DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 210^ -
Franje Čordašića, kojim se isti na časti ölana upravljajućega
odbora zahvaljuje.


Konačno držimo dužnošću prigodom izvješćivanja o stanju
đražtva našega spomenuti vele žalostan pojav, a taj jest, da
se do sada žali bože gospoda državni šumari slabo za družtvo
naše zanimaju, dapače da su nam neki od njih baš očiti protivnici.
— Družtvo naše ipak, kako vidimo, i uzprkos žalostnih
tih pojava obstoji, da i liepo napreduje, a u interesu napređka
liepe naše struke u Hrvatskoj željeli bismo, da se cim prije i
spomenuti drugovi naši u kolu našem snadju na zajedničko i
složno djelovanje u korist diynih nam gajeva i dubrava. Ta
pravo nam kaže narodna poslovica: slogom rastu male stvari


— a nesloga sve pokvari! Zaključujuć tako to izvješće, klieemo:
dao bog, da nam hrvatsko šumarsko družtvo cvalo, razvijalo
se i živilo!
Slavnu tu skupštinu pako molimo, da izvoli ovo izviešće
primiti do znanja.


Nadšumar Franjo Šporer, utemeljitelj hrvatskoga
šumoznanstva=


Proučavajući noviji povjestni razvoj šumskoga gospodarstva
i šumoznanstvva u nas Hrvata, opetovano sam puta naišao
na ime Franje Sporera, ime, koje je rek bi u najužem savezu sa
svimi koristnimi i važnijim! podhvati na šumarskom polju u
domovini našoj kroz više decenija ovoga vieka. Osvjedočiv se
dakle tafeo o velikih i važnih zaslugah, koje si je pokojni nadšumar
Franjo Šporer po liepu našu doraoviuu i struku kroz
sav svoj viek sticao, smatrah si donekle baš i dužnošću predočiti
današnjemu naraštaju opisom života i djelovanja otca hrvatskoga
šumoznanstva liep dio novije povjesti šumarstva u
nas. Nadam se ujedno, da ću možda tom radnjom polučiti i
to, da će nam u interesu stvari hoji od drugova ili suvremenika
i znanaca Sporera još i naknadno koju crticu o velikanu
tom saobćiti, ne bi li nam možda onda ipak jednom bilo moguće
odužiti se dičnomu pokojniku bar u toliko, da mu spomen
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 7     <-- 7 -->        PDF

~ 211 —


u lirvatskih šumara istinskom ter podpunom slikom života, djelovanja
i bivstva uzcuvamo."^´


Franjo Šporer potiße iz stare krvatske obitelji Šporera,
0 kojoj nam medju ostalim takodjer i poznati pisac g. K-adoslav
Lopašić u svojem djelu „Povjest građa Karlovca" znamenitih
podataka spominje. Tako nalazimo tamo medju ostalim
ime Šporera u tiesnom savezu sa dogodjaji istog grada za francezkog
gospodstva u Hrvatskoj, za koje doba je dapače baš i
otac Franjin, poznati maire Josip Sporer (rodom iz Broda na
Kupi) kano senator gradski, veletržac a i načelnik (g. 1811.)
vrlo znamenita osoba bio. Kao trgovac žitnom i drugom robom,
ter jedan od najuglednijih građjana, nastojaše Josip Šporer
osobito da se mjesto Dubovac (kraj Karlovca) podigne te je
zato tuj i sam veliku kuću sagradio (sadašnji župni dvor), nadajući
se, da će se i drugi Karlovčani za njegovim primjerom
povesti, ter u Dubovcu solidne kuće posagraditi. Josip Šporer
imao je više djece, a medju tom i Franju, koji se je g. 1800.
baš^u prije spomenutoj kući u Dubovcu rodio/
Svršivši mali Franjo pučke škole, dade ga otac u karlovačku
gimnaziju, koja je to doba baš na glasu bila, tako da su
onamo dolazili učiti mladići iz svih krajeva domovine, a mnogi
ća i iz austiijskih nasljednih pokrajina; tako je i naš Frane
imao tuj dovoljno sgode, da se u temeljnih naukah valjano naobrazi.
Najmiliji mu predmeti već za onda bijahu naravoslovje
i matematika.


Bio je, kako sami njegovi vršnjaci pripoviedaju, mladić
osobito bistra uma, duhovit i vatren, znajuć si već za onda
neku premoć nad svojiiui drugovi osjegurati. Kako mu nadalje
i obitelj bas s hrvatstva dična bijaše, naravno je, da se je Franjo
već za. rana materinjim hrvatskim jezikom pođpanoma spoznao,
ter tako već za rana gojio ljubav k rodu i domu, komu je
kašnje, kako ćemo vidjeti, i sav svoj život posvetio.


Šumarstvo poče baš to doba, osobito po Krajini, i zbilja
napredovati, a baš, ^a samog fVance^kog gospodstva pe tih
krajevih domovine naše imao je i stari Sporer dovoljno sgode,


´^´ Većinu ovdje saobeeiüli po Ja laka liijadein zahvaliti dobrohotnoj ubaviestl
veleiiiozuog gospodina šuniarnika AnfcuiKi Tomićii, jeduog od Jiajvjeruijih
prijatelja, dičnog pokojnika, zatim šumarskomu nadzorniku-Jot^ipi! KUngern i onda
yinu Šporerovu, g, o. k. upravitelju kaznione u Ogulina, Augustu Šporeriu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 8     <-- 8 -->        PDF

- 212 -"
da se pobližje upozna korišćn i obsegom te struke, pak zato i
privoli na to, da mu je sin Franjo po dovršenib gimnazijalnik
naukah u Karlovcu mogao stupiti u tada već i u nas poznatu
šumarsku školu u Mariabrunu kraj Beča, gdje je Franjo i zbilja


g. 1829, svoje strukovne nauke svršio. Naukovanje bilo je tad
tamo u dva tečaja, višji i nižji, podieljeno. Prvih se dvijuh godina
nižjeg tečaja učilo: šumarska botanika, fizika, lućba, rudstvo,
šumarska tehnologija,´ šumarska insektologija, uporaba
šuma, ustanovljivanje prihoda šuma- i uredjenje šumskog gospodarstva,
a sadjenje i taksacija obavljaše se i praktično. Nižji
ovaj tečaj imao je pako svrhu osposobiti mladiće za nižje državne
činovničke službe,
Svršivši Šporer g. 1827. vrstnim uspjehom taj tečaj, stupi
sliedeće godine još i u posljednji tečaj , da tako u. trogodištu
posvema nauke svrši. U tom se tečaju nauč.ahu državno šumarska
uprava i šumsko p-ravo uz praksu u svih granah šumarske
uprave. Taj tečaj nije bio obligatan, a mogaše ga samo
onaj pohadjati, koji je jur nižji tečaj svršio bio, svrha mu pako
bijaše osposobiti kandidate i za višja šumarsko-upravna mjesta *


Svršivši Sporer godine 1829. na obće zadovoljstvo svoje
nauke, bude po tadanjem običaju, kao odlikovani đjakj neposredno
po svršenih naucih poslan u Tirolsku kao c. kr. šumarski
vježbenik u Trident na praksu. Za kratko doba službovanja posta


c. kr. obilaziteljem šuma (Waldbereiter.)
Uz vruću ljubav k struci šumarskoj ne dopadaše se Franji
bivstvovati po dalekoj tudjini, osamljenu od roda i doma svoga;
živa želja za povratkom u milu mu hrvatsku domovinu jasno
proviruje iz njegovih pisama one dobe. Napokon mu želja posta
žinom, godine bo 1831. premjesti ga c. kr. ratno ministarstvo
kano vrhovna krajiška upravna oblast kano rodjenog krajišnika
na veliku radost i opet u Hrvatsku. Šporer bude imenovan c.
kr. šumarom u bivšoj varaždinskoj pukovniji sa sielom u tvrdji
Križevačkoj, Povratkom Franje Šporera u Hrvatsku pako vidimo
da nastaje rek bi nov odsjek u vjekovanju tog hrvatskog odličnika.
Kako bo je do sada Franjiu rad još uviek manje više


* Zli rod ßiarijiihniüHki bio je to doba veo na glasu svoje vrstiioće radi,
Ra^njiteljem bijiiao gruf Hojoš, iuM(;eij štmioznanstvH pako l.van Schmidt, /.a mathemaUku
Crjuro Wiukler, a ?A), naravoslovne znanosti Franjo Höss. SUišatelja
bilo je preko 60, od kojih su treći tečaj samo šestorica iijih polazila.


ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 9     <-- 9 -->        PDF

~ 213 —


sukroman bio, to ga eno već do mala po povratku u zavičaj
nalazimo radina na poprištu obće-narodnog pokreta one dobe.


Šporer bijaše vele marljiv, uöio bi i radio u slobodnih, casovih
neumorno 5 a medju ostalim težio bi osobito za tim, da
se pobližje upozna s novijimi za onda još pravili hrvatskog jezika.
Nu uz ove nauke ne mogaše ga kao mlada vatrena Hrvata,
kojeg rodjake i braću vidimo medju prvimi pobornici one
dobe, minuti bez posljedica niti onaj liepi i bezprimjerni narodni
zanos za slobodom i narodnim napredkom, koji je to doba
sve. to većma u Hrvatskoj zahvaćao korjen uslieđ nastojanja
neumrlih zatočnika narodne ideje i bivstva Graja, Štosa, Smođeka,
grofa Draškovića, Babnkića i mnogih drugih.


Uslied žarkog svog domoljubja postade Franjo Sporer doskora
njemaSkim i inim tuđjinskim vlastodržcem u Krajini sumnjivim
puntarom i nezadovoljnikom, kojeg bi valjalo eim prije
maknuti. Sva sđu.snost u službi, sve znanje i poštenje života
nije ga od nesnosnog proganjanja obraniti moglo i tako se
Šporer morao napokon sam ukloniti, ter bude g. 1836. na vlastitu
molbu premješten u Otočac k ličkoj piikovniji u dosađanjem
svojstvn c. kr. obilazitelja šuma.


U Otočcu imao je Sporer prilike i sreću upoznati se sa
prvom si suprugom, rodjenom Marijom Hreljano^dćevom iz stare
senjske plemićke porodice Hreljanovića. Iz ovoga mu braka
potiče još i sada živući sin Adolfo. * Medjutim nesretna kob
ne dade mu za dugo živjeti s tom nježnom i ljubljenom ženom,
jer mu ona na preveliku žalost već do mala umre. Žalost, koja
ga nad tim gubitkom snađje, prinuka ga, da se je za neko
doba posvema odrekao javnosti. Povukav se u zabit, radio bi
neumorno i potrajno na ovećem njemačkom djelu, koje i zbilja
već doskora tisku preda. Djelo je ovo poznata knjiga: „Das
Forstwesen in der k. k. österreichischen Militärgrenze, oder
vollständiges Forstlehrbuch für das Militär-Grrenz-Forstschutzpersonale
und die hiezu aspirirenden Feld- und Verwaltungs-
Chargen, mit besonderem Rückblicke aller dem Militär-Grenz-
Forstpersonale vorkommenden Dienstes-Obliegenheiten. Systematisch
vorgetragen von Franz Šporer, k, k. Waldbereiter des
löbl. Brooder (Tr.-Infant.-Regimentes Nr. 7." Tiskana bje ova


^ Adolf Sporef je sada viši računarski eiüo^nik kod carsko-otomanske že-
Ijezniee u Solinu.


ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 10     <-- 10 -->        PDF

- 214. --. .
knjiga od g, 1841. do g. 1843.. kod Eranje Župana u Zagrebu,
a mora se toli obzirom na sadržaj, koli i obzirom Ba obseg
(đjeln imade 530 strana) prvim svoje struke kod nas priznati.
Čitavo se djelo dieli u tri knjige; prva knjiga nosi naslov:
„Des inneren Forstwesens theoretische Abtheilung oder Forstnaturlehre^
S te govori o šumarskom tloznanstyn, šumarskoj klimatologiji,
šumskoj botanici i šumarskoj zoologiji. Druga knjiga
nosi naslov: „Des innern Forstwesens praktische Abtheilung
oder Forstwirthschaftslehre^´, u kojoj se razpravlja nauka ob
uzgoju šuma, nauka ob uporabi šuma i nauka o čuvanju šuma.
Treća knjiga nosi naslov: „Das äussere Forstwesen" te razpravJja:
razne ođnošaje šumarstva, o šumarskom uredovanju i
0 šumarskoj matematici.


Za predočiti bolje smier i svrhu tog djela i onim, koji ga
neće prilike imati čitati, budi mi ovdje dozvoljeno spomenuti
sliedeće stavke iz predgovora treće knjige, gdje Sporer medju
ostalim i sliedeće spominje: „Denn abgesehen eines empfindlichen
pekuniären Verlustes, zog ich mir hiedurch — weiss Gott
warum — eine Unzahl von Feinden zu, die da über mich herfielen,
gleich jenen gierigen Raben über den deutschen freien
Ehein! Doch sie sollen ihn nicht haben, den Triumpf mich an
der Vollendung dieses Werkes zu hindern. — — — — — —
Meinem Fache zu nützen^ insbesondere aber mein warmes Interesse
für das vaterländische Forstwesen an den Tag zu
legen, war meine einzige alleinige Absicht. Sie weiter ausdehnen
und eben desshalb mich anfeinden zu wollen, hiesse mich verdäctitigen,-
als wiisste ich nicht, wienach wir in einem Zeitalter
leben, wo es auch im Forstwesen der brillirenden Grenie zu
viele gibt, als das sich ein einfaches Alltagstalent dem Wahne
hingeben könnte, es genüge ein Buch zu schreiben, um Schriftsteller
zo werden.


Nein meine Herren! Ich bin ein für das vaterländische
Forstwesen leidenschaftlich eingenommener Forstmann, und
weiter gar nichts.


Anspruchslos, von einem innern Drange geleitet und ohne
zu ahnen, wie gefährlich der schmale schlüpfrige Pfad sei, der
da führt ans dem mechanischen Alltagsleben in das Reich des
Denk´ens und der Regsamkeit, habe ich von einer Möglichkeit
geträumt meinem Fache und dem Staate nützen zu können.
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 215 —


Doch die bimmlisch schöne Laftgestalt, die mein schwärmend
Auge in dem Sternenreiche sah´, lösste sich in Dünste auf und
nur schmerzliche Erinnerung blieb zurück/^


Preznamenite su to rieci^ koje je ovaj zatočnik znanja i
struke šumarske kod nas koncem mjeseca svibnja g. 1843. u
VinkovciL za predgovor rečene svoje knjige napisao. Jasno
nam se ovdje pi-edočuje skrajnja podlost neprijatelja svega, što
Hrvatu sveto biti mora, al se i bistro odsieva u riečih tih veleum
pisca i plemenitost njegove duše, kao i vruća ljubav
k struci i domovini.


Sporer nastojaše, kako vidimo, tom svojom prvom radnjom
doskočiti jednoj od najvećih u nas sti´ukovnih potreba one dobe,
što mu je bez dvojbe u mnogom i podpunoma za rukom pošlo.
Nu i po svakoga onoga, koga historija hrvatskog šumoznanstva
iole zanima, bez dvojbe je dotično djelo navoda i sadržaja svog
radi baš od neprocjenjive vriednosti.


Po smrti prve supruge želio je Sporer ostaviti Otočac,
gdjeno ga tako rekuć sav. okoliš bezprestano sjećaše velike nesreće,
koja ga nenadanim tim. gubitkom stiže. Zato zaprosi


porer još iste godine premještenje k brodskoj pukovniji u Vinkovce,
koja mu molba takodjer i uslišana bude, tako da je vec
i prije spomenuti treći svezak rečenog djela u Vinkovcih svršio.
Imajuć medjutim kao c. kr. obilazitelj šuma samo neznatnu
plaću od 300 f´or. godišnjih , bio je naravski prinukan trošiti i
od svoga, po materi prilično znamenitog baštinjenog imetka.


Imajuć Sporer sinčića, kojemu je po smrti supruge svu
ljubav i brigu posvetio, osvjedoči se medjutim doskora, da mu
težko kano udovcu s djetetom živjeti, ter upoznav se medjuto
još i s Ijubeznom ter naobraženom kćerju vinkovačkog ljekarnika
Domcaj odluči se po dragi puta oženiti. I tako mu posta
Josefina DomČeva drugaricom vjekovanja, koja ga pratijaše kasnije
čitavim dosta burnim životom sve do njegove smrti vjerno
i uztrajno.


U Vinkovcih živio je Sporer to doba dosta udobno; po
ćudi i naravi Čovjek veoma zabavan i veseo, postao je do mala
dušom i nutkalom sveg družtvenog života. Svi, koji ga pobližje
poznavahu. Ijubljahu i štovahu ga, — izuzam ono nekoliko tufljinaca,
koji mu medju to dosta zadavahu jada. Da je imao
Sporer i humora u obilju, svjedoče nam svi njegovi tadanji
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 216-—


znancij koji se još i sada rado sjećaju njegovih šaljivih novina
(manuskript), koje da je u Vinkovcih podnaslovom „der "Wal dteufeP^
od vremena do vremena za svoje znance izdavao. Bijaše
to neka vrst ,,Zvekana", u kom bi Sporer naravno često
i koju tu i 0 svojih predpostavljenih karikirao, što naravno
nije moglo biti po volji tada svemožnoj gospodi po Krajini, a
osobito bi ga mrzili tudjinci, koje bi Sporer znao baš bezobzirno
operušiti.


Öporer braneć vazda hrvatskim ponosom sve što se liepa
i plemenita za to burno doba preporoda naroda hrvatskoga u
domovini zbivalo, podupirao bi takodjer i sve narodne težnje
u tom smieruj al ga zato skoro ozloglasiše pogibeljnim čovjekom.
Godine 1843. izda Sporer opet prvo svoje djelce na hrvatsko
m jezik u u Karlovcu kod Prettnera pod naslovom:
,,Opis i naputak, kako vse valja služiti s posve jednostavnim
dendrometrom", djelce, koje bje kasnije g. 1858. takodjer i na
njemačkom jeziku izdano. Ovomu je djelcu prije svega svrha
upoznati hrvatske šumare sa ustrojstvom i uporabom novog
šumarskog stroja (visomjerom), koji je sam Sporer izumio i
konstruirao bio. *


Konstrukcija i pravljenje tog stroja, koga još i dandanas
mnogi stariji hrvatski šamari posjeduju, stajaše ga ne samo
mnogo truda, no i silu novaca, nu žali bože nije mu se trud
nikad ni priznanjem za života dostojno nagradio.


Izdanjem ovog djelca pako počimlje nova era djelovanja
Sporerova, jer docim je Sporer do sada sve svoje radnje prema
tadanjem u nas duhu vremena saobćivao u njemačkom jeziku,
to vidimo da je s tom svojom radnjom stupio bio po prvi puta
na poprište hrvatske literature. Uzmemo li tadanje obće stanje
socijalno u nas, a osobito po Krajini u obzir, kao što i nerazvitost
jezika hrvatskoga za knjigu, moramo bezodvlacno priznati,
da je taj pokus Šporera, kojim je nastojao i tehničke
nauke u hrvaštini širiti, baš preznamenit momenat po kulturni
razvoj hrvatskoga naroda u novije doba. Jer da se mi hrvatskim
jezikom i u tehnici slnžiti možemo, jedva da je i najodriesitiji
rodoljub do sada vjerovao bio; Sporer pokušao je prvi
ono, što i mi sami dandanas još raznimi potežkoćami nastav


* Vidi: „CentraJblatt fur das gesammte Forstwesen", Wien 1881. strana 151.
razpravii „Šporers Detiđrometer,´^


ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 217 —


ljamo. U ovo doba vidimo nadalje, kako Šporer i u javnih za
onda postojećih glasilih jedan međju prvimi poćimlje u prilog
šumarstva kao i šumarske znanosti u nas djelovati. Veo od


g. 1840. počeo je Sporer u „Croatii" (listu, koga zagrebački
rodoljubi izdavahu) saobćivati razne strukovne članke, a malo
kašnje već je i jedan od glavnijih suradnika „mjesečnog lista",
koga to doba „brvatsko-slavonsko gospodarsko dražtvo" izdavati
poče, Šporer je u tih listovih prije svega zagovarao potrebu
ustrojstva šumarske škole u Hrvatskoj, u kom ga podhvatu
vjerno podupiraše medju ostalimi osobito šumarnik grofa
Erdodija, Karlo Kos.
Osnovu pravila za hrvatsko-slavonski šumarski zavod objelodanio
je Šporer u „mjesečnom listu" za svibanj god. 1843Osnova
ta sama po sebi toli je zanimiva, da je vriedno i koju
više 0 njoj tuj - još spomenuti, jer ne samo daje pomno i vrstno
izradjena, no i zrelo razmišljena. Sastoji se iz 38 paragrafa, od
kojih ćemo bar §. 1. spomenuti, kako sliedi: ,^Kao god što domorodno
gospodarstveno družtvo ide na poboljšanje svega kolikoga
gospodarstva i svih njezinih grana, isto tako narodni
šumarstveni zavod kani sa svimi, koje su mu pri ruci, silami
pomagati domaće sumarstyOj ovu toli znamenitu gospodarstvenu
granu."


Ciela se ta osnova dieli u četiri odsjeka, od kojih odsjek
prvi sbori o čeljadi šumarstvenoga zavoda i njezinih dužnostih,
ter se n. pr. u §. 8. kaže: „Službu na tom zavodu može dobiti
samo onaj, koji je na kojoj javnoj šumarskoj školi svršio nauke,
a i svjedoćbami može dokazati, da je više godina u šumarskoj
struci prakticirao. Ljudi bez ikakve temeljite nauke da se ne
primaju. Zemljomjernik i risar na tom zavodu da bude samo
onaj, koj je na kojem sveučilištu dobio diplomiij a od domaćega
poglavarstva dopuštenje, da mu je slobodno zanat svoj tjerati;
U ostalom pako će imat vazda prvenstvo domaći sinovi itd."


U odsjeku drugom spominju se nagrade, koje bi imale pojedine
gospoštije zavodu godimice davati. U trećem odsjeku
razpravlja se ob odgojivanju sposobnih šumara, lovaca i zemljomjerača
na tom zavodn, o izpitih itd. U četvrtom odsjeku pako
govori se o nadzoru i odnošaju zavoda prema hrvatsko - slavonskom
gospodarskom družtvu itd.
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 14     <-- 14 -->        PDF

^ 218 ^
Ova pravila, podnesena gospodarskom drnžtvu u Zagrebu,
budu u načelu po odboru istoga družtva usvojena, a Šporer
đopisiijućim članom družtva izabran. Medjutim uzprkos svemu
nastojanju Sporerovu i njegovih jednomišljemka osnova ova
osta tek samo namišljajem, a da se s mjerodavne strane to doba
nije ni mislilo ozbiljno na oživotvorenja te liepe-pomisli. Sporera
ipak ide ta nepobirna i velika zasluga^ da je prvi stavio
bio šumarsko naukovno pitanje na dnevni red javnog ranienja,
a urediv silnu agitaciju u prilog te ideje, nije se pitanje ovo
u nas već zaboraviti moglo, dok nam ipak napokon g. 1861.
ne postane činom.


Uvidivši i spoznavši medjutim mnogobrojni te dvolični tudji
elementi, koji to doba u nas još većinu šumarskih služba obnašahu,
kud Šporer prije svega svojimi težnjami smiera, ter
pobojav se, da bi možda baš za ono doba obeeg prennća naroda
našeg mogle i Sporerove ideje u narodu zahvatiti korien, stadoše
složno liepu i plemenitu namisao feporerovu na sve moguće
načine napadati, ocrnjivajuć i samoga ujega najpodlijim
načinom sebiČnošću i nepoštenjem 1


Bezobraznost tih krvopija jadnoga nam naroda dostiže
već toliku moć, da je napokon g. 1844. Šporer bio prinužden u
vlastitoj domovini javno se braniti proti takovim navalam na
njegovo poštenje. ^Sporer je to učinio objelodanjenjem posebnog
pisma u „mjesečnom listu´´ na strani 155., datiranim od 19. ko^
lovoza g. 1844. U pismu tom, koje nam i prejasno dokazuje
težki i mal ne osamljeni položaj Sporerov još za to doba, tuži
se isti gorko na nepravde, i prigovore raznih klevetnika, moleć
hrvatsko-slavonsko gospodarsko družtvo, da se ne dade po njih
odvratiti od svoje nakane, već da uztraje podupirati njegovo
poduzeće, veleć medju ostalim: — „Okolnost ona, što
nisam mogao statute za ovaj ^avod tako obzirno izraditi, da
bi se tako iz njih na prvi pogled i podpuno mogao dokučiti
duh njegov u svih svojih i najsitnijih razlikostih, zatim ovdi
ondi izjavljena, u ostalom posve neosnovana briga, da će zavod
ovaj, ako uspije, mnoge šumarske službenike, što sad služe,
uvriediti, pače hljeba lišiti, biti će jedina zaprieka, što mome
poduzeću zatire put. Znajući štovati one tolike važnije dogovore,
koje si je vele ugledno hrvatsko-slavonsko gospodarsko
družtvo zadalo za današnju skupštinuj odgovor na ove prigo
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 15     <-- 15 -->        PDF

" ^21-9 —


vore za drugo mjesto ostavljam, ovdi pako budi mi prosto iskreno
izpoviediti, da ja, koji sam u dobroj carskoj službi, koji
svoga vladara vierno i podložno služim, a 1 ne mislim ikad
ostaviti službu, niti to činim za silu, niti za volju prljave
koristi, n^go da me pri tom mojem poduzeću neumorno vodi
liepi onaj nagon, koji samo onaj cieniti i uvažavati umije; koji
znade, kako pravi šumar za svoj zanat gori, i kako se Hrvat
razigra snivajući o mogućnosti miioj svojoj domovini koristiti itd.´^


Medjutim budi spomenuto, ne samo da Sporer tim pismom
punim domoljubja i narodnog zanosa nije postignuo žudjeui cilj,
već mu se po tom broj osobnih neprijatelja samo još umnažao,
nu s druge strane opet valja nam reći, da ga takove nepravde
i_ neprilike samo još na veće pregnuće, rad i mar bođriše. Grodinom
1846, stvoren bi uz krvatsko-slavonsko gospodarsko družtvo
u Zagrebu i posebni Šumarski odsjek za ostvaranje kojeg
je vSporer uz nezaboravnog Dragutina Kosa* ponajviše doprineo.
Isti ovaj šumarski odsjek obdržavao je već g. 1847. šumarski
sastanak u Sisku, kojemu je Sporer predsjedao.


Godine 1849. vidimo, gdje Sporer na novo pred hrvatsko
obćinstvo stupa šumarskim djelom pod naslovom ^^Mali šumarski
katekizam ili razgled svega onoga, što šumar, komu je o podpunom
izpunjenju dužnosti svoga zvanja stalo, neobbodno znati
mora." Knjižica ta, obsižuća 45 strana, tiskana bje god. 1849.
u Karlovcu tiskom k. p. tiskarne Ivana Nep. Prettnera. Knjižica
ova bila je namienjena prije svega šumarskoma osoblju
nižjega reda^ dakle lugarom. Sadržaj iste je sliedeći: Uvod,


I. Teoreticno razdieljenje nutarnjeg šumarstva ili naravoslovje,
onda II. Praktično razdieljenje nutarnjeg šumarstva ili nauka
o šumoslovju. U svem nalazimo u tom katekizmu 102 pitanja
sa isto toliko odgovora. Osobito valja iztaknuti nazivoslovje
kao i sustavoslovje ove knjižice, kojih se sadržaj u mnogom
´"´ Drag-utin I^os, rodom Celi, šumiir vele iiaobražcn i štovan, hrvatskom si
zavičaju svom dušom odoo, bio je jedan od prvili pobornika na polju siniiarstva
u Hrvatskoj. God. 1847. ga naln-zinjo ICMO šumarnika ukupnih dobani preuzvišene
gospodje groiinje Elizabete Erdödljeve; bio je prvi predsjednik hrvntskog šumarskog
družtva, dopisujoći Ld.HU c-. k. gospodarskog <)nr/d.va za Kranjsku, godine
1852. postao je ^ycastnim ehroou) ug. rskog šumarskog druztva itd, Medju
ostalim napisao je t znamenito djele^^ ,.das Forstwesen in Croatieii*´ i^od, 1847.,
posvećeno elanovom hrvatskog gospodarskog družtva n Zagreba, zatim, više Eo^~a
u raznih eas

ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 220 —


još i danas uzorom smatrati može. Sadržaje čuvanje, sječu i
uzgoj šuma te šumsku botaniku. Šporer zove primjerice tuj
lugom svaki đrvećem obrasli prostor, kojega samog sebi prepuštamo,
a šumom svaki onaj lug, koji se po pravilih gospodarskih
kao i politiökik upotriebljava i čuva, docim gajem zove
on^i veći ili manji sklop -suma, kojim pojedini šumar upravlja itd.


U obće je d.jelce ovo veoma popularno i liepo pisano, te
je baš šteta, što se nije moglo izpuniti šporerovo obećanje, da
ee se, ako ovo njegovo djelce žudjenu ciel postigne, trsiti što
skorije i drugi dio tog katekizma objelodaniti.


Da uzmognemo bolje predočiti ćućenje i namjere, kao i
javni položaj Sporerov te dobe, spomenuti ćemo tuj neke rieči
iz samog predgovora ovoj knjižici. „Dočim narodni nas jezik
skoro u svih poslovik, koji se promicanja moralnog i materijalnog
interesa u našoj domovini tiču, prvu rolu igra, zar da
mi šumari sami nazad ostanemo i jednako se jošt pićom švabskog
Mihla kranimo?" — — — — K tomu nadoveza opazku:
,,Cast i poštenje izobraženomu i dobronaravnomu Niemcu, njemu
bo sretni razvitak šumskog gospodarstva zahvaliti imamo; ali
sram neka bude one Niemce, koji su se u našu domovinu uvukli
i kao čankolizi i klevetnici na visoka dostojanstva popeli, od
kuda, na mjesto da nezasluženu sreću svoju u miru uživaju
naše domorodce progone i izagnati teže!" — — — — — —
Dalje opet: „Kao hrvatski sin i dvadeset liet služeći šumski
činovnik usudio sam se evo potaknut istinitim domoljubljem
prvi put u materinskom jeziku mojem na literarno polje stupiti
i knjižicu ovu o šumarstvu pod imenom „šumarski katekizam"
na sviet izdati itd,"


Kad je Sporer bio ovaj svoj šumarski katekizam izdao,
poslao ga je na ocjenu bečkomu ministarstvu rata za onda kano
vrhovnoj krajiško-upravnoj oblasti, uz molbu, da mu isto za
trud blagohotno nagradu od 10 for. zanj doznači. Izvjestiteljstvo
za krajiške šume imao je to doba neki o. kr. nadšumarnik
Giulame Dilon, koji je tu knjižicu predao tada u njega prakticirajućemu
krajiškomu pitomcu Josipu Ettingeru, da ju na njemački
jezik prevede, — što ovaj i učini, ~ nu Sporer ipak ni
te cigle nagrade od 10 for. ne dobi, kao što nisu ni Niemci
nikad već tog „švabskog Mihl-a" zaboravili!
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 221 —


Političko prenuće naroda hrvatskog oko g. 1848. i velika
komesanja, koja se u zemlji spremabUj slabo bijahu na ubar
narodno-gospodarskomu djelovanju kod nas j pa zato i Sporerovi
predloži i naprezanje dodjoše to doba u zaborav. Minuse
medjutim i te godine svom svojom velicajnošcu a i strahotami
užasnoga boja, za koje doba medjutim takodjer i Sporera medju
prvimi širitelji narodne sviesti u Krajini nalazimo. Akoprem
nije bio glavom pod oružjem u obranu mile si otacbine, to si
je ipak Spor er znao i kod kuće, ublažujue rane ostavljenih krajišničkih
sirota iza raznih bojeva, a osobito za osvojenja Beča,
znamenitih zasluga po narod steći, tako da je i isti tadanji
predstojnik glavnog zapovjef,lnictva u Zagrebu, gjeneral Dablen,
našao vriednim izraziti Šporeru posebnim dekretom od 13. svibnja
1849. za ovo plemenito i patriotično nastojanje najtopliju
zahvalnost, koji dekret bje i u zagrebačkih (njemačkih) novinah
službeno objelodanjen.


. Čini se, da u to doba padaju najljepši dani yjekova-nja
Šporerova, rieč se njegova poče ipak jednom uvažavati, strukovni
mu rad bude cienjen, a do mala već vidimo, da se sve, što je
vriednijib šumara diljem hrvatskog doma, Šporeru približuje.
U privatnom životu bio je Šporer u Vinkovoih baš vanredno
obljubljena ličnost svoje osobito vesele ćudi kao i duhovitosti
radi; imajuć uz to liep te kriepak glas za pjevanje uz glasbenu
naobrazbu, bio je jedan od najrevnijih promicatelja narodnih
pjesama i divnih davorija one dobe. I tako posta Sporer
rodoljub na glasu, te je i sam ban Jelačić nanj svoju pozornost
svratio bio, i videć u njega sva svojstva plemenita muža i valjanog
strukovnjaka, nije ga već pustio s vida. Kad su se pako
god. 1851. i u Hrvatskoj kao i u inih zemljak naše monarkije
imale katastralne radnje poduzeti, predloži ban Sporera c. kr.
ratnom ministarstvu, kao vrhovnoj krajiškoj oblasti, za povjerenika
šumske procjene. Tako bude Šporer i zbilja vele laskavim
dekretom od 28. siečnja g. 1851. dignut sa dosadanje službe


c. kr. obilazitelja šuma u Vinkovcih, te imenovan provizornim
povjerenikom za katastralnu procjenu šuma u Osieku. Ovom
mu je sgodom takodjer i tadanji vinkovacki pukovnik Molinäry
na ime brodske pukovnije izrazio na dugotrajnom i izvrstnom
službovanju u toj pukovniji zasluženo priznanje posebnim dekretom.
Oproštaj bporera od vriednih Vinkovčana i njegovih
´.2
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 18     <-- 18 -->        PDF

:^u´irugova bio je nada sve srdačan te nam je najjasnijim dokazom
velikoga štovanja, koje si je umnik taj i velezaslužni
po])ornik šumarstva našega u tamošnjih rodoljuba umio steći-


Iz Vinkovaca preseli se Šporer g. 185L u Osiek. Uz zvanične
poslove osobito nastojale Šporer o tom, kako bi ^umarski
odsjek gospodarskog družtva u Zagrebu na čim veću djelatnost
pobudio, Bodreć prijatelje i drugove svoje na rad, bio je sam
vazda jedan od najmarljivijih. Hrvatsko-slavonsko gospodarsko
družtvo ođlikova ga stoga predsjedničtvom i upravničtvom šu´
marskog odsjeka, koju je čast Šporer obnašao sve dok se mje,
i to opet ponajviše njegovom ponukom, prvo hrvatsko-slavonsko
šumarsko družtvo ustrojilo. Iste godine 1851. povjeri upravljajući
odbor gospodarskog družtva Sporeru još i tu castnu al i
za onda prilično tegotnu zadaću, da prevede iz njemačkoga na
hrvatski jezik, ter da našim okolnostini i odnošajem primjereno
preudesi knjižicu ^,Leichtfassliche Anleitung zur Holzpflanzu^ng´^,
koje bje prevod kašnje i u godišniku šumarskog družtva tiskan
pod naslovom ,,Kratka nauka, kako valja drvlje saditi."


Najveća mu ipak´bijaše skrb za osnovanje hrvatskog šumarskog
družtva, koje bje, zbilja na prijateljskom sastanku


3. prosinca g. 1851. na nadbiskupskom dobru Prečec utemeljeno.
P}´isutni tamo šumari izabraše šumarnika Dragutina Kosa predsjednikom^
Franju Šporera pako podpređsjednikom družtvaj ter
podjedno povjere rečenoj dvojici zadaću, da u družtvu s tadanjim
povjerenikom šumske procjene Antunom Tomićem izrade
i visokoj vladi podnesu družtvena pravila. — Sporeru međjutim
kao da se nije milila neuredna služba povjerenika šumske
proejene, jer se Jos iste g. 1851. na toj službi zahvali, moleći
za mjesto kameralnog nadšumara u Fužinah, koje mjesto i zbilja
15. kolovoza 1852. godine nastupi. Kod katastra služio je dakle
jedva godinu dana, pa mu je ipak katastralno nadzorničtvo
prigodom odlazka posebnim dekretom izrazilo svoje osobito priznanje
shog osobitih zasluga u službi, koje si je za to doba
steći umio, i kako se tamo veli: „wobei ihm für die im Grundsteuer
- Provisorium ausgezeichnete Dienstleistung in diesem
InspfM´torate der gebührende Dank ausgesprochen und die belobendp
Anmerkung,seiner Leistungen gezollt wird."
Tadanjo ministarstvo za poljodjeljstvo i rudarstvo pako
im^enova Šporera dekretom od 6, studena 1851. godine pred
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 19     <-- 19 -->        PDF

- 223 ~
sjednikom za prvo izpitno povjerenstvo za polaga,BJe šumarBkih
di´žavnih izpita^ takay se je izpit zbilja još iste godine po prvi
puta u Zagrebu obdržavao.


Iz Osieka krenu Šporer put Fužina, gdje je i nadalje živo
radio oko proraicanja šumarskog družtva kao i šumarstva u nas.


Iste ga pako joŠ godine vidimo 21- kolovoza i u Pakracu,
gdje predsjeda petoj glavnoj skupštini hrvatsko-.slavonskog šumarskog
družtva. Ovu skupštinu možemo pravom medju jedne
od najvažnijih dogadjaja družtvenih one dobe ubrajati. Takodjer
najvažniji zaključak, koji tamo usvojen bude, spotaknuo je
Šporer, naime predlog, da se prigodom dolazka Njegovog Velic´anstva
u Zagreb od strane šumara podnese smierna molba,
da bi se u Zagrebu utemeljilo šumarsko i gospodarsko učilište.


Zaključkom odbora od 26. siečnja god. 1852. bude Franjo
Šporer imenovan i izabran đopisujućim elanom c. kr. gospodarskog
družtva u Beču. Družtvo bijaše u ono doba jedno od
najuvaženijih družtva te vrsti. Već 5. travnja g. 1851. izdade
mu pako upravljajući odbor hrvatsko-slavonskog gospodarskog
družtva putem pređsjednietva prekrasnu pohvalnu svjedocbu*,
vrhu neumornoga mu i uspješnoga djelovanja, toli tvorom koli
činom, na polju đomorodnog šumarstva, ili kako se tamo veli:
„Indem der gefertigte Ausschuss den Herrn Šporer über all
diess belobende Zeugenschaft ertheilt, äussert er unter Einem
das Derselbe ein solches Zeugniss durch seine unermiideten
Leistungen und durch seine tieferen Kentnisse vollkommen
verdienet."


Obzirom iia sve tu navedeno pako imali bismo nadalje
spomenuti, da ako i jest ugled i priznanje rodoljubnog djelovanja
Šporera u srdcih domorodnih i hrvatskih sinova danomice
sve više rasao , to imamo ipak podjedno zabilježiti i to,
da je Sporeru istodobno i jur u nas na;stajućom dobom absolutizma
broj osobnih zavidnika kao i nej^rijatelja danomice
rasao, dok im napokon ipak ne podje za i´ukom upropastiti ga.
Došavši bo Sparer u Fužine, uvidi do mala, da tamošnje gazdovanje
ne odgovara dobrobiti zemlje ni naroda, i nastojao bi o
poboljšanju tih odnošaja. Imajuć pako u tom pogledu protivne


=^ Sve tuj spomenute svjodoebe dade mi nn porabu sin Franje Šporera,


g. Angnst Šporer, e. kr. ravnatelj uza u (ilini, na ham mu-budi ovdje najusrdnija
hvala izrezana! -"".


ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 224 —


nazore od neposredno predpostavljenog šumarskog savjetnika,
liekng Neguscher-a, bude najedanput posve iznebuha bez ikakve
predhođne iztrage jedino na temelju najpodlijih ogovaranja po
bečkom ministarstvu financija lišen kruha i službe.


Postavši Sporer tiem načinom žrtvom svojih osvjedočenja
i rodoljubja tražio je prije svega, da si bar poštenje obßuva,
iieka se sudbenim putem proti njemu povede iztraga, koju mu
molbu medjutim naprosto odbiše, akoprem ga ipak i opet tobož
putem milosti u di-žavnu službu primiše, premjestiv ga iz Fužina
i domovine za c. kr. šumarskog protustavnika u Bleiberg
u Kranjsku. Da ga žalostni, a i još gadniji ti događjaji duboko
u dušu raniše, razumieva se samo sobom, al ga ipak ne do-
Tedoše do očajanja i propasti, kako to neprijatelji njegovi izčekivahu.
Video bo Sporer, da je nemoćan boriti se proti obstojnostim,
nastojaše o tom^ ne bi li si možda ipak i opet napornim
i uztrajnim radom povjerenje i štovanje stekao u onih,
kojim ga toli oorniše^ dok mu to napokon sbilja ne podje za
rukom j te on bude iznova imenovan c. kr. substitutom nadšumarskim
i upraviteljem tamošnjeg šumskog ureda; a tim zadobi
i opet nove nade u bolju budućnost!


Još jednom stupi Sporer na literarno poprište. G. 1858.
izdao je u Cielovcu knjižicu: „Beschreibung und Anleitung
zum Gebrauche des Taschendendrometers", za koji je izum bio
medjutim od c. kr. gospodarskog družtva u Beeu dobio i počastnu
kolajnu. Isto je tako to doba izdao kod Ferdinanda
Kleinmayera u Cielovcu i djelce: „Tafeln zur Bestimmung des
Kubick-Inhaltes cylindrischer und kegelförmiger Baumstämme."
Akoprem je Sporer za posljednjih godina mnogu gorku u samoj
si domovini doživio bio, to je ipak predobro znao, tko mu je
te jade pripravio, pa buđuć je bio odveć gorljiv rodoljub, najviše
si je želio vratiti se u milu domovinu, a baš ga ta
ljubav k domu i rodu prinuka, da je prigodom reorganizacije
šumarske službe u vojnoj Krajini g. 1859. i opeta stupio kao


c. kr, nađšumar prvog razreda u krajišku službu, i to k bivšoj
2.
banskoj pukovniji u Petrinju.
Kako su medju to baš u Krajini novi odnošaji nastali
bili, ođnosaji posve protivni narodnim hrvatskim težnjam, kakove
no je i Sporer, kako vidjesmo, od djetinstva svoga
gojio i branio, ter kako ga uz to još i one gorke uspomene
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 21     <-- 21 -->        PDF

. - 226


posljednjih godina ogorčavahu, to nije ni cudOj da ga do mala
i opet tad u Krajini u preobilju se nalazeći straai elementi
cesto najgadnijih karaktera progiasiše bxmtovnikom, koji da
radi proti jedinstvu sreće tih kulturträgera, jer mu još sveudilj
švabskog Mihla zaboraviti ne htjedoše. Napokon ga tadanji,pukovnik
i šef njegov kod ratnog ministarstva tako opisa, da
bude i opeta i taj puta bez svake iztrage samovoljno lišen
castij ter g. 1863. u svojstvu podčinjenog činovnika premješten


e. kr. financijalnomu šumskomu uredu u Mehadiju u Banatu.
Ne posjedujuć već imetka, koji je većim dielom bio žrtvovao
za izdanja svojih radnja i opremu izumljenih strojeva,
bio je naravno prinužden i tu na novo mu nanesenu uvrieđu
strpljivo pođnašati, nu ipak od sada već ne bi propustio sgođe,
da pokuša UL drugu službu doći. Tako je bio g. 1861. ^ kadno
se je ustrojio šumarsko - gospodarski zavod u.Križevcih, te
k oživotvorenju koga je baš on sam bio najviše doprineo svojom
dosljednom agitacijom u tom smieru, zamolio za professuru
na rečenom zavodu, čast, koja ga je sjegurno u svakom pogledu
i prije svakoga išla obzirom na znanje kao i djelovanje
na polju šumoznanstva u nas. Pa ipak kao da mu još uviek
ne bijaše oaša gorkosti puna, koju mu jadnomu nezahvalnici i
neprijatelji Hrvatske pripravili bijahu^ imao je Sporer još jednu
od najljućih i najcrnijih jada pregorjeti. Vlada mu bo zabaci
molbu, imenovav učiteljem na kr. šumarskom učilištu drugog
jednog molitelja, i to još takovog, koji je prije nekoliko godina
bio u banskoj pukovniji pod samim Sporerom kao šumar služio.


Naravno da se je toli nezahvalno i nezasluženo postupanje
moralo starine Sporera duboku kosnuti. On, koji je do sada
još uviek bio jak i kriepak na tielu i duši, postao je odsad misantropom,
odrekav se svakog rada, da i istih prijatelja, živeć
jedino još obitelji, odnosno supruzi i ljubljenoj si kćeri Erideriki.
Kad mu se je pako kćerka udala (za sadanjega pukovnika


g. DraganSića), mi-slio bi samo još, kako da bolje uredi svoje
odnošaje, želeć si smrt, i zbilja umre na dne j^ . listopada 1865.
godine. Tielo tog velikana hrvatskih šumaraTiude zakopano
na obćem groblju u Mehadiji uz saućešće roda i štovatelja.
Hrvatska izgubi njegovom smrću jednoga od najođličnijih
sirova, prvaka šumarske struke, i Nestora hrvatskog šumoznanstva,
Sporer postao je, kao što viđjesmOj žrtvom svoje Iju
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 226 — ^
bavi prama domoyini i rodu, žrtvom nesmiljenoga progonstva,
zlobe i zavisti, žrtvom svog osvjedočenja, ali je bio m.už toli
vriedan i odličan, da će mu uspomena živjeti, doklegod bude
hrvatskiii šumara. Šporer je mrtav, al mu plodovi djelovanja
žive, šumarsko družtvo, šumarsko učilište, samosviest hrvatskog
šumarskog stališa i prošlost hrvatskog sumoznanstva, sve su
to samo plodovi njegovoga neumornoga, napornoga i rodoljubnoga
djelovanja, pa stoga i možemo slobodno reći: da već ne
može biti daleko ni ono doba, kad budu rodoljubni i svjestni
hrvatski šumari latili se izvesti jednu od najplemenitijih dužnosti,
dužnosti zahvalnosti, štovanja i moralne nagrade prvomu
velikanu stališa našeg.


Dostojno da ovjekovječimo spomen pryaka našeg i Nestora,
to neka bude skrb naša, — a zato i napisah ovo nekoliko redaka,
klicući; slava Franji Šporeru, bio on uzorom hrvatskim
šumarom 1 Fran Kestercanek.


Svrha i važnost šumarskih pokiišališta/


po clru. professoru Arthuru barunu Seekendorfu.


Jedno od najnovijih šumarskih djela jest i ono netom
izašlo djelce „das forstliche Versuchswesen, insbesondere dessen
Zweck und wirthschaftliche Bedeutung´^ napisano od pocastnoga
elana našega družtva g, Arthura baruna Seckendorfa, poznatog
prvaka na polju šumoznanstva u našoj monarkiji. Smatrajući
sadržaj rečene knjige po svakoga pravo naobraženoga šumara
od važnosti, kao i stoga što držimo, da već nije daleko doba,
gdje ćemo se i mi hrvatski šumari morati hoćeš nećeš uhvatiti
a kolo šumara inih naroda, koji se šumarsko-znanstvenimi, kao
i praktičnimi iztraživanji bave, priobeiti ćemo u sliedećem u
prevodu po prilici sav sadržaj prvomu odsjeku rečenog djela.
„Svrha šumarsko-znanstvenih iztraživanja jest, da se sustavnim!
opažanji i na temelju valjano pi´omišljanih pitanja osnivajućimi
se pokušaji stvaraju po malo racijonalnomu šumarenju potrebite
podloge. Timi se znanstvenimi iztraživanji imade pako
prije svega ustanoviti važnost šuma u naravi, relativna vrstnoća
raznolikih šumsko-gospodarskih ucina, te po malo pdpnaći
one mjere, kojimi je posjeduiku ^uma moguće uporab;v:^m