DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 11     <-- 11 -->        PDF

^67 —
sjetvu i sadnju drveća od pomladjivanja grebeuicarai i oplemenjivanja
sada. Stari Cato Major učaše takodjer u svom djelu
5,De re rustica", kako valja uređjivati i iizgajati arbustuiD-, naueavajuć
uz to, kako se uzgajaju masline, biiesti, jeU, ciprese,
smokve i vinova loza, uredjuju ra,.2;sadnici i obdjelavaju. Isto
tako učio je i Columella uredjivanje razsadnika, okapanje istog
jeseni prije sjetve, preporucujuć ujedno presađjivanje biljka,
klaštrenje i obrezayanje drveća i t. d. Spomena je vriedno još
djelo „Calendarium´´ od Taura Aemiliana Palladija, koje bijaše
sbog svojih osobito vrstnih obćih gospodarskib pravila za dugo
uzorom. Znamenito je, što preporučuje, neka se oranice svake
pete godine drvnim pepelom gnoje, da sačuvaju produktivnost,
a svakako je i to spomena vriedno, da su naši seljaci običavali
sve do nedavna svoje livade i oranice pepelom pognojivati, paleći
u tu svrbu na takovih mjestih granje i panjevje starih
dubova i šikarja. Koli bistra oka su Rimljani u tom pogledu
bili, svjedoči nam i sliedeći Virgilov stih: „Tytire, tu patulae
recubans sub tegmine fagi". — Ta koji bi današnji pjesnik pogodio,
da upravo bukve porad horizontalnoga svojega lišća naj


veću sjenu bacaju te najviše hlada daju!?


Spomenica o upravi i stanju imovnih obćina.´^


Napisao Ferdo Zikmundovsky, c. kr. nadz. šumarstva za Dalmaciju.


Još godine 1877, objelodanio sam u „Sumarskoni listu"
članak, kojim sam nastojao bio u sedam glavnih zasadah za
onda u krieposti stojeći zakon od 15. lipnja 1873. ob imovnih
obćinah pretresati, a sada ću primjereno tadanjemu obećanju još
koju iztaknuti i obzirom na stečeno izkustvo prigodom moga službovanja
kod gradiške imovne obćine, ne bi li tako doprinjeo
koju k riešenju toga po svu bivšu Krajinu baš eminentno važ


*) Ovaj je memorandum g. Zikmundovsky joŠ prije đvie godine pri
gođno predao velemožnoj gg. Durstu i Dautoviću, pridržav si eventualno
kasnije isti još i drugaÖ upotriebiti, mi pako taj izvadak iz njega tim prije
priobćujemo, što je baš sada pitanje ob imovnih obcinah u nas na dnevnom
ređu^ ter što se iz njega razabire, da je baš novim zakonom od 11. lipnja
1881 u mnogom pogledu i u tom memorandumu iztaknutim željam udovoljeno,
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— m —


noga pitanja, nu unapred veo moram još i to iztaknutij da sam
jar god. 1878. ostavio službu kod spomenute imovne obćine, al
objelodanjenjem toga memoranduma pričekao sam ponajviše zato,
da badem mogao zbilja čim objektivniji biti.


Prelazec razglabanje i onako poznatoga postanka imovnih
obćina u Hrvatskoj i opis stanja krajiških šuma i njihovoga gospodarstva
prije te obavljene segregacije državnih šnma, prelazim
neposredno na sam zamet imovnim občinam, to jest zakon od


8. lipnja 1871.
Zakonom tirn, obavljena bi segregacija krajiških šuma, odnosno
ođkup služnosti u šumah bivše vojne krajine jedino tim^
da se je ukupna šumska površina podielila u dvoje, ter jedna
pola na vječno uživanje i vlastnictvo krajišnikom predala. ,


Na to pako izdani zakon od 15. lipnja 1873. naredio je,
da se sve šume obćinske bivše jedne krajiške pukovnije pod
jednu „imovnu obćinu" skupiti i zajednički upravljati imadu,
pri Čem se je po mojem nazoru mislilo postići sliedece:


1. Zajedničko gospodarenje i suvlastničtvo svih u obsegu
bivše jedne pukovnije ležećih i sada krajišnikom na uživanje
predanih šuma pod naslovom „imovne obćine´^
2. Čuvanje autonomije tih imovnih obćina ustanovljivanjem
zastupstva i odbora imovnih obćina.
3. Sustav samouprave u gospodarskom pogledu po vlastniku
postavljanjem gospodarskog vieća imovne kano vrhovne
administrativne instancije.
4. Uprava i vodjenje šumarstva po izpitanih i državnošumarskomu
upravnomu osoblju ravnih šumarih.
5. Potrajnost gospodarenja u svakom pogledu.
6. Uporaba viška na prihodu u obće svrhe.
7. Podredba čitavog instituta pod državni nadzor.
Da su te težnje jedino s plemenitih namjera nastale, o
tom ne ima dvojbe, u koliko su pako i zbilja polučene, razmatrati
ćemo eto kako sliedi:


Stvaranje šumarskih zadruga, kakvimi se i naše imovne
obćine smatrati imaju, jedna je od najkoristnijih zamisli novije
dobe na polju političke ekonomije, a uvedenje iste u Krajini
od velike je važnosti, jer se tuj radi o velikih, da miliiijunih
vviednosti, kojih bi razkomadanje od najžalostnijih posliedica
bilo po nas narod.
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 13     <-- 13 -->        PDF

" 69 -


Vec i ovo temeljno načelo zakona samo nedvojbenim bi
bilo jamstvom obstanka, odnosno razvitka te institucije, kad
bi se u zbilji dosljedno izvadjalo, nu to baš žalibože nije, ]er
zakon taj akoprem slaže i ujedinjuje šume, to u članku četvrtom
dozvoljuje opet razdiobu istih po mjestih ili obcinah, a
ölanak 14. zahtieva za omogucenje takovoga razdieljenja sporazumak
dvijuh trećina zastupstva imovne obćine.


Ovo je ustanova, koja u obće čini obstanak imovnih obćina
dvojbenim. Uvjeren sam doduše, da nadležne oblasti neće
pristati, bar ne bezodvlacno , na ma i tako zaključena razdiobu,
nn konačno se ipak u ustavnoj državi ne mogu jasnomu
slovu zakona zaprieke postavljati, pak zato i smatram neobhodno
nuždnim, da se ova ustanova i opet čim prije zakonom
dokine.


Držim, da Švicarska svakako bar toliko inteligentnoga
pučanstva imade, koliko i Krajina, a sjegurno su tamo i slobodne
institucije, pa ipak se baš u najnovije doba dokinulo
ondje pravo diobe obćinskih šuma. Nadajmo se dakle, da se ni
u nas neće zakasniti u tom pogledu.


Razdieljenje šuma imovnih obćina nedvojbeno bi do skora
prouzročilo isto ono žalostno stanje, koje danas nalazimo po
obćinskih šumah u hrvatskom provincijalu ili Dalmaciji i Istri.
Bio bi to očito nazadak, koji se već i u tom očituje, što se
i u ostalih stranah naše domovine u novije doba traži sdruženje
obćinskih šuma.


Čuo sam nadalje prečesto puta u Krajini žahtievati razdiobu
imovno-obćinskih šuma, pak se stoga i bojim, da bi ti
zahtjevi sada po utielovljenju Krajine materi zemlji i prebrzo
mogli postati činom — bezodvlačno uticanje visoke vlade u
tom pogledu čini mi se vrlo potrebnim, da ne bude možda
prekasno.


Načelo, izraženo u spomenutom zakonu od god. 1873., po
kojem su pravoužitnici i zbilja po odabranom zastupstvu takodjer
i upravitelji svoje imovine, u bitnosti je posve opravdano,
nu ipak nam se čini, da način provedbe ne odgovara svrsi,
Članci 5. i 6. bo naredjuju, da zastupnici seoskih obćina imaju
iz svoje sredine absolutnom većinom glasova po razmjerju pučanstva
birati zastupnike u zastupstvo imovne obćine. Nu sada
vidimo u zastupstvu obćinskom dvie vrsti osoba obzirom na
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 14     <-- 14 -->        PDF

- 70 —
njihov odnoSaj prema imovnoj t. j . 1. pravoužitnike, koji su


suylastnioi imovine imovne i 2. neovla.stenike. — Pošto nije u


zakonu ništa jasnije spomenutOj to se je faktično dogadjalo, da


su u zastupstvo birani i takovi, koji na samu imovinu imovne


nisu nikakova prava imali, ter po tom su o dobru i zlu imovne


cesto odlučivali ljudi, koji fakti5no nisu nikakova prava na to


imali.*)


Dalnji manjak spomenutog zakona jest, što nigdje nije iz


rično spomenuto, da samo oni mogu biti birani u zastupstvo


imovne obćine, koji su i zbilja još zastupnici obćina selskih,


pak se stoga i sgadjalo (osobito kod mienjanja selskih za


stupstva), da su u zastupstvo imovne bili izabrani i takovi


ljudi, koji još nisu u zastupstvu koje obćine bili. Slično može


i onda biti, ako se tko odieli drugamo, ili ako proda svoj po


sjed i t-d


Nu tim se manam medjutim može doskočiti, ako bi se u


buduće odredilo, da samo oni mogu biti u zastupstvo imovne


obćine birani, koji:


1) su pravoužitnici


2) članovi zastupstva koje obeine,


3) ter koji i zbilja u onoj obćini obitavaju, koju u zastupstvu


imovne zastupati imadu.


Samouprava imovinskoga veleposjeda u gospodarskom
smislu po upravljajućem odboru petorice odbornika, koga zastupstvo
imovne iz svoje sredine bira, sjegurno da se krajišni
kom mili, nu u istinu je to valjda jedna od najvećih mana
čitavoga zakona^ a pridrži li se^ mora biti uzrokom propasti
ciele institucije imovnih obeina ili bar njihovih šuma. —


Ovaj gospodarski odbor imao je svakog mjeseca držati
svoje sjednicO; u kojih tehnički upravitelj t. j , nađšumar, po
zakonu ne ima odlučujući glas, nego samo savjetujući. — Članovi
tih odbora pako obično ne samo da absolutno ne mogu
imati potrebne tehničke prednaobrazbe, već često im je socijalna
naobrazba vele primitivna, a da pod ovakovimi uvjeti
0 upravi veleposjeda ni pojma imati ne mogu, samo se po sebi
razumieva.


Šumar je po tom u svojih težnjah i napremcih do skrajnosti
ograničen tako, da konačno do toga žalostnoga spozna


*) U Bovom zakonu od 11. lipnja 1881,j kako poznato ukinuto.
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 15     <-- 15 -->        PDF

_ 71


nja doći mora, do kojega šumari i drugud dodjoše, gdje se šume


obćinske pod skrhničtvom obćinskih organa upravljahu.


Trideseta skupština češkoga šumarskoga družtva razprav-
Ijaše pred koju godinu medju ostalim i pitanje: „Koje se mjere
imadu poprimiti, da se gospodarstvo naših obćinskih i zadružnih
šuma jednom uredi?´´ — Tom je zgodom takodjer tadanji
izvjestitelj g. sumarnik Svuha obzirom na taj tema na sliedeći,
velepoucni način očitovao: da mu je samo požaliti one šumare
koji kod obćina služiti moraju, gdje ih načelnici ili odbori
obično sebi pođSinjaju. Tu tehničko spoznanje riedko kada
dolazi do priznanja, a puke eksistencije radi prinužden je šumar
obično da žrtvuje vladajućemu terorizmu svoje strukovno
osvjedočenje kao i čuvstvo dužnosti. Želi li se pako toli privatnomu
koli i narodno-gospodarskomu interessu udovoljiti, to
se takove težnje nipošto ne imaju od inicijative obćina izSekivati,
već će se jedino moći tehničko upravnim! mjerami zakonskim
putem poduzeti.


Pa ipak koli sretni su u tom pogledu u Ceskoj! — Samo
jedan obćinski načelnik ih nadzire i rukovodi, a kod nas —
čitava ćeta ljudi i oblasti, koji šumaru ne samo službu no baš
i život ogorcavaju.


Istina je doduše i rado izticemo, da je vrhovna oblast y
saznavši za takove učine i nezgrapuosti, vazda cinovniStvo u
obranu uzimala, nti kraj svega toga poznato je i samomu meni
premnogo slučajeva, gdje se je baš samovoljno od strane za´
stupstva itd. postupalo, a da nije vrhovna oblast možda službeno
ni doznala za to. —


Moje me službovanje kod gradiške imovne obćine i tom
zgodom stečeno obilno izkustvo baš u tom pogledu dovede
do uvjerenja, da ma baš nijedno zastupstvo, odnosno
gospodarski odbor, nije dorasao upravi veleposjeda imovnih
obćina, a isto tako držim, da je velika pogrieška postojećih
ođnošajaj da se šumarski upravitelj podcinja laiku ili kakvomu
odboru, ter da je to dapače i propast šuma i narodnoga bogatstva
u Krajini.


Velika je mana nadalje i zbilja nehajno utjerivanje globe
za šumske štete, sjetimo li se, da se u svakoj imovnoj popriečno
godimice 4—6000 šumskih šteta prijavljuje, od kojih
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 16     <-- 16 -->        PDF

^1% —
političke i sudbene oblasti jedva đvie trećine ođsuđej a još se
manje u zbilji atjera,. tako da se zaostatci ovi od godine na
godinu prenašaju, ter da isti do ogromnih svota narastu — a
po tom jo.s žalostnije uplivišu. Pošto se nadalje odštetne gJobe
za kvarove, pocinjenene po državnoj šumi, kod obćinskih ureda
najvećom strogošću utjeruju, to se svaka drvokradica voli i
onako blizoj mu obćinskoj šumi svraćati, obazirajuć se malo
ili ništa, da li ga lugar zatece i prijavi ili ne — pošto faktično
i onako slabo kad dolazi do plaćanja globe, pak zato se i množaju
danomice kradje po imovno-obćinskih|šumah tako, da će se
šuma, bude li i unapried ovako, mjesto u naravi, jedino u „izka^
ib šumske štete" tražiti morati


Rak-rana imovnik obćina jest nadalje ustanova, po kojoj
pripada obćinam zaliha na gradji, liesu i gorivu. — Kad se
proračun potrebe na drvu sastavlja, vidimo, da obćine godimice
sve to veće potrebštine na liesu i gradji izkazuju i prijavljaja
za sliedeće godine, — i to potrebštine, koje do sada
nitko ne kontrolira, a koje ipak silno množtvo najcjenije gradje
i liesa pozoblju — i to po mojem osvjedočenju bar — nepotrebnim
načinom. —


Opazio sam g. 1876/7 izdatak takovog drva u nekoj obćini
u vriednosti od kojih 20.000 for., pa ipak je već g. 1877/8
istoj obćini opet izdano gradje i liesa itd., nu sada već u
vriednosti od 30.000 for.! — Pa kamo će to onda?—Ne vođi
li to očito u propast?


Neobhodno je dakle nuždno čim prije tim manam na put
stati, ne ćemo li, da nam najljepše sastojine po zlu prodju. —


Poznato mi je nadalje, da je obće mnienje po Krajini, da
se pojedine obćine baš i direktno imadu po imovnoj obćini
subvencijonirati jer da su šume imovne obćine silno blago —
bezkonacni´ bunar, gdje se sve stiće, da vuče što više koristi,
A jao si ga šumarskomu upravitelju, ako ne bi možda bio istih
nazora.


Zakonom se doduše zahtieva potrajnost Sumarenja i po
tih siimah, nu kraj obstojećih odnošaja jedva da će se moći
drugdje provesti, do li u bukvicih. — Gledao sam, kako se
najljepši hrastici pod svimi mogućimi izlikami proriedjivahu
i progaljivahu, ter prem sam vidio pogibelj, koja će odtuda
nastati, ipak ne imadoh moći, da odolim i suprotstavim se tolikim
protivnikom. ,
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 17     <-- 17 -->        PDF

»- 75 ~


Neobhodiio bi nadalje bilo nuždno, da se procjena šuma
i drvne gromade cim prije i iznoviSno poduzme, Jer uvjeren
sam, da je velik dio nekad izkazane drvne gromade još stojećih
sastojina već izsjecen, pak se zato bojim^ da ce slabo jos
gdje biti suviška. —-


Zakon veli, da se ti suvišci imadu upotriebiti na obće investicije
u obsegu imovne, — to je sve dobrOj — nu šta je
u obde suvišak?


Vidio sam, kako se obćine namali, Sim vide šta gotovine
u blagajni imovne, na temelju zakona i naredbe glede suviška
pojagme, da si isti podiele. — Zastupstvo nemoguće odoljeti,
privoli, nu zaktievaše, da obcine za taj novac imadu mjesto
postojećih drvenik mostova sagraditi zidane, da se tako šuma
bar za buduće rieši podavaka za mostovnu gradju. — Neke od
obćina i zbilja uciniše tako, nu ipak samo neke.


Veleposjednik nadalje, kao što su imovne obćine, trebao
bi svakako da obezbiedi budućnost svojih činovnika ustrojenjem
mirovinske zaklade, a i reservni fond za samu potrebu
imovne bio bi nuždan; takovi fondovi pako mogli bi se samo
sada, dok još ima mnogo doraslih i starih sastojina, bez uštrba
ustrojavati. To bi valjalo tim prije učiniti, što svi, kojim su poznate
šume imovnih obćina i njihov položaj u blizini miesta,
znadu, da su im šume slabo obrasle, t. j . pune plešina i nepomladjenih
negđanjih sječina (koje su posve korovjem i čbunjem
obrasle), ter koje nije moći na jedanput i opet pošumiti odnosno
pomladiti, već će taj posao trebati decenije marljive radnje šumara,
al i mnogo novaca. Nu odkuđa ga onda uzeti, kad se
sada takovi novci, koje doduše časomice ne treba, nu koje bi
valjalo za buduća pomladjivanja i pošumljivanja čuvati, sada
pod imenom „viška´´ nepotrebno i u dvojbene svrhe izdavaju.


Isto tako se ne možemo slagati sa institucijom postojećih
kr. povjerenika, koji ujedno kao okružni predstojnici imadu odveć
veliki upliv na zastupnike pojedinih jim upravno podčinjenih
obćina kao imovno-obćinske zastupnike, a po tom pobuđjuju
više ohćinsko-oportunifcetske i političko-administrativne težnje
u zastupstvu, nego li šumarsko-gospodarske, koje bi ipak po
imovne obćine kao šumo-posjednike prije svega mjerodavne biti


imale.


6
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 18     <-- 18 -->        PDF

„7f—^


Istina je^ zakon od IB. lipnja 1873. podvrgava cielu instituciju
imovnili obćina vrhovnomu državnomu (vladinom) nadzoru,
u koju svrhu postoji kod kr, zemalj. vrliovne oblasti takodjer
i posebno nađzornictvo, nu kraj svega toga čini mi se
to ipak nedovoljnim jamstvom uzdržavanja i razvoja imovnili
obćina sve dotle, dokle god šumar, odnosno upravitelj šumskoga
ureda, bude podčinjen i u gospodarskih pitanjib vieću laika.


U vrlo naprednih državah, kao što su Francezka, da i
neke njemačke države-, preuze upravu nad obćinskimi sumarni
sam^a. vlada u ruke, i to baš u njihovu korist. U Tirolskoj
stoje nerazdieljene. obćinske šume pod upravom državom postavljenih
vještaka, koji. sjegurno nisu podčinjeni obćinskim organom,
a u Bukovini je država šume grčko-iztočne vjerozakonske
zaklade takodjer uslied neugodnih izkustva uzela pod vlastitu
upravu.


Misli li. vlada po dosadanjem izkustvu u Krajini, gdje
šuma ni pod vojnom vladavinom osjegurana bila nije, osjegurati
moći obstanak i razvoj imovnih obćina autonomnom upravom
obćinskih organa?


Ja držim, da mjerodavne osobe ne bi mogle na to bezuvjetno
jestno odgovoriti, te mogu slobodno reći, da govorini
i po duši svojih bivših drugova kao i mnogih uviđjajnih osoba
u Krajini, ako jasno i otvoreno izrečem; Da je zakon za imovne
obćine od 15. lipnja 1873. za Krajinu odviše liberalan, da je
bar 100 godina prerano uveden, gospodarstvo na njegovu temelju
mora da bude uzrokom propasti tog instituta, jer odnošaji
nenaravni postaju i zli, a to sve samo zato, jer temeljna
načela, na kojih se spomenuti zakon osniva, ne valjaju.


Gdje pako temeljna načela ne odgovaraju, neće moći ni
službeni naputci ni provedbene naredbe pomoći, pa zato se i
ne mogu nadati osobitomu uspjehu od takovih možda po vladi
predstojećih ucina, —- Samo radikalna reorganizacija ciele institucije
na zakonitoj podlozi obećaje željeni uspjeh.


Temeljnim principom pako imalo bi pri tom da bude:


1. Nerazdieljivost imovno-obćinskog posjeda,
2. Ujedinjenje svih imovnih obćina u Hrvatskoj i Slavoniji
pod jednim konkretualnim statusom,
3. Uprava po državnih organih, ustrojstvo središnje šu-:
marsko-administrativne oblasti za obćinsko-šumsku upravu, slično


ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 19     <-- 19 -->        PDF

~ 75 —


šumarskomu odsjeku c. kr, vojnoga zapovjednictya; imenovanje


šumarskih činovnika i službenika tom vrhovnom oblasti te pravo


premještenja činovnika i službenika u obće.


4., Očuvanje pravapravoužitnikait. d. okružnim! zastupstvi.


Za razjasniti spomenuto moram još nešto spomenuti. Ono
što spomenusmo u točki prvoj, jest temelj, na kojem se u obće
jedino uspješno i trajno dalje raditi može. Nerazdieljivost imoynili
obćina je onaj conditio sine qua non, bez kojeg se ne možemo
ma baš nikakvomu uspjeku nadati. Ujedinjenje pako nije van
pi´vi korak obće organizacije šumarstva u Hrvatskoj, pak bi se
pri tom mogao možda primjereni obzir uzeti i na urbarske obćinske
šume starog provincijala. Čitavo pako najbolje bi se dalo
šjegurno oživotvorenjem u točki 3. spomenutih činjenica postići.


Ustrojstvom posebnog šumarskog odsjeka kod kr. zemaljske
vlade došlo bi šumarstvo i zbilja u prave ruke t. j . pod nadzor
i npravu strnkovnjaka, što jedino odgovara današnjim pojmovom
znanja i uprave, ter što se šjegurno nikada neće postići
ustrojstvom raznih izvjestitelja, U ostalom nije ni država u
bivšoj vojnoj Krajini po obavi segregacije možda državne šume
podčinila financijalnomu ravnateljstvu i tamošnjemu izvjestitelju,
već si je bila (kako je naravno) posebni šumarski odsjek ustrojila.


Pošto državne i imovno-obćinske šnme u Krajini jednake
vriednosti predočuju, to ne uvidjam, zašto se i za te obćinske
šume ne bi mogao posebni središnji ured ustrojiti. Potreban je
svakako, jer bi i nadzor, kojega do sada nije bilo, odtud proizteći
imao.


Imenovanjem šumarskih činovnika i službenika po šumarskom
odsjeku postali bi šumski upravitelji prilično neodvisni
od političkih kao i obćinskih upliva, osobito onda, kad bi šumarsko
osoblje imovne bilo i inače ravno onomu države. —
Ovo bi pako valjalo urediti, ako ne već za, sve, barem za više
šumarsko osoblje.


Nadzor imala bi svakako vlada vršiti. — Tim pako da
Se dokine pravo izbora cinovničtva i t. d., dobilo bi se valjda
i podpuno vješto osoblje, — Dalje o tom govoriti, držim za suvišno,
jer se o tom već i ovako i" onako dosti govorilo.


Čuvanje prava pravoužitnika pako moći bi bilo tim prije
okružnim zastupstvom povjeriti, što su ova i onako skoro identična
sadanjim zastupstvom imovnih- obćina, a dalo bi se tim
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 20     <-- 20 -->        PDF

i mnogo toga prišteđiti, pošto posebna zastupanja i gospodarski
odbori dosta novaca stoje, dapače poznat mi je slučaj, gdje
se kod jedne imoyne oboine u jednoj jedincatoj godini izdalo
više od 6000 for. samo u te syrlie. Eventualni viški opet mogli
bi se baš tako i po okružnoj skupštini, kao što i do sada po
imovno-obćinskom zastupstvu porazđieliti.


Tim bi bilo svakomu svoje osjegarano, a institut imovnih
obcina, koji je dosta dobro zamišljen, bio bi tako i na dobroin
temelju osnovan.


Konačno hoću još jednom da iztaknem svoje mnienje,
da je glavnom rak-ranom cielog instituta loš temelj, na kojem
se osniva, a taj je spomenuti zakon. Da je tomu tako, dokazuje
medju ostalim i zlo stanje odnošaja imovnih obcina u provincijalu,
dakle koje ne podpadaju vojnomu sustavu, kako sam to
bar iz izvještaja glavne skupštine šumarskoga družtva u Križevcih
razabrao.


Povod, zašto se latih pera, da tä svoja opažanja i nazore
saobcim, jest v-olja i naum, ne bi li se tako mogla vidljiva propast
liepih i vriednih nam domovinskih šuma razjašnjenjem i
kritikom postojećih odnošaja još za vremena odklonuti Odluka
pako ne može biti dvojbena, jer ne ćemo li, da nam se najveće
blago Krajine za volju loših institucija za samu upravu još
nedorasloj generaciji žrtvujoj to ne smijemo ostaviti još i dalje
postojeće stanje, već valja da reorganišemo, dok je još hora


t. j . dok nam nisu još kao snieg na suncu i naši divni hrastici
nestali. Ponajprije valja da poprimi visoka vlada moje devetgodišnje
službovanje kao šumara u hrvatskom provincijalu kao
i slavonskoj Krajini za dokaz mojih rieci, a nadam se, da će i
svi bolji i dalje videći biti sa mnom istih nazora.
Napisao sam to pako jedino stoga, jer me drugi za to
umoliše, imajući samo jednu želju u interesu stvari^ da mi bude
možno mjerodavne faktore i osobe o nuždi i prešnosti tih reforma
uprave imovno-obćinskih šuma osvjedočiti,


Cienim imovnim obćinam pripadajuće šume na više od
100 milijuna forinti nominalne vriednosti, u narodno gospo^
darskom pogledu pako u obće nije moći tu vriednost dovoljno
označiti, pa kad su takvi faktori u pogibelji, mislim, da bi svakako
valjalo dulje oklievati reorganizacijom.