DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1881 str. 49     <-- 49 -->        PDF

r - 309


zemljišta na Krasu podiele, pri cem bi ipak valjalo r^oA^e posjednike
obvezati, da bar neke površine pošume, uzgoje takove
pako valjalo bi oprostiti od poreza, da i nagradjivati im vlastnike.
Visokih šuma doduše ne ćemo tim putem na Krasu
dobiti, pa zato se ne bi moglo u tom |slueaju ni ona blagotvorna
djelatnost, koju visoke šume prouzrocuju, očekivati,


nu kraj svega toga postigla bi se i tim znatno bolja i
veća kultura kraških zemljišta a i podignuće blagostanja narodnog
znatno bi se tim poskorilo".


„Pošto se je raedjutim već i sama vlada o potrebi posebnog
zakona za ošumljenje Krasa u principu izjavila, to nam
se je pravom nadati, da će se doskora i zbilja velevažuo to
poduzeće i to u veliko započeti, ter da će se, ma nas i većina
ne bude tako sretna, da doživi, kad će se Kras, bar okolice
tršćanske, i opet zeleniti, ipak ^ ako bog da — bar naši potomci
te blagodati naužiti moći!"


Koja k pitanju o uharnosti šumarenja.


Da je šuma glavni i neobhođai faktor u kućanstvu prirode,
stvar je poznata.


Da drvo, koje nam šuma daje, stoji u najbližoj svezi i
tako rekuć uzporedno ide za trima neobhodno nuždnima činjenicama
za život, a to kruhom, vodom i soli, — poznato je siromaku
kao i bogatomu.


Ratar svake godine bere plod svoga truda i sjetve, a ša


mogojac plod svoga truda uživati i ne mislL


On je dužan i mora šumu gojiti, da plodom njegova


truda vrati naraštaju svome ono, što su predji svojim trudom


za uživanje njegovo privriedili.


U običnom životu Čuje se: Grle toliko i toliko hiljada dobio
je taj i taj, što je jedan komad šume prodao! Svota velika,
u oči dira, te jednostavno uzevši stvar, čini se velika blagodat
(što se novčane dobiti tiče) šumu gojiti. Drugačije govori strukovnjak.


Polag izkustva šuma daje najljepšu čistu dobit od jutra,


gdje podnosi lOO-godišnju obbodnju, što će reći, gdje


se svake godine njen lOOti dio uživati odnosno pomladiti ima,


gdje je zemljište dosta dobro, te da stabla do 100 godina ve


4
ŠUMARSKI LIST 6/1881 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 810 — ^
selo i uspješno rastu, tako da stogodišnje jutro dade toliko, ko


liko od 50´gođišnjeg dva jutra. Tim se ne misli nikako pra


vilo postaviti, da svakoj šumi 100-godišnja obkodnja najbolje


godi, već se to veli samo za onu, gdje se takova obhodnja


kao najbolja cielji odgovarajuća prilagoditi može, jer troškovi


oko šumarenja sa kratkoćom obliođnje uviek rastu, a cista do


bit biva s njom zajedno kraća — manja.


Da bi mogli uz neke od 100 jutara yelike šume dobiti


godišnjih 100 hvati od jutra, morali bi drugi dobni razredi od


1 — 99 već zastupljeni biti.


Ako uzmemo, da jedno jutro naše šume kroz godinu za


hvat raste, to mora biti u šumi zalihe 5000 hvati drva, inače


ne može onoliko prirasti, koliko se godišnje oduzima.


Vriednost od 5000 hvati sa b^j^ daje rentu 250 hvati
vriednote. Istina, može se primjetiti, da se od ovih nuždnih
5000 hvati veliki dio nalavA u mladih sastojinah, dakle da ima
nerazmjerno po hvatu manju vriednost, nego oni stogodišnji
100 hvati iz najstarijeg diela, nu ipak ako uzmemo, da drvo
od ciele ml adj e polovice šume ne, ima jovšt nikakove vriednosti
(jer se ne izplaćuje sjeći ju), to reprezentuje na drugoj
starijoj polovici šume (na 49 jutara od 50 godina pa gore) uz
normalni obrast 3700-hvati uz gornji procenat rente od 185 |^ H
hvati novčane vriednote, dakle mnogo više od dvostrukog ^ H
iznosa. Stogodišnja obhodnja istina zahtieva raz-mm


mjerno najveću zalihu drva, ali opet s druge strane
kraća obhodnja, ma da manju zalihu traži, manji
idonosdaje.


Posve je jasno, da nikakova visoka šuma uz velike terete,
što jih nositi ima, ne može pružati znatnog i sigurnog
čistog prihoda, a da ne bi trebovala neku zalihu na drvu, od koje
vriednost — po današnjoj pijačkoj cieni izrečena — radeć sa
B^Oj ne bi bila u stanju donositi dva put onoliku rentu, kao
cjelokupna šuma.


Ovim htjedosmo predstaviti žrtvu šumogojca.
Što svuda izcezavaju šume, gdje drvo prodje ima, i što
se šumsko zemljište ne samo u njive i livade pretyara, već
pusti pašnjaci ostaju, najbolji je dokaz ovoga računa. Doduše
ondje, gdje se drvo jošt ne može u novac pretvoriti, dakako
ŠUMARSKI LIST 6/1881 str. 51     <-- 51 -->        PDF

^s*^


— allda
se ovaj slučaj ne može upotrebiti, ali šta ćemo, kad tu ne
ima ni kupca, koji bi za cielu šumu bar toliko dao, što od
prilike ona zaliha drva vriedi. — Grdjeje dakle pozitivna
vriednost zemljišta? Gdje i kada ju može imati,
kad drvo im a uviek i svuda veću računsku vried ~
n ost no ciela šuma? —


Zemljište je nuždna skupa blagajna, koja ždere a ne unaša
kapital, stvar luksusa, koja se nastaviti i uzdržavati mora,kratko
znači od svoga imanja pola moguće novčane rente žrtvovati,
poradi povoljnosti, što gajenje drva sobom BOSI.


. G-ojenje šume je plemenitije i solidnije, ali nikako koristnije
od podhranjivanja ma koje vrsti marve. Troškovi oko
dobro odgojenog vola nije tako težko i nesigurno povratiti,
kao one od najvećeg i najboljeg diela sastojine, kada se korektno
(ne kamate na kamate, već) samo kamate u raeun uzme.
Ovu neoborivu istinu trebala bi šumarska nauka što moguće
jasnije predstaviti, a ne jos skrivati ju, ko što je bio do sada
običaj. Samo ovim načinom predočila bi se prava žrtva sumogojca,
te bi veliki dio publike priznao gojenju šume ono, što u stvari
i jeste, a to novčana žrtva pojedinaca na obcu korist; nadalje
bi publika uvidila blagodarnost, koju gojitelju šume duguje,
zakoni bi pako šumara u njegovoj težnji bolje podupirali,
a^ na svaki način bi se šumam obrasla zemljišta, a ne
pusto šumsko zemljište, — nagradjivalo popušćanjem poreza,
te bi se u jednu ruku i onaj griešni §. 4. Š. Z, u nekoliko
opravdao, o kom ćemo drugom prilikom koju reći-


Istina i samo istina može uviek od koristi biti, a istina
je i bila i biti će, da je u šumi ležeća vriednost svakako
drugče u stanju veće koristi novčane doprineti, no tamo u svojoj
blagajni -u šumi,


M. ProMć.
Različite viesti.


Gospodi clanovom hrv.-siav. šumarskog družtva. Pozivom
na zaključak ovogodišnje glavne skupštine umoljava ovime upravljajući
odbor još jednom svu onu gospođu članove, koji đružtvenoj blagajni na
zaostateih duguju, da izvole te dubove svakako najdulje do konca ove
godine podmiriti. (Novce i sve družtva se tičuc^e dopise, iz im poslov a
uredništva , valja šiljati predsjeđnictvu brv.-slav. šumarskog družtrv^a u
Zagreb, Marovska ulica br. 28 I. kat. Op. ured.) Posto kani upravljajući