DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 1     <-- 1 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST.


Br, 1 U Zagrebu dne 1. siecnja 1882. God. YI


Još koja 0 reorganizaciji uprave i gospodarenja u
hrvatskih obćinskih šumah.


Pošto je upravljajući odbor brvatsko - slavonskog šumarskog
družtva na dnevni red ovogodišnje glavne skupštine bio
stavio takodjer i razpravu pitanja „o reorganizaciji uprave i
gospodarstva a naših obćinskih šumah", to smatraše urednictvo
ovoga lista umjestnim još i prije same skupštine bar u najgiavnijih
crtah spomenuti svoje nazore o tom predmetu (u elanku
na str. 163. IV. svezka g. 1881. ovoga lista). Objelodanjujuć
spomenuti članak ne htjedosmo medjutim, kako no se veli:
„sa farbom van", i to u toliko ne. u koliko nije baš neobhodno
nuždno bilo, misleć da ćemo i onako imati doyoljno sgode nazore
naše i pobližje na samoj skupštini razviti, odnosno podkriepiti
i razjasniti. Zato i priznajemo, da smo tamo koješta
samo natuknuli, ne upuštajuć se u temeljno razglabanje. Nu
da je spomenuti članak kraj svega toga ipak pogodio cilj, svjedoče
nam međju ostalimi takodjer i članci u „Obzoru" br, 176,
i 180. od 1. i 5. kolovoza 1881., u „Narodnih Novinah" br. 261.
od 3. studena 1881. i u „Agramer Zeitung" br. 253. od 5. studena
1881. itd. j koji potiču od doista uvaženih osoba, a i sadržajem
su takovij da moramo razjašnjenja radi piscem rečenih
članaka u glavnom i prije svega još siiedece spomenuti^ pošto
nam žali bože nije ta sreća mogla (i to s više razloga, ponajpače
pako stoga, što sami pisci rečenih članaka nisu na skupštini
prisutni bili) na samoj skupštini u dio pasti. Pišući spomenuti
članak za „šumarski list" imadosmo prije svega samo
reorganizaciju obćinske šumarske uprave pred očima,
smatrajući reorganizacija samog gospodarstva u šumah, toj šumarskoj
upravi neposredno podvrgnutih, tek nuždnom i neob
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 2     <-- 2 -->        PDF

-^ 2


liodiiom posljedicom prva^-^nje. Zato se nismo niti obazirali na
po.-^tojecu naredim o gospodarenju po urbarnili obćiuskih sumali,
kao ni one tičuće se gospodarenja imovno-obcinskiii suma posebice^
već smo samo nastojali iztaknuti one činjenice obćinske
šumarske uprave, koje smatrasmo, da su u najužem savezu
s provedbom sam e reorganizacije zemaljske šumarske
uprave . Samo, se po sebi pako razumieva, da se na tako
zvanu državnu šumarsku upravu kano organ zajedničke ugarsko"
hrvatske vlade, koji može samo posredno nadzoru naše kr. zemaljske
vlade podčinjen biti, (u koliko uprava u Hrvatskoj se
nalazečih šuma ne leži u okviru naše autonomije) nismo mogli
obazirati. Iz toga pako .sliedi, da smo, govoreći o reorganizaciji
obeinske šumarske uprave, mogli prije svega imati pred očima
samo upravna našoj kr. zemaljskoj vladi neposredno podčinjenih
obćinskih i imovno-obćinskih šuma, na koje se imadu skoro svi
u spomenutom članku iztaknuti navodi protegnuti. S^ druge
strane opet i nehotice bi morali u okvir takovih razmatranja
0 reorganizaciji naše zemaljske šumarske uprave nzeti takodjer
razmatranje reorganizacije tako zvane političke Šumarske
upra.ve t. j , organizaciju onih političkih orgaiia, kojim prije
svega prinadleži pazka nad točnim izvršavanjem ustanova oboega
šumskoga zakona, naravno predmnievajuć, da će se i u
nas politička .šumarska uprava i policija neodvisnom učiniti od
same zemaljske (obeinske, gospodarske) šumarske uprave: jer
docim jedna bdije nad izvršivanjem ustanova obćeg šumskog
zakona, imade druga tek samo rukovoditi upravu i gospodarstvo
samih (obćinskih; im.ovno-obćinskih i zakladnih), pod neposrednom
upravom naše vlade stojećih šurna. Politički šumarskoupravni
činovnici pako imadu isto tako kao što na obeinske i
imovno-obćinske^ i na di´žavne kao i. privatne šumarske organe
paziti, da svojimi naprem.ci ne krnje ustanove obćeg šumskog
zakona. Takovi su organi u, pr. šumarski nadzornici u Ugarskoj
i Austriji, Prema toinn ne smiju šumarsko-politički činovnici
biti ujedno i šumarsko gospodarski upravitelji Sumaj niti
s ovimi stajati u službovnojn jedinstvu^ kao što baš n. pr. do


sada naši županijski nadšinnari i obćinski kotarski šumari.


Toliko smatrasmo nuždnim spomenuti, prije nego se upuštamo
u i-znovično razglabanje same organizacije uprave i gospodarenja
po naših oboinskib štimah. Velim pako u obće „ob-.
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ćinskih šumaL." zato, što ne ima bar po mojem nazoru bitne
razlike međju imovuo-obćiiisko šumskim i urbarno-obcinsko šumskim
gospodarstvom. Jednim i drugim, je svrh a ista , auzrok postanka sličan, prema tomu pako ne bih znao
kako bi neka gospoda opravdavala tvrdnju, da se uprava (gospodarska)
imovnih i urbarniii obćinskih šuma ne bi mogla
jednoliSno organizovati. Rekosmo mogla, ne pako daše im.a.


Organizacija šumarstva^ kako je to pravom iztaknuo dopisnik
„Narodnib Novina´^, u nas je u najtjesnijem savezu
s organizacijom same zemaljske političke uprave , a to će bez
dvojbe morati biti i za buduće već i zbog samih naših obćinsko-
autonomnih odnošaja, nu to se može po mom sudu više
odnositi na šumar sko-policajne, manje pako na šumarsko-
upravno gospo dar stvene organe; ovi posljednji
naime ne moraju u nikakvom neposrednom stručno m odnovšaju
stojati sa političkimi oblastmi, kao što je to n. p. do sada
s našimi obćinskimi kotarskimi šumari, jer bi se ovi isto tako
mogli neposredno podčiniti kr. zemaljskoj vladi, kao sto se to
novim^ zakonom o imovnih obćinah od 11. srpnja 1881. §. 8.
učinilo obzirom na činovnike imovnih obćina.


Već godine 1879. bio je netko u ,^Narodnih Novinah´^
br, 152 i sliedeći u članku pod naslovom „0 upravi obćinskih
šuma" dobro karakterisao nedostatnost naše zemaljske kao i
obćinske šumarske uprave, osobito pako medju ostalim dobro
su tamo iztaknute neke mane kao i nedostatci postojećeg instituta
naših županijskih nadšumara, te je pisac došao konačno
do sliedećeg zaključka: y^z toga sliedi, da je institucija županijskih
nadšumara naprama današnjim okolnostim gotov o
suvišna . Ako se je inžiniru moglo kao strukovnjaku opredieliti
samostalno mjesto i stručno poslovanje kod podžupanije,
mislim.o , da se može istim pravom i obćinskog šumara tako
smjestiti^ mjesta nadšumara dokinuti^ te mjesto toga nekoliko
izvjestitelja, kojim bi pripadao nadzor r\ pogledu strukovnog
izvadjanja u svom odsjeku, ustrojiti." (Vidi „N. i^-´´ br. 153.
od 5. srpnja 1879.). Ove je pako rieči, ukoliko se sjećamo, napisao
strukovnjak, koji je za onda i sam služio kod podžupanije,
a po tom naravno iz izkustva pisao, čega radi ga i spomenusmo
i to tim više, što ovaj navod ni do dana današnjega
s protivne strane oprovrgnut nije, akoprem se mi (mimogredce
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 4     <-- 4 -->        PDF

~ 4 —


spomenuto) ne možemo uz sve to slagati sa predlogom gori


spomenutog pisca, da bi se mjesto dosadanjih županijskili nad


šumara uveli nekakvi podžupanijski šumarski referenti, držeći^


da to ne bi ništa drugo bilo^ van nova naklada već postojeće


nevolje, kako smo to međju ostalim već i na strani 169. ovoga


lista spomenuli. Isto tako tvrdimo još i sada kao što u istom


članku j da će se institut županijskih nadšumara kao takav


morati kod reorganizacije svakako zapustiti. Grospodina dopis


nika „Agramer Zeitunga´^ pako, koji u br. 253. o. god. veli:


5,Dieserj wir müssen im Voraus bemerken ^ unüberlegte Aus


spruch gibt Grrund genug, demselben entgegenzutretten und


jenen Schreiber auf jene Momente aufmerksam zu machen^ die


seinem Gedächtnisse ganz entgangen zu sein scheinen: nämlich


diejenige Wirksamkeit^ welcher ein Oberförster bei seiner vernünftigen
Organisation obliegen muss", budi rečeno, da smo o
spomenutoj izjavi svakako bar toliko razmišljali i razpravljali,
koliko i on sam, pa da smo do rečenoga zaključka jedino na
temelju točno g proucanja i poznavanja postojećih odnošaja
došli. Kako pako dolazi spomenuti pisac do sliedećeg vele čudnovatog
zaključka; toga ne mogosmo razabrati: „Würde man
sich, was nicht vorauszusetzen ist, zur Beseitigung der Oberförster
bewogen finden, so würde dann ganz gerathe n erscheinen,
auch die Förster eingehen zu machen, weil sie ohne
Controle (pa tko je to ikada spomenuo?!) eine entschiedene
Last für Volk und Land wären/^


Budi još spomenuto, da se na ostale navode dopisnika
j^Agramer Zeitunga" ne ćemo više obazirati moći, pošto isti,
osim što apodiktićno izriče nuždnost županijskih nadšumara, i
onako ništa drugo ne spominje van ono, što smo već i sami u
prijašnjem članku ovoga lista iztaknuli. Dopisnik bivšeg „Obzora"
od 1. i 5. kolovoza 1881. pako slaže se u bitnosti, u koliko
bar iz prvoga članka razabiremo, sa nazori, koje smo u
„šumarskom listu" iztaknuli, nu i njemu se čini, da županijski .
nadšumari nisu suvišni; dapače on veli, da su i potrebni, te
veli: „Glavno pravilo u obće i to priznato po šumarskih piscih,
tako starije kako i novije dobe, jest, da je za valjano vođjenje
uprave i urednoga gospodarenja potrebna promišljena i pa^
metna organizacija šumskoga osoblja te gospodarstveni propisi,
koje koristno izvađjati mogu samo ^trukovnjaci, to jest šumar
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 5     <-- 5 -->        PDF

sko osoblje. Ovo se dieli; kod manjih površina šume u upravno


osoblje (kot. šumari i njim pođredjene šumske čuvare); kod


većih šumskih prostora, za koje je postavljeno više šumara j u


nadzorne organe kao ovdje nadšumari^ a kod osobito prostra


nih šuma u ravnateljske organe" itd. Ali za boga miloga, ta


ni mi nismo u šumarskom listu tu činjenicu i potrebu nikada


poricali, ili zar smo mi ikada gdje izrazili želju, da budu u


buduće obćinski kotarski šumari bez nadzora itd.? Ta odkuda


na jedanput ta tvrdnja? Isto tako nam sjegurno nije nikad ni


na kraj pameti bilo uztvrditi, da sadanji županijski nadšumari,


ako hoće, ne bi imali dovoljno posla, dapače obratno, mi bi se


usudili na temelju obstojećih zakona, naredaba i ođnošaja i do


kazati, da bi županijski nađšumari morali dan i noć raditi^ ako


bi zbilja sve ono uraditi htjeli, što zakon, naredbe, služba i


stanje šuma i šumarstva u zemlji dan danas od njih zahtievaju.


Odkuda dakle i ta tvrdnja g. dopisnika „Obzora", toga ne znamo.


Bojazan g. dopisnika pako, da bi se moglo uslieđ tobožnjeg
nastojanja nekog činovnika dogoditi, da se državne i obćinske
šume i njihova uprava pod jednu kapu sprave, posve je
netemeljita, kako je to takodjer s nadležne strane nedavna
očito i u službenih naših novinah izjavljeno. Dopisnik „Nar.
Novina", koji u članku „Osvrt na upravu obćinskih šuma"
broj 261. od g. 1881. takodjer i to opetovno ovaj predmet pretresuje,
takodjer je mnienja, da se dosadanje institucije županijskih
nadšumara ukinu, zagovarajuć medjutim i to: „da se
kod svake pođžupanije postave stručari u svojstvu „šumarskih
referenta*^´, koji bi bili ujedno i nadzorni i upravni organi,
stojeći u doticaju i u službenom poslovanju putem kr. podžupanija
sa šumskim odsjekom vis. kr. zemalj. vlade."


Inače pako još zagovara i temelji pisac spomenutog članka
prije svega ustrojstvo posebnog šumarskog odsjeka
kod kr. zemalj. vlade.


Moramo priznati, da nam se baš taj članak u „Narodnih
Novinah^´ od svijuh, koji su u posljednje doba obzirom na taj
predmet po raznih naših casopisih objelodanjenij čini najboljim;
iz njeg je jasno razabrati, da su piscu ne samo obstojeći odnošaji
dovoljno poznati, nego da je i mnogo o toj stvari razmišljao
^ u cielosti medjutim Čini nam se i taj isto tako manjkav^
kao i svi drugi ^ a i tendencija mu je većim dielom više poli
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 6     <-- 6 -->        PDF

-6 — .
tiSki. nego strukovno opravdana. Inače ne nalazimo u njem
nikakvih no^dh ili možebiti posebnib nazora odnosno predloga
pogledom na samu stvar, o kojoj uzesmo tuj razpravljati.


Na početku ove razprave iztaknusmo već, da smo Članak


J.0 reorganizaciji uprave i gospodarstva po naših obcinskib
šumab´^ prije svega zato u IV. svezku gumarskog lista od godine
1881. priobćili, jer je imala biti ova ^^reorganizacija" predmetom
razprave na ovogcdišnjoj glavnoj skupštini šumarskoga
družtva. Sazprava bila je i zbilja na dnevnom redu, a i razpravljalo
se o njoj na skupštini u Krapini, pa zato ćemo se i
tuj na kratko još i na tamo vodjene razprave osvrnuti. Poznato
je već, da se na rečenoj skupštini u tom pogledu žali bože nije
ništa konkretna zaključilo, dapače čitav tek razprave bio je
posve jednostran, gospoda izvjestitelji bo , zapustiv upravno
stanovište j razlagaku. nam u liepib govorib lib samo gospodarstvene
nedostatke u obcinsko-šumarskoj upravi s osobitim
obzirom na za onda baš netom izašli zakon od 11. srpnja 1881.,
kojim se razjašnjuju odnosno preinacuju neke ustanove zakona
od 15. lipnja 1873. o imovnih obćinah u hrvatsko - slavonskoj
vojnoj krajinij tako da bismo cielu tu razpravu donekle mogli
smatrati tek samo teoretickom ilustracijom postojećih oduošaja;
gospodo, izvjestitelji nisu, prem to pravom očekivasmo, nikakav
.´;,\´´J-*´^^tvarni predlog, kako li bi valjalo zemaljsku šumarsku upravu
/ organizovati, pred nas iznieli. Nedostatnost vremena prisili
^
dakle skupštini! stvoriti poznatu onu rezoluciju, kojom se poglavito
mislilo sklonuti Yisoku kr. zemaljsku vladu, da sazove
anketno povjerenstvo, koje bi riešenje tog velevažnog pitanja
imalo u pretres uzeti, zaključak, što smo ga na istom temelju
i pod istimi uvjeti mogli već i pred koju godinu stvoriti, a
syakako i većim uspjehom prije, dok još nije bio gori spomenuti
zakon u život stupio. I tako vidimo, da se uzprkos svih
naprezanja na toj toli željno izčekivanoj skupštini de facto ma
baš ništa nije učinilo u prilog riešenja pitanja: kako bi nam
valjalo organizirati zemaljsku šumarsku upravu, osobitim obzirom
na upravu i gospodarenje po obćinskih šumah.


Riešenje toga pitanja je dakle još dan danas isto tako


jedva
predmetom diskusije pojedinih strukovnjaka, kao što je


već prije više godina bilo.
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Jasno´ nam je medjutim ipak bar to,´ da je riesenje toga
pitanja jedna od najvrućili želja hrvatskih, sumaraj i da se dosadanji
sustav bez pogibelji mora cim prije preinačiti. Ove dvie
stavke nalazimo svakiputa, kad se o predmetu tom u javnosti
razpi%vljaj jasno izražene i naglašene.


Pojedini strukovnjaci naglašivali bi osim toga u javnosti
joR i tOj da institut županijskih nađšumara valja ukinuti, a
mjesto tih zahtievahu neki od njih, kako to već iztaknusmo,
nekakove podžupanijske referente^ svi pakonaglašivahu potrebu
ustrojstva posebnog šumarskog odsjeka kod kr. zemalj- vlade
u Zagrebu. .


To je skoro sve, što je do sada u javnosti pozitivna o
tom predmetu rečeno> pa zato možemo i mi prihvatiti onu dopisnikovu
„Narodnih Novina^^, gdje veli: „]^[e preostaje nam
dakle ništa drugo, nego da se prihvatimo radikalnog sredstva,
pa da šumsku upravu odozgor i dolje j kako valja ^ organizujemo,"
Preostaje nam sad samo još odgovoriti na pitanje kako V
Dio ovog pitanja nastojasmo već i elankom: „Razmatranja o
reorganizaciji uprave i gospodarenja po hrvatskih obćinskih
šumah´^j koji u IV. svezku g. 1881. ovoga lista objelodanismOj
bar u najglavnijih crtah orisati ^ označivši tamo ohcenito naše
stanovište i nazore o tom predmetu u gospodarstvenom pogledu,
pak zato mislimo, da nam je slobodno sada i na sam oris te
po nami zamišljene reorganizacije državne^ odnosno kod nas
zentaljske šumarske uprave preći, i to nastojati ćemo sada ne
kao posljednji pnta gospodarstvenu, vee lih samo upravn u
stranu toga pitanja riešavati.


Učinit ćemo to pako i uzprkos toga, što smo osvjedočeni,
da još nije hora za objelodanjenje takovih nazora stoga, jer u
najnovije doba objelodanjuju se malo ne u svih naših političkih
casopisih amo odnoseći se članci, i to više na uštrb nego li u
prilog stvari, pak što konačno ipak držimo, da bi se takova
manje više lih strukovna pitanja prije svega u našem glasilu,
i to temeljito razpravljati imala.


Pod neposrednu upravu i nadzor naše kr. zemaljske vlade
spada (kako znamo) prije svega do 230,000 hektara šuma imovnih
obćina bivše vojne krajine, do 380,000 hektara šuma raznih
urbarijalnih obćina, a zatim još i do 430,000 hektara privatnog ,
šumskog posjeda. Osim toga imamo još u Hrvatskoj i Slavonija
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 8     <-- 8 -->        PDF

-8


i 538,000 hektara državnih šuma, koje su neposredno zajedničkom
ugarsko-hrvatskom ministarstvu poljodeljstva u Pešti
podčinjene, ter za koje i onako postoji u Zagrebu posebno kr.
šumarsko ravnateljstvo.


Da :^nameniti taj šumski posjed i njegova bezdvojbena
velevažiiost po domovinu našu svakako znatnu pazku od strane
vlade zaslužuje, izvan svake je dvojbe.


Autonomija naše vlade pako namiče joj sjeguruo i dužnost,
brižno bđiti ne samo nad uzdržanjem, no i nad čim uharnijom
uporabom tog narodnog imutka, kojega narodno-gospodarstvena
vriednost uz to još i danomice raste.


Pomnja, koja se od strane visoke naše vlade već kroz
više decenija u manjoj ili većoj mjeri osobito našim obćinskošumarsko
upravnim odnošajem posvećuje, čini nam se nedvojbenim
jamstvom, da visoka naša vlada neće na tom putu stati,
već da će, imajuć narodno blagostanje pred očima, čim prije i
možebitne mane postojećeg šumarsko-upravnog sustava odkloniti,
odnosno takove mjere poprimiti, koje će odgovarati ne samo
narodno-gospodarstyenim odnošajem naroda našeg, no i zahtjevom
racijonalno i umno iiredjenog šumarenja u obće. Dokazom
tomu budi nam slobodno primjerice ovdje iztaknuti najnovije
čedo u tom pogledu, poznati zakon od 11. srpnja 1881., kojim
se je bezdvojbeno mnogo učinilo u prilog boljoj budućnosti naših
imovno-obćinskih šuma i njihovog gospodarstva.


Motrimo li nadalje postojeći u nas već šumarsko-upravni
sustav, to nalazimo sliedeee važnije uredbe. Kano vrhovne u
nas gumarsko-upravne oblasti domaće vlade iztaknuti nam je
prije svega gospodarski odsjek nutarnjeg odjela kr. zemaljske
vlade, komu je na čelu poseban kr. vladni savjetnik i onda u
svojstvu tajnika kr. vlade ovomu dodieljeni izvjestitelj za šu


\ / marstvo. Odsjek se taj može za sada u nas smatrati vrhovnim
šumarsko-upravnim organom. Kod bivše krajiške vrhovne oblasti
pako vidimo, da je bas novim zakonom od 11. srpnja 1881.
organizovano posebno nadzorničtvo, kojemu na čelu stoji jedan
kr. šumarnik i jedan kr, šumski nadzornik sa potrebnim brojem
podčinjenog osoblja.


Dočim se nadalje djelokrug gospodarskog odsjeka kano
vrhovne šumarske oblasti kod kr. zemalj. vlade samim šumskim
zakonom i nanj odnosećimi se naredbami dovoljno razjasnjuje,
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 9     <-- 9 -->        PDF

.^ 9 — ,


to nam opet s druge strane §. 2. rečenog zakona od 11. srpnja 1881.
tumači na sliedeci način djelokrug šumskog nadzornißtva za
bivšu krajinu: ,,Djelokrug šumarskog nadzornictva imade se u
obće protezati na nadgledanje točnog vršenja ustanova šumskih
zakona od strane samib imovnib obcina, kao i od strane
svilidrugi b posjednika šuma u brv.-slav. krajini, nadalje
na nadziranje šumarstvenili ođnošaja, na poticanje i podučavanje
u svrhu promicanja i napređka šumogojstva, napokon
na predloge i mnieuja šumarstvene struke/´


Prispodobimo li djelokrug jedne i druge vrhovne šumarsko-
upravne oblasti, to vidimo, da se isti u bitnosti ne razlikuju,
stoga mislimo, da po konačnom utielovljenju krajine materi
zemlji ne mogu ni te dvie oblasti nadalje uzporedo obstojati,
već da će se morati stopiti u jednu.


Posljedica spoja tih dvijuh oblasti pako po našem mnieuju
bar ne može biti naravnija, van odlucenje šumarskih agenda
od gospodarstvenog odsjeka kr. zemalj. vlade i ustroj novog
posebnog šumarskog odsjeka kod unutarnjeg odjela kr. zemalj.
vlade. Osnovano je to ne samo na obstojećih okolnostih i potreboćah,
no i s gledišta mogućnosti shodne i odgovarajuće
trajne buduće organizacije zemaljske šumarske uprave u obće
opravdano.


Iz ovoga nadalje sliedi, da će se djelovanje te vrhovne
zemaljske šumai^ske oblasti imati na sliedeci način ustanoviti^
odnosno lučiti:


1. U djelovanje obzirom na upravne i gospodarstvene odnosaje
imovnih obćina, kako to §. 3. 2;akona od 11. si´pnja 1881.
ustanovljuje.
2. II djelovanje obzirom na upravne i gospodarstvene činjenice
šuma postojećih urbarnih obćina, primjereno ustanovam
§. 148. nacrta osnove šumskog zakona za Hrvatsku i Slavoniju i
3. U djelovanje obzirom na vrhovni nadzor svih šuma u
Hrvatskoj i Slavoniji, prema ustanovam obćeg šumskog zakona.
To je, scienimo, onaj temelj, na kom će se sve dalnje Činjenice
zemaljske naše šumarsko-upravne organizacije osnivati,
smatrajući, da se dalnji ustroj podredjenih instancija i ureda
bude mogao samo obzirom na ustrojstvo te vrhovne šumarskoupravne
oblasti u zemlji i njen djelokrug urediti.
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 10     <-- 10 -->        PDF

^ 10 —


Za izbjeći ipak kojekakvomu možebitnomu nezgrapnomu
tumacenjuj spomenuti ćemo joŠ i temeljej za koje držimo, da se
u obće stvoriti imadu, hoćemo li se i zbilja nadati dobromu
uspjehu. Temelji ti su pako medjutim već i u samih ustanovah
šumskih zakona dovoljno označeni, od kojih nara n. pr. §. 22.
šu.mskog zakona označuje, tko je dužan i koliko šumara postavljati,
koju nam činjenicu medjutim još jasnije izriče §. 149.
nacrta osnove novog šumskog zakona. — Isto tako nalazimo i
sve amo se ođnoseće potrebno za imovne obćine izraženo već
i u naputku za službovanje i gospodarenje kod imovnih obćina
u hrv.-slavonskoj krajini.


IN^ajbitnija bi promjena imala nastati jedino obzirom na
upravu i gospodarenje ui*barnih obćinskih šuma i gledom na
djeloA^anje nadzornih im organa t. z. županijskih nadšumara,
kojim bi se imalo^ kako to već opetovano iztaknusmo, svakako
u buduće oduzeti državno šumarsko - nadzorni djelokrug, primjeren
prije sub 3, iztaknutom djelokrugu vrhovne zemaljske
šumarske oblasti.


Bi li pako pri tom bilo umjestno ili ne takodjer posegnuti
za već u Cislajtaniji i Ugarskoj postojećim institutom t.


z. kr. šumarskih nadzornika, ne ćemo za sada tuj razglabati,
a to s toga, što je provedba organizacije šumske uprave u tom
pogledu u najtjesnijem saveza sa provedbom odnosno objelođanjenjem
novog šumskog zakona, kako to n. pr. i ustanove
§§, 26-, 26-, 27,, 28. itđ. novoga ugarskoga šumskoga zakona
od g. 1879. kažu. od kojih nam ovdje razjašnjenja radi budi
slobodno bar §. 28. i §. 30. spomenuti. §. 28. glasi:
„II svrhu nad svimi sumarni vodjenog nadziranja razdie-
Ijuje ministar za poljodeljstvo, industriju i trgovinu, cielu zemlju
primjereno šumskim površjam u okružja, na ćelu svakog
šumarskog okružja stoji po jedan, na predlog ministra poljodjeljstva,
obrti i trgovine po Njegovom veličanstvu imenovani
kr. šumarski nadzornik, komu je dođieljeno potrebito šumarsko
osoblje.^ I onda §. 30., koji glasi:


„Kr. šumarski nadzornik bdije nad tim, da se unutar mu
podčinjenog okružja ustanove zakona kao i naredbe ministra
poljodjeljstva, obrta i trgovine i upravljajućeg odbora
savjestno vrše. Osobito pako valja da bdije nad tim, da se ustanovljene
gospodarstvene osnove i zbilja u svakom pogledu ob
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 11 -^
državaju. Zakonu ili oblažću propisanoj naredbi se protivljujuci


nažin šumarenja dužan je prijaviti kompetentnomu upravlja


jucemu odboru itd.


Docim dakle ne bude obzirom na upravne odnošaje imovnih
obćiua potrebno osobitih promjena u organizaciji provesti, jer
nas sjegurno u tom pogledu mogu već i ustanove novog zakona
0 imovnih obćinah pođpunoma zadovoljiti, imati će se
organizacija ostalih dvijuh državno-šumarsko-upravnih grana
tako rekuć od temelja ustrojiti.


Što se ustrojstva šumarsko-policajnih organa i oblasti tiSe,
držimOj da će biti najbolje, ako i mi Hrvati poprimimo sustav
kr. šumarskih nadzornika, kakov nalazimo sada po svih ostalih
zemljah ove monarkije, samo što nam pri tom odnošajem i obstojnostim
primjereno ne bude potrebno takodjer i institu t
okružnih povjerenika šumarstva usvojiti, jer dva do´tri
kr. šumarska nadzornika biti će dovoljna za svu Hrvatsku^
Slavoniju kao i bivšu vojnu krajinu.


Obzirom na uredjenje gospodarstvenih i upravnih odnošaja
po šumah bivših urbarnih obćina držimo , da bi najjednostavnije
bilo poprimiti u načelu sustav uprave obćinskih šuma, \^
kako n. p. u Pruskoj postoji, ter koji Je i Čitaocem već poznat,
u koliko bo o njem obširno već i u 3. svezku g. 1880. ovoga
lista na strani 113. i sliedećih razpravljasmo.


Samo se po sebi pako razumieva, da bi se obzirom
na odgovornost i djelokrug pojedinih organa
imale našim hrvatskim odnošajem primjerene promjene
izvesti, promjene, koje bi se medjatim lasno i bez
uštrba po samu ciel provesti dale.


Tim smo dovoljno karakterizovali nazore naše, po kojih
mislimo, da bi se organizacija naše zemaljske šumarske uprave
provesti mogla, priležeći schema pako označuje bit same te
organizacije slikovno;


Kr. zemaljska vlada, odjel ža unutarnje poslove.
Odsjek šumarski.
L dđj^i ~~ " n. Odjel ~in. Odjel
za šmusku policiju za imovne obcine za urbarne obc´ine
kr. šumarsko nadzoraičtvo Šumsko-gospodarstveni uredi kr. šuniarsM uredi
Šumsko gospodarsko vieće
Šumarsko-upravni kotari. Šamsko-upraviii kotari,
odnosno kotarske šumarije. ^ odnosno kotarske šumarije.