DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 32 I
z V i e š ć e*


o poučnom putovanju u Eatschah , istarsku Goricu i Trst, napisao i visokoj
vladi podnio profesor Vladimir Kiseljak.


Svatko će pripoznati veliku važnost i korist poučnih putovanja
ili ekskursija za slušatelje na gospodarsko-šumarskih
zavodih, jer se tom zgodom pruža mladeži prilika u samoj prirodi
razmatrati raznovrstne gosp. šumarske odnošaje, obavljene
radnje i već polučene uspjehe, jednom riecju njima se pruža
najljepša priJika za strukovnu naobrazbu, te da obljube svoje
zvanje a prionu uz koristonosan 3´ad. Prema razpoloživim novčanim
sređstvam poduzimlju stoga svake godine pod vodstvom
svojih učitelja slušatelji na gosp. i šum. zavodu u Križevcih
takova putovanja, a ove godine krenuše istodobno i istim pravcem
pod vodstvom učitelja Kestercanka slušatelji III. šum. tečaja,
kao što i pod mojim vodstvom 10 slušatelja II. šum. tečaja
na put.


Dne 11. lipnja stigosmo sretno iz Križevaca u Zidani most,
a odavle moradosmo, prešav na splavu preko rieke Save, provaliti
put od pol ure do bližnjega mjesta Ratschaha, gdje i
prenocismo. Prvi predmet našega razmatranja bijahu rano jutrom
12. lipnja dobra Scharfenberga nedaleko Ratschaha, koje
su vlastničtvo gosp. Moriza Lovenfelda iz Beča.


Tako gostoljubivim odredbam gosp. vlastnika Lovenfelda,
kao što i prijaznomu susretanju i požrtvovnosti šumarnika mu


g. Scheyera imademo zahvaliti, da sprovedosmo taj dan veoma
ugodno i poučno, razmatrajući umjetnim nasadoni preliepo uzgojene
mlade sume.
Ukupni šumski posjed g. Löyenfelda na dobrih Ratschahu,
Scharfenbergu i Scharfensteinu iznaša 3331 jutro ili 1915.32 hektara,
nu nam bijaše kratkog vremena radi u jednom danu moguće
samo jedan šumski sriez ili revir pod imenom „Jatna" u
površini od 527 hektara proći.


Dovezav se od Ratschaha krasnom dolinom Sapote do
srieza Jatne, g. sumarnik Scheyer upozorio nas je i pokazivao
nam sve obavljene šumsko-gojitbene radnje i nasade, koji su
upravo pod njegovom upravom izvedeni.


* Ovo je izvieš(5e ^Visoka kr. 2:emaljska vlada ustupila šumarskomu
družtvu na uvrstbu u „Šumarski list."


ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 33 —


Od godine 1868. potrošeno je do danas za nasadjenih 1400
jutara, racunajuć ovamo i sriez Jatnu, do 20.000 for. U tom
se sriezu o tom radi, da se vremenom posve iztriebi listavo
drveće kao: bukva, hrast, grab, breza i ostalo čbunje, ponajviše
sada samo kržljavi izbojci nekoć postojeće visoke šume,
a na njihovom mjestu da se uzgoji omorika, bor i ariš,


Najki-asniji nasad mladih omorika vidjesmo kod mjesta
„Hrepja", gdje su godine 1869. u redovib bile zasadjene 3-godišnje
sadjenice omorika, a 10 god. posije sadnje porasle su
iste već tako bujno, da se moradoše proriedjivati, kojom zgodom
]´e izvadjeno kolje dobro prodano i za vinograde upotreb-
Ijeno. Pošto se je u neposrednoj blizini prije spomenute kulture
takodjer god. 1869., nuiz sjemena, uzgojila omorika, imadoše
slušatelji živu sliku pred očima i najljepši dokaz o probitku
i prednosti, što ju imade sadnja biljka skoro svagda pred
sjetvom ili sijanjem, jer akoprem je prvi nasad omorika izveden
3-godiš. već sadjenicami, te isti i za tri godino već.stariji,
ipak je druga kultura omorika iz sjemena porasla za prvom
odviše zaostala, tako da ne stoji š njom u nikakvom razmjerju,
jer su te mlade smrieke najviše do 2 stope visoke. Stoga će
svaki šumar, gdje mjestni odnošaji dopuštaju, sadnji biljka dati
prednost pred sjetvom, naročito u iieprijazuom podneblju i gdje
bi gusti korov već prve godine iz sjemena potjerale klice ugušio.


Mlade nasade oštećuje tamo znatno omorikova uš „Chermes
coccineus" i to osobito mlade slabe grančice, praveć na njib
u veličini šiška velike krugljice, usljed kojib se napadnute
grančice suše i zaliire.


Nu opazilo se je, da su iz sjemena porasle i slabije omorike
tomu oštećivanju više izvrgnute nego od kriepkih sadjenica
narasle.


Od samih omorika´na pomladnib površinab jošte su ljepše
i kriepcije uzrasli ariši (pinus larix). Ariš je uzgojen iz sjemena
ponajviše na. takovih mjestih, gdje je sjetva od omorike
slabije uspjela i gdje su nastala mnoga prazna mjesta, ^u nadi,
da ce ta nešto brže rastuća četinjača ne samo izpuniti praznine,
nego i sa ostalom omorikom u, buduće uzrasti u jednoliku
i pravilnu sastojinu. Nu upravo taj željeni cilj nije postignut,
pošto su ariši radi prebujnoga rasta 4—5 metara visoko
uzrasli i skoro posve ugušili nizke i slabe omorike.


3
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Imade danas mnogo šumara, koji osobito ciene arišove
sastojine, te bi pod svaki način i svagdje rado uzgojili ariš,
jer se s druge strane ne da tajiti velika vriednost ariševog


drveta.


ISTu svaka vrst drveća traži za pravilni svoj razvitak položaj
i tlo od osobite kakvoće, isto tako i primjereno podnebije;
pa prem je na dosta visokom gorskom onom grebenu
preko 200 metara relativne visine nad dolinom potoka Sapote
prividno za motrioca ariš preliepo uzraso , stoga mu je ipak
drvo, koje se od njega očekuje, malo vriedno, jer mu nije ono
jovste pravo naravno stanište i položaj.


Drvo brzo uzraslih ariša imade velike godove, te je odviše
lagano, mekano i šupljikavo, a kao gradjevno drvo od
neznatne ciene i uporabe, dočim se drvo polaganije i pravilno
uzraslih ariša na naravnom svom staništu vanredna cieni. Posvema
su pako za uzgoj ariša neprikladna mjesta neznatni brežuljci
ili ćak nizine.


Prošav jošte nekoliko liepih omorikovih nasada, prispjesmo
oko podne do mjesta i na čistinu „Poliorevno^^, gdje nas je u
ime vlastnika srdačno pozdravio i počastio šumai^nik g. Scbeyex.
Da ne budu godišnji troškovi za nasadjivanje tamošnjib površina
odviše veliki, uzgajaju se sve potrebite biljke u posebnih
sjemeništih, te se bljebom kao trogodišnje sadjenice presađjujii.


Posije podne vidjesmo, kako mladim nasadom, i to na
velikih povrsinah, prieti pogibelj od korova, a naročito od loših
vrsti drveća, od kojih se je upravo breza radi lagano okriljenoga
svoga sjemena vanredno pojavila.


Svake se godine stoga bezobzirno iztrebljuje i izsieče
prigodom čišćenja i proriedjivanja slično korovlje, doduše mučnim
i skupim radom.


Drvo se iz onih šuma najviše rabi u mjestu kao ogriev,
kolje za vinograde, a đielom se pougljeni, te se vordernberžki
laga^ ugljena t. j . 7% k. m. ugljena plaća sa 60 novč.


Vraćajući se pod večer od mjesta Glažute kotlinom natrag
u^ßatschah naiđjosmo jošte na pojedine tračnice nekoć
postojeće i^ivozne drvene pruge, koju je konstruirao šumarnik
Scheyer, i kojom su se izvažali bukovi podvalci (Schwellen).
Jošte budi napomenut veoma čudnovat i zanimiv pojav: sjeme
omorike palo je u staru i truhlu vrbu, ovdje izklijalo i poraslo
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 35     <-- 35 -->        PDF

- 35 ~


u čitavo stablo; razkoliv deblo vrbe posve stoji sada iia 4 stope
visokom svrđln iznad zemlje, na kojem stablo počiva Zahvaliv
se g. Sckeyeru i oprostiv se ž njime najljepše krenusmo noću
pješke u „Zidani most", a odavle vlakom u Goricu.


Od strane državnoga šumskoga ureda u Gorici dočekaše
nas na kolodvoru jutrom oko 10 sati dne 13. lipnja nadšumar
Eieholzer i asistent Štelzer, koji nas ođmakj cim si priskrbi smo
potrebite stanove, odvedoše k ravnateljstvu držav. - šumskog
ureda u Gorici, gdje nas prijazno primi nadšmnarnik g. Hlavaček,
obaviestiv nas o svih odredbak, koje su od stra;ne toga
ravnateljstva učinjene u pogledu ovećega izleta, trajućega dva
dana u trnovanskik šumah.


Gosp. nadšumarniku Hlavaceku dužni smo osobitu zahvalnost
izjaviti vrhu najboljih odredbah i gostoljubivom primitku
po trnovanskih šumah, on je ujedno učiteljem i vodjam
ove ekskurzije poklonio za uspomenu preglednu šumsku mapu
veoma liepo uredjenih tamošnjih šuma, njegovo tumačenje o
gospodarstvenih odnošajih trnovanskih šuma, pokazujući nam
to i na preliepo plastično izradjenoj relief*mapi u mjerilu:
1": 10000


Isti dan u jutro pregledasmo jošte tvornicu žigica gospodina
Lebenherza, koja na dan sa 140 radnika 7 — 8 miljuna
žigica proizvadja, te vidjesmo način uporabe jelovoga drveta i
čitav postupak kod sgotavijanja žigica.


U blizini nalazeće se državno centralno sjemenište i razsadnjak
u površini od 15 jutara, u kojem se uzgaja razno listavo
i četinjasto drveće, zatim voćke i vinova lo^a, razgledasmo
takođjer, U ovom se vrtu izvadjaju takođjer razni pokusi
uzgoja gospodarskih rastlina od strane poznate nižje ratarnice
u Gorici.


Za poslie podne bilo je odlučeno poći u mjesto StraSić,
nedaleko Gorice, gdje se nalaze četiri velike tvornice i to: za
priugotavljanje papira, svile, paromlin i tvornica platna.


Stigav tamo u družtvu sa gosp. nadšumarnikom i više
tamošnje gosp. šumara, primio nas je sam vlastnik istih tvornica
gosp, harun Eugen Ritter u divnom i vilinskom svom
vrtu na najprijazniji način.


Tvornice nalaze se tik rieke Soče (Isonzo), te se kod povoljne
t, j . srednje visine vode, posebnim kanalom dovadja voda
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 36     <-- 36 -->        PDF

- ae


do turbina, koje stave u kretauje sve strojeve dotičnih tvornica,
a proizvadjaju snagu preko 300 konjskih sila. Kod prevelike ili
premale vode rade posebni parni strojevi.


Tvornica papira proizvađja na dan ukupno do 100 metr,
centi papira, od kojega se najfiniji šalje u Indiju u liepih kuvertih
sa slikom indijske kraljice.


Iz tvornice svile šalje se fino izpredena svila najviše u
Francezku u Lyon u omotih po 5 kl , vriednih 80 for. Nu i
ođpadke prigodom priugotavljanja svile znadu tako dobro upotriebiti,
da dobiju od njih veoma finu vlaknastu svilu br. 100,
200 i 300 t. j . ako dolazi 300.000 tekućih metara tanke one
niti na jedan kilogram, kažu, da je to svila broj 300


Veliki paromlin samelje na dan 800-1000 metr. centi
samo brašna od jacmena, koji se najviše dobavlja iz Indije, a
šalje u Englezku.


Pošto mi nije ovdje zadaća, da se kao nestrukovnjak upuštam
u pobližje opisivanje tvornica, neka prije u kratkom napomenuto
služi kao dokaz ogromnosti onih tvornica, u kojih
sam gosp. vlastnik, kraj ogromnoga svoga imutka, dnevice osobitom
pozornošću i strukovnim svojim izkustvom nadzire upravu
i rad u tih tvornicah, pružajući ujedno više hiljadam tamo poslujućih
radnika, siromašnih žitelja bližnje okolice, sigurnu
zaslužbu.


Dne 14. lipnja nastavismo iz (rorice pod vodstvom gosp.
nađšumara Eicholzera naš put dalje u trnovanske šume, vozeć
se na prilikah od strane šum. ureda nama opredieljenih, na
liepo sagrađjenom šumskom putu preko 2 milje dugačkom, koga
je sagradio bivši šumarnik Josip Koller od god. 1855. — 60.
državnim troskom, od 80.000 for. radi inače skoro nemogućega
izvoza drva iz tamošnjih šuma. Dižući se sve više u liepih vijugavicah
tim putem uz brdo, imadosmo pred očima sliku kamenitoga
kraškoga precljela, nu ona nam se je ovaj put u drugom
obliku prikazala, nego to drugih godina biva.


Reko bi skoro, da bi putnik bio osudio tužaljke mnogih,
koji govore o goljetnom pustom krasu, o velikih težkoćah njegova
našumljivanja, jer smo ga ovaj put vidili većim dielom u
zelenom ruhu, obraštena bujnom travom i kriepkimi čbunjevi.


Nu ovo je ljetos bila iznimka, jer bijahu na mjesto žege
i pripeke sunca osobito u proljeću dugotrajne kiše, koje su
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 37     <-- 37 -->        PDF

- 37 --o.
svježile narav , te koje bi 2 — 3 godine uzastopce najviše dof)
rinele i podponiagale aa.samljivanje Krasa. Najljepši dokaz o
potrebij da bi se morala domaća stoka iz šume i žumske paše
za uviek izkljaciti^ pružao nam je strmi gorski obronak „Sabatino."


Tu je naročito koza tako obrstila i opustošila tlo, da se
je jošte godine 1830. za čitavih 438 jutara površine jedva kod
iznajmljivanja paše na^o dostalao sa 1 for. 30noyc. Kasnije se
]e taj obronak zagajio j a sada je po prirodi samoj, što iz korievjja,
što iz tamo vjetrom tiamula sjemena porasao krasan šumarak,
skoro bi reko botanički vrt svili mogućih listača kraške
flore.


Od mjesta Trnove podjosmo tek razmatrati liepo uredjene
državne trnovanske šume i to pod vodstvom šumarnika Thome
i šum. upravitelja Gouschana i Riipnika.


Trnovanske šume obsižu površinu od 9000 hektara^ te se
diele u četiri upravna šumska kotara: Trnova, Lokva, Karnica
i Dol


Liepo sklopljene i dorasle ove šume ostadoše pazkom države
sačuvane od sjekire, koja je nekoČ nemilo pokaračila susjedne
sume, a sada okružene kraškom golieti pričinjaju nam
se kao oaze u pustinji.


Što se šumsko-gospodarstvenih ođnošaja tiče, valja prije
svega napomenuti, da su šumski putevi u najboljem redu, a
pojedini uređjajni razredi i gospodarski odjeli razlučeni i razdieljeni
kroz same prosjeke, tako đa nam se čitava slika istih,
tako na mapi kao i u šumi, prikazuje poput mreže. Prednosti
tako liepo uredjene i prema drvnoj gromadi na jednake plohe
razdieljene šume pripoznati će svatko sa gospodarskoga gledišta,
te nadziranja i čuvanja šuma.


Vlađajuće su vrsti drveća: jela, omorika i bukva te se
prve dvie u uporabnoj dobi od 120 god,, bukva pako u uporabnoj
dobi od 80 god. sieku izključivo prebornom sječom, pošto
je obzirom na mjestne odnošaje i radi podneblja drugi način
sječe izključen.


Tošto su tržišta sa drviili dryodvori u Gorici, a jošte više
u Trstu često prepunjeni robom, koja se sa raznili strana dovadja,
pošto je i izvoz drva uza sve dobre putove nu velike
udaljenosti do mjesta (popriečno 25 kilometara do Gorice) od
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 38     <-- 38 -->        PDF

. „ 38 —


više skup, to se godimice samo toliko siece, koliko se može
budi dražbom ili sklopljenim! ugovori bližnjih piljana u Lokavici
i Salcano, kao što i za mjestnu uporabu sigurno unovčiti.
Parna velika pilana u Salcanu preuzima ugovorom sama na godinu
do 8000 kub. metara drva za izradjivanje.


Sto se uporabe i izradjivanja drva tiče, to se jela i omorika
najviše izradjuje u borđonale, kojih se kubicki metar pri
duljini od 8 i 9 metara, a preko 35 cm. promjera plaća sa 5 fr.
40 nove. j kod duljine od 9—14 metara^ a sa promjerom do
35 cm. plaća se kub. metar po 6 for., a napokon kod duljine
preko 14 metara i promjera preko 14 cm., jedan kubički metar
po 9 for, 40 nvö. Isto tako izradjuju se od jela i omorika pi-
Ijenice raznih, dimenzija.


Bukva se ponajviše izradjuje za tavolete, lošije se drvo
izradjuje u cjepanice ili se pougljeni.


U sjemeništih, kao što ih vidjesmo kod mjesta Korenine
i Piincale, uzgajaju se za presadjivanje omorike, ariši i crni
bor. Naročito ovaj posljednji presadjuje se najboljim uspjehom
na pojedinih cistinah i suncu izloženih mjestih, pod njegovom
zasjenom i zaštitom razviju se mlade smrieke najljepše.


Sjemeništa oštećuju znatno gorske zebe (Fringila montifa),
miševi i vrlci (Grylotalpa vulgaris).


Za svaki šumski kotar troši se u svrhu kultiviranja i nasadjivanja
na godinu do 500 for., a za popravak i gradnju
novih puteva 1000 for.


U doraslih jelovih sastojinah nadjosmo mnoga stabla napadnuta
od bolesti i to: grm vještice (Hexenbesen) i rak jele,
koje prouzrokuje grib [(Pilz) Aecidium elatinum].


Od veoma škodljivih šum. zareznika nadjosmo u posjećenih
stablih: omorikovoga pisara (B. typographus) i Ijestvicara (Xyloteres
lineatus), nu ti se ne mogu pojaviti u velikom, pošto
se na to pazi, da se usječena drva što prije izradjuju i iz šume
odstrane.


Napokon što se lova tiče, koga u vlastitoj režiji uzdržavaju,
valja napomenuti^ da imade tamo veoma mnogo srna, tetriebova
i jarebica.


Šume su omedjašene sa strana, gdje granice obćinskim
zemljištem, zidovi iz složena kamena, koga tamo imade u obilju.
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 39     <-- 39 -->        PDF

, .— 39 "


Zidoyi su 1 metar visoki i 1 široki, a za gradnju tekućega
metra plaća se 13—11 novcića-


Dne 14. lipnja preiioćismo u trnovanskih sumak u mjestu
Lokvi kod šum. upravitelja iiupnika, koji nas je najgostoljubivije
primio, a 15. lipnja nastavismo put kroz Karnicu natrag
u Goricu.


Kod mjesta Koreninej 1000 mel visoko nad morem, imađosmo
prekrasan vidik na plodnu vipavsku dolinUj Sckenpas i
more, ujedno vidismo jošte posljednji puta trnovanske šume.
Iz Gorice stigosmo jutarnjim ylakom ti Trst dne 16. lipnja
oko 9 sati, te prisustvovasmo svetcanomu tielovskomu obhodu^
za kojega bijalm sve ulice građa dubkom pune. Posije podne
otisnusmo se parobrodom u divan i na daleko poznati zaselak
j^Miraraare." Razmatrajući ovdje sve ljepote naravi, krasne nasade
i divno nutarnje uredjenje bogatoga kraljevskoga grada,
vratismo se pod večer, odpocinuv taj dan malko, nakon napornoga
trodnevnoga koda.natrag u Trst.


Dne 17. lipnja ucinismo pješke izlet pod vodstvom c. ki\
šumarskog savjetnika i zemaljskog referenta za šum.arstvo g.
Hermana viteza Guttenberga, kroz gorske obćine Ricraanje i
Bazovicu sve do mjesta Lipice, gdje se nalaze c. kr. liepo uredjene
konjušnice, te u velikom njeguju konji za previšnji nas
dvor. Sve zanimive i u šumarsku struku zasiecajuće stvari znao
nam je vrstan strukovnjak i pisac šumarski g. savjetnik Gutteurberg
osobito prijazno i veseljem tumačiti i pokazivati, te je
dragovoljno čitav dan 17. i mal ne 18. lipnja posvetio za poučno
naše putovanje.


Prešav gradsko šetalište kod Jager-a i i\azgledav si Mausoleum
zaslužnoga po grad Trst muža, Revoltelle, dodjosmo i
do šume ili bolje gajka KoUerova u površini od 20 jutara, kojega
je on god. 1858. crnim borom zasadio.


Prem se ta šuma nalazi na otvorenoj visočini, koju promalruju
burni vjetrovi, prem je to tlo bez ikakve naslage od
zemlje, po naravi" manje više golietni vapnenac, to su ipak
mladi bori na gričevitom i kamenitom onom tlu kriepko uzrasli,
a nije im ni velika pripeka ni žega sunca nahudila. Godišnji
je odpadak od stelje veoma gust, te se je od nje nešto već
naslagalo plodne crnice.
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 40     <-- 40 -->        PDF

-^40 —


Najljepši je to doka^;, da se crni bor ^^a nasumljivanje
krasa ne samo od listavoga drveća, nego i od srodnib si 6etlBJaca
be;iuvjetno najbolje preporučuje i rabi.


Po bliŽBJib oboinskili zemljištih jošte je paša običajnadok će ta postojati, tako dngo lae ima tamo izgleda za uspješno
našumljenje.


Budući obćine upravo zato ^ da im se uzdrži paša, za našnmljivanje
ništa ne rade, a pošto je tomu već skrajnje vrieme^
morati će se posebnim zakonom na našumljivanje krasa prisilitij
ili će napokon država eksproprijacijom takova zemljišta
preuzeti pod svoju upravu.


U Lipici razgledasmo c. kr. konjušnicu, u kojoj imade,
konja ciste arapske i španjolske pasmine, kao što i križanjem
ovik nastavših, ukupno do 200 komada.


Suma u Lipici, do 500 jutara velika, okružena je daleko na


okolo goljetnira obćinskim zemljištem i kamenjem, te se može


takodjer smatrati kao osobita riedkost. Sastoji se od samoga


krasta i to vrsti: medunca (Quercus pubescens) i graduna (Quer


cus sessiliflora), te je oko 80 god. stara; nije sklopljena, već


po naravi progaljena, a tlo je obraslo bujnom travom, koja se


po čitavoj šumi za prije spomenutu konjušnicu kosi.


Mora lipioke šume veoma je bujna, tu raste raznovrstno


inače skroz južno drveće, i bilje kao n. pr.: Pistacea terebin


thus, Celtis australis, Prunus makaleb i t. d., a od cvieća se


ugodnim mirisom osobito odlikuje: Dioptamus fraxinela. Kroz


mjesto Monte Spacatto, odkuđa imadosmo prekrasan vidik na


more, vratismo se u Trst, U Trstu pogledasmo u blizini kolo


dvora veliki dryodvor ili skladište drva vlastnika gosp. Scha


đeloka, koji imade veoma mnogo gradjevnoga hrastovoga dr


va, najviše pako dužica iz slavonskih šuma, koje se odavle od


premaju gdjekojih godina u više miljuna komada u razne kra


jeve svieta. Običnim dužicam 1"—36´´ bila je tada po 1000 kom.,


ciena 200 for.


Isto tako imade tamo velik izbor raznih piljenioa dasaka,


Ijestava i t, d. od cetinjastoga drveća. -


Razgledav jošte dne 18, lipnja sve znamenitosti i važne


sgrade grada Trsta, kao: Lloydov arsenal za gradnju brodova,


muzej Revoltele, tršćansko groblje i stolnu crkvu, krenusmo
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 41 —
dne 19. na večer put Ivriževca, a stigosmo ovamo 20. lipnja
u ji\tro.


Napokon smatram si za osobitu dužnost u ime kolege


g. Kesterćanka kao i ime svoje i slušatelja izjaviti najsrdačniju
zahvalnost svim posjednikom dobara, mnogoštovanoj gospodi
šumarom strukovnjakom i svim onim, koji su nas prigodom
poučnoga našega putovanja svagdje najprijaznije i Ijubezno
susretali.
Izlet na Rišnjak i koješta o šumarskom obrtničivu
u hrvatskoj Švici.


Piše M. BadošeYi<^.


Polovicom kolovoza ođputib se mužkom i ženskom mladežju
(nas 15 na broju) iz Lokava kroz kneževske Thurn-Taksove
šifme na ßisnjak, pa kopko mi se pri tom zgoda pružil
u mnogom takodjer i ovdašnje šumarske odnošaje razmatrati,
to d]´žim,.da će i čitatelje ovoga lista zanimati^ ako im koju sa
šumarskoga, a posebice i obrtnoga gledišta o tom mom izletu
na Rišnjak spomenem.


Odmah iza Lokava leži vodena pila venecijanskog sustava,
a ove godine po Pfisteru šum, mjerniku pretvorena donekle
polag Kankelvicova načina. Do prošlib pet godina bile su običajno
sve pilane po mletačkom sustavu. Gradnja ove vrsti pilana u
našoj hrvatskoj Svici uvedena je već prije 50 godina po talijanskih
trgovcih, nu buduć su medjutim posjednici uviđili, da
imade daleko vrstnijih sustava, zato se ove pile sad redomice
preustrojavaju.^


Pomenuta ovdje vodena pilana radila je do sada samo


1 rezom, a od sada radi kod iste vode 2 put toliko, na 2 rezaj


sjegurno velika probit, koja se Je ^^ glavnom postigla time, što


je mjesto mljetacke prasice obično kolo sa podlievkom postav


ljeno te ribanje iz drva na mjedene podstave preneseno. Na


istom potoku kreće se još više sličnih vođenih pilana do pod


nožja Rišnjaka, stranom pilana po originalu mljetackom. a stra


nom racijonalno popravljenih, na broju 9 sa 22 reza, produk


cijom od godišnjih preko 25000 kub. m. rezanja u piljenice i


tavalone (platnice).