DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 43     <-- 43 -->        PDF

-247 —


Proižvadjanje biele pepeljike(CalcimrtePottasc}ie)
u velikom bvala bogu već je prestalo u nas, žto je za naše
šume baš velika blagodat, u koliko se naime poduzetnici nikako
ne dadu na racijonalni postupak proizvadjanja sklonuti, izgovarajući
se, da je takav način odveć velikimi troškovi skopčan
te da ne stoji sa tržnom prodajnom cienom pepeljike u nikakovom
razmjerju. Zato je najbolje, da pepelarenje ostavimo Amerikancem,
pa i jesu pepelari baš pravo po američki u šumab
hai´ali. — Vezati poduzetnika ugovorom, da ne smije stojeće
drveće podpaljivati, nije koristilo, i prem ima tu u gorskih
pređjelik posvuda velike množine ležecih starili klada, koje su
za pepelarenje podpuno prikladne, — to je pepelaru ipak bilo
ugodnije i koristnije stojeća zdrava šuplja debla podpaljivati^
koja bi se ćešće goruća vjetrom srušila, prouzrokujuć tako velike
šumske požare. Treba li pako ugovorenu odštetu zato platiti,
to obično krivi pepelar pastira, a pastir pepelara, vlastnik
pako štetuje, akoprem većinom krivnja samo pepelara ide.


Pogodjena plaća od 6 do 8 for. a. vr. za jedan stari cent
kalcinirane pepeljike kao odšteta vlastniku šume za potrošeno
drvo, nije dostatna nagrada za gubitak šumske glavnice; —
stoga bi se uprav zato imao svaki svojemu zvanju odani i
šumu ljubeći šumar dosljedno opirati dosadanjemu toli primitivnomu
načinu tvoritbe pepeljike; ta sama bukvica, kojom takova
stara bukva svake pete do šeste godine urodi, je više
vriedna od odštete za 3 funta biele pepeljike, koju daje šupljina
takve bukve.


Za racijonalno i umno pepelarenje imade tuj ležećib starib
klada po planinah još posvuda dosta.


Prodajna je ciena bukovine na panju u ovoj podžupaniji
kao i posvuda različita prema položaju, udaljenosti kao
i pristupnosti šume, ter ovisi i o volji vlastnika, kao i (konkurenciji)
kupaca.


Prigodom prodaje na malo plaća se popriečno za zdravo
kalavo drvo u za dovoz prikladnib mjestib za jedan kruti kubični
metar 1 for. 80 nč. do 2 for., u prigorju 1 kub. metar
1 for. 50 nč., u planini, gdje ga i najviše imade, 80 nč. do 1 fr.


Samo za ogriev sposobna bukovina (cjepanice) plaća se
polag položaja šume za prostorni kubikmetar 80 nč., 50 ne. i
30 nč. a. vr., za ogranke polovica te ciene.