DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 256 ^
Hess." — Pogto nam liije dosad o toj knjizi ništa pobližje poznato, to


<5eino obšimije progovoriti o njoj, kad bude dotiskana.


Riedak slučaj u prirodi. Zagrebački ,,Obzor" od 18. srpnja t,g .


donaša sliedeću viest: „Već jednom javisnro, kako su narodnom muzeju


poslali orabovu resu sa 13 oraba, a sada je opet g. Franjo Scbuta, rav


natelj u Novoj Gradiški, poslao dvie neobične orahove rese, te u svom


listu piše; „Na gombalistu kod ovdašnje gradjanske učione stoji orab, 8


do 10 godina star, koji je tako urodio, da se sviet tomu čudi. Plod visi


poput grozdova, 7 do 8 oraha na jednoj stahljiki, to je najmanje, obično


se nalazi 9 do 13 komada. Ja sam našao dapače i 14, što slavnomu tomu


ravnateljstvu evo šaljem, a na drugoj stabljiki bilo ih je 16, pa su dva


odpala, sto se jos jasno viditi može."


Organizacija vrhovne šumarske obiastl u Madjarskoj. P*^
viestih madjarskih novina biti 6e vrhovna šumarska uprava kod ministarstva
za poljodjeljstvo, obrt i trgovinu na sliedeći način organizovana. Na čelu
državno - šumarske uprave biti 6Q zemaljski nadšumarnik Albert BedÖ de
Kainok, kojemu 6e piti podčinjena sliedeča dva glavna odsjeka: Odsjek za
upravu i nadzor državnih šuma i amo spađajućih agenda kao n. pr. osobni
odnosaji, šumska uprava i uredjenje, šumarsko - kulturne radnje, uživanje
suma, prodaja Šuma i šumskih proizvoda, zatim šemniČka Šumarska akademija
i šumarski stipendiji, hrvatsko - slavonska investicijonalna zaklada itd. Na
čelu tog pododsjeka hiti če nadsavjetnik šumarstva Antun Ronaj uz nadšumaniika
Gezu Barjon-a. Drugi pododsjek imat ce nadzirati u smislu Šumskog
zakona humski red, izvršavajući krom toga joŠ i državni Šumarski nadzor.
Na čelu ovog pododsjeka biti će šumarski nadsavjetnik Ferdinand Illes, a
uz njega jos i nadzornici E. Belhazi i Theodor Rucska.


Konačni szpit na šumarskom učilištu u KHževcih. Matura na
kr. Šumarskom učilištu u Križeveih obdržavana bje dne 20., 21. i 22.
pismeni dio, a dne 25. i 26. srpnja ustmeni dio. Izpitu se podvrgoŠe četiri
kandidata. Od strane visoke kr. vlade prisustvovahu izpitu vladin savjetnik


g. Janko Jurković i tajnik kr. zemalj. vlade g. Josip Eugen Tomić. Izpit
položiše ter budu za šumarsku praksu osposobljeni kandidati gg. Kranje,
Mesari i Belja, a jedan kandida:^ bude na pol godine reprohiran.
Gospodarsko i šumarsko knjigovodstvo. Nakladom visoke kr.
zemaljske vlade izdati će se tih dana knjiga pod naslovom ,.,Gospodarsko
i šumarsko knjigovodstvo po jednostavnom i dvostavnom slogu, za porabu
kod predavanja gospodarom i šumarom i za vlastitu nauku sastavio Josip
pl. Layer, tajnik na kr, gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcu,
raČunovodja i bivši učitelj računovodstva.^´


Sjegurno nam se gospodin pisac nije mogao bolje odužiti, nego tiem,
što se je latio da nam izradi dosada u nas Hrvata još posve jalovu, ali
tiem potrebniju granu knjižtva. Knjiga ta ne samo da će u mnogom olahkotiti
nauke slušateljem na kr, šumarskom učilištu, već će i za ostale strukovnjake,
poimence pako računarsko osoblje šumskih ureda, biti od osobite
važnosti. Stvari radi saobćujemo joj u kratko eto i sadržaj, kako sliedi:
Dio prvi , po glavj e I. — Vodjenje računa. 1. T/.ka?:ivanje imovine. 2.
Izkazivanje promjena s imovinom. 3. Ižkazivanje gospodarskog uspjeha.