DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1882 str. 24     <-- 24 -->        PDF

^ 140 —


i DaxuYaru, te okolišju. Dragovoljno međjutim priznajemo,: da
je visoka vlada već opetovano puta izdala raznolike naredbe
i u tom smieru, nu što, kad se iste po dotičnih organih, kojim
provedba istih pripada^ ne vrše. Dok, se goder pako od strane
javne uprave ne bude šumarstvu veća skrb posvećivala, ne koristi
nam sveukupno šumarsko osoblje ništa. Jer eno, što je šumar
trudom i marljivošću kroz vise decenija uzgajao, u.ništila prostota
žigicom za nekoliko ura. - .. ^


Pak kraj toli žalostnih i jadnih odnošaja da se još i trsimo
oko pomladjivanja i uzgajanja šumskog pomladka? uz
takove odnošaje da, se u vlastele, probudi volja k racijonalnom
šumarenju?


Da, baš nam se pri tom nameće pitanje: ne bi li bilo baš
potrebno uz ovakove obstojnosti proglasiti i sam prieki sud
za zločine paleža šuma?


Ako za proglašenog priekog suda koji zapali kolibu u
vriednosti od kojih 100 do 200 for., može se i smrću kazniti,
kad nam pako lO do l5-godišnja sastojina od kojih 800 rali
površine pogori, zadajue nam štetu od više hiljada vriednosti,
tad je sve, ako se takova nesreća u novinah možda spomene,
al ni iztrage ne bude!


Velimo s toga, da je skrajna doba, da se i u nas već
jednom šamarskom pitanju u obće, a pitanju šumske policije
napose, bolja i veća pomnja posveti, pak da se ta grana narodnog
gospodarstva već jednom prestane jedino sa gledišta
pravno-huraanitarnoga riešavati. Prije svega valja puk odgajati,
ćudoredna ga načela naućati, pravno čustvo u njem probudjivati,
radinost mu i štednju spočitavati, a onda bi se tek liberalni i
humanitarni zakoni mogli; stvarati, ne pako obratno^ jer to
sve samo k propasti voditi može.


P utOS itn i ce


od Josipa EtUngera^ kr. katastr- šum. iiad^oruika, .


Nije baš tako lahko uzpeti se na Rišnjak, kako sam mislio
bio, kad si preduzeh sa njegovog vrška nagledati se romantičnih
prediela, o kojih su: turiste a i mnogi drugi već dosta
toga pisali, jer smetaju raznolike prirodne zaprieke, koje su