DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 2&1 —


vržen raznim ostetam, pa stoga ne umnaža se kao što rastu
kamati novčanoga kapitala.


3. Tvrdnju Danhelovskijevu, da kod proraSunaiija čistoga
šumskoga prihoda postoji drugi modus nego kod ostalih vrsti
gospodarske privriede, temeljno je oprovrgla ministarska odluka,
buduć i kod šume kao i kod svakoga inoga zemljišta odlučuje
zemljištni prihod, što se takodjer vidi iz šumsko-procjenbene
instrukcije, odsjek VIL, 3 pogl., gdje se veli, da se
drvni prihod ima bez obzira na sađanje stanje šume opredieliti
jedino prema stojbinskoj yrstnoei.
4. U tabeli I. i II. poprimijena kamatna stopa nije na temelju
onih od katastra ad hoc pronadjenih ciena iz spomenute
perijođe neposredne prošlosti, veo samovoljno poprimljena, a
isto tako su nuzgredni šumski užitci (žirovina, šiška itd.) samo
idejalno po vjerojatnom budućem prihodu uvršteni.
5. Kečeno je u ministarskoj odluci o tom predmetu izrično,
da se zbiljni uzgojni troškovi mogu polag instrukcije o šumskom
brutto-dohodku odbiti, što se pako tiže´starih šuma, koje
su od naravi postale, ne vriedi ovo odbijanje uzgojnih troškova.
0 bitnosti i važnosti proracunanja čistoga šumskoga dohodka
po popriecnom prirastu sječivne dobe šumskih sastojina,
kako gaje kataster postavio, mogu ovo reći. Kako je vidjeti
iz proracunanja pod A i JB^ daju oba računa isti rezultat
te po tom i jednake posljedke, da pako potonje „ad oculos"
dokazem, moram govoriti o proracunanju pod B.


Iz ovoga se računa vidi, da je normalna zaliha stojbinskoga
razreda od 150 jutara sa 1,068.750 c´ pronadjena. Ova
normalna zaliha pako iznaša samo polovicu one drvne masse,
koja bi morala postojati, da se na cieloj stojbinskoj površini
nalazi samo sječivnog stabalja, naime


160 jut. X 14250 c´ = 2,137.500 c´, od čega odpada me


... . . -, ... . 2,137.500
djutim gornja normalna zaliha od samo = 1,068.750 c´.
To je isto onoliko, kao da je polovica sjecivnim stabaljem obrašćena,
a druga prazna. Odtuda sliedi, da se ona drvna zaliha,
što ju ima šumski posjednik izim te polovice, ne uzima u obzir,
već je prosta od poreza, jer se samo polovica stojbinsku površinu
zapremajueeg stabalja, koje reprezentira normalnu zalihu
od 1,068.750 c´, uvažava i od tog godišnji užitak od