DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 4     <-- 4 -->        PDF

-" 208 —


mogahu samo donioljuhje i požrtvovnost na rad za družtvo
poticati.
Rad družtveni pako možemo u bitnosti dvojakim oznaöiti,
naime rad odbora prema vanjskom svietu, i onda nutarnji poslovi
družtva, — a prema tomu mogli bismo opet iztaknuti
sliedece činjenice. Tajnik družtveni zastiipao je svojevoljno
hrvatsko - slavonsko šumarsko družtvo prigodom lanjske IX.
glavne skupštine njemačkih šumara (u rujnu) u Wildbadu u
Vurtembe-ržkoj, donogeć im bratinski pozdrav od hrvatskih šumara.
Zaslugom g. predsjednika Vrbanioa bio je upravljajući
odbor u stanju j da i ove godine izdade hrvatski šumarski kolendar,
koji si je obće priznanje stekao, a družtvo nije nikakav
teret uslied toga nositi imalo. Dne 7. studena 1. g. primio je
preuzvišeni g. ban grof Ladislav Pejacević odaslanstvo upravIjajućeg
odbora družtva, koje mu predade tom sgodom vele
ukusno vezana sva četiri tečaja šamarskoga lista na dar. Njegova
preuzvišenost obeća tom sgodom družtvu našemu od svoje
strane svu skrb i podporu. Prema zaključkom ođborske sjednice
od 1. studena 1880. obrati se predsjednictvo družtva na sam
visoki sabor kraljevine Hrvatske Slavonije i Dalmacije molbom
za primjerenu podporu, koju molbu je peticijonalni odbor sabora
u sjednici od 11. srpnja t. g. odstupio visokoj vladi na
dalnje uredovanje, odnosno eventualno uvaženje prema razpoloživim
sredstvom. Isto tako sakupljao je upravljajući odbor


takodjer i potrebni materijal za nacrt osnove novoga šumskoga
zakona j što ga kani već dojđućoj glavnoj skupštini predložiti.
Obzirom na unutarnju djelatnost družtva spomenuti nam
je samo to, da je upravljajući odbor u svojih sjednicah bio
riešio više administrativnih predmeta, tičućih se u obće nutarnjeg
djelovanja družtva. Nu i medju ovimi nam je osobito naglasiti
pitanje, koje bi se imale preduzeti mjere, da se već jednom
utjeraju razni zaostatci družtvenih članova, iznoseći ogromnu


svotu od više stotina forinti.
Nu baš u toj se točki članovi upravljajueega odbora ne
mogoše konačno složiti, i tako će eto biti do ove slavne skupštine,
da pitanje ovo sama na korist družtva odluči


U obće bila ]e skrb upravljajućega odbora, da osjegura?
odnosno utemelji štedljivošću prihod, odnosno glavnicu družtvenu,
smatrajući pravom, da je obstanak družtva ovoga sve