DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 24     <-- 24 -->        PDF

-80 —


uljevnih sokova; isti da uspieva i na suhom i na vlažnom tlu.


Za Afriku (Algir) preporuca englezki konsul Playfair za
vlažno tlo E. globulus (bine gum), a za suho E. resinifera
Sm. (red gum).


Kod nas u Evropi uzgojeni eucalyptus najjači je onaj,
koji se nalazi u kralj, vrtu u Gaeti (Talijanskoj). Posadjen je
god 1854., te mjeri u visini 30 metara, a na podnici 3*5 met.
obodom.*)


Bit pitanja o rentabilitetu šumarstva.


Po professoni Baurn u Monakovti napisao F, X. K,


Kadno je god. 1868, i 1859. professor Pressler tiskom izdao
djelo „Der rationelle Waldwirth und sein Nackbaltswaldbau
höchsten Reinertrags," nastala je do sada još nečuvena
uzrujanost med šumarskim svietom, i to toli medju teoretici,
koli medju praktici. Nenadanom smionošću i uvriedljivim načinom
uz sjegurnu nađu na pobjedu naviesti Pressler čitavomu
njemačkomu šumarskomu stališu boj do skrajnosti, Yeć na prvoj
strani rečenog djelca nalazeća se izjava: „Seit Anbeginn
ihrer systematischen Grestaltung lastet auf der -Wirtschaft des
Waldes ein merkwürdiger Irrthum, gleich einem Alp, der ihre
beste, nämlich financielle — im eigentlichem Sinne des Wortes
also ihre goldene — Blüthe, und dadurch mehr den Wald selbst
erdriickt" -— smatrana bje težkom neoprostivom osvadom.


Isto tako zahtievaše Pressier^ da se bezuvjetno, okanimo
dosadašnjih načina gospodarenja, kojimi nastojasmo stranom
najveće naturalne prihode, stranom najveće novčane nečiste
prihode ili pako možda i najveće čiste šumske prihode polučivati,
pak da u mjesto tih usvojimo obhodnju najvećega zem-
Ijištnoga Čistoga prihoda. I tako vidimo, da se je tečajem posljednjih
decenija stvorila Čitava literatura, sadržavajuća lih
samo polemike u pogledu pitanja rentabiliteta šuma. Ljuta se
je razvila borba mal ne po svih šumarskih časopisih, da se
obrani valjanost oyoga ili onoga načina gospodarenja.


*) Sve ove crtice sabrao sam u „Centralblatt f. d. a. Forstwesen"
god. 1880. i 1881.


Sud za naše hrvatske obstojnosti ob ovom drvetu ostavljam jaöoj
ruci! Pisac.


ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 81 —.


Za dokazati valjanost svojih tvrdnja uzeše stranke u pomoć
silu matematičnih dokaza, i tako nagomilala se je brzo
hrpa manje više zamršenih matematičkih zasada, da se već pobojasmo,
da nam ne bi od samih matematičnih formula nestale
i šume.


Poslovanjem i onako preobterećeni šumarski upravnik do
mala se je morao okaniti slieda borbe, a prepirajući se elementi
još se ni do danas nisu složili.


, Način, kojim je Pressler pisao i djela svoja širio, omrazio
ga je brzo medju njemačkim šumarskim svietom, i tako mu
nauke, akoprem su u bitnosti već i po prvacih šumarstva, kao
što n. p. Hunđeshagenu, Hossfeldu, Riecke-u, Konig-u i Faustmannu
već davno prije naucane, na slabi naidjose odziv u
praksi. Pravom veli profesor Bauer, govoreć ö tom predmetu:
„Hätte Pressler in einem klaren, guten, bündigen Deutsch dem
forstlichen Publikum vorgetragen, was er zvp"ar in seiner
„Forstwissenschaft der sieben Thesen" aber mit nur geringem
Erfolge versuchte, der Kern der Frage wäre bereits viel mehr
in das Fleisch und Blut der forstlichen Welt übergegangen."


Kako stvari danas medjutim stoje, usudili bi smo se uztvrditi,
da od 10Ö šumara jedva njih 10 ima zbilja jasan pojam
0 pitanjih rentabiliteta, koje se sada već kroz mal ne tri decenija
razpravlja, pak zato i držimo, da neće biti s gorjega^
ako i tuji koju o toj velevažnoj borbi, kao i Presslerovoj nauki
spomenemo, i to tim prije i u tom listu, što je i onako već
prije nekoliko godina g. Danhelovsky bio o tom predmetu
poveo riec u članku „Posredujuće misli" na strani 128 svezka 3od
g. 1879.


Govoreći i razprayljajuci mi medjutim tuj o biti t. z.
„rentabilitetnog pitanja" nije nam do toga, da s njim upoznamo
one drugove, kojim bijaše moguće sliediti amo se odnoseću
literaturu posljednjih decenija, već to činimo lih manje
više u interesu onih štioca, kojim, obterećenim poslovanjem
nije moguće bilo razprave toga pitanja pratiti, ili onih, koji
zastrašeni od silnih formula za razpre nisu ove sliediti htjeli,
misleći, da se tuj radi lih samo o matematičkih prepirkah, za
koje se iztroše mnoge dobre sile, a da se ipak tim samoj šumi
ne koristi.
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 26     <-- 26 -->        PDF

, —-82 -.


Ovakovimi se međjutim nazori ne možemo složiti, ne
možemo pako poglavito zato, jer nam se čini, da se tuj prije
svega gleda razjasniti velevažno pitanje: valja li nam dosadanje
zasade gospodarenja i za buduće pridržati ili ne? ima
li se u buduće u šumab gospodarstvo drvom ili pako za bezkonacne
dobe na nesjegurnom kamato-kamatnom računu se temeljujuće
novčano gospodarenje voditi ili nije li možda moguće
stopiti oba načina svrsi sbodno ujedno?


Na pitanje tolikoga zamašaja međjutim nije tako brzo i
lasno odgovoriti, treba bo tu prije svega temeljito´ proučiti to
pitanje i to toli s gledišta šumarskoga, narodno kao i državno-
gospođarstvenogaj — ta radi se tu ne samo o dobrobiti
sadašnjega, no jos više o blagostanju dojdućega žiteljstva,


ü slieđećem nastojati ćemo razpraviti to pitanje rentabiliteta
ili ukarnosti šumarstva po mogućnosti bez onih toli
omraženih matematičkih formula, načinom, kako je to u svoje
doba učinio professor Fran Baur u Monakovu. Osvrnemo li se
prije svega na stanje šuma i šumskoga gospodarstva domovine
Hrvatske, viditi ćemo najraznolicnije šumske slike. Tamo po
kišnih krajevih, gdje slaba napucenost ne da, da bi se trgovina
šumskimi proizvodi razviti- mogla, nalazimo još i dan
danas šuma, po kojih još nigda sjekira radila nije. Istina i one
su vlastničtvom, nu vlastnik ne zna još nikakove koristi
od njih, te je sretan, ako kad i kad i pojedino najdivnije
stablo unovčiti može. Srdcu godi, kad gledaš, koli orijaško
stabalje je na takovom tlu jedino naravju uzrastlo. Mrtva tuj
još leži glavnica vlastniku, a zaludno mu sve znanje, formule


kombinacije šumarskih nauka.


Pa ipak koli brzo i svestrano mienjaju se takoyi odnošaji,
ma bilo i samo gradnjom jedne jedincate željezničke pruge
takovimi predjeli.


Iste šume, koje su dosada takovu Adastniku još malo ne
bezvriedne bile, sad su mu najedanput vrielom nikada izčekivanoga
prihoda. Suma postaje najedanput „živom, glavnicom", —
drvo i onako yeć davno sječi doraslo unovcuje se, pa to opet
sve bez obzira na nauke o prirastu, vriednosti i t. d,


II dragih krajevih nalazimo možda u toliko zgodnije odnošaje,
u koliko je vlastniku bar kroz decenije već moguće
bilo unovčivati bolje razvrstbine drvlja svojih šuma.
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— ^83 ~ ..


IT,blizini se nalazece riidane, talijone ili glažute omogu-
Guju mu unovcivanje goriva bolje vrsti. Uz neznatne ciene
može se pod takovimi okolnostmi bar bolje drvo unovčiti, ali
kuda sa nuzgrednimi i medjutimnimi užitci, kojili vriednosti,
kako znamo, uvjetno do ogromnih svota narasti mogu? ovi su
još neunovčivi, a čitavo gospodarenje pravom bismo još mogli
nazvati „prosjacenjem´^ Pa ipak zar zato zapiištamo posve ili
djelomice bar šumsko gospodarstvo? Mi držimo, da ne — ali
će se zato morati pod ovakovimi okolnostmi po mogućnosti
tjerati ekstensivno gospodarstvo, ustrajati veliki gospodarski
kotari i reviri, malo izdavat za kulture i t. d,


I vriednost tla je na takovih mjestih neznatna. Drugud
opet vidimo, da nam šume leže tako rekuć u središtu prometnoga
života, željeznice, dobre ceste ili rieke prosjecaju ih na
sve strane, napućenost je dostatna, gospodarska sti zemljišta skupa;
šumska je površina znatno smanjena, sve se razvrstbine drva
dadu dobro unovčiti, siromak jedva da si jos potrebnu količinu
goriva i nabaviti kadar, osobito ako kamenog ugljevja ne
ima, a stolarstvo u vele štetuje šumarstvu. Zalihe prastaroga
drvlja na panju nestale su već odavna u takovih krajevih, a
samo nas još pojedini prastari dubovi sjećaju nekadanje buj;
nosti prirode, pa i ovih nestaje danomice.


U takovih nas , krajevih već i puka potreba odnošaja
^upućuje, da se kanimo 150^200 godišnjih ;obhodnja, pa da poprimimo
običajno 60-120 godišnje, nu baš zato opet treba da
vlastnik šume uz takove odnošaje bolje prouči raznolike načine
gospodarenja, dapače za njega se može preporučiti i to, da se
lati i kamatnih skrižaljka, jer tako će viditi, ima li se koja
sastojina još i dalje njegovati ili pako već sada posjeći t, j .
da se zapita, ima li sa radinim ili pako sa bitangom posla.


Baš usljed toga, što je drvo razmjerno težko prevažati,
nalazimo po naših šumah još malo ne sve stupnjeve gospodarskoga
razvoja, pa ako se mnoge šume još slabo izplaćuju, ili
po načinu racijonalista govoreć, ako su slabo uharne, to se ne
ima uzrok tomu tražiti u šumarskom osoblju, već u trgovini
drva i drugih odnošajih u obće. Tko danas nasad obavi, sjegurno
ne zna, hoće li se isti za 80—120 godina, kadno će vladati
posve inaki odnošaji narodom, izplatiti ili ne, pa ipak se
isti izvađjaju, jer bi inače u obće na svietu moralo nestati šuma.
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Predbacuje se nadalje u noyije doba osobito rado šumarom,
da ustanovljuju obtodne dobe po krivib nazorib, da krivo
shvaćaju pitanje: kad su naše vrsti drveća toli u racijonalnom,
koli u gospodarskom smislu sjeći dorasle, pa da zato ni šume
po racijonalnih naöelih ne uredjuju. Da nam od vajkada nije
bilo moguće birati takove obhodnje gospodarstvu, za koje
mišljasmo, da su najbolje, biti će svakomu jasno, koji se nia i
površno samo sjeti baš prije spomenutih opisa stanja naših
šuma. Sada ćemo pako razmatrati zasade, koje su nam dane
za ustanovljenje obhođnih doba u šumskom gospodarstvu.


Poznato je, da se razni pisci ne slažu ni obzirom na definicije,
kao ni obzirom na pojam u obhođnji u obće. Ta već
Hossfeld razlikovao je obhodnja najveće drvne gromade, najveće
gorivosti drva, najveće vrstnoće drva za lies i gradju
i obhodnju najvećega prihoda. Ne gleđeć medjutim na takove
pojedine nazore raznih spisatelja vidimo, da prije svega sliedeĆe
vrsti obhodnja zaslužuju pažnju svakoga šumara:


1, Tehnička obhodna doba.


Hundeshagen razümieva pod tehničkom obhodnom dobom
onu obhodnu dobu, u kojem drvo postigne za neku stanovitu
porabu potrebnu jakost. Pošto medjutim razni drvotrošeći obrti
vele raznolike razvrstbine potrebuju, naime od ive i vezovine,
obruča, ruekei držala, kolaca i prošća, pa sve do oblikovine i jarbola,
to je nedvojbeno, da pod tehničkom obhodnjom možemo u
ohće sve obhodne dobe razumievati poćam od najkraće do najdulje.
Pošto se mora svaki producent na zahtjeve konsumenta
po mogućnosti obazirati, hoće li da potrajno unovcuje svoju
robu, to se satno sobom preporučuje, ako su posjednici šuma voljni
na i´aznoliönije razvrstbine u povoljnoj količini, a da tržište u
Tiikojem pogledu ne prepune, iste na trg donašati. Kod gospodarstva
visokih šuma bolje će odgovarati dulje obhodnje
obćim zahtjevom, nego li manje, prve bo pružaju raznovrstnije
razvrstbine. Za čišćenja dobivaju se najbolje razvrstbine
uporabnoga drva, kod prvotnih proredjivanja dobivamo
samo kolje, kasnije tek letve i krupniju gradju u obće,
a tek sjecivni nam prihod na drvu pruža materijal za gradju
, laktovinu i t. d. Da pako u onih revirih, kojih drvo
ima poglavito gorivu služiti, i obhodnje primjereno kraće biti
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 29     <-- 29 -->        PDF

~ 85 —


mogu, nego kod uzgoja jačega gradjevnoga drvlja, sa7no se
sobom razumieva, — u ostalom pako svratiti ćemo se kašnje
još jednom na tu činjenicu.


2. Obhodnja najvećega naturalnoga prihoda.
Sbrojimo li sve drvne gromade, što jib daje sastojina počam
od sjetve pa do dobe sjeće, i podielimo taj sbroj sa dobom
starosti sastojine, dobiti ćemo poprieeni prirast. Obbođna
doba najvećega naturalnoga prihoda pada dakle u onu dobu
starosti sastojine^ za koje taj poprieeni prirast postizava svoj
maksimum. Kako nas procjena sastojina uči, biti će to ona
doba porasta sastojinskoga, za koje je tekući godišnji prirast
jednak poprlecnomij godišnjemu prirastu,.
Stavimo, da je neki bukvik da.o:
u godini 50 60 ´ 70 80 90 ^
kubičnih rat. drva 363 343 415 481 544
to bi onda poprieeni prirast iznašao:
u godini 50 = ^^^ßa = 5*2 kubičnih metata
„ „ ßO = 3*> ==5-7 „ :´ „


-„ 70= *´^7o = 5-9 ^
--« „ 80 = *8y8„== 6-01 „ : „
.; -^„ „ 90 = *"A« = 6-0 „ -„
Pošto tuj poprieeni prirast sve do 80. godine raste,, u 90.


pako padati pocima, to bi u tom slučaju doba najvećega na


turalnoga prihoda bila u 80. godini starosti sastojine. Prema


vrsti drveća ter stojbinskim odnošajem padaju i obhodne dobe


najvećega naturalnoga prihoda prema do sada stečenomu iz


kustvu ponajviše u dobu od 60—120 godine starosti sastojine.


Poznato je nadalje, da ova obhodna doba ima tu pred


nost, da se uz nju šumska površina reducira na minimumj ako


li se 0 tom radi, primjerice potriebštine neke države na drvu


u zemlji samoj podmirivati. Svaka inaka obhodna doba zah


tieva, za moći istu količinu drvlja producirati, veću šumsku


površinu.


Obhodna doba najvećega naturalnoga prihoda takodjer je
i za to shodna i to niti k previsokim niti k prenizkim obhodnjam
ne vodi, dapaće ona se može pod stanovitim! uvjeti takodjer
i sa iinancijalnom obhodnom dobom sudarati, te u zbilji
nije toli neumjestna, kako ju neki u najnovije doba predočuju.
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 30     <-- 30 -->        PDF

3. Obhođna doba najvećega nečistoga novčanoga prilioda.
Ova se obbodna doba dobije, ako za raznolicne dobe starosti
sastojina pripadajuće kolikoće dobivenib razvrstbina na
glavnih kao i medjutimnih nžitcib po jedinicu površine pomnožimo
sa odgovarajuoimi cienami jedinica mjere, pojedine iznose
sbrojimo ter sa dobom starosti sastojine podielimo. Ona doba
starosti sastojine, za koje dobijemo najveći količnik, predočuje
nam obhodnu dobu najvećega nečistoga novčanoga prilioda.


Stavimo, da nam hektar hrastika daje ukupno na medjutimnih
kao i glavnih užitcih do 160. godine sliedeće prihode:
u 60. godini 4784 kub. stopa drva u vriednosti od 272-32 fr.
. 70. }) 5594 V T) 11 11 11 11 366-07 „
„ 80. T) 6350 T) n 11 "11 -´ ?? 11 470-70 „
„ 90. 1) 7142 ?; 11 11 11 11 11 624-37 „
„ 100. ´7 . 7808 ´ n-´ J5 11 11 11 n 788-90 „


„ 110. r> 8388 j7 n ´ ´ ´ 11 11 ´ n -7) 964-34 „


„ 120. j ) 9003 11 11 ´11 11 11 ´1162-86 „


n


„ 130. 7) 9512 ^11. 11 n 11 1365-46 „


11 11´


„ 140. n 9872 n 11 V 11 11 11 1562-86 „
„ 150. n 10170 11 ´v n 11 11 n 1694-94 ,,
„ 160. V 10318 ´ n n 11 11 V ^i 1807-25 „
to je popriecni prirast vriednosti u


272*32


. 60. godini = 4-538


^ 60
366-07


70. = 5-229
n


70
47071.´


80. n = 5-884
80
"´ 624-87


90. 77 90 = .- 6-720 .788-
90


. 100, 31 ^ 7-889


100
964-34


110. V = 8-766
110
1162-86


120. V = 9-69
120
1365*46


130. 7? r- 10-503
130
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 31     <-- 31 -->        PDF

^87 —


140. godinii:^^= 11-163
140


150. , -il^=ll«
^ ..^ 1787-2Ö .. ._


Buduć pako da tu najveći popriecni vriednostni prirast u


150. godini pada, naime sa 11-3 for., to bi 150 godina sačinjavalo
obbođnu dobu najvećega nečistoga novčanoga prihoda za
godišnje gospodarenje (jährlichen Betrieb), đocim najveći prirast
drvne gromade te sastojine već u 70. godini pada,
4. Obhodna doba najvećega čistoga prihoda šume.
Ako se od nečistoga novčanoga godišnjega prihoda neke
šume odbiju godišnji troškovi za upravu, čuvanje, porez, kulture,
gradju, puteve i t. d., to nam ostatak predočuje „cisti
priliod šume",
Obhodna doba najvećega čistoga šumskoga prihoda biti će
dakle onaj u kojoj postizava razlika medju nečistim novčanim
pribodom i gođišnjimi izdatci svoj maksimum. Obhodna se doba
najvećega čistoga prihoda šume medjutim ne smije smatrati
financijalnom obhodnom dobom t. j . obbodnom dobom najveće
z;emljištne rente, akoprem mogu obadvie jednake biti; čisti prihod
šume predstavlja nam naime više kamate vriednosti zem-
Ijištne i drvo zališne glavnice, pa se zato baš obliodnoj dobi
najvećega čistoga prihoda i spočitava, da se ne obazire na drvnu
zalihu, koje kamati medjutim ipak sačinjavaju dio produktivnih
troškova..
Obhodne dobe najvećega nečistoga prihoda novčanoga i
čistoga prihoda šume obično se bitno ne razlikuju medju sobom^
pošto troškovi uprave, čuvanja i poreza uz visoke i nizke obhodnje
jednaki ostaju^ a isto tako se i kulturni troškovi uz rastuće
obhodne dobe (sbog manjih kulturnih površina), kako je
to dokazano, samo neznatno umanjuju.
Ova četiri načina sadržavaju najvažnije predloge, koji su
obzirom na ustanovljivanje obhodne dobe učinjeni od jedne
stranke t. j . od strane bezdvojbene većine šumarskih spisatelja
i šumara. Kako je nadalje viditi, slažu se sve četiri obhodne
dobe u tom, da su posve neodvisne od formula kamato-kamat
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 32     <-- 32 -->        PDF

^.89.—


noga računa, od dobitne mjere, kao i predmjeve bezkonačnih
dojdućih prihoda. Onaj, komu je poznato, koli je težko dojduci
prihod i šumarsko ukaraaoenje za oveća razdobja ustanovljivati,
koli su prema tomu problematični i sami rezultati kamato-kamatnoga
računanja za slučaj, ako se odnose na veća razdobja,
taj neće moći opovrći, da moraju netom u kiatko označene obhodne
dobe u tom pogledu velike prednosti pred financijalnom
obhodnom dobom imatij koja se posljednja baš poglavito osniva
na kamato-kamatu om raćunu- Ne ima li pako financijalna obhodna
doba i prednosti, to ćemo jos kasnije kušati razglabati.


Pa kad bi nam se medju ostalim stavilo pitanje, koja li
je od opisanih obhodnih doba dosada uzeta podlogom u raznolikih
državnih šumarskih upravah ili po raznih šumskih posjednicih
u obće, to bi smo bez dvojbe u prvi mah u očitoj neprilici
bili. — Nakon zreloga razmišljanja medjutim rekli
bismo, da ona, koja bi najbolje odgovarala oduošajem i obstojnostim,
dakle nikoja bezuvjetno ili možda i od svake po
nešto. Dosada se bo bezdvojbeno kod ustanovljivanja obhodnja
u gospodarstvu više sliedilo moć nagona, obstojećim odnošajeni
odgovarajuće praktično izkustvo, nego li obstojnostim primjereno
umjetno konstruirane matematiene formule. To je doduše
na prvi pogled postupak, koji se ne može znanstvenim nazvati,
nu ipak po dosadanjem stanju šumarske znanosti je u mnogih,
slucajevih možda praktičniji, nego se u prvi mah možda i
sumnja. Kod ustanovljivanja obhodne dobe uzimaše se uz najveće
uvaženje faktičnih odnošaja šumarstva prije svega obzir
na mogućnost unovčenja i potrebštine, a čuvalo,se vazda od
prepunjavanja tržišta, a tim podjedno i od snižavanja ciena i
bezsmislene trošnje od davnine preostalih drvnih zaliha, koj6
su mnogokrat i bez osobitoga titicaja čovjeka po naravi samoj
nastale. Na mjestih pako, gdje jurve postoje bolji prodajni o,dšaji,
požuriše se sječom prastare zalihe, prelazeć tako i nehotice na
nižje obhodnje najvećega naturalnoga prihoda i financijalne
obhodne dobe; u krajevih pako, gdje je još i sada slabo razvita
trgoyina i promet, bijasmo a i jesmo prinuždeni po samoj
naravi stvari manje sjeći, više bolje razvrstbine unovćivati^ a
po tom i veće obhodnje obdržavati t. j . takove obhodnje, koje
se više približuju obhodnoj dobi najvećega čistoga prihoda
šume. Da pako ne ćemo sa prostornom zalihom ili kako ju
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 33     <-- 33 -->        PDF

-» 89- ™ ,.


Pressler zoye „Den: trägen und faulen G-eselien" najedanput
skončati/ razumieva se samo sobom, a ´to napokon ni sam
Pressler ne zahtievaj nu da smo ipak već i dosadanjim postupanjem
obbodne "dobe znatno skratili, uviditi je vec iz toga,
ako prispodobimo još nedavna stojeće prostore sastojine od
200 i više-go-đižiijlb obliodnja sa xa budućnost ustanovljenimi
obliodnjami na^Hh gospodarskih osnova, koje 60—120 godina
broje, ter koje su u novije doba iza same državne sume usvojene.


Bezuvjetni prelaz n. p. k obliodnjam najvećega naturalnoga
prihoda već i 2:ato ne bi bio umjestan, jer kako znamo,
postoje još i danas najxaznolicniji nazori o zakonu priraštaja
drvlja, koji si osobito u tom protuslove^ u koju da dobu života
pada najveći popriecni godišnji prirast stabla. Te manjkaTOsti
šumarske znanosti pako ne dodiraju samo dosadanje načine
ustanovljivanja obhodnih doba, no baš posebice i financijalnu
obhodnu dobu. Mislimo, da se je i do sada kod ustanovljivanja
obhodnih doba u bitnosti dobro postupalo, pa
dvojimo, da li bi i isti t. z. j,racijonaliste" bili bolje učiniti
znali. Da se kadkad i koja pogrieška počinilaj ne ćemo oporicati,
tim da se prastare sastojine, ma bilo i zgode, ipak vec
prije ne unovciše, a priznajemo i to, da ćemo u buduće bar u
onih srezihj koje su već podpuno prometu predane, više računati^
negO: li smo to trebali negda, jer se već i intenzivnije
šumarenje izplaćuje. U tom će se i raznolika mnienja obijuh
protivničkih strana najlaglje složiti moći, jer se tamo neće^
kako oemo namah viditi, i po obih strankah predložene obhodne
dobe u obće VBĆ razlikovati.


5. Finaneijalna obliodna doba.
Upoznavši se tako temeljnimi načeli, po kojih se je do
sada običavalo obhodne dobe ustanovljivati, razmatrati ćemo
na kratko način, kojim žele Pressler i njegovi pristaše buduće
obhodne dobe ustanoviti, ter što su dosadanjim naukam .osobito
spočitavali. . . ´


Dosadanjim metodam ustanovljivanja obhodnih doba spotioe
se poglavito, da se nisu obaziraie na produktivne troškove,
ili bar ne dovoljno, ter da šumski posjednici, koji po tih nacinih
dosada svojimi sumarni gospodariše, manje više nalikuju
obrtnikomj koji prodavaju robu, a da im. ne znadu ciene pro


^ ´ 7
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 90 —


dukeije. Tako se primjeriee kod ustanovljivanja tehničke obhodne
dobe kao i kod ustanovljivanja najvećega čistoga prihoda
šuma uzimahu dielomioe samo troškovi za kulture, upravu
čuvanje i porez u obzir. Samo financijalna obbodna doba najvećega
čistoga zemljištnoga prihoda uočivaše takođjer i sve produktivne
troškove, pa da se zato mora jedino dobrom smatrati.


Ovaj je prigovor doista bar u toliko opravdan, u koliko
i zbilja tehnička obhodna doba i obhodnja najvećega naturalnoga
prihoda i nečistoga novčanoga prihoda prividno nigdje
produktivne troškove ne uzimlju u obzir, ter u koliko ni obhodna
doba najvećega čistoga prihoda šume ne uočuje kamate
normalne zalihe na drvu. Nu sjetimo li se, da može prema
tomu, kakovu si odaberemo dobitnu mjeru ukamaćenja kod
obračunavanja financijalne obhodne dobe, ova eventualno takođjer
i ostalim obhodnjam jednaka biti, to bi i ovaj prigovor
mogao samo u toliko opravdan biti, u koliko se možda
nisu kraj dosadanjih načina ustanovljivanjem obhodnih doba
produktivni troškovi takovoj mjeri zaračunavali, kako to zahtieva
Presslerova svojta; nu i kraj toga imamo sa produktivnimi
troškovi drugačije postupati, prema tomu naime, da li ih
smatramo sa gledišta privatnoga ili pako narodno-gospodarskoga.
Još se jednom osebujnošću odlikuju dosadašnje obhodne
dobe u toliko, u koliko ostaju vise konstantne, docim financijalna
obhodna doba vazda prema tome, kako se mienjaju prihodi,
doba dospjevanja užitaka i produktivni troškovi, pokazuju
sada rastuću, sad pako i padajuću tendenciju. Zato i pruža
financijalna obhodna doba špekulaciji veće polje, te bi se u


toliko mogla ostalim obhodnim dobam pređpostaviti, kad
bi joj zastupnici umjeli pružiti dokaz, da te špekulacije i
zbilja služe na korist posjednika i žitelja. 0 tom govoriti ćemo
medjutim još kašnje, sada ćemo samo iztaknuti, da su najvažnija
predbacivanja, koja nam Pressler i drugi čine, bez temelja
ter da im je naucanje njihovo krivo.


Temeljne zasade financijalne obhodne dobe pako t. j . obhodnje
najveće zemljiStne rente, kusati ćemo štiocem našim na
sliedeće jednostavne načine razjasniti, i to bez uporabe toli
omraženih formula novije škole.


A. Onaj, koji drvo producira, treba da se postavi posvema
na stanovište obrtnika, koji ne smije svoju robu izpođ ciene


ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 35     <-- 35 -->        PDF

- 91 ™
produktivnih troškova tržiti, neće li da ga šnadju gubitci.
Traži se, da se primjerice svi za uzgoj neke sastojine izdane
glavnice skupa sa kamato-kamati u vriednosti drva pođpunoma
izplacuju. Moći je bo svakoj sastojini, dok se zasadi, otvoriti
podpuni konto sa minus i plus, koji se po domaku jedne obhodne
dobe izjednačiti imade, samo ako se te obhodne dobe i
zbilja tako odaberu, da se to izjednačenje bude moglo uzpostaviti.
Naravno je pako, da će se prema odabranoj dobitnoj
mjeri, potrošenim glavnicam kao i izöekivati se imajućim prihodom
mienjati i obbodne dobe. Kako nam je dakle prema tomu
postupati?


Po Faustmannu, koga bez dvojbe zasluga ide, da je već


g. 1849. objelodanio postupak, spada u ^^plus" neke m godina
stare sastojine:
a) Prije svega m-godišnji kamato-kamati zemljištne glavnice
t. j. zemljištna renta, koje se posjednik kroz m godina
odrekao u nadi, da će mu onda sježi dorasla sastojina uz
glavnicu povratiti i kamate.


&^ U „plus" sastojine valja nadalje s istih razloga ubrajati
w-kratne godišnje predujmljene izdatke za upravu, čuvanje
i porez, zajedno s kamato-kamati, koje izdatke takodjer
ima jednom sječi dorasla sastojina povratiti.


c) Napokon spadaju u „plus" neke sastojine još i početkom
obhodnje sastojini samo na dojdući joj prihod jednom predujmljeni
kulturni troškovi sa kamato-kamati istih.


Količine a-t-b-|-c predočuju nam broj iznosa, što je sastojina
posjednika do w2-te godine stojala, ter koji iznos Faustman
nazivlje „plus´^ sastojine. Nasuprot broji medju minus sve
one prihode, koje nam dotična sastojina daje za spomenutih m
godina, jer nam isti ono predočuju, što je sastojina veo do sele
proizvela, ili ono, što nam je ista na izdanih troškovihjur povratila
bila. Ako nam je sastojina primjerice 10 godina prije
sječe dala neki proredjajni prihod, to se vriednost ove ima tim
prihodom i njegovimi kamato-kamati povećivati.


Razliku medju „plus" i „minus" t. j . dobit, zove Paustmann
produktivnom vriednošcu sastojine, za koju je Pressler
medjutim uveo izraz dostalna vriednost (Kostenwerth). Hoćemo
li dakle za koju sastojiim polučiti gospodarsko ravnovjesje, to
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 36     <-- 36 -->        PDF

—.92 -»


je nodvojbeno^ potrebno, da za istu baš toliko primimo,, kolik
je iznos proracunane dostalne vriednosti (Kosteuwerth) iste.
Ovomu načinu preračunavanja dostalne vriednosti sastojina
ne ima prigovora ni s naše strane, a služiti će nam dobro


n. p. kod prodaje i kupovanja još nedoraslih sastojina, kod tužba
za odštetu, kod izvlastbe i t. d.; pri tom se samo pita, da li je
i u istinu slobodno na taj način ustanovljivati obbodne dobe u
šumarskoj praksi. To je pako baš ona točka, koju Presslerova
stranka najprije tvrdi, kojoj mi pako i opet prije svega prigova,
Tamo.
Da se pako omogući i onim štiocem bolje proniknuće toga
pitanja, kojim ne bje moguće upoznati se sa novijimi pitanji
šumske procjene (Waldwertbrecbnung), razjasniti ćemo cieli
postupak još i primjerom.


Stavimo, da netko posjeduje hektar šumske čistine u
mjestnoj vriednosti. od 160 for. Posto ne ima bojazni od mraza
voljan je tu čistinu zasaditi dvogodišnjim! bukovimi biljkami,
u koju mu syrhu polag is^kustva trošak od 30 for, dosiže. Godišnji
troškovi za upravu, čuvanje i porez iznašaja pro hektar
2*5 for. Posjednik zahtieva nadalje, da mu se potrošena glavnica
Sa 4 po sto ukamatiti imade. Kolik ce morati tomu primjereno
obhodnu dobu uzeti?


Za moći taj račun obaviti, morati ćemo se poslužiti kojom


prihodnom skrižaljkom za bukove šume i to onakovom, koje


stojbinska vrstnoća odgovara stojbini te čistine, da i pravom


uzmognemo zaključiti, da će ta čistina i zbilja u buduće iste


prihode, kakovi su u skrižaljci izkazani, pružati. Stavimo n. p.


da smo se^u tu svrhu poslužili G-rebeoyom skrižaljkom (Baurova


}e bolja. Op. ur.) prihoda za bukvike III. razreda stojbinske


vrstnoće, stegnute na 1 hektar i ha jedre metre. Kaznim do


bam starosti odgovarajući jedri metri dobivenoga drva stegnuti


su na cjepanice, a jedri metar uzet je u vriednosti od 5 for.


po odbitku sjecivnih trovskova. Nadalje razlucujemo glavne i


nuzgredne užitke.


Prema tomu bi smo imali po hektaru na vriednost cjepanica
stegnuto izdekivat slieđeće prihode:
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 37     <-- 37 -->        PDF

~ 93 --


Glavni prihod u 30. g. 444 jedrih m. po 6 Lor. -= 222.0 fr.
J7 77 77 40. „ 91-2 „ = 456-0 „


V «5 n


50. „ 138-4 „ „ 5 = 692-0 „,
n 7? " 77 n


V 77 77 60. „ 192-0 „ 77 „ 5 TI = 960-0 „


57 77 77 70. „ 235-2 „ = 1176-0 „


77 » 5 "
n , 77 77 80. „ 274-0 „ 77 . 5 n = 1370 0 „
57 77 77 90. „ 297-2 „ 77 „ 5 n = 1486-0 „
77 77 , 3? 100. „ 339-6 „ » = 1698-0 „


77 «"5


V 77 ?7 110. „ 363-6 „ 77 . 5 V = 1818-0 „


77. 77 77 120. „ 382-8 „ 7? „ 5 n = 1914-0 „
zgredni užitc]i -u 30. g. 4-4 je^dra ]m. po 5 for. = 22-0 fr.
77 7
77 40. „ 7-2 5 „ = 36-0 „


77 77 » n


77 77 „ 50. „ lO´O " „ = 50-0 „


77 5


"


77 " „ 60. „ 13-2 77 n n 5 „ -= 66-0 „


77 77. „ 70. „ 16-0 5 „ = 80-0 „


.77 n »


„. 80. „ 17-6 5 „ " = 88-0 „


77 77 77 11 n
77 77 „ 90. „ 17*2 115 „ = 86-0 „


77 n


^ 37 7? „ 100. „ 16-8 5 „ = 84-0 „


75 55 »


77.. 77 „ 110, „ 16-0 77 )) w 5 „ = 80-0 „


Pošto 4-postotni kamati od 160 for. zemljištne glavnice
pro hektar t. j . zemljištna renta 160x0"04=6*4 for. iznašaju,
a godišnji troškovi za čuvanje, upravu i porez 2´5 for. čine, to
imade posjednik, za podmiriti ta dva produktivna faktora, godimice
na sastojini potrošiti 6´4-|-2-5=8°9 for.


Da vidimo sada, kakav iznos dobivamo uz predmnjevu
30 -g 0 d i š n j e 0 b h 0 d n j e.


a) Triđesetkratna godišnja renta u iznosa od 1 for. naraste
za 30 godina uz 4*7o, kako to iz skrižaljka o renti razahiremo
, na B6"08 for,, a prema tomu će narasti i 8*9 for. na
56-8x8-9=499´l forinti.


d) Jednokratni izdatak od 1 for. naraste za 30 godina na
svotu od 3,24 fr. dakle 30 fr. kulturnih troskova na 3´24x30=97-2
for. Produktivni troškovi trideset godina stare sastojine iznašali
bi prema tomu 4994-t-97-2=596-3 for.


Ovim troškovom nasuprot izkazuje prije spomenuta skri


žaljka prihoda glavni prihod u iznosu od 22$^for. -{-prihod


ntizgrednih užitaka u iznosu od 22 for., što ukupno čini


244 for. prihoda, i u tom bi slučaju troškovi produkcije


ove sastojine nadmašili vriednost prihoda iste još uyiek za
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 38     <-- 38 -->        PDF

~ 94 —


596-3—244-0=352-3 for., pak zato se 30-godignja obhodnja nikako
ne M mogla financijalno probitnom nazvati.


Isti rezultat dobili bismo i uz predmnjevu 40 ili 50-gođišnje
obhodnje, kako se to svatko i sam lasno sličnim računom
uvjeriti može. — Sad kušajmo, kako je uz predmnjevu
60-godišnje obkodnje.


a) Vriednost 60-godišnje zemljištne i upravne rente od


238*0x8-9^2118´2 for.


h) Vriednost za 60 godina prolongiranili kulturnili troškova


10-6X30== 315-0 for.


Prema tomu je opet ukupni iznos produktivnik troškova
60-godišnje sastojine 2118-2+315=2433*2 for. Međjutim je ipak
ta sastojina doniela u 30. godini medjutimni prihod progale u
iznosu od 22 for., koji na 60—30 godina prolongiran iznaša
22x3´24=71-3 for. Isto tako daje i u 50. godini iznos od 50 f.
na 60—50=10 godina prolongiran 50xl´48=74 for. prihoda.


Ova tri međjutimna prihoda pojedinih proriedjivanja u iznosu
od 71,3+78,8+74,0=224,1 for. već je sastojina povratila,
pak se ti prihodi zato imadu od produktivnih troškova odbiti,
pa će tako ostati samo još iznos od 2433,2—224,1—2209,1 for.


Ovim troškovom nasuprot opet izkazuje dotična sastojina
u 60. godini glavni prihod u vriednosti od 960 for. i prihod
modjutimni u iznosu od 66 for. ili ukupni prihod od 1026 for.
od kuda nam je opet lasno razabrati, da ni u 60. godini neće
prihodi još ni polovinu produktivnih troškova pokriti, a po tom
ne može se dakle ni ta obhodnja financijalno opravdati, osim
da jedri metar drva injesto 5 for. sa 10 for. plaćamo. Idemo
li na slični način i za 80-gođišnju obhodnju računati, to ćemo
dobiti za produktivne troškove iznos od 4841*8 for., za prihod
pako svotu samo od 1458 fpr., dakle još nepoyoljniji razmjer
jer bi jedri metar bukovine morao 16,6 for. stojati, da se
postigne financijalno ravnovjesje.


Za 120-godišnju obhodnju dobivamo još veće razlike, jer
po hektaru produktivni troškovi nadmašuju svotu od 231-02 fr.,,
prihod pako jedva iznaša 1914 for; po tom bi jedri metar bukovine
mjesto, kako predpostavimo 5 for., bar 60 for. stojati
morao, da nam se izdani troškovi uzmognu podmiriti. Kako iz
toga razabrati možemo, morao bi se šumovlastnik uz takove
obstojnosti 4´% ukamaćenja odreći^ jer nikoja obhodna doba ne
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 39     <-- 39 -->        PDF

~ 95 ^


izkazuje takove kamate, a pođjedno nas primjer poucuje i o
vriednosti kamato-kamata uz predmnjevii velikih postotaka i


dugih obhodnja.


Kad bi se obzirom na to vlastnik šume htio 37„ ukamaćenjem
zadovoljiti, to bi se, racunajuć na slični način, pokazali
slieđeći odnošaji:
za 30-godišnju obhodnju 496 for. troška uz 244 for. prihoda


V 50 „ „ 1047 „ „ „ 742


J7 57


. 60 , „ „ 1442 „ . „ „ 1026


T) 17


2065 „ „ .„ 14B8 n J7


„120 „_ „ ^ 8497 _„ ^ „_ „ 1914 77 ?7


I ovdje dakle još sveudilj troškovi znatno nadmašuju prihod,
pak prema tomu neće sumovlastnik niti sa 3^/o svoje glavnice
ukamatiti moći.


Da se sve sa2V2 7^ udovolji, to bi jošsveudilj isti razmjer


ostao, naime :


za 30-gođišnju obhodnju 445 for. troška uz 244 for. prihoda


„40 „ „ 662 „ „ „ 492 „ „


j; J? n


„ 50 ^ „ „ 889 „ „ „ 742 „ „


n 77 11


„60 „ „ 117377 „77 „1)„ 1026 „ „


„ 70 „ „ 151777 „77„77 „ 1256 „_ „


Tu se medjutim vee slažu iznosi troškova i prihoda bar


za 50 i 60-godišnju obhodnju, akoprem još prihodi vazda za


ostaje, tako da se šuma još ni uz predmnjevu 27^ V** ukama


ćenje ne bi mogla dovesti u financijalno ravnovjesje. Tekar kad


se šumovlastnik sa 27o ukamacenjem zadovolji, pokriva šuma


troškove sa kamato-kamati podpunoma, jer tad dobivamo:


za 30-godišnju obhodnju 415 for. troškova uz 244 for. prihoda


„ 40 574 „ 77 492 77


77 7?


77 77


„50 77 ,757,, 742


77 77 77 77 77


„ 60 959 „ 77 1026 77


55 77 77 7?


„70 75 77 1187 „ 77 77 1256 7´


57 ´


. 80 77 1448 ,´, 77 1458 ?7 ",


77 77


„ 90


77 77


^ 1754
77 77 1574
77 77


Akoprem i tu u 30, 40 i 50 izdatci još sveudilj nadmašuju
prihodö, to nam se ipak već u 60. godini izkazuje razlika
od 1026 - 959 -= 67 for., u 70 godini 1256 — 1187 = 69 for.,
u 80. godini 1458 — 1448 = 10 for., pa bi nam se dakle
prema tomu sa 60, 70 i 80-godišnjom obhodnjom uložene glav
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 96 —
niče sa 27o đobitnom mjerom ukamatile, a od ovili opet prije
svega ona obhodnja sa 70 godina. Kod 90-godišaje i veće obbođnje
opet nam se prihodi umanjuju.


Kad bi smo htjeli primjerice na taj način iztraživati, kako
se dohodci jednog hektara lOO.-godišnjeg jelika odnašaju prema
prije zanj izdanim troškovom, valjalo bi nam znati .zemlji^Hnu
vriednost tog jelika prije 100 godina, koja se je nedvojbeno
za to vrieme u vele promienila; isto tako trebalo bi znati takodjer
i sve troškove upravne, čirvarske, porezne, kulturne itd.
za tih minulih 100 godina, dakle same takove podatke, koje u
zbilji ne znamo, ter o kojih bi se i glave najboljih financijalnih
racundžija bezdvojbeno razbile.
B. Financijalno probitne obhodnje moći je nadalje još po
prihodnoj vriednosti tla (Bodenerwai´tungswerth) ustanovljivati.
I ovaj je način, prvi naucao još god. 1849, Faustmann,
akoprem već Hossfelđ spominje temeljne pojmove u svojoj procjeni"
od god. 1825., koje je gd. 1829. Riecke opet repi´oducirao.
Temeljem služi šumska čistina, kojoj se prihodna vriednost
dobije, ako od sbroja sadaiijih vriednosti svijuh od nekoga
tla izcekivanih budućih prihoda odbijemo sbroj sadanjih
vriednosti svih tim prihodom odgovarajućih produktivnih troškova
i izdataka. Dobijemo li pri tom pozitivnu razliku, to
nam ista naravno predstavlja dobit, -koju dobismo od nekoga
stanovitom vršću drveća obrašćenoga tla, uz predmjevu stanovite
dobitne mjere (Zinsfuss) t. j . mi na taj način moramo i
samu zemljištnu vriednost dobiti- Ona obhodna doba, uz koju
— na taj naćin postupajuć — najveću zemljištnu vriednost
dobivamo, predstavljati će nam naravno -takodjer i najveću
zemljištnu rentu, a po tom će biti ta obhodnja takodjer i
financijalno najuharnija. Taj će postupak medjutim samo onda
i doista pravi iznos dati, ako smo. kadri ustanoviti:
a. Količine glavnih, medjutimnih i nuzgrednih užitnih
prihoda pro hektar, od sada syeudiljno. Dosada se bo predmnievalo
kod takovoga računanja, da se gromadni prihodi tečajem
raznih obhodnih doba neće mienjati,
IK Količinu kulturnih troškova po hektar za. sva vi´emena
nz istu premj.ijevUj da se fo^rmula odviše ne zamrsi.


G. Yelicinu troskova/aprave, čuvanja, poreza itd. za sye dobe
uzim,ajući ovdje sadanje troskoye za podlogu, koja se neniioija´


ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 97 ~ "
d. Kolißinu dobitne mjere (Zinsfusses) za sva vremena,
iizimajuć takodjer pri tom, da se ista neće mienjati ni u buduće.
e. Predmnievamo li pri toj na periodičnom prihodarstvu
se temeljujućoj metodi, da i kod godišnjega potrajnoga prihodarstva
(nachhaltigen Betrieb) k sličnim rezultatom vodi, u
kojoj se toMd medjutim nazori još ni sada ne slažu.
Kasnije imati ćemo taj postupak iztraziyati obzirom na
tuj spomenute točke, sada pako već izticemo, da dobitna mjera
najviše upliva na rezultat, a po tom naravno i financijalno najshodniju
obhodnu dobu. Pošto nam je stalo do toga, da se oni
čitaoci, koji formule izbjegavaju, nu koji se inače ipak za taj
prieporni predmet interesaju, cim bolje sa biti prihodne vriednosti
tla (Bodenerwartungswerth) i ,š njom u najtjesnijoj svezi
stojećom financijalnom obhodnjom upoznaju, raztumaćiti ćemo
cieli postupak još i primjerom, kod kojega ćemo medjutim iste
već gori spomenute prihode i izdatke pridržati.


Za moći proraSunati prihodmi vriednost n. p. jednoga
hektara šumske čistine za stanovitu neku obhodnu dobu, valja
prije svega prolongirati vriednosti svih unutar te obhodne dobe
(na temelju koje skrižaljke o prihodu) pravom izčekivati se
imajućih prihoda toli glavnihj kao i međjutimnih i nuzgrednih
užitaka (uz pripomoć poznate koje skrižaljke za proračunavanje
prolongiranih ili konačnih vriednosti) do pod konac obhodne
dobe, zditim. se prolongiraju \)o istoj formuli ili kamatnoj skrižaljki
(Zinstafel) takodjer i oni početkom obhodne dobe jedankrat
izdani kulturni troškovi do pod konac prye obhodne
dobe, ter se taj sad dobiveni iznos od prya.snjega odbije, a dobivena
razlika prokazuje nam onda od kulturnih troškova proste
prihode pro hektar na koncu prve obhodne dobe. Sada sliedi
predmnjeva, da ti prihodi koncem svake obhodne dobe ostaju
isti, pak se stoga njihove vriednosti i opet po formuli bezkonačne
perijodicne rente reduciraju ua sadanju vriednost svih
sve do bezkonačnosti izčekivati se imajućih prihoda (bez kulturnih
troškova).


Nu pošto ipak posjednik kulture takove čistine još i neku
glavnicu potrebuje, od koje će kamati moći pokrivati svakogodišnje
izdatke za porez, čuvanje i upravu te ošumljene čistine,
to se mora od sadanje vriednosti tih samo od kulturnih troš
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 98 kova
prostih godišnjih prihoda takodjer još i ta t. %, upravna,
cuvarno-porezna glavnica odbiti, da dobijemo u tako preoštavšoj
razliki prihodnu vriednost pro hektar bukove šume uz 40
godišnju obhodnju, ako posjednik šume zahtieva, da mu se
tuožene glavnice uz 47o kamato-kamati ukamate. Prema prije
spomenutoj skrižaljci prihoda dati će taj bukvik posije 4:0-godina
456 for. glavnoga prihoda i 36 for. međjutimnogaj dakle
ukupno prihod od 492 for.


U 30. godini neka bude iznos prorieđjivanja 22 for., koja
svota do 40. godine t. j . za 10 godina uz 47o ukamaćenja na
22 X 1´48 = 32-6 for. naraste. Ukupni nečisti prihod koncem
prve 40-godišnje obhodne dobe iznašao bi 492 + 32´6 = 524*6 fr.
Početkom obhodnje pro hektar izdani kulturni troškovi od
30 for. narastu za 40 godinana 30 X 4*8 = 144 for. Ako ovu
svotu od svote nečistoga prihoda odbijemo, dobijemo razliku
524,6 — 144 = 380j6 for. t. j . prihod koncem prve obhodne


dobe bez kulturnih troskoya.
Pošto se pako taj prihod svakih 40 godina, i to sveudiljnoj
opetovati ima, to se sad pita, koja li je sadanja vriednost
nekoga po prvi put posije 40 godina doticucega, zatim se pako
svakih 40 godina opetujućega prihoda od 380,6 for.
Svaka nam periodična skrižaljka (Periodentafel) izkazuje
za 1 for. uz 4% ukamaćenja sadanju vriednost od 0*263 for.,
dakle su prema tome 380,6 for. sada 380,6 X 0*263 = 100,1 fr.


vriedni. Sadanja vriednost svih tih sveudilj izcekivati se imajućih
prihoda, i bez kulturnih troškova, iznaša dakle 100*1 for.
Grođišnji troškovi uprave, čuvanja i poreza iznašaju go


dimice 2,5 for. po hektaruj za podmirenje kojih nam je potrebna
glavnica j^^ = — = 62,5 for. Odbijemo li ovu glavnicu godišnjih
izdataka, to preostaje prihodna vriednost tla u iznosu
od 101-1 — 62 ´5 — 37*6 for. Imadu li dakle u šumarstvu uporabljene
glavnice 47o kamata donašati, to se smije uz 40-godišnju
obhodnju zemljištna vriednost hektara samo sa 37*6 forocieniti.
Kadno tumačismo prvi postupak pod A., uzesmo podlogom
vise zbiljnim obstojnostim odgovarajuću zemljištnu vriednost
od 160 for. pri čem naravno dodjosmo do zaključka, da
se posjednik šume mora odreći 4% ukamaćenja. Pošto se pako
"*^ istinu češće za 1 hektar šumskoga tla i više od ,160 for.
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 99 —


plaća, to se već iz toga može razabrati, da ce A^lf^uks.rasućeiaj^
u mnogih slučajevih za šumarstvo previsoko biti.


Kušamo li nadalje na slični način još i za 50, 60, 80 i
120-godišnju obhodnju prikođne vriednosti tla izračunati, to
ćemo dobiti sliedeće iznose:
za AO-god. obbodnju i 47« zemljištnu vried, od = + 37,6 for.


w 60?595 »)?95?)55J?55 . = + 447 „


»
19 60 )? 55 !? J) 55 95 = + 35-6 „
JJ 80 )J ?5 n 57 59 „ = + 104 „
)) 120 T} 55 J) ?5 !9 „ = ^ 33*6 „
Pošto se računom za 50 godina pro kektar dobiva najveća
zemljištna vriednost, naime + 44.7 for., to bi ta doba uz
47o ukamaćenje bila financijalno najprobitačnija obkođnja. Tako
nam bar račun kaže, što bi pako praksa rekla k visoko šumskomu
gospodarenju uz 50-godišnju obbodnju, ma da bude ova
i najšpekulativnija, kazati ćemo do zgode. IJz predmnjevu 120godišnje
obbodnje dobivamo dapače i negativnu zemljištnu
vriednost od — 33*6 for, t. j . u tom slučaju ne samo da bi
nam zemljište bezvriedno bilo, već bi valjalo posjedniku još i
za svaki bektar šume 33´6 for. doplatiti, ako bi se u obće odvažio
pošumiti takovu čistinu bukvom.


Zadovolji li se medjutira posjednik šume sa 37okamatokamati,
to postaju za razne te obhodne dobe sve zemljištne
vriednosti pozitivne, dapače znatno su veće; tako dobivamo:
za 40-godišnju obhodnju i 3% zemljištnu vried. od = 105 for.


55 50. ;9 99 ?9 99 99 99 = 123 99


60 = 128


59 39 99 39 99 " 33 ."
99 70 99 99 99 39 " 99 == 98 3?
99 80 59, 59 99 99 . 99 39 = 93 99


99 120 99 99 39 11 J9 33 = 52 79


Financijalno najprobitačnija obbodna doba bila bi dakle
u tom slučaju ona od 60 godina.


Jos veće zemljištne vriednosti dobivamo, ako i ne veće
obhodne dobe, uz predmnjevu 2*^/0 kamato-kamata, naime
za 40-god. obhodnju i 2^0 dobijemo zemlj. vried. od = 250 fr.


T} 50 „ „ 3? 39 9 3 „ ^ oH „


3
339 9
993 39


n 60 59 39 , 39 99 9
9999 5
5599 9
9999 ""^ ^^^ 99


70 35 ,5 j, j, «99 95 « — 342


v>99
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 100 —


za 80-gođ. obhodnjui 2*^/0 dobijemo zemlj, yried. od = 323 &


77 ^´^^ JI n 11 11 ?) 75 „ = 191 „


C. Fputnik ili Presslerov „Weiserprozent" bio bi daljnje
sredstvo za ustanovljivanje financijalno najprobitačnije obbodhe
dobe, pak pošto Pressler i njegovi pristaše u novije doba baš
taj naein osobito preporučuju^ to ćemo poduzeti posao, da i
nauku 0 tom „uputniku´´ (Die Hauptlebre des Weiserprocentes)
tuj najjednostavnijim načinom razložimo.
Svakomu je šumaru znano, da se vriednost drva ili sastojine
umnaža na tri načina, naime prirastom gromade^(Massenzuwacbs)
ili kvantitetnim priraštajem, onda prirastom kakvoće
ili kvantitetnim i napokon još prirastom skupoće (Theuerungszuwacbs).


a) Pod prirastom kvantiteta ili gromade razumievamo onu
kolikoću drva, za koju se postojeća drvna gromađa stabla ili
sastojine godišnjim priraštenjem umnaža. Kako nadalje znamo,
moći je prirast kolikoće izraziti takodjer i u postotcih glavnice
drvne gromadne zalihe (Holzvorratskapital), iz koje je postao.


Ima li naime sastojina sada drvnu gromadu w, a sliedece
godine gromadu M, to joj godišnji prirast Z nedvojbeno =^ M — m,
a postotke prirasta p dobiti ćemo po razmjeru: .


m: (M — m) = 100: p ili
^ (M — m) 100 _ Z .100 "
m m
Nu pošto znamo, da je vriednost slomka tirö^ manja, čim
mu je nazivnik veći, uz isti brojnik, to će i slomak —— od
godine do godine postati manji, pošto se nazivnik m godimice
za cieli jedan godišnji prirast umnaža, dočim nam brojnik Z
vazda samo predstavlja tekući prirast jedne godine, koji dapače
(kako znamo) u većoj starosti drva sve to manjim biva.
Svaka „skrižaljka 0 pribodn", u kojoj nalazimo prirastni po"
stotak proračunan, dokazuje nam tu tvrdnju. Docim n. p. u 20.
godini prirastni postotak joS 10 iznašati može, biti će u 50.
godini samo još 5, u 60. možda već samo 3., u 80. godini još
VJ2, a u 100 godini možda neće već ni l"/o iznašati.


Smatramo li prema rečenomu drvnu zalibu nekoga stabla
ili sastojine glavnicom, a svakogodišnji joj prirast gromade
kamati te glavnice, to je nedvojbeno, da će postotci prirasta
gromade biti brzo znatno manji od onib postotaka, pođ kojimi
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 45     <-- 45 -->        PDF

- 101 ™
sjegurno možemo uzajmljivati novčane glavnice, pak da se stoga
ne bi nikako mogle veće obbodnje sa financijalnoga gledišta
preporuĆiti, kad ne bi drvo starije dobe pokazivalo još i neko
kvalitativno umnažanje t j . neki prirast kakvoće, koji suzđržaje
padanje postotka.


Pošto ipak nije moći iz jednogodišnjega prirasta. sjegurnošću
zaldjuciti na priraštaj same sastojine, to je bolje, ako
se popriecni prirast od n uzm-e primjerice 5 ili 10 zadnjih godina.
Ako je n. p. drvna gromada sastojine prije n godina bila
m, to je sadanja dryna, gromada M, a popriecni godišnji priraštaj
te sastojine zadnjih n godina iznaša onda ^^´Pressler
predpostavljaj da uzmogne ustanoviti jednostavnu i obilnoj potrebi
odgovarajuću formulu za proračunavanje prirasta drvne
gromade, da taj popriecni prirast niti na zališnoj glaynici M, niti
na onoj m ne dolazi, već samo na aritmetičkoj sredini obijuh


t. j . na - T^ pak onda proračunava postotke drvno-gromadnoga
prirasta
p po sliedećoj proporciji:
100 (M — m)
M + m M — m ^^^ ,^. n . 200 M-m


stavimo u. p. da je jedan bektar šume za 100 godina
600-j a u 95. godini 570 kubičnih metara drva imao, to mu
onda postotak prirasta drvne gromade iznaša:


200 m-m _ 40 X ^^ = 1?^ = 1026 7o
5 ^ 600T~56Ö - ^"^ ^ 1170 1170 ^´""^^ ´"
h) Prirast kakvoće (Qualitätszuwachs) nastaje, ako se uz
inače nepromjenljive ciene drya jedinice drvne gromade (´Masseneinheit)
jačih razvrstbina bolje plaćaju od mladjega i slabijega
drvlja. Ako u isto doba od vriednosti jedinice drvne
gromade odbijemo vriednosti jedinice drvne gromade slabije
razvrstbine, (obje vriednosti valja uzeti, odbiv troškove
sječe), to dobivamo u razlici prirast kakvoće. Cim je
prirast kakvoće koje sastojine veći t. j . Čim su starije sastojine
cjenije, ter čim se sye to više kraj jačih razvrstbina i sjecivni
troškovi umanjuju, tim će takodjer i financijalne obhodne dobe
postajati sve to veće. Naravno da će se prirast kakvoće kaoonaj kolikoće moći u postotcih izraziti.
Ako je u isto doba ciena kubičnoga metra 60-godišnjega
drva ^1 ona 80-godišnjega pako Q, to je prirast kakvoće tih
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 46     <-- 46 -->        PDF

102 —


Q -ö


n z=:20 godina Q — q^ dakle poprieöno godimice ~ \ a prema
tomu iznašaju postotci prirasta kakvoće: ^. , ^


Ako li n. p. mjestna ciena prostornoga metra 60-godišnje
jelovine q 3-8 for., ona 80-godišnjega drva Q =: 5-2 for.,
to iznašaju postotci prirasta kakvoće za tu dobu:


5,2 - 3,8 200 1,4 ^^ 44 , _^ ^,


5^+-šV XW^TXlO==-9-= 1,655 >


Ma da bi dakle postotak kolikoće prirasta neke 70 godina
stare sastojine pao i na 2*^/o, to bi se ipak u slučaju, đa
prirast kolikoće još uviek V/^^jo iznaša, postojeća drvna glavnica
sastojine ili stabla ukamaćivala još sa 2 + 1*5 == 3´5 ^lo


Samo se po sebi pako razumieva, da se mora prirast kakvoće
za svaku pojedinu razvrstbinu posebice proračunati, a tek
popriecni iznos tik količina pokazuje nam pravi postotak prirasta
kakvoće, sposoban za dalnja iztraživanja.


c) Prirast skupoće nastaje mienom ciena drva u obće,
mjeriti ćemo ga dakle prispodabljanjem ciena jedne te iste razvrstbine
u razno doba. Stoji li primjerice sada kubični metar
goriva t = 4: for., ciene pako u obće da rastu tečajem slieđećih
n. p. 10 godina = n za 20 ®/oj to će vriednost T iste sastojine
nakon 10 godina iznašati = 4 + 4 X 0*020 ^= 4 -f0-
8 = 4*8 for.; po tom bi ta razvrstbina imala za n = 10 godina
prirast skupoće od 48 kr. pro kb. m. Eazumieva se, da i
prirast skupoće možemo na slični način kao što i prije spomenute
u postotcik izraziti t. j . postotci prirasta skupoće biti će


T -^ 200 „. . , _ ^
= -piri—;—j-X JLLi li našem slucam


- ^.8 - 4,0 200 _ 0.8 _ 16
- 4,8 + 4,0 ^ 10 -Šfi ^ ^^ -8^8 ^´^^^ /"
Rastu li dakle ciene drva, biti će i. prirast skupoće pozitivan,
a kao takav doprinašati će svoju k povišenju financijalne
obhodne dobe; padaju li pako nasuprot ciene, to i on postaje
negativan, a obbodnje će se sniziti.


Na prvi mak bilo bi dakle to proračunavanje, odnosno
ustanovljivanje prirastnik postotaka, kakvoće, kolikoće i skupoćej
posao udoban i vele lahak, da li je pako i u praksi taj
„kokus pokus" „racijonalnib" tako jednostavan i lahak, razmatrati
ćemo đo zgode.
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 47     <-- 47 -->        PDF

-103 —


Bit „uputnika" (Weiserprozente) najjednostavnije ćemo
slieđecim načinom razjasniti. Stavimo, da bektar 80 god. stare
šume imade 500 kub, met. drva po 5 for., po cem bi u toj šumi
bila sadržana glavnica od 500 X 5 = 2500 = H. Računom bismo
postupajuć po prije spomenutom dobili:
prirast kolikoće od 2.436 = a postotaka


„ kakvoće „ 2.146 = 5 ^
^^


j, skupoće „ ...... 1.628 = c


Ukupno , . . 6.210 = a + ö -j -c"postotaka.
. U tom bi slučaju ta sastojina svake godine narasla u
vriednosti od;


100 : 6, 21 = 2500 : x ili za
Kad bismo pako opet obratno htjeli iz tekućega prirasta
vriednote (Werthzuwacbs) = 155, 25 for. i njemu odgovarajuće
ciste vriednosti drvne glavnice H = 2500 for, ukamaćenje
proračunavati, to bi bilo:
2600 : 155-25 == 100 : postotku prirasta vriednote, odkuđa je


... . , . , , 100 X 155, 25


postotak prirasta vriednote = — oKon"" ´ ^^ pošto


155,26 = 0, 0621 X 2500, to je
postotak-prirasta-vriednote =:
100 X 0´0621 X 2500 .^, ^ 2600 , , .^
2-500= o21/ ´^ c.w^^ a obcenito posto


X 2500,
je 6,21 = a -f-^ ^-^? biti će i postotci prirasta vriednote


= (a + & + c) I


Postotke prirasta vriednote dakle dobijemo, ako vriednost


godišnjega prirasta (165, 26 for.) sa 100 pomnožimo, a sa vried


nošću drvne glavnice (H == 2500), koja je proizvela godišnji


prirast, podielimo.


Nu pošto je potrebno za ustanovljivanje „uputnika", đa


se vriednost H u formuli pridrži, to se može takodjer reći:


postotci prirasta vriednote jednaki su sbroju prirasta kakvoće,


kolikoće i skupoće (a -1-^ -f* ^) pomnoženomu sa vriednošću


odgovarajuće drvne glavnice i podieljeno s istom. Ti postotci


prirasta vriednote pako mogli bi se smatrati „uputnikom^^, kad


bi se godišnji prirast vriednote mogao smatrati uključivo ka


matom drvne glavnice H.
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 104. U
tom slučaju bi nadalje i u našem primjeru šumsko
gospođarstv^o još (h21´^f^y dona^alo. Predmnjeva se ta medjutim
samo riedko kad obistinjujOj pošto rastuće drvo ili sastojina
zalitieya još i neku zemljištiiu rentu, poreznu rentu^ upravnu
rentu, a obično još i neke predizdatke na kulture. Pressler
označuje dakle tim zemljištnini, poreznimj upravnim i kulturnim
rentam odgovarajuću glavnicu sa i?j V, S i, C, kojib sbroj
nazivlje „šum.3kom temeljnom glavnicom^´ (forstlicbes Grrundkapital),
oznaćujiić ju slovom G. Biti će dakle (x =^ B -}- S -\- V-{~ C.


Šuma ne ima samo drvnu glavnicu H, nego i temeljnu
gla^oiicu G ukamaćivati, pa zato i nije gospodai´ski cisto-prihodni
prirastni postotak lo =(a ~\~ h ~\- <^5


već TT = ci^ + S ± c- f *


Ovu formulu zove Pressler ^juputnikom prirastnoga postotka"
(Weiser-Zuwachsprocent), pošto imade gospodaru označiti
dobu, kad je koje stablo ili sastojina financijalno najprobitačniju
dobu (Haubarkeitsalter) postigla.


Ova je formula samo oznacna formula (Näberungsformel),
koja ima ipak u slučaju prakse" osobito onda odgovarati, ako
si pod H ne predstavljamo gađanju vriednost drvne glavnice,
već aritmetičku popriecnu vriednost izmedju sadanje vriednosti
drvne glavnice i one prije n godina.


Sto se opredieljenja temeljne glavnice tiče, to se Kemljištna
glavnica ima, ako iole moguće, opredieljivati po već prije spomenutoj
formuli za ustanovljivanje prihodne vriednosti tla
(Bodenerwartungswerth). Upravnu glavnicu (Verwaltungskapital)
Y i poreznu glavnicu S moći je sbrojiti, jer se na isti način
obračunavaju. Imamo li n. pr. za upravu, porez i čuvanje nöke
šume na godinu po bektar 8 for. plaćati, to bi upravna i porezna
glavnica uz 3"/o ukamaćenje iznašala ^^ ^ ^ = 100 for.,
jer se glavnicom od 100 for. uz 3*Y´> godišnjih kamata baš na


* Pressler zove kolicuik -^ = r relativuoni yrieänoMii drya, pak
H
je formula W ==^ (a ~\~ h -i- c) -rr-r—^ ^k<^ brojnik i nazivnik sa G
podieiimo u


H


-. li´


W-^(a +b+ cj^-^^T, ^ {a +b ~\~ c)H~f<9 ^U + h + c)
G-^G´ *´ + !


G


G
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 49     <-- 49 -->        PDF

^ 105 ~


miruju godišnji troškovi za upravu, čuvanje i porez u iznosu


od 8 for.


Kulturna se glavnica sliedecim načinom opredieljuje:


Na početku obLodne dobe te izdani kulturni troškovi k
prolongiraju se do pod konac obkodnje. Pošto pako mora taj
sbroj koncem svake obhodnje tu biti, to se ovi troškovi uzimlju
poput YvemeMog izdatka, koji se svakih u godina ponavlja, ter
mu se opredieli sađanja glavniSarska vriednost po poznatoj formuli
sveuđiljne perijodicne rente."


Ako n. pr. kulturni troškovi Je na početku obhodnje 30
for. iznašaju, dakle 7c-= 30 for., to će ta svota nz ti == 8.5
godišnjn obbođnjn i 37f> ukamaoenje narasti na


I == 103^^ — 30 X 12.336 = 370.07 for.


Ovaj se izdatak svakib ^f, godina ponavlja^ pak je xato


OrA A7 .


sadanja vriednost svih tih izdataka === —:^K^^~-^ iH kako to
svaka perijođicna skrižaljka dokazuje


; = 370,07 X 0,088 == 32,5 for.
Kuitu.rno-troškovna glavnica iznašala bi dakle u tom slučaju
32,6 for.
Sad ćemo još „nputnik^^ i primjerom proračunati. Stavimo,
da smo postupajuć na prije spomenute načine, našli, da jedan
hektar 80 i 90 godina stare sastojine za;


prirast kolikoće ^^ 1,04 = a ^o


„ kakvoće =- 1,62 = h »/-o


„ skupoće = 1,92 = c ^jo


U 80-oj godini sadržavala je drvna gromada pro hektar
2320 for., u 90-oj godini pako 2980 for. vriednosti, popriecna
drvna glavnica, na kojoj je taj prirast dorasao, iznaša dakle :


2320 + 2980 ´ 5300 ^.^^ .


H == L == — = 2650; tor.
Zemljištna glavnica B neka prema izkazom koje skrižaljke
0 prihodu, kako rekosmo, izkazuje sliedecu prihodnu vriednost
nz 3"^/o .=- 150 for. po hektar. Troškovi za upravu, čuvanje i
porez neka iznašaju svake godine ukupno svotu od 3 for., po
tom je upravno-porezovna glavnica 7 + 5^ — -~^ = 100 for
Kulturni troškovi neka budu po hektaru 30 for., dakle prema
tomu, što gori iztaknusmo, kulturno-troškovna glavnica c = 32´52
for., a temeljna glavnica


8
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 106 —


a = B+7+ 8-r-G = im+100 + 32,52 = 282,52 for.
Ako te vriednosti uvedemo u formulu za proračunavanje „upiitnika",
dobivamo:


rr 9fi50


W^ia + i + c) ^ = (1,04 + 1,62 + 0.92) -^^esöT-gsW ==


. = 3,58 X Jgg = 3,58 X 0,903, = 3,23%


Presslerovu oznacnu formulu moći je medjutim još i na
koje kakvi naein prema posebnim zahtjevom prilagodjivati.
Tako je moći n. pr. u starijih sastojinah, gdje se H prema G-u
razmjerju velikim pokazuje, 0 posve izpustiti, pak (T = ^-|- V-\- S
staviti, isto tako u tom slučaju ni H nije nuždno jednako staviti
popriečnoj drvnoj glavnici, već je moći onu početkom obhodnje
u obzir uzetu uračunati, u kojem bi slučaju bilo


ooon


^ = 3´^S X 2320+260" = ^´^^ >^ ^´^^^ = ^´^^"/<"
dakle baš isto (ako i samo slučajno) toliko kao i prije. Pitamo
li se sada još, kako nam je moći taj „uputnik" upotriebiti, da
uzmognemo ustanoviti financijalno najbolje odgovarajuću obhodnju,
na to nam daje sam Pressler u svojem djelcu „Forstwissenschaft
der sieben Thesen", Dresden 1865. jasno i odriešito
sliedeći odgovor:


„Sobald der Zuwachsgang eines Baumes oder Bestandes
in die Periode gekommen, da sein Weiserprocent (uputnik) ti
unter das Wirtschaftsprocent 2^ (^z koje se postotke u šumarstvu
uporabljene glavnice imadu ukamaćivati) zu sinken begint
und dieses Untersinken durch keinerlei Pflege des Qualitätsund
Quantitätszuwachses mehr aufgehalten werden kann, so ist
das betreffende holzwirtschaftlich haubar oder forstlich reif;
denn der betreffende Wirth hätte im Sinne seines p Verlust
wenn er es früher, Verlust, wenn er es später erntete".


Samo se po sebi razumieva, da će u mladjoj i srednjoj
dobi sastojina, dok je postotak a prirasta kolikoće još velik;
takođjer i uputnik to još veei od j? = gospodarstvenih postotaka
biti, a tek kasnije kad a sve to manjim biva, a da ne bi
zato opet prirast kolikoće ili onaj skupoće razmjerno rasao,
spasti će i to izpod i? t. j . sastojina biti će dozriela sjeći ili
dobna. Opredieljivali mi medjutim financijalnu obhodnu dobu
ovim ili onim načinom, koji tu opisasmo, to će ista ipak prema
danas postojećim odnošajem naših šuma barem obißno znatno
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 51     <-- 51 -->        PDF

™ 107


zaostati za onimi obtodnimi đobami, kojimi smo đo sada gospodarili
po naših šumah.


Uz gospodarske postotke ~ 3 doći ćemo većinom na
50—60 godišnje obhodne dobe^ u priedjelih nasuprot, gdje su
imenito ciene ja6ih razvrstbitia drva velike, gdje dakle znatni
prirast kakvoće h postoji, proracunasmo ipak već i 80—90 godišnje
obliodne dobe.


Zakljucujuć time ova razmatranja o „biti rentabiliteta u
šumarstvu" želimo samo to, da nam je pošlo za rukom tim
člankom takodjer i pozornost naših hryatskih drugova svratiti
na ovo sada već kroz decenije mal ne sav strani šumarski živaljobuzimajućevelevažno
šumarsko pitanje, a nadjemoli odziva
interesa međju našimi čitatelji, nasiaviti ćemo do zgode ova
razmatranja i s drugih gledišta.


Konačno nam je samo još iztaknuti, da ne nalazeć u
hrvatskoj šumarskoj literaturi zgodan izraz za Presslerov „Weiserprocent",
usvojismo i uvedosmo zanj rieč „uputnik",
jer nas on upućuje, kako imamo tražiti, a i koja nam je
obhodnja financijaluo najopravdanija u šumskom gospodarstvu.
Toliko, da se razumijemo^ ter da se izbjegne možebitnomu
nesporazumljenju.


Različite viesti.


čemu to? Prigodom prošiih božićnili blagdana bijaše nagomilano
na Jelačicevom trgu u Zagreba vanredno mnogo tako zvauih božićnib st^bala
i to ponajviše smrek? od 4 do 16 godina starosti, koje se dosta
skupo prodavahu. — Drrlje to bi malo ne izkljuSivo dovezeno iz Ka-anjske
na trg. — Nam se to pričini žalostniin pojavom, znajući, da baš u okolisju
zagrebačkom imade podosta šuma, kojih bi se prihod bas znatno povisio
uzgajanjem takovih božićnih stabala, kojih se u Zagrebu sada već na
hiljade godimice prodaje, i to tim prije, što se taj materijal kod priredjivanja
i Čišćenja sumix dobivati može — pak se zato i nehotice upitasmo :
čemu to?


Šumarstvo u Srbiji. Žalostno stanje šuma i šumarstva u mnogih
krajevih kneževine Srbije n. p. u okružju pirotskom i kragujevačkom, uzrokom
je, da se i u toj pobratimskoj zemlji sve to vise pojavljuju u javnih
glasilih zahtjevi za boljim uredjenjem tih odnoŠaja, Osobito mnogo članaka
i dopisa toga sadx*žaja nalazimo i u vrlom biogradskom listu j^Težak",
koga sad uredjuje K. S. Tojšanovic. Nu i vlada sama nakana je još za
ovog skupštinskog zasjedanja velikoj skupštini predložiti na odobrenje shodne