DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— .241 —


tJ području požežke podžupanije nalazimo sliedeće veleposjede:


Kutjevo , dobro kr. zemaljske naukovue zaklade, zauziraajuće
(sa urbarskimi zemlji.^ti) površinu od 52.B88 jutara,
od kojih spada na šumsko tlo 29.759 jtitara. Ovo vlastelinstvo
obuhvaća sliedeća mjesta ili sela: Ašikovac, Begteže, Bjeliševac,
Ciglenik, Cosinae, Caglin, CerovaCj Duboka, Gradac, Gradište,
Granje, Grabarje, Jurkovac, Kula, Kutjevo, Knežce, Latinovac,
Lakušija, Londjica, Ljeskovica, Lukac, Mitrovac, Novoselac,
Poreč, Rajsovac, Sapna, Sesvete, Sibokovac, Stojčinovac, Šumanovac,
Tominovac, Traparje, Venje, Zarilac, Hrnjevac.


Za upravu šumsku namješten je samo jedan šumar. Segregacija
pašnjaka i šuma već je podpuno provedena i- dovršena,


— usljed koje ]e dobru preostalo 20.717 jutara hrastove i bukove
šume i 87 jutara kestenika.
2. P1 e t er n i c a, vlastnici nasljednici grofice Bathyany,
sastoji se iz četiri poveća kompleksa^ i to:
´a) Pleternic a sa ukupnom površinom od 25.323 jutra, od
toga 13.705 jutara šume. U području ovog veleposjeda
leže mjesta: Bilaö, Buk, Breznica, Bzenica, Djedina rieka,
Frkljevci, Ivanovci, Kadanovci, Komorica, Koprivnica,
Kalenić, Migalovce, Mihaljevci, Pleternica, Reznik, Ruševo,
Sulkovac, Svilna, Tulnik, Vrčindol.


&j Tr estano
V ci sa ukupnom površinoin od 2813 jutra, od
toga imade šume 410 jutara; mjesta amo spađajuća jesu:
Bertelovoi, Eminovci, Tekić i Trestanovci.


c) Velika , obsiže površinu (sa bivšimi podaničkimi zemljami)
od 10.596 jutara, od kojih odpađa na šume i kestenike
5.076
jutara; sela su: Draga, Duboka, Badovanci i VeKka.
Jedan dio šuma spada na plemićke dobro i obćinu Mitrovica.
đ) L u ein ci sa 11.927 jutara površine, od kojih je 6.597 jutara
šumom obraslo. Ovaj prostor sačinjavaju sela: Bratulivci,
Crlenci, Klisa. Lučinci, Milivojevci, Mrtovlasi, Njezić,
Ozdakovci, Orijavac, Polanska, Podsreće, Sloboština, Smolanovci,
Vranić i Vrhovci.


Za upravu tih šuma namješten je jedan nad^^umar, tii šumara
i jedan pomoćnik. *


3. Cernek , vlastnik gosp. plem. Tarnocy, cielokupna površina
(sa bivšimi poclanickimi zemljami) ima 27.080 jutara, od