo na
Lešini, Korćuiij Lokrumu i u Kotoru, gdje u obće prilično dobro
uspievaju.