DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1881 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 301 —
Današnje stanje šumarstva u Bosni i Hercegovini.


^Zajedničko ministarstvo ünaneija predložilo je u t. z. crvenoj
knjizi delegacija takođjer i točan opis odnošaja posjednutih
turskih zemalja, iz koga vadimo takođjer i po nas baš
vrlo zanimive podatke, odnoseće se na opis današnjeg stanja
šumarstva u Bosnoj i Hercegovini


Medju najvriednije narodno imućtvo tih zemalja spada
bez dvojbe i znameniti šumski posjed, jer sve da i jesu šume
bosansko-hercegovacke za prijašnje turske vladavine, osobito
pako za posljednjih godina nutarnjih nemira, kao i s pomanjkanja
uređjenih šumarsko-upravnih odnošaja dobrano opuštene,
to mogosmo ipak već i neposredno po okupaciji rečenih zemalja
radošću konštatovati , da je mal ne polovina rečenih zemalja
pokrita šumamij od kojih je dobar dio sjeći đorasao, tako
da se može uzeti, da od ukupne okupirane povi´-šine od kojih
1000 žetvornih milja oko 500 četvornih milja ili 2,865.000 hektara
odpada na šumsko (ako i donekle krasovito) tlo.


Isto se je tako moglo i pitanje šumskoga vJastnictva,
obćenito bar, smatrati povoljnim po zemaljsku upravu, pošto
bijaše već i za turskog gospodstva veći dio šuma vlastničtvom
države, a i po okupaciji samo. je neznatan dio uprava Vakufa
ili pojedini privatnik prisvojio.


Izlucenje tih privatnih odnosno vakuv-šuma i ustanovljivanje
onih šumskih površina, koje i pod turskom vladavinom
pojedinim obćinam za namirenje potreba na drvu slnžahu,
započeto bi namah kako je Austrija rečene zemlje posjela, a
posao taj povjeren bi posebnim povjerenstvom, nu konačno
moći će se to pitanje posjeda ipak tek onda riešiti, kad budu
dovršene katastralne radnje, ter kad će se prema tomu onda i
šumarski kataster urediti moći, dotle pako morati će se zemaljska
uprava držati ustanova obstojećeg turskog zakona, ma
sve da se tim i otegoćuje rentabilitet šumske uprave. Osim
šumskih služnosti najme pripada ladanjskomu žiteljstvu polag
§. 5, postojećeg zakona ne samo pravo za vlastitu porabu služeće
gradjevno, tvorivno kao i gorivno drvo bezplatno uzimati
iz državnih šuma, već je ovlašteniku pođjedno dozvoljeno i
manje količine drva, koje je tovarnim konjem odpremiti kadar,
ŠUMARSKI LIST 6/1881 str. 42     <-- 42 -->        PDF

--302 —


i za prodaju pojedinim žiteljem svoje obcine bezplatno iz đržavniJi
šuma izvažati.


Dohvat tog servituta pojmiti ćemo pak tek onda, kad se
sjetimo ma i samo približne vrieđnosti, što ga drvo, koje žiteljstvu
po smislu postojećih turskih zakona pripada, predstavlja,
a uz to ne valja zaboraviti ni na to, da se žiteljstvo
uslied posvemašnjeg pomanjkanja očuvanja šuma nije trebalo
držati zakonite ustanove, ter je prema tomu naviklo drvo u
svakoj mjeri i u svake svrhe bezplatno iz šuma vaditi, odabirajuć
pri tom samo najljepša stabla, a od ovih samo one die-
love uporabljujuć, koji baš casovitoj potrebi odgovarahu, docim
bi se preostali dio ostavljao u šumi, da gnjije i propada. Isto
se je tako neograničeno po šnmah paslo, cim seje moralo opet
prepriečiti svako naravno ponilađjivanje šuma.


Štetne posljedice takovog haračenja šuma očevidne su ne
samo u financijalno.m, no i u narodnom gospodarskom pogledu.


Prema tome jest jedan od najprečih zadataka vlade, da
nastoji po mogućnosti urediti šumarstvo. Strukovnjaci bili su
pozvani, pa su prema tome bili već i u prvom početku iza zaposjeđnuća
jedan savjetnik šumarstva i Jedan šumarski mjernik
kao izvjestitelji vlade imenovani, svakoj okružnoj oblasti pako
đodieljen je uz to još po jedan okružni šumar kano strukovni
izvjestitelj, tako da su već onda bili namješteni 1 šumarski
savjetnik, 1 mjernik, 6 okružnih šumara i 1 pristav.


Nadalje zahtievaše brzo upoznavanje odnošaja i bezodvlacnu
eksploitaciju zauzetih zemalja, a ta bi trojici strukovnjaka
povjerena. Posljedica tih iztraživanja bijaše, da se je sad
moglo sjegurnošeu reći, da je do 507o površja zanzetih pokrajina
i zbilja šumom pokrito, od kojih šuma je opet oko 104
četvornih milja ili 600000 hektara sjeći doraslimi sastojinami
obraslo. Ujedno bude i vriednost tih šuma ustanovljena, nu
pošto je ta vriednost prije svega ob unovcivosti drva ovisna?
ova pako opet od raznih faktora, koji do sada još slabo obstoje,
to mogu takove kalkulacije za sada još vrlo slabu praktičnu
vriednost imati.


Povjerenstvo pronašlo je nadalje, da po ocjeni na
ogled spomenute stare sastojine sadržavaju oko 138,971,000
jedrih metara drva, ođ kojih ođpada oko 1,690.000 jedrih
ŠUMARSKI LIST 6/1881 str. 43     <-- 43 -->        PDF

- 303^
metara na tvrdu građju, 76,279,000 jeđrik metara na tvrdo


gorivo, 23,256.000 jedrih metara na mehku gradju, a 37,746,000


jedrih metara na mehko gorivno drvo.


bumarskimi iztraživanji pronašlo se je nadalje, da od spomenutih
šuma po prilici 1,667,500 hektara ili SS´^/o obraslo sa
listažami, a 1,207.500 hektara ili 42**/o sa eetinjacami.


Međju vladajuće vrsti šumskog drveća spadaju: Bukva
(fagus sylvatica), koje najviše imade, zatim hrast, koga osobito
po posavini i pogorju ima, i to nalazimo u Bosni hrast kitnjak,
u Hercegovini pako dub (Quercus pubescens). Jela, omorika,
crnog i bielog bora nalazimo osobito liepe vrsti u okolici
Varoši, gdje imadu pojedina stabla 1 do 2 metra u promjeru,
a do 40 m. visine, nalazimo ih pako obično u mješovitih sastojinah,
napokon i orah, koji sačinjava po dolinah Bosne,
Krivojice i Konjice čitave sastojine, ü smjesi nalazimo osim
toga još lipu, javor, brezu, grab kao i divjake.


U velikoj množini dolazi ruj (Rhus cotinus), koji bi vremenom
mogao postati važnim po strojbarstvo. Za ob^uvati taj
znameniti šumski posjed od dalnjega haranja, pa da se uzmognu
i dohodci istoga povisiti, provedeno bi tečajem godine 1880
uredjenje šumarstva, ter sliedece osoblje namješteno:


a) za središnju upravu: 1 savjetnik šumarstva, 1 sumar


nih, 1 miernik, 2 vježbenika i 1 koncepista.


h) Za 5 šumskih ureda: 3 šumarnika ^ 4 nadšumara,


2 upravitelja i 4 dnevnicara.


c) Za upravu nižju: 17 šumarskih upravitelja, 27 nadlu


lugara, 5 šumarskih vježbenika i 80 lugara.


Prispodobimo li broj tih ustanovljenih miesta sa šumskom
površinom, koju upravljati valja, to vidimo, da se tim nastojalo
bar najnuždnijoj potrebi udovoljiti, pak da će se bez dvojbe
prema razpoloživim sredstvom konsolidacija uprave primjereno
razvoju materijalnom u zemlji i osoblje znatno umnožati. Prihod
šuma sastojao je do sada iz sliedećih grana:


a. Iz sjećivne takse, koja bi se omanjimi prodajami polučila.
b. Iz drvarske takse, koja se dobivaše za izradjeni materijal
i to loco mjesta potroška,
c. Iz štibre, koja se je morala plaćati za trošenje ruja.
d. Iz takovih iznosa, koji je tekao u blagajne kao naknada
za šumske kvarove.


ŠUMARSKI LIST 6/1881 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 304 —


e. Iz štibre, koja se morala plaćati za pašu marbe po državnih
šumab.
f. Iz dražbenog prihoda mašine i šiške.
Lov do. sada još ne može biti vrelom prihoda, pošto se
baš sada
pitanje lovljenja kao i lovišta izpituje.
Ukupni prihod spomenutih grana iznašao je g. 1880.


116.007 for.j prema
šumskoj površini vele neznatan.
Većemu se je dohodku naedjutim samo onda moći nadati,
kad jednom za rukom podje umanjiti šumske štete i dokinuti
kroz godine postojeće zloporabe uporabljivanja šuma (što medjutim,
kako je poznato, svagdje medju najtežje zadaće spada),
ođaljene šume učinite pristupnimi, ter da se obrt i trgovina
u oboe, a tim takodjer i trgovina sđrvi jednom podignu.
Nakon ovih obćenitih razmatranja o stanju šumarstva u rečenih
pokrajinah spomenuti ćemo još koju i o stanju gospodarskom,
kako nam ga spomenuto izviešće opisuje! I pod postojećimi
odnošaji napreduje poljska privreda, ako i polagano. Danas se obradjuje
već više no dvostruka, a možda i tri puta tolika površina
od one, koja bje težana za dobe zauzeća tih zemalja,
Primitivno, vrieme i sile prekomjerno trošeće ratarsko oruđje
zamienjuje se po malo već i boljim; vrtijarstvo , voćarstvo i
vinogradarstvo i racijonalno pcelar;4tvo po malo se udomljuju,
duhan se sadi u veliko, a da se š njim racijonalno postupalo
bude, nastojati će se poukom i primjeri. U koliko sredstva dopuštaju,
ter u koliko bude potrebnih k tomu sila, pospješavati
će se to unapredjivanje toli materijalnom podporoin, koli i podučavanjem.
Naseljenici, koji su voljni nastaniti se po privatnih
zemljištih, dobiti 6e razne polakšice i podpore, naseljivanje u
veliko po državnih zemljištih moći će se medjutim tek onda
provadjati, kad se je jednom obavila izmjera i katastriranje,
ter dok se bude pitanje vlastnictva gledom na pojedine cestice,
koje si sada i pojedini privatnici prisvajaju, na cisto izvelo.


Nasuprot malo je vlada mogla učiniti, da se podigne
obrtnićtvo, koje je tek u zametku.


Obzirom na kulturne odnošaje zemlje možemo još spomenuti,
da se popisom g. 1879 pronašlo, da te zemlje broje ukupno
1,158,440 stanovnika, koji posjeduju 158.034 konja, 413 mu.la,
2720 magaraca, 762.302 komada rogate marhe, 776 bivola,