DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 50     <-- 50 -->        PDF

™ 254 ™-


Tiem je i ona tvrdnja D-a, da se prihod orace zemlje ima
drugae prosuditi nego kod šumskoga tla, oprovrgnuta.


Napokon mi je još spomenuti to, da bi se u slucajn, kad
bi se bio mjesto dohodarstvenog katastra uveo vriednostni, u
prastarih hrasticib, u kojih je drvna massa od prijašnjih stoljeća
nagomilana, dobilo procjenbom u massi neizmjernih zaliha
materijalaj te bi procjena, ma se ravnala samo po onoj kod
provizorija npotriebljenoj neznatnoj taksi drva za ogriev od
god. 1824.J izkazivala ipak vrlo velike svote, pa ako bi se od


10 ^
toga samo 1 — porezom obteretilo, ipak bi šumski, posjednici


30
plaćali mnogo veći porez, nego što po procjeni dohodka gledom
na vrstnoćii tla i po popriecnom prirastu sjećivne dobe.


Isto tako bio bi samo n slučaju vriedn. katastra valjan
ona-j. prigovor, da ie kod mladjih dobnih razreda popriecni prirast
sjećivne dobe neshodan, jer se u tom slučaju mora ne prihod
drva po stojbinskoj vrstnoći n sječivnoj dobi, već efektivna
vriednost šume ustanoviti, te bi se svaka sastojina morala po
massi, što ju sadržaje, procieniti. Svakomu je šumaru pako
poznato, da kod proracunanja vriednosti šume i vriednost tla
i vriednost drva skupa čine pravit vriednost šume, koja bi se
kod vriedn. katastra morala n obzir uzeti, a ne, kako g. Danhelovsky
misli, da bi kod proracunanja zemljištne i drvne i-ente
valjalo samo zemljištnu rentu obteretiti porezom, a onu od drva.
prostu od poreza pustiti.


Različite yiesti.


Njegovo Veličanstvo doći će na !ov u Hrvatsku. Kako se
glasa^ prispjeti će Njegovo Veličanstvo nas kralj sa prejasuim kraljevićem
Riidolfom jesenas u lov na imanja grofova Choteka i Schönborna u Sriera


Banat,
Šumarsko pitanje opet na hrv. saboru. II sjednici hrvatskog
sabora od 9, srpnja t. g. upravio je narodni poklisar Brandtner na prenzvišenog
gosp. bana interpelaciju, zašto se pitomei kr. šumarskog učilišta
u Križevcih ne primaju u državnu službu financijalnoga ravnateljstva.
Drvena paiaca. Narodne Novine br. 142. t. g. donaSaju sliedećet.
„Rako japanski listovi javljaju, graditi oe u Jedu nove dvorove za mikada,
koji će stajati preko 11 milijuna foi%, a. biti ćo posve iz drveta/´
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 51     <-- 51 -->        PDF

-2m ~
Madjarsko šumarsko družtvo razpisalo je za ovu godinu tri
natječaja za tri Šumarska strukovna djela, i to: 1 za sastav Šumarske botanike
nagradu od 200 dukata ili 1100 for. Kok, do kojega se rukopis
upravljäju(5einu odboru družtva (kojemu je njegova preuzvišenost grof B.
Tisza predsjednikom)^ predati ima, iztiČe 31. ožujkom g. 1883. Zatim 2.
nagradu u iznosu od 40 dukata ili 220 for. za rukopis djela o vezanju i
pošumljivanju pjeŠiznosu od 550 for. za „uporabu Šuma" , rok takodjer do 31. ožujka godine
1883, U obće su novöani odnošaji družtva toli povoljni, da se je
ljetos izkazao višak u iznosu od 4621 for.


Sjednica upravljajućega odbora hrv. šumarskoga družtva.
Na dne 3. srpnja t. g. obdržavao je upravljajući odbor sjednicu, u kojoj
je prije svega bio uglavio dnevni red ovogodišnje glavne skupštine, nu
osim toga rieŠio je takodjer još više inih družtva se tićućib pitanja, medju
ostalim pako zaključeno bi predložiti glavnoj skupštini, da se povisi dotacija
za suradnike Šumarskomu listu na 200 for.


Šumarstvo u Rusiji. Ukupna šumska površina u Etisiji obsizaše


1. sieönja 1878. god. 123,325.660-75 desetina (1 desetina = 1*09 hektara),
sačinjavajućih 12*502 sreza, od kojih je do 80 postotaka povi´šine
dobro ošumljeno. Broj državnih Šumarskih činovnika iznaša 2050. U Euskoj
postoji jedna šumarska akademija i sedam inih Šumarskih zavoda. Nečisti
prihod ruskih šuma iznašao je reĆene godine 10,648.632 rublja.
Ve!e da će — ali kad će? Sjjomenusmo u svoje doba, da seje
upravljajući odbor bio ljetos u interesu stvari obratio na sam visoki sabor
molbom, da se od strane visoke vlade hrvatskomu šumarskomu družtvu dopita
primjerena podpora. Molba bi ova za onda predana, kako to već biva,
peticijonalnomu odboru sabora; isti odbor pako riešio je tu molbu pod
br. 602. u saborskoj sjednici od 11. srpnja t. g. tako, da ju je visokoj
kr. zemaljskoj vladi dostavio na uredovanje, eventualno i na uvaženje prema
razpoloživim sredstvom. Isto je tako visoki sabor ustupio visokoj vladi u
istoj sjednici i onu poznatu molbu zbog ukinuća šumarskog učilišta u KriŽevcih,
odnosno osnivanja šumarskog odsjeka na zagrebačkom sveuĆilištu
na razsudjenje i eventualno u svoje vrieme na shodan predlog.


Lovina u Štajerskoj g. 1880« Kako u „OesterreicM&che Monatsschrift
für Forstwesen" čitamo, ubijeno je g. 1880. po Štajerskoj 1119
jelena, 33 kom. lanjadi, 7120 kom. srna, 1653 komada divokoza, 40650
komada zečeva, 1010 tetreba, 995 komada malih tetreba, 2207 komada
Iještarka, 91 komad snježnica, 42 komada jareba, 3684 komada fazana,
11812 komada jarebica, 7174 komada prepelica, 2924 komada šljuka,
76 divljih gusaka, 2788 komada divljih pataka, 2616 lisica, 682 kune^
324 komada puha, 86 koraada vidra, 10 divjih mačaka, .233 komada
jazavaca, 14 orlova, 24 sove i 4048 jastreba i sokolova.


Nauka o čuvanju šuma. Gospodin Vladimir Kiseljak, učitelj na
kr. šumarskom učilištu u Križevcih, podnio je Visokoj kr. zemalj. vladi
rukopis za školsku knjigu „Nauka o čuvanju suma-^, da ju ista u vlastitoj
nakladi izdade. Rukopis je ovaj, kako pisac sam veli, sastavljen ponajviše
na temelju poznatog njemačkog djela „der Porstschutz von Dr. Riehard
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 256 ^
Hess." — Pogto nam liije dosad o toj knjizi ništa pobližje poznato, to


<5eino obšimije progovoriti o njoj, kad bude dotiskana.


Riedak slučaj u prirodi. Zagrebački ,,Obzor" od 18. srpnja t,g .


donaša sliedeću viest: „Već jednom javisnro, kako su narodnom muzeju


poslali orabovu resu sa 13 oraba, a sada je opet g. Franjo Scbuta, rav


natelj u Novoj Gradiški, poslao dvie neobične orahove rese, te u svom


listu piše; „Na gombalistu kod ovdašnje gradjanske učione stoji orab, 8


do 10 godina star, koji je tako urodio, da se sviet tomu čudi. Plod visi


poput grozdova, 7 do 8 oraha na jednoj stahljiki, to je najmanje, obično


se nalazi 9 do 13 komada. Ja sam našao dapače i 14, što slavnomu tomu


ravnateljstvu evo šaljem, a na drugoj stabljiki bilo ih je 16, pa su dva


odpala, sto se jos jasno viditi može."


Organizacija vrhovne šumarske obiastl u Madjarskoj. P*^
viestih madjarskih novina biti 6e vrhovna šumarska uprava kod ministarstva
za poljodjeljstvo, obrt i trgovinu na sliedeći način organizovana. Na čelu
državno - šumarske uprave biti 6Q zemaljski nadšumarnik Albert BedÖ de
Kainok, kojemu 6e piti podčinjena sliedeča dva glavna odsjeka: Odsjek za
upravu i nadzor državnih šuma i amo spađajućih agenda kao n. pr. osobni
odnosaji, šumska uprava i uredjenje, šumarsko - kulturne radnje, uživanje
suma, prodaja Šuma i šumskih proizvoda, zatim šemniČka Šumarska akademija
i šumarski stipendiji, hrvatsko - slavonska investicijonalna zaklada itd. Na
čelu tog pododsjeka hiti če nadsavjetnik šumarstva Antun Ronaj uz nadšumaniika
Gezu Barjon-a. Drugi pododsjek imat ce nadzirati u smislu Šumskog
zakona humski red, izvršavajući krom toga joŠ i državni Šumarski nadzor.
Na čelu ovog pododsjeka biti će šumarski nadsavjetnik Ferdinand Illes, a
uz njega jos i nadzornici E. Belhazi i Theodor Rucska.


Konačni szpit na šumarskom učilištu u KHževcih. Matura na
kr. Šumarskom učilištu u Križeveih obdržavana bje dne 20., 21. i 22.
pismeni dio, a dne 25. i 26. srpnja ustmeni dio. Izpitu se podvrgoŠe četiri
kandidata. Od strane visoke kr. vlade prisustvovahu izpitu vladin savjetnik


g. Janko Jurković i tajnik kr. zemalj. vlade g. Josip Eugen Tomić. Izpit
položiše ter budu za šumarsku praksu osposobljeni kandidati gg. Kranje,
Mesari i Belja, a jedan kandida:^ bude na pol godine reprohiran.
Gospodarsko i šumarsko knjigovodstvo. Nakladom visoke kr.
zemaljske vlade izdati će se tih dana knjiga pod naslovom ,.,Gospodarsko
i šumarsko knjigovodstvo po jednostavnom i dvostavnom slogu, za porabu
kod predavanja gospodarom i šumarom i za vlastitu nauku sastavio Josip
pl. Layer, tajnik na kr, gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcu,
raČunovodja i bivši učitelj računovodstva.^´


Sjegurno nam se gospodin pisac nije mogao bolje odužiti, nego tiem,
što se je latio da nam izradi dosada u nas Hrvata još posve jalovu, ali
tiem potrebniju granu knjižtva. Knjiga ta ne samo da će u mnogom olahkotiti
nauke slušateljem na kr, šumarskom učilištu, već će i za ostale strukovnjake,
poimence pako računarsko osoblje šumskih ureda, biti od osobite
važnosti. Stvari radi saobćujemo joj u kratko eto i sadržaj, kako sliedi:
Dio prvi , po glavj e I. — Vodjenje računa. 1. T/.ka?:ivanje imovine. 2.
Izkazivanje promjena s imovinom. 3. Ižkazivanje gospodarskog uspjeha.
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 53     <-- 53 -->        PDF

—´2B7 -


Poglavj e II. Kontrola; 1. Da se unapred preprieČi ostedivanje
imovine. 2. Da se odkrije učinjeno ostedenje imovine. — Dio drugi^ poglavj
e I. Obdenita pravila za dvostavni slog. Poglavj e II. Potrebna pravila
za dvostavni slog gospodarskoga računovodstva. 1. Sastavljanje glavne
knjige. 2. Ustanovljivanje gospodarskog uspjeha itd.


Šumarska zbirka na k r šumarskom učilištu u Križevcih.


Jedno od najglavnijih sredstva uspješnog naukovanja bez dvojbe su valjano
uredjene i pođpune zbirke, kako nam to medju ostalim najjasnije svjedoče
zbirke svih boljih i glasovitih učilišta svieta. Öd kolike je koristi valjana
zbirka toli po profesore koli i po djake, znati de najbolje i ona gospoda
naši kolege, koji imađjahu sgođe služiti se n. pr. zbirkami šumarskih n5ilišta
u Marijabrunu, Beču, Monakovu itd, I na našem hrvatskom šumarskom
zavodu u Križevcih ustrojene su raznolike zbirke, medjn kojimi ni
šumarska nije zadnja. Zbirka ova vriedi već sada vise hiljada forinti, akoprera
još ni iz daleka nije podpuna, a vriediti će za koju godinu i vise,
u koliko se može neznatnom subvencijom od 200 for. zbirka toli raznolikih
grana šumskog gospodarstva primjereno popunjivati i uzdržavati. Nu zbirka
ova mogla bi ved i sada biti znatnijom , kad bi se naši šumari prigodno
sjedali toga zavoda te sami nastojali raznolikimi predmeti kao n. pr. modeli
, nacrti, orudjem, drvenimi rukotvorinami , strojevi, zbirkami kukaca
skodijivaea, herbariji itd. zbirku tu popunjati, to boj e naSin, kojim su se
mogle slične zbirke inih takovih učilišta toli podpuno urediti, a i dandanas
još se podpomažu. Zato se i mi obraćamo ovime na gospodu kolege molbom,
da svaki po svojoj mogućnosti odsele nastoji koji taj za šumara poučni
i u takvu zbirku spadajući predmet toj svi´si dobaviti, sjedajuć se
one; „kamen do kamena palaca, zrno do zrna pogača." Zbirku šumarsku
na zavodu u Križevcih nadzire i uredjuje sada urednik ovoga lista, te će,
svaki i najmanji predmet zahvalnošću pi-imiti. (K< .* ft^/´CC´»"V *^


Hrvatsko novinstvo i „šumarski llst´^ (onim, kojih se tiče).


Drago nam je, što smo u stanju zabilježiti, da se u najnovije doba malo
ne sva hrvatska glasila pohvalno o „šumarskom listu" izraziše, ocienjujuć
mu sadržaj i vrstnodu. Pojav ovaj nam je bez dvojbe očitim znakom, da
smo pogodili pravi put boljoj budućnosti tog mezimčeta svakog pravog
hrvatskog šumara, ali nas ujedno nuka pozvati opetovano sve prijatelje, da
nas čim više svojimi radnjami podupiru, pošto se samo tako smijemo nadati
trajnomu uspjehu. Nadamo se, da de ved i dosađanji uspjeh sklonuti i one,
koji su dosada propustili, akoprem hrvatski šumari, postati članovi našega
družtva, (imenito stanovita gospoda državnih šumskih ureda), da čim prije
u kolo naše stupe, kaneć se dalnjega i onako bezuspješnoga opoi"iirauja, pa
ne ćemo biti prisiljeni možda još jednom im doviknuti; tko nije s nami.
taj je proti nami.


TroŠnja divjači u Englezkoj. Čitamo u ,,Wiener landw. Zeit."
br. 55. strana 431. , da troŠnja divjači u Engleskoj danomice raste, dapače
da se je zadnjih trideset godina i podvosh-učila. Tako se g. 1880.
potrošilo 510.000 tetreba , 376.000 jarebica, S35.000 f^izaua, 500.000
zečeva i do 900.000 kunića. Vriednost tetreba izkazana je sa 300.000
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 54     <-- 54 -->        PDF

^ -288 .^—


forinti, ukupna vriednost gori spomenute divjaÖi pako cieni se na 3,G16.000
for, a. vi\
Sa glavne skupštine u Zagorju. Ostavljaju(5 si u sliedećem broju
ovoga lista potanje izviešće ob ovogodišnjoj glavnoj skupštini u hrvatskom
Zagorju objelodaniti, držimo si ipak dužnošću već danas spomenuti, da je
ist-a baš sjajno izpala. Sastalo se preko trideset pravih članova, a družtvo
bude svagdje najljepše primljeno i doĆekano, što se ima u prvom redu zahvaliti
samo mjestnomu poslovodji g. nadšumaru Herclu u Rogatcu. Ziviol


Gospodi clanovom hrv.-slav. šumarskog družtva na ravnanje
i znanje. G-lavna skupština od 10. kolovoza o. g. zaključila je
slieđeće: Svi oni članovi družtva, koji duguju družtvenoj blagajni, pak
uzprkos opetovanim opomenam sa strane upravljaj ućega odbora te svoje
dugove namirili nisu, pozivlju se, da dugove te Ćim prije, a najdulje do
konca ove godine namiriti izvole, jer se inače upravljajući odbor upućuje,
da sudbeno proti njima u interesu družtva potrebne korake poduzme. Nadajuć
se, da je većina dotične gospode samo pometnjom zaboravila svojim
dužnostim zadovoljiti, stavljamo im eto rečeni zaključak dalnjega ravnanja
radi do znanja.


Novi hrvatski šumarski Hst. Čujemo, da neka gospođa kane utemeljiti
novi hrvatski Šumarski list, koji bi imao, ako se ne varamo, u Por
žegi izil´dziti, — Akoprem nam nije još ništa pobližjega o toj stvari poznato,
to nam je ipak spomenuti, da bi veoma žalili, kad bi se poduzeo i
zbilja takov korak; naše duševne sile i radnici na polju hi´vatske šumarske
literature joŠ su preneznatni brojem, a da ne bi takovo bezplođno cjepidlačarenje
škodilo. U ostalom vederemo!


Trajnost drvenih željezničkih šHpera. Čitamo u „Allg. Forstund
Jagd-Zeitung" na str. 249.: Zelja, da se mjesto drvenih rabe željezni
šliperi kod željeznica, danomice biva pogibeljnijom po šumara. Željezni sliperi,
koji su absolutno skuplji, jedino se mogu sbog trajnosti više cieniti,
interesantno je stoga, da i potrebno poznavati pobližje i trajnost drvenih
Šlipera, u kojem pogledu novine „Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens"
sliedeće zanimive podatke saobćuju.


1, öliperl iz hrastovine:


a) neimpregnirani hrastovi ŠHperi, uporabljeni na niže spomenutih že


ljezničkih prugah, imadjahu sliedeću popriečnu trajnost:
na carsko-Ferdinandovoj sjev. željeznici (popriečnu trajnost) od 10 godina


„ hanoveranskoj državnoj željeznici ......, „ 16 ,,


„ kolinsko-mindenskoj prugi . . . . . . . -. „ 13´5 „


^ berlinsko-potsdamskoj (podstupinskoj) prugi . . . . „ 16 „


j, altonsko-kielskoj prugi. . . „15*1 „


b) Tlakom impregnirani željeznički šliperi:
7.) sa cinkovim soličnikom, hanoveranska državna željeznica, popriečna
trajnost od 10´6 godine;
[7) sa kreosotom, na kolinsko- mindenskoj prugi, popriečna trajnost
19-5 godina;
Y) sa cinkovim soHćuikovim na rajnsko - emdenskoj prugi, popriečna
trajnost 25 godina (Btossschwellen).