DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 54     <-- 54 -->        PDF

^ -288 .^—


forinti, ukupna vriednost gori spomenute divjaÖi pako cieni se na 3,G16.000
for, a. vi\
Sa glavne skupštine u Zagorju. Ostavljaju(5 si u sliedećem broju
ovoga lista potanje izviešće ob ovogodišnjoj glavnoj skupštini u hrvatskom
Zagorju objelodaniti, držimo si ipak dužnošću već danas spomenuti, da je
ist-a baš sjajno izpala. Sastalo se preko trideset pravih članova, a družtvo
bude svagdje najljepše primljeno i doĆekano, što se ima u prvom redu zahvaliti
samo mjestnomu poslovodji g. nadšumaru Herclu u Rogatcu. Ziviol


Gospodi clanovom hrv.-slav. šumarskog družtva na ravnanje
i znanje. G-lavna skupština od 10. kolovoza o. g. zaključila je
slieđeće: Svi oni članovi družtva, koji duguju družtvenoj blagajni, pak
uzprkos opetovanim opomenam sa strane upravljaj ućega odbora te svoje
dugove namirili nisu, pozivlju se, da dugove te Ćim prije, a najdulje do
konca ove godine namiriti izvole, jer se inače upravljajući odbor upućuje,
da sudbeno proti njima u interesu družtva potrebne korake poduzme. Nadajuć
se, da je većina dotične gospode samo pometnjom zaboravila svojim
dužnostim zadovoljiti, stavljamo im eto rečeni zaključak dalnjega ravnanja
radi do znanja.


Novi hrvatski šumarski Hst. Čujemo, da neka gospođa kane utemeljiti
novi hrvatski Šumarski list, koji bi imao, ako se ne varamo, u Por
žegi izil´dziti, — Akoprem nam nije još ništa pobližjega o toj stvari poznato,
to nam je ipak spomenuti, da bi veoma žalili, kad bi se poduzeo i
zbilja takov korak; naše duševne sile i radnici na polju hi´vatske šumarske
literature joŠ su preneznatni brojem, a da ne bi takovo bezplođno cjepidlačarenje
škodilo. U ostalom vederemo!


Trajnost drvenih željezničkih šHpera. Čitamo u „Allg. Forstund
Jagd-Zeitung" na str. 249.: Zelja, da se mjesto drvenih rabe željezni
šliperi kod željeznica, danomice biva pogibeljnijom po šumara. Željezni sliperi,
koji su absolutno skuplji, jedino se mogu sbog trajnosti više cieniti,
interesantno je stoga, da i potrebno poznavati pobližje i trajnost drvenih
Šlipera, u kojem pogledu novine „Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens"
sliedeće zanimive podatke saobćuju.


1, öliperl iz hrastovine:


a) neimpregnirani hrastovi ŠHperi, uporabljeni na niže spomenutih že


ljezničkih prugah, imadjahu sliedeću popriečnu trajnost:
na carsko-Ferdinandovoj sjev. željeznici (popriečnu trajnost) od 10 godina


„ hanoveranskoj državnoj željeznici ......, „ 16 ,,


„ kolinsko-mindenskoj prugi . . . . . . . -. „ 13´5 „


^ berlinsko-potsdamskoj (podstupinskoj) prugi . . . . „ 16 „


j, altonsko-kielskoj prugi. . . „15*1 „


b) Tlakom impregnirani željeznički šliperi:
7.) sa cinkovim soličnikom, hanoveranska državna željeznica, popriečna
trajnost od 10´6 godine;
[7) sa kreosotom, na kolinsko- mindenskoj prugi, popriečna trajnost
19-5 godina;
Y) sa cinkovim soHćuikovim na rajnsko - emdenskoj prugi, popriečna
trajnost 25 godina (Btossschwellen).