DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 1     <-- 1 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


Br. 3., ü Zagrebu dne 1, ožujka 1882/ ´ (Jod. VI


Prilozi za povjest šuma i šumskoga gospodarstva
kod Hrvata^


objelodanjuje Fran X. KesterČanek;


Kao učitelja na kr. šumarskom učilištu u Kfiževcili dopađe
me čast medju ostalim držati takodjer predavanja iz statistike^
povjesti i literature šumarstva. Imajuć prije svega na umu osobiti
zadatak ovog jedinog hrvatskog zavoda te struke nije mi
bilo samo do toga, da slušateljem svojim predajem lik povjestni
razvoj šumarstva kao obće usvojene šumarsko-gospodarske znanosti,
vec ujedno smislih, ne bi li im takodjer i koju o važnosti
i razvoju šumskoga gospodarstva na temelju obće povjesti hrvatske
pripomenuti mogao.


Ne našav u tom smieru ma baš ništa prildadna u literaturi
našoj, stadoli sam učiti kulturni razvoj naroda našega, ne bi li
možda tako naišao na koje zrno, važno za daljnji razvoj nauke
0 hrvatskom´šumarskom gospodarstvu,


Proucavajuc u tu svrhu raznolika naša povjestna vrela,
našao sam mnogu, koja bi se uporabiti dala u svrhu sastavka
povjesti naših zelenih dubrava i kitnjastih lugova, te ja sad
vec tri godine predajem na spomenutom učilištu uz obći povjestni
razvoj šumarske znanosti takodjer i posebnu povjest
šumarstva u Hrvatskoj. Znajući pako, da će iznzam mojih bivših
slušatelja slabo biti u Hrvatskoj šumara, kojim bi bio predmet.
taj poznat, odlučili se odazvati mnogobrojnomu nagovaranjumolbi prijatelja, ter objelodanjivati tuj u obliku priloga „za
povjest šuma i šumskoga gospodarstva kod Hrvata^^ pojedine
odsjeke svojih predavanja ,,o povjestnom razvoju šumarstva, ,u
Hrvatskoj.," . ;,.., ´
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 58 —


Znam i sam, kako nepodpnno mi je još to djelo, koje ima
biti tek nacrt kasnijoj radnji, al ga ipak objelodanjujem, jer se
nadam, da ću tako možda vještijega kojega druga sklonuti, da
nam do zgode izrazitije, podpunije i bolje bajnu prošlost hrvatskih
šuma protumači.


Podpunoma pako usvajam rieči poznatog i velezaslužnog
pisca na polju historije obceg šumarstva kod Njemaca, Augustina
Bernharda, koji u predgovoru svoje povjesti veli: „Es würde
ein schwerer Irrthum sein, wenn Jemand es unternehmen wollte,
eine Greschiehte der Wirtschaft oder eines "Wirtschaftszweiges
zu schreiben, ohne auf jeder Entwickelungsstufe den Menschen
als von allen den geistigen und materiellen Impulsen beeinfiusst
und erzogen darzustellen, welche in ihrer Gresammtheit seine
Entwickelung bestimmen. Ohne die Herrschaft eines sittlichen
Princips ist kein Eigenthum, ohne Eigenthum keine Wirtschaft
nach moderner Auffassung möglich. Ebenso ist eine Geschichte
der Waldwirtschaft überhaupt nicht möglich ohne eine Geschichte
des Waldeigenthtims, und letztere kann wieder wenigstens
in ihren grossen Zügen nicht bearbeitet werden ohne
Heranziehung der politischen Geschichte. Ueberal entwickeln
sich die Rechtseinrichtungen, angelehnt an das Verhältniss der
Gesammtheit zu dem Einzelnen, des sittlichen Wollens Aller
zu dem Wollen und Thun der Individuen. Auch gegen die
übrigen Wirtschafts und Gewerbegebiete darf sich der Eorsthistoriker
nicht indiferent verhalten. Das wirtschaftliche Bild
einer Zeit setzt sich zusammen aus den Bildern aller Wirtschaftsgebiete,
und ist nur in dieser Gesammtheit verständlich
und wahr."


S ovih razloga dakle morao sam i ja u svojih razmatranjih
spominjati mnogu o prošlosti naroda našega sa gledišta obće
povjesti, nu tiem nisam mislio, da moram Hrvate šumare poučavati
u obćoj hrvatskoj povjesti.


II.
Prelazeć sada na sama razmatranja kulturnoga stanja
Hrvatske u davnoj prošlosti, držim za shodno spomenuti koju
i 0 položaju, veličini, tlu, klimaticnih odnosajih i flori hrvatskih
suma, buduG da se ovamo spadajući faktori i onako nisu
tekom tisuć-godišnjeg boravka naroda hrvatskoga u našoj do
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 3     <-- 3 -->        PDF

- 59 —
movini u bitnosti promienili, a s druge strane morali su ipak
po naravi samoj bitno uplivati na sam kulturni razvoj domovine
naše.


Motreći prije svega geografigki položaj Hrvatske vidimo,
da ista jednim dielom zasieca u srednju Europu, drugim pako.
i to većim^ spada poluotoku balkanskomu. Zemlja medju Dravom,
Dunavom, Savom i Kupom najjužnija je žest srednje Europe,
žemlja pako duž jadranskoga mora najzapadniji je dio balkanskoga
poluotoka. Hrvatska dakle luci al i spaja svojim položajem
dva različita svieta, ona luči zapadnu Europu od jugo


iztočne, a s druge strane stoji kao posrednik medja kulturom
zapadnom i iztočnom.


Stari Rimljani dielili su nam domovinu u dvie različite
pokrajine: Premiju J^Da^^ U kasnije doba vidimo, kako
i sami Hrvati sjeverni diel kraljevine zovu Slavonijom, južni
pako Hrvatskom. Površina svih pokrajina hrvatskih broji
110215´61 []]-kilometara ili 2001´69 cetvor. milja, sadašnja joj
pako napucenost broji 3"446*000 žitelja. Hrvatske se zemlje
prostiru medju 42** 10´ i 46** 24´ sjeverne širine ter 32^ 6´ i
38*^ 45´ iztocne duljine. Udaljenost najsjevernije točke od naj


južnije jest 530 kilometara, a najzapadnije od najiztocnije do
480 kilometara.


Pogledamo li na zemljovid Hrvatske, to ćemo se u brzo
osvjedočiti, da je većim dielom gorovita. Od ukupne površine
zapremaju visoćine 72%. G-ora imade po svoj Hrvatskoj, a
nizine diele jedne od drugih, obrubljujuć pojedine gorske kose.


Najvišje predjele nalazimo u najjužnijih stranah, dočim se
zemlja prema sjeveru vidljivo snizuje, dok napokon na najsjevernijem
kraju iztoka ne prelazi u prostranu ugarsku ravnicu.


Sto se pako tiče klimatičnih odnošaja Hrvatske, to vidimo,
da je popriecna godišnja toplina veoma različita*, jer dočim je
u Dubrovniku, koji na moru leži, popriecna toplina 17^0., to
imade Varaždin samo još IPC , a Zvečevo jedva 7*2^C, popriecne
godišnje topline. Po tom vidimo, da u Hrvatskoj godišnja toplina
prema stožerom po geografskoj širini pada za 6"Celsija
ili za svaki stupanj zemljopisne širine po 1-7*´C. topline manje.
Kao što toplina pada, cim dalje idemo od polutnika prema
stožerom, isto tako pada i od površja morskoga u visinu.
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 4     <-- 4 -->        PDF

:´ ^. m -^


Nadalje vidimo/da n. pr, naše primorje ima vrlo blago
ljeto i blagu zimu, naprotiv Sriem veoma vruće ljeto, alistrogu zimu. Podnebje sjeverne Hrvatske više je suho, nu jaka
noćna rosa tih krajeva prilično nadoknadjuje kišu. Proljeće je
obično vrlo ugodno, ter počimlje cesto u ožujku te traje dulje,
docim u Slavoniji ne samo da nešto kasnije dolazi, no i hitrije
nestaje. Ljeto je u Slavoniji cesto i prevruće, jesen maglovita,
a prvi zimni mjeseci vrlo su nesnosni sbog mokroga i hladnoga
vremena. Čudnovato je, da je hrvatsko primorje tim oštrijeg
podnebja, čim se više k jugu proteže, eemu će po svoj prilici
ne mali uzrok biti strahovita goliet krasa i silovita bora. Isto
tako znamo, da sjevero-iztoćni dio Bosne ima u obće prilično
oštro podnebje, slično onomu na>šega gorskoga kotara i visocine.
Po dolinah u Posavini je zima blaža, rieke se ondje malo kada
smrzavaju, a i to samo na kratko vrieme. Najljepša godišnja
doba u nas je jesen. Vjetrova ima malo, a i ti su slabi, najviše
duva vjetar s morske strane. U jugo-zapadnih krajevih pako
vidimo, da je u obće zima kratka i veoma blaga, sniega ima
malo i brzo okopni, al zato duvaju tuj zimi jaki vjetrovi, osobito
bora. Ljeti je vrućina u mnogih predjelih ovih krajeva
baš nesnosna, tim više, što je tuda — kako znamo — tlo vapneno
i kršno, koje se jako ugrije, ter što tuda manje kiše
pada, nego li u sjevernih predjelih.
Iztocne strane naše doinovine, imenito Slavonija, najvećma
obiluju prekrasnimi šumami, al su svoga podnebja i mnoge
tode radi opet nezdrave po čovjeka i životinje. Sto se tiče
šumske flore u Hrvatskoj, ona u južnih krajevih baš se bitno
razlikuje od one u sjevernih stranah; jer dočim sjeverni dielovi
svojom florom nalikuju inim južnim krajevom srednje Europe
sa subalpinskim karakterom, to južna i primorska Hrvatska
opet spada više u područje mediteranske flore. U oboe pako
možemo reći, da krasti i bukva čine najvažnije i najglavnije
vrsti šumskoga drveća u nas.


Toliko 0 položaju i stanju hrvatskih zemalja, sada pako
prelazimo na razmatranje stanja Hrvatske za najstarije doba


t. j . prije dolazka djedova naših na jug. Kakova li nam današnja
domovina u to doba bijaše, kazuje nam i sara Konstantin
Porphyrogenit, taj otac naše historije, opisujuć nam ju na sliedeći
način:


ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 5     <-- 5 -->        PDF

—´61


„Dalmacija se pruža od rneđja Draža t. j . od Bara do
istarskih gora, i od jadranskoga mora do rieke Duaaja; pod
rimskom vladom bje smatrana najizvrstnij´om medju svimi zapadnimi
zemljami, viđeć pako Obri, da je to prekrasna zemlja,
tamo se nasele i opustošena ležaše pokrajina ova, cesa radi porukom
cara Heraklija Hrvati pograbiv oružje Obre iz onih
miesta protjeraše te se u njihovoj zemlji sami nastaniše (god.
619)."


Koli draga bijaše ta pokrajina starim Rimljanomj vidimo
medju ostalim i odtale, što je car rimski Dioklecijan najvolio
svoje dane probaviti u dalmatinskom Solunu, a njega bi sliedili
bogati Rimljani i patriciji, bježeć okolicu rimskih močvara,
da se odmore i oporave u Dalmaciji od ljetne žege i rada. Sve
što bijaše bogatoga u Rimu, imaše svoje ljetne zaselke po tada
krasnih i carnih dalmatinskih šumah. Znamo i to, da su Rimljani
baš radi ogromnosti, krasote i bujnosti dalmatinskih šuma
tuda i naseibine podržavali.


A da su i ostali krajevi stare Ilirije već od davnine šumoviti
bili, jasno nam dokazuje rimska povjest spominjuć, kako
je car Gralerij dao izsjeći šume u Panoniji, da priredi zemlju
za teg, car Probo pako dao je, kako znatno, izsušiti sriemske
močvare i krSti šume, da zasadi zemlju vinovom lozom,


Nije dakle ni oudo, da i Konstantin tu zemlju „prekrasnom^^
zove, a tim nam se takođjer i razjasnjuje čin, zašto su
Hrvati ostavili sielo „Bielo-hrvata," „veliku Hrvatsku" ter
se odlučili zaci na jug te osvajati si mačem u ruci novu domovinu
!


Došav Hrvati u Dalmaciju naidjoše tuj, kako je poznato,
na Obre, zaratiše se š njimi i nadvladav ih zaposjedoše čitavu
zemlju. Povjest nam nadalje kaže, da su imali jednog vladara
i da su jednu državu sačinjavali, a Konstantin mnije, da se
pod nazivljem „Hrvati^´ razumiju jezikom starih Slovjena „ljudi
mnogu zemlju posjedujući.´^ On opisnje Hrvate na sliedeći način:
Ovi pako pokršteni Hrvati izvan granica vlastite zemlje nerado
druge uznemirivaju ratom, a to zato , što su primili neki
sveti ugovor, da neće nikada tudju zemlju oružjem napadati,
nego da će mir držati sa svakim, koji bi htjeo to isto prema
njim. —
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 6     <-- 6 -->        PDF

-^ 62 —


Poput inik slovjenskih plemena bayili se i Hrvati većim


dielom stočarstvom, osobito pako plemena gorskih krajeva, a


da su bili vec i u davnoj davnini i ratari, to nam medjn osta


lim dokazuje naše veliko obilje rieči, protežućib se na ratar


stvo, što opet nedvojbeno svjedoci, da su´ bili stari Hrvati na


priličnom stepenu kulture, jer znamo, da nijedan narod ne pre


lazi od stočarstva jednim skokom ka ratarstvu, već to biva


vrlo polagano.


U početku im služaše mjesto pluga drvena soha t j . za


kucito drvo, kojim se zemlja tovila ili rahlila.


Savršenije od drvene sohe je ralo, iz kojega se stoprv


kasnije razvilo ono sastavljeno oruđje^ kojim i danas jošte z;emlju


oremo t. j . plug. Isto tako znamo, da su Hrvati jur od pra


starih vremena poznavali snop, kosu, srp, gumno, grablje, vile,


lopate, motike i t. d. Nu oni ne bijahu samo ratari, koji su


lih žito sijali, već upravo gospodari; oni su bili nedvojbeno i


vrtari, jer nam već Herodot pripovieda, da su se medju Slovjeni


nastanili „Geloni", narod sijući žito i imajući vrtove. Nedvoj


beno je pako, da se je moralo tamo, gdje se je žito sijalo,


doskora sijati i soćivo, jer bi ga i isti pastirski narodi, raza


brav mu jednom vrstnoću, sijali i širili, a znamo napokon i to,


da se u Hryata tikve već od starine upotrebljivale kao posu


dje. Nu ratar, a još više voćar, prijanja sve to više uz svoju


zemlju, njeguje ju i obradjuje što bolje može, iz čega sliedi, da


su djedovi naši ne samo zemlju težali, već i mnoge obrte po


znavali. Ne može tuj dakako biti govora ob obrtnostih, kako
ih mi danas shvaćamo, nego ponajviše samo ob obrtih kućnih,
kako to nalazimo još i danas u našeg seljaka, koji najraznije
plodine preradjuje u rukotvorine. Dvie su pako biljke bile već
od davnine predmetom hrvatske kućne obrtnosti, naime lan i
konoplja.


Motrimo li pako domaći i kućni život djedova naših za
najstarije dobe, to vidimo, da mu je prije svega glavno obilježje´zadružni
život, rodbina ostaje vazda zajedno, rodjäk radi za
rodjaka.


Porodica ili obitelj temelj su i istomu državnomu sustavu
hrvatske kraljevine. Zadružni život bio je u nas od pamtivieka
u običaja, pojam obćeg ili zadružnog imutka bijaše do skrajnosti
razvijen. Sried dvora zadruge širila se krošnjata lipa,
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 63 —


drvo starib Slavena, pod njom se birao starješina, pod njom
se vodili razgovori i narodne igre. A kakav im bijaše domaći
život, takav im bijaše i javni, priprost i prvotan, a jakost
narodna pokazivaše se samo u ratu; inače vladaše sloboda
osobe i plemena, te baš ta im svojstva i sticahu prijateljstvo
E-ima i Bizanca, ter nas u IX. vieku podignu na državu, o
kojoj mogaše pravom reći hrvatski vladar Krešimir Yeliki:
„Bog je našu državu razsirio po kopnui po moru".


Prostranost i sila ove „Velike Hrvatske" dopuštaše, da
su se poradi riedke napucenosti izprvice mogla pojedina plemena
i obitelji po volji naseljivati, obrađjivajuć svaki onoliko
zemlje, koliko je trebovao. Zadružni život poznavaše samo zadružni
ili obći koli pokretni toli i nepokretni imetak. Zadruga
ili obćina bijaše vlastnik svega, a zastupaše ju starješina ili
gospodar zadruge, bez šije se privole u obće ništa započeti
nije moglo. Muž bi si doveo ženu u kuću, a zadruge su se
imale skrbiti za udove i sirotcad. Starješina pako nije bio
samo glavar i gazda zadrugi, on bijaše i sudac. Više zadruga
zajedno sačinjavalo je obćinu i sela, koja si birahu vodju
ili kneza.


Pojedinci, koji nisu živjeli u zadrugah, postađoše samoposjednici,
iz kojih posta tekom vremena stališ vlastele i gospode.
Junaci u ratu postajali bi vodjami i plemići, a pripadaše
im na ime nagrade stanoviti dio pliena, a i dio osvojenih
zemalja. U obce se je kod Hrvata brzo udomio rimski pojam
posjeda i vlastničtva. Plemići i vlastela, buduć ugledniji i
imućniji od ostalih, zadobiše po, malo sve veći upliv u državi.


Grlavne i najstarije njihove povlasti bijahu: pravo izbora
vrhovnoga vojvode u ratu, izbor bana, a i kralja. Kraljeyi, da
im se oduže za učinjene usluge, davahu i obeeivahu im kojekakvih
povlasti i darivanja, n. p, pravo kovanja noyca, pravo
pobiranja mitnice i t. d. Svećenstvo se takodjer već od davnine
smatraše plemstvom tim više, što su za poganske dobe
jedini knezovi i starješine doprinašali begovom žrtve.


Eazlika medju seljačkim i gradjanskim žiteljstvom nastaje
tek kasnije za tudjih kraljeva, koje bi, da si osjeguraju naklonost
gradova, ovim razne povlastice i premoći podieljivali.


Seljak obdjelavao je svoju zemlja, ali osim svoje i tudju
uz nagradu, a vlastelini imajuć liepih i prostranih zemljišta
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 8     <-- 8 -->        PDF

- 64: —
trebahu težaka, nu zato ipak prvobitno nisu imali nikakva
prava nad njimi. Tko je pako više zemlje posjedovao i više
gradova i dvorova imao, bio je i bogatiji i tako vidimo, da je
uslied razmirica glede prava posjeda u nas već za rana nastao
običaj omedjivanja posjeda i sastavljanja razvodnika.


Kao što kod svih starih naroda, tako bijaše i kod starih
Hrvata svaki mužkarac u.jedno i vojnik u ratu, nu kašnje bio
je samo plemić vojnik, čim se i nasljedstvo u plemstvu razvi.


(Državni dohodci dielili su se u redovite i vanredne; međju
gr?e brojimo~´´poglaYitö´""osvojena zemljišta^i danak^_^prip^^^


^svećenstvu,...kralju i ostalim velikašem u zemlji. Buduć .da Je~
za Anda bilo muogo državne .ili osvojene zemlje, to´ se je ista"
1 u zakup, davala naseljenikom, nu ovi su zato morali neku
-daću .plaćati. Sp_omennte_državne, ili što bijaše za onda svejedno
„kraljevske zemlje", bijahu zato tako nazivane, jer je
kralju pripadalo pravo davatiih pojedinim zaslužnim mnževom
naime nadarbine, a bijahu to većim dielom silne .prašume, ä
onaj, komu dopadoše, morao ih je tek krčiti, da uzmogne zemlju
za teg prirediti. ~ Mecljutim bi .si kralj ipak pridržao na takova
zemljišta neka prava, i to bud praA´o konakovanja za se i svoje
ljude, bud prayo lova, desetine i t. d., iz kojih se pravica kasnije
razvilo t. z. regalno pravo,


´ IIL
Već smo prije spomenuli, da su zemlje današnje Hrvatske
nekad bile dielovi ,rimskih pokrajina Dalmacije i Panonije, a
obitavao je tuda narod poznat pod imenom „Hira". Osvojiv
Rimljani ove zemlje, n^temeljiše važne naselbine i gradove, tako
da su Hrvati došav amo, i uzprkos gospodstva Obra naišli još
na mnoge pitome krajeve i uredjenu zemlju. Povjest nam priča,
kako su isti silni rimski carevi pokrajine ove pazili i priljubili
bili. Već za rana vidimo, gdje se tuđe dižu rimski gradovi:
Castavia, Tersatum, Tergestum, Siscia, Celea, Sirmium, Mursa,
Marsonia, Castra, Salona, Catera i t. i , uz mnoge ine bogate
i znamenite naselbine i rimske vojne postaje. Sva ta mjesta
pako bijahu spojena umjetnimi rimskimi trgovaćkimi cestam.i.
Pravom dakle zaključujemo, da je Hrvatska već za rimskoga
gospodstva bila zemlja ne samo obće pristupna, no i
vele B.apredna u kiilturi, pošto su velike prašume stare Birije
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 9     <-- 9 -->        PDF

- 66


za rana prekidane bile težnatimi zemljami i prekrasnimi vino


gradi, a Konstantin Veliki nije zahman tu ;;eniljii prozvao naj


krasnijoni zapadnom rimskom pokrajinom I Na^idivsi Hrvati i


Sibi n prT´>i ]iolovi(´i sedmoga sloljcća zapadnu cebt balkan


skoga polaotoka i zavladavži tako nekad;)njimi limsko-byzant


skimi pokrajinami, nadjo^e doduše mnogo liepog uništeno, ter


mnogi dio zemlje poharan, nu kao narod ratarski a i inače


napredan brzo opet podigoše zemlje ove do stare slave i bo


gatstva. _ ,.


^Najviše je ipak nplivala na silni razvoj velike hrvatske
´ države rečena´rimska i bizantinska kultura, i to kao na poli


tičke tako i na crkvene odnošaje. J^ultura starih Hrvata uz
naprednu klasičnu rimsku kulturu nedvojbeno pospješavaše
´"E´grärno-gospodarski razvoj domovine naše. Po>^nata je činjenicaj
kako je pobjedofiosni orao ßimljana prenašao visoku njihovu
kulturu u sve im podčinjene a i susjedne zemlje. liimljanom
bijaše triezan i^ozbiljan rad podlogom svijuh podhvata, zato i
mogahu za dugo vladati čitavim rek bi za .onda poznatim


svietom.


Da je pako poljodeljstvo kod starih Rimljana bilo obće


obljubljeno i napredno, dostatno nas uči rimska povjest, ter nam


nije potrebno toga ovdje još iztioati ~ ta sjetimo se samo,


kako je Virgilij, opjevao sve grane gospodarstva.


Upliv rimske kulture na Hrvate opažamo dakle već u


prvoj dobi njihova boravka na jugu. Ponajprije vidimo, gdje


su Hrvati poprimili vjeru i usvojili institucije rimskih pravnih


odnošaja, a doskoro se je stao osobito po zapadnom dielu Hr


vatske i latinski jezik i literatura udomiti. Hrvatsko svećenstvo


u obće, a napose biskupi, bijahu nosioci ove latinske kulture


na iztok. Naobrazivajuć se većinom po raznih italskih školah,


prenašahu plodove rimske literature u naše dvorove i samostane,


i tako vidimo, kako je osobito po našem primorju Italija mati


svakomu duševnomu i kulturnomu napredku. Domaći hrvatski


vladari, stojeć pod neposrednim uplivom rimsko-papinske vlasti,


davahu velike povlasti i nadarbine rimskoj crkvi i njezinim


reprezentantom kao za onda jedinoj di^žavnoj vjeri i crkvi u


Hrvatskoj. Svećenstvo uživaše (kao što to jur spomenusmo)


velike posjede i imanja, a uz to ne trebaše ni daća plaćati, pa


je stoga broj raznih samost´^na i manastira od dana do dana
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 66 —


rasao. U latinskom klasičnom điiliti naobraženi monasi -aredji


vali bi svoja gospodarstva i imanja po nacelih poznatih starih


rimskih gospodara i pisaca, kojih djela im knjižnice izpunjahu.


Srodnost podnebja i zemlje naše (osobito Dalmacije) pako sa


sjevernom Italijom mogaše samo pospješavati ndomljivanje i


usvojavanje (latinsko) rimskih gospodarskih načela i sistema.


Povjest nas nadalje nči, da se je i hrvatski javni državni
život poput onog slavne i slobodne rimske države temeljio
na imnćtvu slobodnih vlastelinstva i gospodara. Orac "ujedno
bijaše i vojnik, a stališ ratarski najugledniji u državi.


Buduć je italska poljodjelska a i obće kulturna književ^
nost bila jedino vrelo, iz koga su djedovi naši mogli crpiti
svoje gospodarsko znanje i umieće, mislim, da je shodno i
ovdje koju o tadanjem stanju rimsko-latinske gospodarske književnosti
mimogredce spomenuti.


Motreć tu literaturu nalazimo više znamenitih muževa,
koji su svoja poučna iztraživanja posvećivali i obce gospodarskim
interesom.


Marcus Portius, Cato Major (koga drže otcem rimske poljodjelske
knjige), Varro Marcus Terentius, Virgil Maro Publius,


L. J. Columella, C. Plinius Secundus i E. E. Aemilius Paladins
bili su. kako znamo, najznamenitiji rimski poljodjelski pisci.
, Akoprem se za onda za šumarstvo kao takovo još ni znalo
nije, niti se posebnom gospodarskom granom smatralo, to ipak
vec i u spisih ovih pisaca nalazimo mnogu ob uzgoju vrtarskog
drveća, o sadnji, sjeći, sjetvi i t. d., koja načela i naputci
nedvojbeno su zamet kasnijim gospodarskim učinom šumarskim,
kao i raznim šumsko-gospodarsko-redarskim ustanoyam i naputkom.


..Poznato Je nadalje, da su u ovo drevno doba šume bile
još svoje prostranosti i množine radi baš zator i zaprieke svake
kulture, a tek krčenjem istih širila se je kultura; o šumah
dakle kao takovih, kao o gospodarskom objektu govoriti nije
naravno bilo ni na umu rečenim piscem, ali zato posvetiše tim
veću pomnju pouci o uzgoju svetih gajeva i šumovitih perivoja
ili arbustuma Ijetnika rimskih patricija.


Da im je pako u tom pogledu gradivo dostatno bilo,
svjedoci međju ostalim i poznato spomenuto djelo Marka Te-,
rencija Yarra, koji je još sto godina pr. Is. razlikovati umio
ŠUMARSKI LIST 2/1882 str. 11     <-- 11 -->        PDF

^67 —
sjetvu i sadnju drveća od pomladjivanja grebeuicarai i oplemenjivanja
sada. Stari Cato Major učaše takodjer u svom djelu
5,De re rustica", kako valja uređjivati i iizgajati arbustuiD-, naueavajuć
uz to, kako se uzgajaju masline, biiesti, jeU, ciprese,
smokve i vinova loza, uredjuju ra,.2;sadnici i obdjelavaju. Isto
tako učio je i Columella uredjivanje razsadnika, okapanje istog
jeseni prije sjetve, preporucujuć ujedno presađjivanje biljka,
klaštrenje i obrezayanje drveća i t. d. Spomena je vriedno još
djelo „Calendarium´´ od Taura Aemiliana Palladija, koje bijaše
sbog svojih osobito vrstnih obćih gospodarskib pravila za dugo
uzorom. Znamenito je, što preporučuje, neka se oranice svake
pete godine drvnim pepelom gnoje, da sačuvaju produktivnost,
a svakako je i to spomena vriedno, da su naši seljaci običavali
sve do nedavna svoje livade i oranice pepelom pognojivati, paleći
u tu svrbu na takovih mjestih granje i panjevje starih
dubova i šikarja. Koli bistra oka su Rimljani u tom pogledu
bili, svjedoči nam i sliedeći Virgilov stih: „Tytire, tu patulae
recubans sub tegmine fagi". — Ta koji bi današnji pjesnik pogodio,
da upravo bukve porad horizontalnoga svojega lišća naj


veću sjenu bacaju te najviše hlada daju!?


Spomenica o upravi i stanju imovnih obćina.´^


Napisao Ferdo Zikmundovsky, c. kr. nadz. šumarstva za Dalmaciju.


Još godine 1877, objelodanio sam u „Sumarskoni listu"
članak, kojim sam nastojao bio u sedam glavnih zasadah za
onda u krieposti stojeći zakon od 15. lipnja 1873. ob imovnih
obćinah pretresati, a sada ću primjereno tadanjemu obećanju još
koju iztaknuti i obzirom na stečeno izkustvo prigodom moga službovanja
kod gradiške imovne obćine, ne bi li tako doprinjeo
koju k riešenju toga po svu bivšu Krajinu baš eminentno važ


*) Ovaj je memorandum g. Zikmundovsky joŠ prije đvie godine pri
gođno predao velemožnoj gg. Durstu i Dautoviću, pridržav si eventualno
kasnije isti još i drugaÖ upotriebiti, mi pako taj izvadak iz njega tim prije
priobćujemo, što je baš sada pitanje ob imovnih obcinah u nas na dnevnom
ređu^ ter što se iz njega razabire, da je baš novim zakonom od 11. lipnja
1881 u mnogom pogledu i u tom memorandumu iztaknutim željam udovoljeno,