DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 44     <-- 44 -->        PDF

- 248 —
Kod izradb e ogrievnog bukovog goriva plaea se za obaranje,
rezanje, ciepanje i slaganje od prostornog metra -iO ne,
do 50 ne. polag cjepkosti drva; za rezanje gradjevnog drva
plaća se polag debljine gradje 12 n. do 18 n. od metra duljine.


Za sitnu robu gospodarsku plaćalo se radniku od jednog
komada držala (za lopate, sjekire i motike) 1 nć., a za 1 vile
6 nc-, za lopatu malu (običnu) 6V2 ^^-j veliku i duboku po 8 n.
za krušnu lopatu (za peći) 12 nč., za jedne tačke (Sobeibtruben)
po 34 nž./kosišće po 10 nč., za jaram volovski 30 ne.; osim
toga dobivao bi radnik još branu, i to na nedjelja 8 kila kruha,
3 kilg. brašna^ 1 kilo slanine i 0*28 kila soli.


(Nastavak slieđi).


Nekoliko rie5i 0 silhouetti šumarnika Danhelovskoga,


reproduciranoj n I. svezkii „šum. lista´´ g, 1881. obzirom na katastöTj
piše Antun Tomić, Šnmarnilc u miru.


Sravnjivajuće proracunanje šumskoga đobodka kao što po
popriecnom dobodku sječivne dobe, tako i po postotnom užitku,
koje se potonje može — buduć odgovara principu našega katastra
— substituirati uporabi zemljištne i šumske rente, kako
ju je proračunao šumarnik Danbelovsky.


Ä. Po poprieönom prirastu sjecivne dobe.


Podlogom proracunanja uzima se prvi stojbinski- razred,
kako je postavljen u katastralnoj šumsko-procjenbenoj instrukciji;
ovaj razred stojbijiski iznaša n. pr. 150 jutara po I60n".Kod šume, obsižuće 150 jutara, iznosi u 150 godišnjoj ob150
bodnji godišnja površina za sječnju
-—-- —, 1 jutro. Budud je


u ovom stojbinskom razredu popriecni prihod u sjecivnoj dobi
za 1 jutro i godinu 95 c´, to se može od jednoga jutra dobiti
u toj dobi 95x150=14350 c´ drvne masse. ßazdielimo tu drvnu
massu jednako na sve stojbinske razrede od 150 jutara, to od


14250 " "
pada na jutro -j^ = 95 c´, što je u smislu katastra za jutro


cielog stojbinskog razreda predmetom oporezivanja.
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 45     <-- 45 -->        PDF

- 2#


B: Po postotnom užitku.
Ova metoda uzima, da je normalna zaliha Sume kapital,
čiji normalni dohodak čini godišnje kamate, i da je iz ođnoAaja
obijuh rezultirajuća kamatna stopa mjerilo, po kojem se ima
proračunati dohodak. Računa li se dakle po postotnom užitku,
dobije se sliedeći rezultat:


Kod 150-godišnje obhodnje iznaša godišnja površin-a za
150


sječnju ~— == 1 jutro, a buduć 1 jutro daje 14250 G\ to je


J-uU
1 Fin
1 X 14250 c´ normalni dohodak, a 14250 X = L068.750 c´


2


normalna zaliha ovoga stojbinskoga razreda. Ako se sad nor


malni dohodak razdieli sa normalnom zalihom, dobiyeni ko


ličnik izrazuje u desetičnom slomku postotke, koji se mogu do


biti od normalne zalihe kao godišnji užitak.


Po tom odpada:


N. B. N. Z. P. U.
14250:1,068.750 = 0.0133 = Vj^´^U normalne zalihe kao go-
N. Z- P. Ü.
dišnji užitak sa l,068.750xlV37o=== ^4250 c´, štono podjednako
razdieljeno na cieli stojbinski razred od 150 jutara po jutro
14250
———- = 95 c´ sadržaje, dakle isto onoliko, koliko dobismo ra


150 ^ ´
čunom po popriečnom prirastu sječivne dobe. kako to kataster
traži.


Od načina proraeunanja čistoga šumskoga dohodka, kako
ga je šumarnik Danhelovsky razvio u I. svezku hrv- šum. lista


t. g., tiem manje se je nadati koristi po porezovnike, buduc je isti
i onako yeć predložen bio u formi memoranduma ugarskomu
financijalnomu ministarstvu na uvaženje, a ovo ga je kao neshodan
za kataster i na krivih premisah osnovan odbilo. Po
tom ostaje način Danhelovskijeva proraeunanja čistog šumskog
dohodka samo liepim primjerkom računa, što je priznao i sam
njegov početnik šumarnik i profesor Heyer u svom djelu ob
uporabi šume, veleć, da bi se taj način mogao upotriebiti i
kod katastra, nu vlade da ga dosad nalaze za to neshodnim.
Sve, što se u tom obziru može dobra učiniti za porezovnike,
sastoji u tom, da se kotarskim komisijam, koje imadu pri
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 46     <-- 46 -->        PDF

~ 260 -


proveđenju reklamacija sudjelovati, savjetuje, neka u prisutnosti
strukovnjaka za pojedine stojbinske razrede odabrana
uzorna zemljišta in facie loci pregledaju i izpitaju, da li je u
istih drvni prirast po jutru prema instrukciji ustanovljen, nadalje
da li je razredjivanje raznih šumskih parcela ovim uzornim
zemljištom odgovarajuće izvedeno. U ovom zadnjem obziru
6esto se griesi kod katastra^ a to zato, buduć se za sgotovljenje
tih radnja ustanovljuju prekluzivni rokovi, uslied čega se
razredjivanje, koje bi već prema mjestnim odnošajem i više
vremena zahtievaloj u brzini i netočno obavlja.


Buduć nadalje sadanji katastralni zakon dopusta, da se
onaj dio dohodka, što se ne daje upotriebiti, odbije od šumskoga
bruttO´dohodka te samo ostatak uzima za cisti dohodak,
morale bi se spomenute komisije takodjer osvjedočiti, da li i
u koliko su procjenbeni organi oba^iirali se na to pri pronadjivanju
čistoga dohodka.


Bude li sve to valjano obavljeno, biti će dovoljnom zaštitom
proti preobterećivanju porezovnika.


Zaprieke, koje stoje na putu uporabi po Karlu Heyeru
pronađjene, a po g. Danhelovskomu oponašane metode proracunanja
pri našem katastru, jesu sliedeee:


1. Uporaba od Danhelovskoga predložene metode kod proracunanja
šumske zemljištne rente mjesto poprieenoga prirasta
sjecivne dobe šumskih sastojina mogla bi se samo tada oprav-^
dati, kad bi imali vrieđnostni kataster ("Werthkataster), đocim
imamo dohodarstveni kataster (Ertragskataster). 0 tom predmetu
izjavio se je jednom pri uvedenju zemljarinskoga provizorija
god. 1851. tadašnji procjenbeni vrh. nadzornik Münd l
prigodom nekoga javnoga predavanja u zagrebačkoj „dvorani",
da su se glede toga prije u mjerodavnih krugovih vodili dogovori,
dok se nisu svi složili u tom^ da je đohod. kataster
najjeftinije mjerilo za oporezivanje, a on da predpostavlja, da
će se ova;] način uvesti i u drugih đržavah, gdje još ne postoji
, što se je u istinu i dogodilo, jer i po cieloj Njemačkoj
uveden je dohod. kataster.
2. Proračunanje kamato-kamata za drvni prirast zabacili
su prvi korifeji šumarske struke kao neshođno, buduć odvisi
prirast šumskih sastojina od upliva vremena; zatim xšto je iz


ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 2&1 —


vržen raznim ostetam, pa stoga ne umnaža se kao što rastu
kamati novčanoga kapitala.


3. Tvrdnju Danhelovskijevu, da kod proraSunaiija čistoga
šumskoga prihoda postoji drugi modus nego kod ostalih vrsti
gospodarske privriede, temeljno je oprovrgla ministarska odluka,
buduć i kod šume kao i kod svakoga inoga zemljišta odlučuje
zemljištni prihod, što se takodjer vidi iz šumsko-procjenbene
instrukcije, odsjek VIL, 3 pogl., gdje se veli, da se
drvni prihod ima bez obzira na sađanje stanje šume opredieliti
jedino prema stojbinskoj yrstnoei.
4. U tabeli I. i II. poprimijena kamatna stopa nije na temelju
onih od katastra ad hoc pronadjenih ciena iz spomenute
perijođe neposredne prošlosti, veo samovoljno poprimljena, a
isto tako su nuzgredni šumski užitci (žirovina, šiška itd.) samo
idejalno po vjerojatnom budućem prihodu uvršteni.
5. Kečeno je u ministarskoj odluci o tom predmetu izrično,
da se zbiljni uzgojni troškovi mogu polag instrukcije o šumskom
brutto-dohodku odbiti, što se pako tiže´starih šuma, koje
su od naravi postale, ne vriedi ovo odbijanje uzgojnih troškova.
0 bitnosti i važnosti proracunanja čistoga šumskoga dohodka
po popriecnom prirastu sječivne dobe šumskih sastojina,
kako gaje kataster postavio, mogu ovo reći. Kako je vidjeti
iz proracunanja pod A i JB^ daju oba računa isti rezultat
te po tom i jednake posljedke, da pako potonje „ad oculos"
dokazem, moram govoriti o proracunanju pod B.


Iz ovoga se računa vidi, da je normalna zaliha stojbinskoga
razreda od 150 jutara sa 1,068.750 c´ pronadjena. Ova
normalna zaliha pako iznaša samo polovicu one drvne masse,
koja bi morala postojati, da se na cieloj stojbinskoj površini
nalazi samo sječivnog stabalja, naime


160 jut. X 14250 c´ = 2,137.500 c´, od čega odpada me


... . . -, ... . 2,137.500
djutim gornja normalna zaliha od samo = 1,068.750 c´.
To je isto onoliko, kao da je polovica sjecivnim stabaljem obrašćena,
a druga prazna. Odtuda sliedi, da se ona drvna zaliha,
što ju ima šumski posjednik izim te polovice, ne uzima u obzir,
već je prosta od poreza, jer se samo polovica stojbinsku površinu
zapremajueeg stabalja, koje reprezentira normalnu zalihu
od 1,068.750 c´, uvažava i od tog godišnji užitak od
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 48     <-- 48 -->        PDF

1,068.750 c´X 1 57;= 14250 c´ uzima, što se repartira na cielu


30


14250


površinu od 150 jutara sa = 95 c´ na jutro 1 na godinu.


Tu probit ne ima onaj šumski posjednik, koji ima u svojoj šumi
više mladoga nego staroga stabalja, kao niti onaj ^ kojemu je
polovica i više od njegovog šumskog tla sjecivnim drvljem pokriveno,
ali je šuma prijašnjimi progalami proriedjena, jer popriecni
prirast služi temeljem za proračunanje samo kod gustih
sastojina sjecivne dobe. Oni šumski posjednici, koji su prevelike
površine svojih šuma izkrčili te po tom imadu sad vij^e mladoga
drvlja nego staroga stabalja, kao i oni, koji su proga-
Ijivanjem svoje šume sklop iste prekinuli i na taj način drvnu
zalihu tako anticipirali, da sad u svojoj šumi ne imaju toliko
drvne masse, koja bi normalnoj zalihi te površine odgovarala,
mogu se tješiti tiem, da su veći dio svoga šumskoga prihoda
unovčili i tako si korist proti šum. zakonu od god. 1852. već
unapred prisvojili, jer zakon izricno propisuje, da se šume smiju
rabiti samo prema svomu dohodku. To je takodjer razlogom,
da su u novije doba posije uveđenja katastra od god. 1860,,
uslied koga su se počela razviti velika trgovačka poduzeća sa
drvi, osobito hrastovinom, te i ciene poskočile, mnogi posjednici
velikih hrastika, u kojih je bila zaliha drva od više stotina
godina nagomilana, u kratko vrieme postali milijunaši,
dakle im nije plaćanje umjerena poreza ništa smetalo.


Prelazim na glavni prigovor g. Danhelovskoga i njegovih
jednomišljenika, koji su kod viećanja 0 memorandumu rekli:
Buduć je 95 e´ popriecni prirast sjecivne dobe, mladji dobni
razredi pako manji popriecni prirast imadu, to ne može najveći
popriecni prirast vriediti za sve dobne razrede, pa stoga, uzamši
na tu okolnost osobit obzir, treba poprimiti od Danhelovskoga
predloženi modus.


Moj odgovor bio je taj, da su popriečnim prirastom u sječivnoj
dobi neke normalno ubokorene šume, koja predstavlja
potrajno šumarenje, razlike medju dobnimi razredi izjednačene,
jer svota svih poprieenih prirasta od jednogodišnje do 160-godišnje
dobe sasma je jednaka svoti popriečnog prirasta u sječivnoj
dobL — Uzprkos tomu primljen je većinom glasova predlog
Danhelovskijev.
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 49     <-- 49 -->        PDF

™. 253 -


Izpitajmo moj prigovor. Buduc poprieöni prirast i50-godišnje
ffjecivne dobe 95 e´ izna&a, to je popriečni prirast jeđno95


godišnje dobe TT- C´ ili kraće 19/30 c´. Predstavimo si, da tih


150 ´ .
19
"-c´ od gpdme do godine raste; to dobijemo za 150 godina


19


svotu od -— X 150 = 95 C — 95 c´ je dakle ukupni drvni


prirast, što ga nalazimo svake godine kod svih dobnih razreda
šume i koji iznaša u 150 godina godišnju svotu od 95 c´XlSO
= 14250 c´ stojbinskog razreda, ili drugimi riecmi: popriečni
prirast sjecivne dobe od 95 c´ jest onaj drvni prirast, koji se
popriecno u svih dobnih razredih stojbinskog razreda zbiva, te
za 150 godina svotu od 95 c´ X 160 = 14250 c´ postigne.
Odatle je jasno, da su tu mladji dobni razredi samo sa svojim
odgovarajućim, ne pako popriečnim prirastom sjecivne dobe
subsnmirani, i uslied toga vidi se, da je prigovor Danhelovskijev
kriv. — Pošto.se nadalje kod potrajnoga šumarenja svake
godine stabalje najvišega dobnoga razreda sieSe, docim svi
mladji razredi ostaju netaknuti, dok ne postignu dobu od 150
godina, sve jedno je. da li se kaže: godišnji etat od 1425Ö c´
uzima se iz normalne površine najvišeg dobnog razreda, ili:
etat od 14250 c´ razđieljen na cielu površinu uzgojnog razreda


14250


od 150 godina čini ~j7 r = 95 c´ za 1 jutro cielog stojbinskog


razreda.


Iz rečenoga o bitnosti i važnosti šumskoga prihoda po popriećnora
prirastu sjecivne dobe može se ujedno razabrati, da
se prihod šumskoga tla ustanovljuje na isti način, kako i kod
drugih vrsti kulture, jer n. pr. kod oranice uzima se srednji
obični prihod vrstnoće tla redomice podlogom oporezivanja, što
je kod šume popriečni prihod stojbinske vrstnoee, te tako ostaje
i rataru onaj višak prihoda, što ga je polučio boljom kultivacijom
i gnojenjem polja u razmjerju sa običnim dohodkom
vrstnoće tla isto tako prost od poreza, kao sto i šumskomu
posjedniku ona boljom kultivacijom i steđjenjem sačuvana veća
zaliha u razmjerju sa normalnom zalihom od poreza prosta
ostaje; naprotiv ne ima te probiti nemarni ratar kao ni onaj
šumski posjednik, koji je šumu već pi-eveć izerpio.
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 50     <-- 50 -->        PDF

™ 254 ™-


Tiem je i ona tvrdnja D-a, da se prihod orace zemlje ima
drugae prosuditi nego kod šumskoga tla, oprovrgnuta.


Napokon mi je još spomenuti to, da bi se u slucajn, kad
bi se bio mjesto dohodarstvenog katastra uveo vriednostni, u
prastarih hrasticib, u kojih je drvna massa od prijašnjih stoljeća
nagomilana, dobilo procjenbom u massi neizmjernih zaliha
materijalaj te bi procjena, ma se ravnala samo po onoj kod
provizorija npotriebljenoj neznatnoj taksi drva za ogriev od
god. 1824.J izkazivala ipak vrlo velike svote, pa ako bi se od


10 ^
toga samo 1 — porezom obteretilo, ipak bi šumski, posjednici


30
plaćali mnogo veći porez, nego što po procjeni dohodka gledom
na vrstnoćii tla i po popriecnom prirastu sjećivne dobe.


Isto tako bio bi samo n slučaju vriedn. katastra valjan
ona-j. prigovor, da ie kod mladjih dobnih razreda popriecni prirast
sjećivne dobe neshodan, jer se u tom slučaju mora ne prihod
drva po stojbinskoj vrstnoći n sječivnoj dobi, već efektivna
vriednost šume ustanoviti, te bi se svaka sastojina morala po
massi, što ju sadržaje, procieniti. Svakomu je šumaru pako
poznato, da kod proracunanja vriednosti šume i vriednost tla
i vriednost drva skupa čine pravit vriednost šume, koja bi se
kod vriedn. katastra morala n obzir uzeti, a ne, kako g. Danhelovsky
misli, da bi kod proracunanja zemljištne i drvne i-ente
valjalo samo zemljištnu rentu obteretiti porezom, a onu od drva.
prostu od poreza pustiti.


Različite yiesti.


Njegovo Veličanstvo doći će na !ov u Hrvatsku. Kako se
glasa^ prispjeti će Njegovo Veličanstvo nas kralj sa prejasuim kraljevićem
Riidolfom jesenas u lov na imanja grofova Choteka i Schönborna u Sriera


Banat,
Šumarsko pitanje opet na hrv. saboru. II sjednici hrvatskog
sabora od 9, srpnja t. g. upravio je narodni poklisar Brandtner na prenzvišenog
gosp. bana interpelaciju, zašto se pitomei kr. šumarskog učilišta
u Križevcih ne primaju u državnu službu financijalnoga ravnateljstva.
Drvena paiaca. Narodne Novine br. 142. t. g. donaSaju sliedećet.
„Rako japanski listovi javljaju, graditi oe u Jedu nove dvorove za mikada,
koji će stajati preko 11 milijuna foi%, a. biti ćo posve iz drveta/´