DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 35     <-- 35 -->        PDF

- 239 —
F smeđjem ugljenu pod Krndijom našlo se je mnogo za


nimivih okamina, d4 i otisaka pinjola (Pinie), kojih ovdje više


ne imade; isto tako su nadjeni i otisci od Asaphus nobilis,


melosira, itd. a u prijašnje vrieme i zlato.


Sama ravnica „požežko polje" sačinjava jedva po


lovicu površine one podžupanije, te je deluvijalnog postanka,


a buduć da tu manjka svako kamenje, to je površje dielomice


potoci prorezano i valovito, akoprem s planina gleđajuć vodo


ravnoj ploštini naliči. — Srednja visina nad morjem je 190 m.


Potoc i i vodam i je ova podžupanija blagoslovljena. —


Svi potoci spadaju u područje rieke Orljave, koja izvire u su


sjednoj pakračkoj podžupaniji, teče južnim krajem „požežkog


polja" jugoiztočnim pravcem; prolazi kroz „orljavski klanjac"


te utiče kod Kobaša u Savu.


Svi glavni pritoci, koje Orljava u se prima, dolaze od


sjevera, naime Lonđja sa vodom potoka Krajine^ Alajbigovca i


Kutjevačke rieke; nadalje potoci Jaz, Bistra i VeKcanka sa


vodom Stražemankom.


Sa južne strane prima Orljava samo potočiće Vučjak i


Capljak.


Ovi potoci mogli bi uspješno nakvasiti taj delluvium, nu
žali bože čekaju zalud na uredjenje ili barem čišćenje svojih
korita, tako da su većinom posve zaplavljene i zamuljene, natapajuć
ne samo oranice i livade prevBĆ dugo, već i one malene
šume u ravnicah.


Množina hrastovih visokih stabalja po ravnici izdanci su
panjeva (Stockausschläge), koji u podpunom zdravlju visoku
starost postignu, nu ako im tanke žilice vazda pod vodom
ostaju, to postaju vee u dobi od 80—100 godina nezdravi, suhovrhi
i u srčiki crni.


Najsporiji naš potok je Londja.
Podnebj e prija osobito bielogorici — (Kstavom drveću)
i to ponajbolje hrašću.


Na južnih obroncih gorja je sam kitnjak (Quercus sessilifiora),
na podnožju gora pako pomiešan sa granikom (Quercus
pubescens) i cerom (Qur. cerris), u ravnicah lužnjak (Q.
pedunculata), na sasma suhih mjestih pomiešan sa cerom, na
iztočnih stranah u smjesi sa Quercus intermedia.